Hebrews 8

Yɨna Mopyam Sɨ Rɨga Yesu dɨde Sisɨl Outɨnti Tɨrɨr Omnijog Yɨt

Ɨ onggɨtyam meraina opurena wɨngɨrɨnd ɨntemb jɨ ukoijog yɨtkak tainy da mera ɨta onggɨtyam yɨna mopyam sɨ rɨga yɨbɨm yete re juwai kɨma pɨpmetɨnd omiti yɨbɨm ukoijog Godɨmna wɨp omnenapu kasa yɨmjog yɨm tab ke de pumb tungg wa. Sɨ onggɨt meraina yɨna mopyam sɨ rɨgate wɨko omnɨka yiyeny Godɨmna sɨ omnɨkapu yɨna plaimetɨnd, ɨt re ɨmɨnjog Godɨnd ewangayam yɨnayɨnajog pɨpmetɨnd. Ɨ ɨtemb plaimet re Yonggyam Godɨmna orangi e ajɨ ma rɨgaina yɨm ke orangi e. Ɨ God komkesa yɨna mopyam sɨ rɨga abagɨkinonj re singi sɨ gasa dɨde sɨ bꞌangga Godɨm pɨlwa iyena mana. Sɨ ɨtemb meraina yɨna mopyam sɨ rɨga Yesu Todaka bꞌogla sɨ gasa oramis Godɨm pɨlwa. Sɨ onggɨt paemb rako Ton onggɨt gowukoyɨnd wɨmena yikenonj, Ton ma rako yɨna sɨ rɨgamna wɨkond yɨbnonj. Mop nokɨp yɨna sɨ rɨgap kea gog yɨt rɨrɨrɨnd Godɨm pɨlwa singi sɨ gasa eyenento. Ajɨ Ton re kea pumb tungg wa yikonj. Sɨ ton onggɨtyam towaina yɨna sɨ mɨle omnɨka eyenento onggɨt gowukoi yɨnametɨnd re mal dɨde wɨngata mɨle e rɨnte re ɨmɨnjog yɨbɨm pumb tunggɨnd. Ɨ onggɨt mop penaemb re Mose sɨ omnɨkapu yɨna plaimet orangam yomnonj, God tin danda kɨma nonony yomnonj da, “Bꞌobogɨl yɨr kɨma oranget. Sɨ man bꞌogla komkesa onggɨt met wɨp rɨrɨrkɨpjogɨnd oranget rɨna re Kon men mouyawond de onggɨt Sinai dor kumbɨnd.” Ajɨ ɨt re ket Yesu Tina yɨna sɨ rɨga wɨko yokatonj re ukoijog na towaina wɨkom pɨlke rɨna re ton gog yɨt rɨrɨrɨnd amnɨkenento. Mop nokɨp Ton bꞌogɨljog ɨnyɨnyɨnd yɨr iyena rɨga na awonj God dɨde mera ganggand, ɨ ket Ton kea sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt yoramitonj God dɨde mera ganggand. Ɨ onggɨtyam sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt re bꞌogɨljog e, nokɨp onggɨtyam yɨtkak pɨta awonj re Godɨmna bꞌogɨljog tɨrɨr omni yɨt kɨma na.

Mop nokɨp rada naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt maka bꞌinjawa kɨma yɨbnonj, sɨ God ma rako singi awonj onggɨt nɨmogɨm sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt naskanyam yɨtɨmna pɨpmet okatam. Sɨ God kea nɨnda bꞌinjawa odarka teyinonj Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd yepiya re naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt wɨrand wekenonj. Sɨ onggɨt paemb Ton odede yindeny yɨna peband da,

“Yonggyam yindeny da, ‘Ra wɨn ik dem,
Kon ɨta sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt oramisɨn
Israel rɨga wa pɨlwa dɨde Yuda Rɨga wa pɨlwa.’
Ɨ kwa Yonggyam yindeny da,
‘Sɨ onggɨtyam sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt re ma odede e ɨt re naskanyam re dɨde rɨna re Kon yomnɨkond Israel rɨgaina bꞌuwar kɨma
onggɨt wɨnɨnd re Kon ten Koina yɨm ke emorki apenjinonj Ejipt gou ke.
Mop nokɨp ton maka onggɨtyam Koina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt rɨrɨrɨnd wɨmena wuwenonj,
sɨ Koda ket ten kak eaeninond.’
10 Ɨ kwa Yonggyam yindeny da,
‘Ɨntemb jɨ Kon onggɨtyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt omnɨken Israel rɨga kɨma,
ra onggɨt obagendi wɨn ik dem.
Sɨ Kon opima Koina gog yɨt taramkinyɨn towaina nonykokɨnd,
ɨ kwa Kon onggɨtyam Koina gog yɨt opima terɨkinyɨn towaina garɨnd towanɨm ongwatam.
Ɨ Kon ɨta towanɨm God taen dem
dɨde ton opima Koina rɨga taukanj dem.
11 Sɨ makwa yɨpa rɨgat ɨta tilenggyam ti rɨgand ouyaeny
dɨde makwa tilenggyam ti nany o yɨngganɨnd yɨt omneny da, “Man wumɨr ae Yonggyamɨm!”
Mop nokɨp goujog rɨga ke de ukoijog rɨga,
ton komkesa ra dem Kornɨm wumɨrjog im tekeny dem.
12 Ɨ Kon opima towaina negɨr kaokao mɨle gatab kear tamneninyɨn dem awɨr omnɨkam,
ɨ dɨde Kon makwa ɨta ket nonyɨnd tawameneninyɨn dem towaina negɨr mɨle.’”
13 Ɨ God kea yogenayonj ɨtemb yɨmtanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt da sisɨlyam e. Sɨ onggɨt opurena ke God kea naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt kesamɨm yomnonj. Sɨ nangga na ra kesam tainy, ton ket kep auka yik re bꞌeomnena ma.

Copyright information for `GDR