James 2

Goro Gɨm ke Rɨga Okatam

Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn gar ke utkunda yoramitonda mera Yonggyam, Yesu Kerisom pɨlɨnd yete re bꞌogɨl ɨnyomarenand yɨbɨm. Sɨ onggɨt paemb wɨn goro yɨpaina gatab nena bꞌɨsnawa mɨle tamnɨkindam. Ma bꞌogɨl mɨle e. Odede rada nɨmog rɨga bꞌɨtgarya waina yɨr opmitenapu met wa, yɨpa re gold yɨmkak ringi bꞌikiti dɨde otomanti ukoi mɨra kɨma kobɨrgɨm bꞌikoki jogjog gasa kɨma rɨga e, ɨ dɨde kwa yɨpa re gujguj kobɨrgɨm bꞌikoki gasa kesa rɨga e. Sɨ ra wɨn ɨtemb otomanti ukoi mɨra kɨma kobɨrgɨm bꞌikoki rɨgand yɨr ongya bꞌogɨl ɨsnawa kɨma dɨde omnya da, “Simesime, metkɨm ayo! Omand omite dɨkɨnd bꞌogɨl omitenapu kasand!” ajɨ kwa daka wɨn ɨja e gasa kesa rɨgand omnya da, “Omanda ta onyite-o! O omite gowɨnd!” sɨ wɨn kemb wa wɨngɨrɨnd yɨpaina gatab nena bꞌɨsnawa mɨle yomnɨkya, dɨde wɨn kwa kemb negɨr nony menamena kɨma bꞌɨsagɨka rɨga aukindam.

Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re kon singi eyeninyɨn! Wɨn koina yɨt bꞌobogɨl nony menamena kɨma utkundena! Sɨ ɨmɨnjog e da God gasa kesa rɨga abagɨkinonj onggɨt gowukoyɨnd, ɨ ket wɨngawɨnga ke jogjog gasa kɨma rɨga amnɨkeniny towaina gar ke utkunda wɨmenand, ɨ dɨde kwa ten pumb tunggɨmna owabɨnta rɨga amninonj, nokɨp kea Ton tɨrɨr yɨt amninonj rɨga yepiya re Tin singi yiyeneno. Ajɨ wɨn walenggyam walenggyam im gasa kesa rɨga ɨsnawa kesa amnenindam. Sɨ rɨngma, ma jogjog gasa kɨma rɨgapim wen aramitenanj bebɨgɨnd rɨnte ra wɨn ma rɨrɨr im okatam? Dɨde kwa ma tonpim wen kotɨm ɨgonyɨgony eyenanj negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam? Ɨ kwa rɨngma, ma jogjog gasa kɨma rɨgapim yɨsadrenenyi bꞌogɨl ɨsnawa nyɨ rɨngkaim re rɨgap wen nyɨ agenairanj? Ajɨ ra wɨn ɨmɨnjog yɨmta undokenenya ɨt re God ma ukoi wɨp iyena gog yɨt rɨnte re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, “Singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde!” sɨ wɨn bꞌogɨljog mɨle e yomnɨkenenya. Ajɨ ra wɨn rɨga wa pɨlwa yɨpaina gatab nena gɨm ke bꞌɨsnawa mɨle omnɨka teyenindam, sɨ kemb wɨn negɨr mɨle im omnɨka eyenindam. Nokɨp gog yɨtɨt onggɨtyam mɨle emjateniny da wɨn gog yɨt opima arbekenenindam. 10 Mop nokɨp yet ra tawaminy komkesa gog yɨt, ajɨ onggɨt komkesa gog yɨt wɨngɨrɨnd yɨpaina gog yɨt nena erbenj, sɨ ton re kemb komkesa gog yɨt erbeka rɨga e. 11 Mop nokɨp Godte yindeny da, “Goro gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle omnɨkɨm!” ɨ kwa yindeny da, “Goro rɨga ongandɨm!” Sɨ man maka ra omnɨket gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle, ajɨ man rɨga uj ondrɨket, kemb man gog yɨt erbeka rɨga aet. 12 Sɨ wɨn nony kɨma apureninam dɨde yɨr kɨma mɨle omnɨka eyeninam, mop nokɨp God wen tesagɨkiny dem Tina gog yɨt kaim rɨngkaim re men bꞌɨtrari wekenyɨn Tina bꞌɨsagɨkam pɨlke. 13 Mop nokɨp yet ra maka kear kɨma rɨga yɨm takaeneniny, God daka ɨta ti pɨlɨnd kear kesa bꞌɨsagɨka omnɨk dem. Ajɨ yet ra man rɨga kear tamnɨkeneninyɨt, onggɨt kearte men pumb wa muturowas dem God ma bꞌɨsagɨka wɨnɨnd, sɨ man bꞌogɨl sam e taet dem.

Gar ke Utkunda dɨde Bꞌogɨl Mɨle Omnɨka

14 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Yet ra ton indeny da, “Kor ɨta gar ke utkunda,” ajɨ ton maka ra bꞌogɨl mɨle omnɨka teyeniny, sɨ nangga bꞌogɨl e ik ti pɨlwa, ra ton odede gar ke utkunda nenand ɨbɨm? Sɨ onggɨt gar ke utkundat makwa rɨrɨr e onggɨt rɨgam yɨrkokar okau. 15 Ɨ dɨde kwa rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa gar ke utkunda rɨga o kongga, ton kobɨrgɨmɨm kut tau gɨbɨl wɨnɨnd dɨde owoupa ɨbɨm owou kesap, 16 sɨ ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat tin omɨny da, “Bꞌogɨl sɨtawar! Pembɨm bꞌogɨl kobɨrgɨm bꞌikite dɨde ngorɨm bꞌobogɨl owou awine! Sɨ kon mɨtraren,” ajɨ ton maka ra ti okainy owou dɨde kobɨrgɨm, sɨ onggɨt opurena ke nanggamog bꞌogɨl e itkau onggɨt bebɨg kɨma rɨgam? 17 Ɨ kwa gar ke utkunda mɨle toda odede yɨpa wɨp emb jɨ da, ra gar ke utkunda mɨle maka ra bꞌogɨl mɨle omnɨka kɨma ɨbɨm, ɨtemb gar ke utkunda mɨle yɨbɨm re uj e.

18 Ajɨ ra yɨpa rɨgat odede indeny da, “Man re gar ke utkunda mɨle kɨma et, ajɨ kon re bꞌogɨl mɨle omnɨkayam en.” Sɨ man moina gar ke utkunda mɨle pɨtand nouyae bꞌogɨl mɨle omnɨka kesa ke! Koda ɨta koina gar ke utkunda mɨle mor pɨtand motouyaen koina bꞌogɨl mɨle omnɨka ke. 19 Ɨ man kea ɨmɨnjogɨm yomnyɨt da God re yɨpaina e. Sɨ bꞌogla namb! Negɨr wɨngawɨngap toda kwa opima namb yɨpa wɨp ɨmɨnjogɨm omnena yiyenyi, sɨ onggɨt paim ton ukoi moga kɨma kaktɨtɨ aenanj. 20 Korɨrkorɨr rɨga! Ma man ɨmɨnjog singi et wumɨr okatam da, gar ke utkunda mɨle re ma ɨta wɨko omnɨk bꞌogɨl mɨle omnɨka kesa, dɨde ɨtemb tina gar ke utkunda mɨle re mogjɨ kesa e? 21 Sɨ rɨngma mera bꞌu Abraamɨm gatab yɨt? Re ton tina lesmɨta bꞌɨga Isakɨnd yiyonj dɨde yoramitonj yɨna sɨ omnɨkapu kap kumb wa Godɨm singi sɨ gasa okawam, sɨ rɨngma, ma tina onggɨt bꞌogɨl mɨle omnɨka kena God ti negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokawonj? 22 Sɨ wɨn kea wumɨr aindam da, tina gar ke utkunda mɨle re yɨpa nat gɨlgɨl wɨko yomnɨkenonj tina bꞌogɨl mɨle omnɨka kɨma, dɨde onggɨt tina bꞌogɨl mɨle omnɨkat tina gar ke utkunda mɨle kupkakupka mogjɨ kɨma pɨta wa yomnenonj. 23 Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Abraam Godɨnd gar ke utkunda ke yokatonj, sɨ ɨngkenaemb God pɨta yomnonj da ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e.” Sɨ kea ɨtemb God ma yɨt rɨrɨrkɨp awonj tina onggɨtyam bꞌogɨl mɨle omnɨka ke. Sɨ onggɨt penaemb rɨgap tin yogenayo da, “Ton re God kɨma yɨpand rɨgarɨga i.” 24 Sɨ wɨn ke wumɨr aindam da, God bꞌogɨl mɨle omnɨka kaim rɨga wa agoniny negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ ajɨ ma gar ke utkunda nena kaim. 25 Ɨ odede yɨpa wɨp nya kena yiyagyiyag iyenapu kongga Raab toda kwa bꞌogɨl mɨle omnɨka ke yokatonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ, re ton simesime amnonj Ju rɨga waina bageyam dɨde ten etmɨkitonj wɨgawɨga bꞌenga nya nata. 26 Sɨ men ket wumɨr im namb da, wɨngawɨnga kesa rɨga jɨ re ujgɨm e, ɨ odede yɨpa wɨp kwa bꞌogɨl mɨle omnɨka kesa gar ke utkunda re uj e.

Copyright information for `GDR