James 4

Gowukoi Gɨm ke Singi gatab Yɨt

Sɨ wa wɨngɨrɨnd rɨngkaim geja bꞌiyena mɨle dɨde bꞌipowa mɨle aukanj? Sɨ rɨngma, ma waina gowukoi sam okatam singi wa pɨlkaim pɨta auka wuweny rɨnsim re geja bꞌiyenanj waina kɨpear ingaenam? Ɨ wɨn gɨm ke gasa im singi eyenindam, ajɨ wa ma opima onggɨtyam gasa. Ɨ wɨn onganda mɨle dɨde nonyɨk bꞌɨponena mɨle im amnɨkenenindam, ajɨ makwa rɨrɨr im wɨn waina singi gasa temjindam. Ɨ dɨde wɨn kwa wa wɨngɨrɨnd bꞌipowa mɨle omnɨka eyenindam dɨde geja im bꞌiyenindam, ajɨ wa ma opima onggɨtyam gasa, mop nokɨp wɨn makwa ɨta yɨgekenya Godɨnd nanggamog im re wɨn singi eyenindam. Wɨn yɨgekenya, ajɨ ma opima akatenindam, mop nokɨp wɨn odede negɨr nony menamena kɨma e yɨgekenya da, ɨdenat wɨn opimemb okati gasa wainajog singi omnɨkam tengaenindam. Ɨ wɨn, gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle kongga pɨla rɨga! Sɨ rɨngma, ma wɨn wumɨr im da yet ra gowukoi kɨma rɨgarɨga tainy, ton kemb God kɨma geja rɨga e ainy? Sɨ onggɨt paemb yet ra man singi taet gowukoi kɨma rɨgarɨga awowɨm, man kemb molenggyam God kɨma geja rɨga e aet. O rɨngma, wɨn ɨja im nony aindam da God ma yɨna pebat rɨl kesa e yindeny da, “God ukoi singi kɨma e meraina wɨngawɨnga yɨr ungauneniny nonyɨk bꞌɨponena kɨma rɨna re Ton wɨmenam aramkinonj mera pɨlɨnd”? Ajɨ God ɨmɨnjog im nogoniny ukoijog wurar. Sɨ onggɨt paemb yɨna pebat yindeny odede da,

“God geja rɨga e aeny bꞌasourena rɨga wa pɨlwa,
ajɨ Ton wurar im agoniny towa pɨlwa yepim re towalenggyam sobijogɨm aenanj”
Sɨ wɨn bꞌogla ɨmɨnjog walenggyam bꞌatkaindam Godɨnd yɨmta undokam, ajɨ geja omnɨkam tonyisindam Satanam pɨlwa! Sɨ ɨdenatemb ton bꞌɨtkeny wa pɨlke. Ɨ wɨn bꞌogla wus wa ainam Godɨm pɨlwa! Sɨ ɨdenatemb toda wa wus wa tainy. Negɨr mɨleyam! Wɨn bꞌogla tesekindam waina negɨr mɨle kɨma yɨm. Nony nɨmognɨmog rɨga yepim re wɨn singi aramitenindam Godɨm pɨlwa dɨde onggɨt gowukoi gasa wa pɨlwa, wɨn kɨlkesa nony menamena na omnɨka yiyena Godɨnd ewangayam! Sɨ wɨn bꞌogla gar kopa okatena kɨma dɨde gar bebɨg kɨma yii aininam, ɨ dɨde bꞌokta obairena kɨma yii aininam! Wɨn waina ngong engenjinam de gar bebɨg kɨma yii wa, dɨde kwa wɨn engenjinam waina sam de gar kopa okatenam! 10 Sɨ wɨn bꞌogla mera Yonggyamɨm wɨpɨnd walenggyam sobijogɨm tainindam. Sɨ ɨdenatemb ton wen turowasiny.

11 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn goro negɨr yɨt opurena ke walenggyam walenggyam gou wa taininam! Yet ra negɨr opurena ke wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga gou wa omɨny, o ra tin negɨr bꞌɨsagɨka yɨt ke omɨny, ton kemb negɨr opurena ke gog yɨt gou wa yomɨny, o ton kemb gog yɨt negɨr bꞌɨsagɨka yɨt ke yomɨny. Ajɨ ra man gog yɨt negɨr bꞌɨsagɨka yɨt ke omnyɨt, man ma onggɨtyam gog yɨt yɨmta undoka rɨga et, ajɨ kemb man gog yɨt bꞌɨsagɨka rɨga e aet. 12 Sɨ gog yɨt ogona Rɨga dɨde bꞌɨsagɨka Rɨga re yɨpaina e. Ɨ Ton rɨrɨr e rɨga wa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar tagoniny o negɨr tamnɨkiny. Sɨ yetet man jɨ rɨga yet ra man bꞌɨsagɨka iyenyɨt yɨpa rɨgam pɨlɨnd? Sɨ mor ma ɨta danda rɨga bꞌɨsagɨkam.

13 Ɨ wɨn otade bꞌobogɨl utkunda! Yepiya ra wɨn ɨsamkya da, “Yu o mep men amim wuyɨn de onggɨt taun wa o detata onggɨt taun wa. Ɨ wulkɨp wɨko tamnɨkindam yɨpa kemag kɨma, ɨ ɨngkek ket ukoijog wulkɨp takatenindam.” 14 Ajɨ wɨn ma wumɨr im waina yɨrkokar mepnɨm rɨdede im wɨp tesparkiny, mop nokɨp wɨn re tema pɨla im odede ɨt re rɨngma ra sobijog wɨn nenand ɨbɨm ɨ dɨde ket bꞌetɨdamkis. 15 Sɨ wɨn bꞌogla odede tendenindam da, “Ra Yonggyam meranɨm singi tainy, sɨ men Tina singi rɨrɨrɨnd yɨrkokar wɨmena tuwenyɨn dɨde Tina singi wɨko im omnɨka teyenindam ɨte ta onggɨtyam gasa o ɨte ta onggɨtyam gasa.” 16 Ajɨ yu waina wɨmenand wɨn ɨja imemb jɨ bꞌasourenindam da, “Men rɨrɨr im meralenggyam meraina singi gasa tamnɨkindam.” Sɨ odede komkesa bꞌasourena re negɨr mɨle im. 17 Sɨ onggɨt paemb da ra man wumɨr okasɨt nanggamog e re bꞌogɨljog mornɨm omnɨkam Godɨm wɨpɨnd, ajɨ kwa ra man maka onggɨtyam gasa omnɨket, sɨ man kemb negɨr mɨle e yomnɨket.

Copyright information for `GDR