Hebrews 9

Gowukoi Yɨnametɨnd Sɨ Omnɨka gatab Yɨt

Ɨ naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtɨm re kea yɨbnainonj Godɨnd ewangayam bꞌingawa yɨt dɨde onggɨt gowukoi yɨna pɨpmet. Ɨ Godɨm sɨ omnɨkapu yɨna plaimet nɨmog kok ɨkalki yɨbnonj re ukoi gutomgutom kobɨrgɨm kena Godɨnd ewangayam. Sɨ naskanyam kokɨnd re kea wekenonj ngaya oramkapu oror, ɨ yɨpa kasa ɨ dɨde yɨna sana onggɨt kasa kumbɨnd. Sɨ ɨtemb kok yogenaeneno da yɨna pɨpmet. Ɨ nɨmogɨm kok rɨna re ukoi gutomgutom kobɨrgɨm kak ke yɨbnenenonj re ɨja na yogenaeneno da yɨnayɨna pɨpmet. Ɨ ɨnaemb jɨ gasa onggɨt kokɨnd ebnonda, osi re gold ke omnɨki ngɨrangngɨrang sɨ gasa imbrɨkapu kap, ɨ gold ke ousɨki boks ogenaya da Godɨmna outɨnti tɨrɨr omnijog yɨna boks. Ɨ onggɨt boks borand ɨnaemb jɨ gasa wekenonj, opi re gold ke omnɨki sospen rɨkɨnd re mana onggɨt borand wekenenonj, ɨ Aronɨmna kutɨp rɨna re wɨl ɨkkonj, ɨ dɨde nɨmog gɨmopagpag rɨkɨnd re Godɨmna outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtkak ɨrɨki wekenenonj. Ɨ onggɨt gog boks kumbɨnd kea dɨkɨnd gold ke omnɨki aneru ebnonda ogenaya da kerubim. Ɨ onggɨt boks tumɨnd negɨr mɨle ɨrabɨkam kear pɨpmet re onggɨt aneru waina tamakak pɨp nat yɨbnenenonj. Sɨ otade onggɨtyam gasa yɨpayɨpa bꞌobogɨl isɨpkenam re ma rɨrɨr e tau.

Ɨ re ket onggɨtyam komkesa gasa bꞌobogɨl ongonjeni wekenonj, yɨna sɨ rɨgap kea onggɨt naskanyam kok wa bꞌɨgarenento ita wɨnɨnd, ɨ ket Godɨnd ewangaya mɨle amnɨkenento. Ajɨ nɨmogɨm kok gatab re ɨja emb jɨ da yɨna mopyam sɨ rɨga nenate ita kemagɨnd yɨpapyam nena bꞌɨtgarɨk, ɨ kwa ton ma ɨta bꞌɨtgarɨk kus kesa rɨnte ra ton Godɨm pɨlwa oramis tinajog negɨr mɨle dɨde kwa rɨgaina nony kesa omnɨki negɨr mɨle eomnenam. Sɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate pɨta wa omnɨka yiyeny onggɨt gatab da ra naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt rɨrɨrɨnd onggɨt gowukoyɨnd yɨnametɨnd sɨ omnɨka teyenanj, toda yɨnayɨna pɨpmet wa bꞌɨgaram nya re ɨja e ɨpangendi kesa ɨbɨm Godɨm wɨp wa menonɨm. Sɨ onggɨt naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt rɨrɨrɨnd omnɨka mɨle re wɨngata mɨle e yunɨm rɨnte re sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt danda wɨrand yɨbɨm. Sɨ nangga ma jɨ rada yɨpa rɨgat onggɨt naskanyam mɨle rɨrɨrɨnd singi sɨ gasa dɨde sɨ bꞌangga teyeniny Godɨm pɨlwa, onggɨt mɨlet makwa rɨrɨr e onggɨtyam ewangaya rɨgamna kukɨp ke nonykok kupkakupka kɨlkesa omɨny. 10 Sɨ onggɨt naskanyam yɨtɨt ingaena yiyeny re odede gɨm ke bꞌingawa mɨle nena im, opi re owou gatab ɨ onaya gatab ɨ dɨde bꞌengabenga ɨseka mɨle gatab. Ajɨ ra onggɨtyam wɨn ik dem rɨdenat ra sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt pɨta tainy, sɨ onggɨtyam naskanyam mɨle opima seg taukanj dem.

Kerisomna Kus ke Sɨ Omnɨka gatab Yɨt

11 Sɨ Keriso re kea yɨna mopyam sɨ rɨga na awonj bꞌogɨl gasam rɨnsim re yu pɨta auka wuweny. Ɨ Ton kea ket bꞌɨgarkonj ukoijog dɨde rɨrɨrkɨpjog sɨ omnɨkapu yɨna plaimet wa rɨnte re ma rɨgaina yɨm ke orangi e yɨbɨm. Sɨ ɨtemb yɨna plaimet re ma onggɨt otobarki gowukoi kae, ajɨ pumb tungg nate yɨbɨm. 12 Ɨ Ton onggɨt yɨna plaimet wa bꞌɨgaronj, dɨde ket Ton yɨpapyam dadal ngɨrpu kesa meraina negɨr mɨle erabinonj re ma goutɨmna kus kena o kau bꞌɨgamna kus kena ajɨ Tinajog kus kena. Ɨ ɨngkenaemb Ton ket meranɨm ɨmɨnjogɨm yomnonj yɨrkokar okatam. 13 Ɨ naskanyam God ma outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt wɨrand yɨna sɨ rɨgap odede gasa kenaemb kɨl kɨma auki rɨga ɨsanka eyenento yɨna omnɨkam, opi re goutɨmna kus o rɨgayam kaumna kus o konggayam kau bꞌɨgamna imbrɨki bila. Ɨ onggɨt mɨlet kea rɨga wa pɨlke kɨl awɨr amnɨkeneninonj. 14 Sɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yete re dadal ngɨrpu kesa yɨbɨm, Tonɨt Kerisond wɨp yiyonj, ɨ onggɨt Tina wɨp iyena kena Keriso Tilenggyam Tina jɨ kus kɨma bꞌakawonj bꞌinjawa kesa yɨna sɨ gasam Godɨm pɨlwa. Sɨ onggɨt Tina kusɨt ɨmɨnjog danda kɨma rɨrɨr e meraina kukɨp ke nonykok kɨlkɨp kesa tamnɨkiny ujɨmna negɨr omnɨka mɨle ke. Nokɨm da ɨdenat men yilo Godɨnd bꞌobogɨl ewangaya yiyu.

15 Sɨ onggɨt penaemb Ton sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt wɨrand ɨnyɨnyɨnd yɨr iyena rɨga awonj God dɨde rɨga ganggand. Ɨ Ton ket uj awonj onggɨt negɨr mɨle ɨrabam rɨna re rɨgap omnɨka eyenento naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt wɨrand. Nokɨm da ɨdenat rɨga yena re God ara emokinonj, ton bꞌogla owabɨnsi dadal ngɨrpu kesa bꞌogɨl rɨna re God tɨrɨr amninonj okawam. 16 Mop nokɨp ra yɨpa rɨgat ti rɨgawar wa tɨrɨr yɨt terarau, onggɨtyam tina yɨt ɨta ɨmɨnjogɨm tainy dem ra ton uj okas. 17 Sɨ ɨtemb tɨrɨr omni yɨt ɨdenate rɨrɨrkɨp tainy ra onggɨt rɨgat uj okas. Mop nokɨp onggɨt tɨrɨr omni yɨtɨm re ma ɨta danda tainy bꞌingawam ra ɨtemb rɨga yilo ɨbɨm yet re tɨrɨr yɨt yoramitonj. 18 Sɨ onggɨt mop penaemb naskanyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt toda makwa ke wɨko omnɨkam bꞌatomonj kus kesa. 19 Mop nokɨp Mose naska komkesa bꞌingawa yɨt komkesa rɨga wa usekainonj re gog yɨt rɨrɨr nat. Seg ket ton kau bꞌɨga waina kus [ɨ gout waina kus] yɨpand nyɨ kɨma akasinonj, ɨ ket kuskus mamoi ngɨi ke dɨde yisop wul petam ke gog peba dɨde komkesa rɨga ɨsanka eyeninonj. 20 Ɨ ket Mose yindonj da, “Ɨtemb kus re onggɨt outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt ɨmɨnjog omnam mal e rɨna re God wen engainonj yɨmta undokam.” 21 Ɨ odede yɨpa wɨp nya kena ton kus ke ɨsanka eyeninonj sɨ omnɨkapu yɨna plaimet dɨde kwa komkesa yɨna gasa rɨna re engaenento onggɨt yɨna plaimetɨnd sɨ omnɨkam. 22 Sɨ momta komkesa gasa re kus kena kɨlkɨp kesa aukenento gog yɨt rɨrɨrɨnd. Sɨ kus ɨgmarki kesand makwa opima negɨr mɨle awɨr taukanj.

Kerisomna Uj kae Negɨr Mɨle Awɨr Omnɨkam

23 Sɨ onggɨt paemb yɨnamet dɨde komkesa yɨna gasa rɨnsim re onggɨt metɨnd wekeny bꞌogla kɨlkɨp kesa taukanj odede bꞌangga kus ke. Ajɨ onggɨt gowukoyɨmna komkesa yɨnamet dɨde yɨna gasa re ɨmɨnjog yɨna gasa waina wɨngata im rɨnsim re wekeny de pumb tungg wa. Sɨ onggɨtyam ɨmɨnjog pumb tunggɨmna yɨna gasa bꞌogla kɨlkɨp kesa raukine bꞌogɨljog sɨ kus ke ajɨ ma odede e ɨt re sɨ bꞌangga kus ke re dɨde. 24 Ɨ gowukoi yɨnayɨna pɨpmet re onggɨtɨm jaba wɨngata e yɨbɨm rɨnte re ɨmɨnjog yɨnayɨna pɨpmet yɨbɨm de pumb tunggɨnd. Sɨ Keriso maka bꞌɨgaronj onggɨt rɨgaina yɨm ke omnɨki yɨnayɨna pɨpmet wa. Ajɨ Ton ade bꞌɨgaronj yɨnayɨna pɨpmet wa pumb tunggɨnd, ɨ ket yu meranɨm onyiti yɨbɨm Godɨm wɨpɨnd. 25 Ɨ gowukoi yɨna mopyam sɨ rɨgap kemag weanjweanj yɨnayɨna pɨpmet wa bꞌɨgarenento bꞌangga kus kɨma na, ajɨ ma towaina kus kɨma na. Ajɨ Keriso pumb tungg yɨnayɨna pɨpmet wa bꞌɨgarkonj re ma jogjogpyam Tilenggyam sɨ gasam bꞌakaena mana Godɨm pɨlwa. 26 Sɨ rada Ton bꞌogɨl e jogjogpyam Tilenggyam bꞌatkaeny yɨna mopyam sɨ rɨga pɨla, Ton keako jogjogpyam na uj ma bꞌɨdgotnena yokatenonj gowukoi otomapu ke ngɨrpu yu. Ajɨ Ton gowukoi undwatapu wɨnɨnd pɨta awonj re nok mana da ɨdenat Ton yɨpapyam ngɨrpu kesa sɨ gasam Tilenggyam bꞌatkau Godɨm pɨlwa rɨgaina negɨr mɨle awɨr omnɨkam. 27 Sɨ ɨtemb re get ke oramiti yɨt e da rɨga bꞌogla yɨpapyam uj okas, ɨ onggɨt kak ke ket ton bꞌogla bꞌɨsagɨka daka kwa okas Godɨm wɨpɨnd. 28 Sɨ Keriso todaka odede yɨpa wɨp nya kena yɨpapyam uj awonj, ɨ ɨngkenaemb ket Godɨm pɨlwa sɨ gasam bꞌakawonj jogjog rɨgaina negɨr mɨle urowatam. Ɨ kwa Ton nɨmogɨm pɨta tainy dem ra ma negɨr mɨle urowata ma. Ajɨ Ton yɨrkokar okawa mim rɨga tatupiny dem yepim re Tin gar singi kɨma yɨr yungaenenyi.

Copyright information for `GDR