Hebrews 7

Yɨna Sɨ Rɨga Melkisedek

Sɨ ɨtemb rɨga Melkisedek re Salem taunɨmna king dɨde pumbjog Godɨmna sɨ rɨga na yɨbnonj. Ɨ re Abraam nɨnda king gou wa amninonj dɨde re ket ɨtendonj, Melkisedek kea Abraamɨnd wɨpwɨp yomnonj. Ngɨrpu ton ket tin bꞌogɨl yomnonj. Seg Abraam ket Melkisedekɨm komkesa gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab yokawonj. Ɨ naskajog tina nyɨ isɨpkita re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna king e, ɨ kwa Salem taunɨmna king e, ɨt re isɨpkita da ngɨmblamna king. Ɨ kwa ti gatab awɨr im wumɨr wekeny, opi re ti bꞌu ake mog gatab, ɨ ti dadwar gatab rɨngkae re ton bꞌusmurena ikonj, ɨ dɨde tina ukendipu wɨn dɨde tina yɨrkokar bꞌundwatapu wɨn gatab. Ɨ ton re Godɨmna Bꞌɨga pɨla e wɨmena yikeny, sɨ dadal ngɨrpu kesa yɨna sɨ rɨga e yɨbneneny.

Sɨ wɨn bꞌogla nony menamena amnɨkinam da rɨdede ukoijog rɨga na yɨbnonj Melkisedek. Sɨ mera ukoi bꞌu Abraam komkesa gasa ten (10) bobo akalkinonj rɨna re ton gejapu wa akasinonj, ɨ ton ket Melkisedekɨm yɨpa bꞌogɨljog bobo yokawonj onggɨt ten (10) bobo wɨngɨrɨnd. Ɨ gog yɨtɨt ɨja naemb jɨ engainonj da yɨna sɨ rɨga yepim re Lebi gu wɨngɨrɨnd wekeny, ton bꞌogla komkesa Ju rɨga wa pɨlke gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab imda teyenanj, nangga ma jɨ da ton komkesa re Abraamɨm pɨlke bꞌusmureni nanyɨngganwar im. Ajɨ Melkisedek re ma Lebi gu ke bꞌusmureni rɨga na, ajɨ ton Abraamɨm pɨlkena emjinonj gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab. Ɨ ton ket Abraamɨnd bꞌogɨl yomnonj yet re Godɨmna tɨrɨr omni yɨt akasinonj. Sɨ ɨtemb re ma bꞌarkena kɨma yɨt e da rɨga bꞌogɨl omna rɨga re pumb ke rɨga e ajɨ bꞌogɨl okati rɨga re gou ke rɨga e. Ɨ kwa Lebi gu ke yɨna sɨ rɨga gatabɨm re ɨja emb jɨ da ton re uj aukam rɨga im, ajɨ ton kea Ju rɨga wa pɨlke gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab imda eyenento. Ajɨ daka Melkisedekɨm gatab re ɨja emb jɨ da ton re yilo wɨmenam yɨr ungata yɨt kɨma e yɨbneneny, ɨ ton ket Abraamɨm pɨlke gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab yokatonj. Sɨ nangga ma jɨ da Lebi gu rɨga re kea Ju rɨga wa pɨlke gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab imda eyenento, men bꞌogɨl im odede yɨt nitindenindam da re Abraam gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab Melkisedekɨm yokawonj, sɨ Lebi gu rɨgap todaka kea Melkisedekɨm ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab yokawo Abraam kɨma yɨpand. 10 Mop nokɨp re Melkisedek Abraamɨm pɨlke ɨtemb yɨpa tab yokatonj, Lebi gu rɨga re maka pɨta aukɨto ajɨ omanda Abraamɨmna komɨnd wekenonj.

Melkisedek pɨla Yɨna Mopyam Sɨ Rɨga Yesu

11 Ɨ God yɨna sɨ rɨga aramkinonj sɨ mɨle iyenam re Lebi gu ke rɨga na. Ɨ ɨngkenaemb ket Ju rɨgap gog yɨt akatto. Sɨ rako onggɨt yɨna sɨ rɨgaina sɨ mɨlep Godɨmna rɨl rɨrɨrkɨpjog amnɨto, sɨ nangga pena kwa God singi awonj yɨpa bꞌenga yɨna sɨ rɨga Yesund onyitam yet ra yɨna sɨ rɨga tainy odede nya ke ɨt re Melkisedek re dɨde ajɨ ma odede nya kae ɨt re Aron re dɨde. 12 Ɨ rada God kea yɨpa bꞌenga yɨna sɨ rɨga yoramitonj, sɨ gog yɨt daka bꞌogla kwa bꞌenga wɨp wa tengendanj. 13 Sɨ onggɨtyam yɨt re ɨja emb jɨ onggɨtyam bꞌenga yɨna sɨ rɨga gatab yindeny da ton re bꞌenga gu ke rɨga e rɨna re onggɨt gu ke maka yɨpa rɨgat sɨ yomnɨkonj yɨna sɨ omnɨkapu kapɨnd. 14 Mop nokɨp men pɨtakɨpɨnd wumɨr im da Yonggyam Yesu re Yuda gu ke bꞌusmureni bꞌɨga na, ɨ dɨde Mose maka yɨpa rɨga yingawonj yɨna sɨ rɨga wɨko iyenam onggɨt gu ke. 15 Sɨ ɨngkaimemb men ket pɨtakɨpjogɨnd wumɨr aukindam da God kea bꞌenga yɨpa yɨna sɨ rɨga yoramitonj odede nya ke ɨt re Melkisedek re dɨde, sɨ onggɨt penaemb Ton gog yɨt daka kea bꞌenga wɨp wa engenjinonj. 16 Sɨ ɨtemb bꞌenga yɨna sɨ rɨga pɨta awonj re ma gog yɨt kena rɨna re Mose Lebi gu rɨga engainonj yɨmta undokam ajɨ yɨrkokar okawayam Godɨmna dandam pɨlkena rɨnte ra makwa ɨta negɨr tainy. 17 Sɨ yɨna pebat Ti gatab ɨja emb jɨ yindeny da,

“Man re dadal ngɨrpu kesa yɨna sɨ rɨga et
odede nya ke ɨt re Melkisedek re dɨde.”
18 Sɨ God naska ingaeni Mosemna bꞌingawa yɨt kea awɨr amnɨkinonj, nokɨp opimemb bꞌingawa yɨt re ma danda na dɨde ma rɨrɨr na ingaenam. 19 Mop nokɨp gog yɨtɨt maka nangga na rɨrɨrkɨp yomnonj. Ajɨ onggɨt bꞌenga yɨna mopyam sɨ rɨga Yesum pɨlke re kea yɨpa bꞌogɨljog warɨm bꞌogɨl ɨsma pɨta awonj, ɨ men ket ɨntemb warɨm bꞌogɨl ɨsma yɨr yungaenenyu. Sɨ ɨngkaimemb men Godɨm wus wa aukenenindam.

20 Ɨ kwa daka re God Yesund yɨna sɨ rɨgam yomnonj, Ton kea Tina nyɨ kɨma yopulitonj Tin obagendam. Ajɨ Ton maka Tina nyɨ kɨma yopulitonj nɨnda yɨna sɨ rɨga obagɨkam. 21 Ajɨ re God Yesund yɨna sɨ rɨgam yomnonj, Ton kea odede Tina nyɨ kɨma Tin danda kɨma yomnonj da,

“Yonggyam God danda kɨma Tina nyɨ kɨma yindenonj,
ɨ Ton makwa ɨta ket nonykok bꞌetngenj.
Sɨ Man re dadal ngɨrpu kesa yɨna sɨ rɨga et.”
22 Sɨ odede opurena kenaemb God Yesum gatab yɨmjatonj meranɨm, sɨ Yesu kea bꞌogɨljog outɨnti tɨrɨr omnijog mal rɨga awonj God dɨde rɨga ganggand. 23 Ɨ kwa ra yɨpa yɨna sɨ rɨga uj tainy, sɨ sɨ omnɨka mɨle kemb ɨpenj. Sɨ onggɨt penaemb jogjog yɨna sɨ rɨga wekenenonj kesam peba wɨnɨnd, nokɨm da ɨdenat kwa yɨpat daka tina pɨpmetɨnd bꞌatɨikɨnjis. 24 Ajɨ Yesu re dadal ngɨrpu kesa yɨna sɨ rɨga e yɨbneneny, sɨ onggɨt paemb makwa ɨta yete Tina yɨna sɨ rɨga pɨpmetɨnd bꞌatɨikɨnjis dem. 25 Sɨ onggɨt paemb yepiya ra Yesund gar ke utkunda ke okasi Godɨm pɨlwa menonɨm, sɨ Yesu rɨrɨr e towa kupkakupka rɨrɨrkɨpjog yɨrkokar takainy. Mop nokɨp Ton ita wɨnɨnd bꞌangonjeni e yɨbneneny towanɨm yɨrkokar okawam, ɨ ket Godɨm pɨlwa yɨtnono aukeneny towa gatabɨm.

26 Sɨ odede yɨna mopyam sɨ rɨga re rɨrɨrkɨpjog e meranɨm. Sɨ Ton re yɨna omni e, ɨ negɨr mɨle kesa e, ɨ dɨde kɨlkɨp kesa e yɨbɨm. Ɨ Ton re odede Rɨga e yɨbɨm yena re God yewaikitonj negɨr mɨle rɨga wa pɨlke, ɨ ket yurowatonj pumb teretere wa dea de komkesa wub gou wa amninonj dɨde ket danda pɨpmetɨnd yoramitonj Tina yɨmjog yɨm tab ke. 27 Ɨ naska kesam peba wɨnɨnd yɨna mopyam sɨ rɨgap bibɨr weanjweanj Godɨm pɨlwa sɨ bꞌangga eyenento, naska towainajog negɨr mɨle awɨr omnam ɨ ɨngkaemb ket rɨgaina negɨr mɨle awɨr omnɨkam. Ajɨ Yesu ma ɨta singi aeny odede ita bibɨr sɨ bꞌangga iyenam, mop nokɨp re Ton Tina jɨ ke sɨ yomnɨkonj wul bꞌagbagɨnd, Ton kea yɨpapyam komkesa rɨga wa sɨ mɨle undwatawonj. 28 Ɨ gog yɨtɨt yɨna mopyam sɨ rɨgam abagɨkinonj re odede rɨga na yepiya re rɨgaina danda rɨrɨrɨnd wɨmena wuwenonj. Ɨ onggɨt gog yɨt kak ke God Tina nyɨ kɨma yopulitonj Tina Bꞌɨga obagendam yɨna mopyam sɨ rɨgam yena re God dadal ngɨrpu kesa rɨrɨrkɨpjog yomnɨkeneny.

Copyright information for `GDR