James 1

Simesime Yɨtkak dɨde Gar ke Utkunda Rɨgaina Bꞌɨdgotnena gatab Yɨtkak

Simesime! Kon Yakoboten. Kon re God ma wɨko rɨga en dɨde Yonggyam Yesu Keriso ma wɨko rɨga en. Kon peba ɨrɨken ra komkesa Ju rɨga waina twelp (12) gu wɨngɨrɨnd wanɨm ma yepim re wɨn gar ke utkunda rɨga wetaweta wekenyɨt bꞌengabenga kantri wɨngɨrɨnd. Naska kon wen simesime tamninyɨn.

Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Ra bꞌengabenga wɨp bebɨgɨp wen tatonkenenanj waina wɨmenand, wɨn bꞌogla ukoijog sam taukenenindam. Mop nokɨp wɨn wumɨr im da onggɨt bebɨgɨmna otonkeni nya kaim wɨn waina gar ke utkunda ɨmɨnjogɨm tamnenindam, ɨ ɨngkaim wɨn kwa mɨmkam wɨmena danda takatenindam onggɨt bebɨg wɨngɨrɨnd. Sɨ onggɨt mɨmkam wɨmena dandapim teyenanj de waina bꞌogɨljog gar ke utkunda mɨle wa. Nokɨm da ɨdenat waina gar ke utkunda mɨle bꞌogɨljog taukenenanj komkesa nya ke dɨde komkesa gatab ke, sɨ waina gar ke utkunda mɨle makwa opima kut taukanj komkesa waina bebɨg wɨmena wɨngɨrɨnd. Ajɨ yet ra man moina multekɨpɨm kut taet dɨmdɨm gar ke utkunda mɨle omnɨkam, man bꞌogla erkenyɨt Godɨnd yete re komkesa rɨga wa kear ke jabajaba agoniny dɨde kwa maka samany ke amneniny. Sɨ ton ket ɨta motkau. Ajɨ ra man erkisɨt, man bꞌogla moina kupka gar ke utkunda oramisɨt, ajɨ goro nonysɨpsɨp kɨma. Mop nokɨp yet ra man nonysɨpsɨp kɨma erkenyɨt, man ɨja emb jɨ wɨp rɨngma re rɨbɨt yukenkeny sɨpa wuro. Ɨtemb re man rɨga, man goro kwa nony taet da, “Kon ɨta mɨra okasɨn Yonggyamɨm pɨlke.” Mop nokɨp man re nony nɨmognɨmog kɨma rɨga et, sɨ mor nony ma ɨta yɨpaina nyawɨnd yɨbɨm Godɨm pɨlɨnd, ajɨ komkesa gatab wa e yikeny.

Ɨ kwa gar ke utkunda nany o yɨnggan yet ra man gou wa nyɨ rɨga mɨtɨbnyɨt, man bꞌogla ɨmɨnjog gar sam kɨma na wumɨr okatenyɨt da, God ke men moramis wɨngawɨnga nya ke ukoijog pɨpmetɨnd. 10 Ɨ dɨde kwa yet ra man jogjog gasa kɨma mɨtɨbnyɨt, man bꞌogla ɨmɨnjog gar sam kɨma wumɨr okatenyɨt da ma namb man moina jogjog gasa kae ukoi pɨpmet yokasɨt, sɨ God men ɨta gou wa motɨny onggɨt jogjog gasam pɨlke. Mop nokɨp mada ɨja e uj taet odede rɨngma ra tɨbɨmna popo sobijog wɨnɨnd tekeny, ɨngkek ket wanakana tɨtmokanj gou wa. 11 Ra lomkongga pemb kɨma pumb wa tainy dɨde onggɨt pembɨt tɨb nangg yarɨmyarɨm omnɨk, sɨ ket onggɨt tɨbɨmna popo opima tɨtmokanj gou wa dɨde onggɨt popomna ɨkaeneni kwa ket negɨr taukanj. Sɨ jogjog gasa kɨma rɨgat toda kwa odede yɨpaina wɨp nya e ɨmaikis, ra ujɨt omɨny tina wulkɨp wɨko omnɨka wɨngɨrɨnd.

12 Yete re man yɨpa rɨgat bebɨgɨmna otonkena wɨp awarkeninyɨt, man re ukoijog bꞌogɨl kɨma rɨga et. Mop nokɨp rada man opima onggɨtyam bebɨg gou wa tamneninyɨt, sɨ man ɨta ket Godɨm pɨlke mɨra okasɨt dem dadal ngɨrpu kesa yɨrkokarɨmna bꞌogɨl dɨra rɨna re God tɨrɨr amneninonj rɨga wa ogonam yepim re Godɨnd singi yiyenyi. 13 Ra yɨpa rɨgat, man okasɨt bebɨgɨmna otonkena, man goro opulitɨm da Godte otonkena niyeny bebɨgɨnd oramitam! Mop nokɨp maike yɨpa negɨrɨt Godɨnd yotonkenonj bebɨgɨnd oramitam, ɨ dɨde kwa God tilenggyam maike yɨpa rɨgand yotonkenonj bebɨgɨnd oramitam. 14 Ajɨ rɨgap towalenggyam bebɨgɨmna otonkena im akatenanj, mop nokɨp ton towainajog gɨm ke negɨr singi im yɨmta undokenenanj. Sɨ onggɨt negɨr singipim ten ugungatenanj dɨde ten ewɨkanj towanɨm negɨr mɨle omnɨkam. 15 Ɨ ket ra onggɨt negɨr singit ngor kɨma tainy ngor kɨma kongga re dɨde, sɨ ton bꞌɨga ukenj ra negɨr mɨle e. Ɨ ra onggɨt negɨr mɨlet tina onyita rɨrɨr tainy rɨgajog re dɨde, sɨ ket ti ɨsma pɨta tainy ra uj e.

16 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re kon singi eyeninyɨn! Wɨn goro kwa waina gɨm ke rɨga tenjɨkeninam wen rabem omnenam! 17 Sɨ komkesa bꞌogɨl wurar gasa dɨde komkesa otomantijog yiyag wurar gasa pumb ke gou wa wuweny re wub kumb ngaya otobarkayam Abum pɨlkaim. Ɨ dɨde God ma ɨta bꞌengendeneny odede wɨp ɨt re rɨngmim ra gasa waina wɨngawɨnga bꞌetngendenanj ngayam pɨlke. 18 Ɨ God tina singind men pɨta nomninonj tina ɨmɨnjog yɨtkak kena, nokɨm da ɨdenat men naskajog pɨpmet takasindam komkesa Tina otobarki gasa wɨngɨrɨnd.

Utkunda dɨde Omnɨka

19 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re kon singi eyeninyɨn! Wɨn wumɨr na tekenyɨt odede mɨle omnɨkam. Sɨ komkesa rɨga bꞌogla wanakana taenanj utkundenam, ajɨ bꞌogla muske yɨt opurenam raeninem. Ɨ kwa goro wanakana soro omnɨkam raeninem. 20 Mop nokɨp rɨgaina sorop ma opima negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle rɨrɨr tamnɨkanj Godɨm wɨpɨnd. 21 Sɨ onggɨt paemb wɨn komkesa kɨlkɨl mɨle dɨde rɨga negɨr omnɨka mɨle ewaikeninam wa pɨlke rɨnsim re rɨgap amnɨkenenanj! Ajɨ bꞌogla takasindam dɨde tamnɨkindam God ma yɨtkak rɨna re God ɨtot eyeninonj waina gar wa, mop nokɨp onggɨt yɨtkakɨp yɨrkokar im tagonanj waina wɨngawɨnga wa.

22 Ajɨ wɨn God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨmta undoka rɨga na taindam, ajɨ goro yɨpya nena ke utkunda rɨga taindam, nokɨp onggɨt mɨle ke wɨn walenggyam bꞌanygɨnenindam. 23 Mop nokɨp ra yɨpa rɨgat God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨpya nena ke tutkundeny, ajɨ ra ton maka onggɨtyam God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨmta tundokiny, ton re odede rɨga e yete re tinajog wɨp bꞌatapneny wɨp bꞌatapnenapu glas ke. 24 Mop nokɨp ra onggɨt rɨgat tina wɨp bꞌatapneny dɨde ket iwas, sɨ ton odenja e nony bꞌetɨdas rɨdede na tilenggyam wɨp yɨr bꞌang glasɨnd. 25 Ajɨ kea gog yɨt rɨrɨrkɨp awonj, sɨ onggɨt gog yɨtte rɨga etrareniny God ma bꞌɨsagɨka mɨle ke. Sɨ yet ra ɨtemb gog yɨt yɨrɨk iyeneny dɨde nony menamena kɨma ɨbneneny, ton ma ɨta gog yɨt nony bꞌetɨdateny nangga e re yɨpya ke utkundeny, ajɨ ton bꞌogla onggɨtyam gog yɨt ɨtaikeny. Sɨ God ɨta tin bꞌogɨl omɨny dem komkesa tina ɨtaikena wɨko wɨngɨrɨnd.

26 Ɨ yet ra ton nonyɨk bꞌatɨmdeny da, “Kon Godɨnd bꞌobogɨl e ewangaya yiyenyɨn,” ajɨ ton maka ra bꞌobogɨl tina weyat ingaena iyeny dɨde ra tina garɨnd bꞌatɨnygɨneny, onggɨt rɨgamna ewangaya mɨle Godɨm pɨlwa re mogjɨ kesa e. 27 Sɨ Abu Godɨm wɨpɨnd kɨlkesa dɨde bꞌogɨl Godɨnd ewangaya mɨle rɨga re ɨja emb jɨ da ton bꞌu ake mog kesa bꞌɨga dɨde mik kongga tadareneniny dɨde yɨm takaeniny towaina bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd. Ɨ ton re kwa ɨta tilenggyam yɨr bꞌɨtɨpkeneny, sɨ onggɨt paemb ton makwa ɨta kɨl kɨma taukeneny onggɨt gowukoi mɨle ke.

Copyright information for `GDR