James 3

Weyat ke Negɨr Mɨle Omnɨka

Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn goro wa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga singi taukinam God ma yɨt ouyaena rɨga awowɨm, nokɨp wɨn kea wumɨr im da sɨn ouyaena rɨgap ɨta bebɨgjog bꞌɨsagɨka okasu dem. Mop nokɨp komkesa men jogjog bꞌengabenga wɨp negɨr nyawɨnd sap otendenindam wɨmena wɨngɨrɨnd. Ɨ ra yɨpa rɨga maka sap totenj tina opurena ke, ɨtemb rɨga re kɨlkesa dɨmdɨm rɨga e. Sɨ ton rɨrɨr e wɨp iyeny tina komkesa jɨ bꞌogɨl mɨle omnɨkam. Sɨ kon nɨnda wɨngata yɨt nitindenyɨn. Ra man oso ogokam sobijog ayɨnkak bꞌɨga oramisɨt osomna tu bora wa, sɨ oso ɨta men yɨmta mutundok. Ɨ kwa man rɨrɨr e tina jɨ komkesa ingaenyɨt rɨtata ra man singi menonɨm. Ɨ kwa wɨn nony wuwene ukoijog gɨga wa! Ra rɨgat yɨpa ukoijog gɨga iyeny sɨpand dɨde ra ukoi danda kɨma rɨb dɨde wuro ikeny gɨga wa, sɨ nangga ma jɨ rada ɨtemb gɨga ukoijog e, gɨga kibiyamɨt ɨta gɨga wɨp iyeny sobijogjog karab ke. Sɨ kibiyamɨt ɨtemb gɨga dɨmdɨm e yii rɨtata ra ton singi gɨga iyoyɨm. Odede yɨpa wɨp nya ke kwa rɨgaina jɨwɨnd weyat re sobijog kɨpear e, ajɨ ton ukoi gasam ɨta bꞌatɨsoureny rɨgaina wɨmena wɨngɨrɨnd.

Ɨ kwa nony wuwene de rɨngma ra sobijog wulpotɨt embomb iyeny komkesa ukoijog bꞌuwa!
Ɨ weyat re yɨpa wɨp e ɨt re wulpot re dɨde. Ɨ kwa tina komkesa negɨr mɨle omnɨka re yɨpa bꞌenga gowukoi pɨla e. Weyat tina pɨpmet yokas rɨgam jɨwɨnd re ɨja e ɨt re nɨnda kɨpear re dɨde, ɨ kupka rɨgamna jɨ negɨr wɨp yomnɨkeneny. Ɨ dɨde onggɨt rɨgamna komkesa yɨrkokar wɨmena imbrɨka yiyeneny, ɨ ɨtemb wul re wul tungg ke so omni e yɨbɨm. Men rɨgap rɨrɨr im tangenindam dɨde tauyaenindam odede opi re komkesa bꞌengabenga wɨp bꞌangga, ɨ ngena, ɨ mukak ke gowɨnd menamena bꞌangga, ɨ dɨde sɨpand kabum. Sɨ opimemb komkesa bꞌangga rɨgaina wɨra nasim wekeneny. Ajɨ rɨgat ma rɨrɨr e weyatɨnd ingaeny, nokɨp weyat re ngɨrpu kesa negɨr gasa e dɨde ujɨmna guda ke yɨndangɨr e yɨbɨm. Ɨ onggɨt weyat kae men Yonggyam Abund yewangaenenyu. Ɨ dɨde onggɨt yɨpaina weyat kae sake yɨt apurenenindam God pɨla omnɨki rɨga wa pɨlwa. 10 Sɨ yɨpaina tugɨm ke opekenenanj re ewangaya yɨt im dɨde sake yɨt im. Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ ɨtemb re ma bꞌogɨl mɨle emb jɨ. 11 Sɨ rɨngma, osiya metmet nyɨ dɨde burakak nyɨ topekya yɨpaina nyɨ opekapu ke rɨnte ra ɨbɨm yɨpaina nyɨ kip borand? 12 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Rɨngma, pig wulɨt rɨrɨr e kɨp tejagɨkiny olib kɨp? O greip kayɨt rɨrɨr e kɨp tejagɨkiny pig kɨp? Sɨ ɨja emb jɨ yɨpa wɨp sol nyɨ opekapu, toda ma rɨrɨr e metmet nyɨwɨm bꞌengendam.

Godɨmna Okai Ɨmɨnjog Multekɨp

13 Ɨ wa wɨngɨrɨnd yete rɨrɨr e tapureniny da, “Kon bꞌogɨl multekɨp kɨma en, sɨ kon wumɨr en rɨdede e dɨmdɨm wɨmenam Godɨm wɨpɨnd. Dɨde kon gasa omnɨka wumɨrjog en, sɨ kon wumɨr en rɨdede e gasa omnɨkam?” Sɨ ton bꞌogla opimemb tina bꞌogɨl omnɨka mɨle tengaeneniny nony kɨma muske wɨmena mɨle ke dɨde bꞌogɨl multekɨp ke rɨna ra ton wumɨr okateny rɨdede e dɨmdɨm wɨmenam Godɨm wɨpɨnd. Ɨ ɨngkaemb ket ton bꞌogla pɨta wa tamɨny tina bꞌogɨl multekɨp dɨde tina gasa omnɨka wumɨr. 14 Ajɨ yet ra man negɨr burakak mɨle omnɨka kɨma nonyɨk bꞌɨponena okasɨt moina gar wa, dɨde kwa ra bꞌenga rɨga ma ukoi pɨpmet ɨsatam ukoijog singi taet, goro man bꞌatɨsourenɨm da, “Kon bꞌogɨl multekɨp kɨma en, dɨde gasa omnɨka wumɨrjog en.” Sɨ ɨngkae namb man bꞌanygɨnenyɨt, ɨ ɨtemb moina bꞌasourena yɨt ma ɨta rɨrɨr ainy Godɨmna ɨmɨnjog omni yɨt kɨma. 15 Ɨ ɨtemb bꞌasourena multekɨp re ma pumb tungg kae ik. Ajɨ ɨtemb re onggɨt gowukoyɨmna e, ɨ ɨtemb re rɨgaina gɨm ke singi mɨle kae, ɨ dɨde kwa ɨtemb re negɨr wɨngawɨnga ma otobarki e. 16 Sɨ kon bꞌogɨl e odede nitinjɨn, mop nokɨp rɨkɨnd ra wa wɨngɨrɨnd nonyɨk bꞌɨponena mɨle dɨde bꞌenga rɨga ma ukoi pɨpmet ɨsatam ukoijog singi tekeny, sɨ toda kwa ɨndaima wɨp ongwati kesa mɨle dɨde bꞌengabenga wɨp negɨrjog mɨle tekeny dɨkɨnd. 17 Ajɨ ra yɨpa rɨgat okas dɨmdɨm wɨmenam bꞌogɨl multekɨp rɨnte re pumb tungg ke ik, sɨ naskajog ton Godɨm wɨpɨnd kɨlkesa e ɨbɨm, ɨ kwa rɨga wa wɨngɨrɨnd ngɨmbla kɨma e ɨbɨm, ɨ musɨk ɨsnawa nony kɨma e ɨbɨm, ɨ ɨmɨnjog dɨmdɨm nony ɨpangendi na ɨbɨm, ɨ dɨde ita wɨnɨnd kear mɨle dɨde bꞌogɨl mɨlemna kɨp yɨndangɨr na ɨbɨm. Ajɨ ton ma ɨta yɨpa gatab nena bꞌɨsnawa mɨle dɨde ti ma ɨta gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle. 18 Sɨ yet ra ngɨmbla kɨma wɨmena ikeny rɨga wa wɨngɨrɨnd, ton ngɨmbla omnɨka rɨga e tainy, ɨ ɨngkaemb negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna kɨp tɨjagɨkanj.

Copyright information for `GDR