James 5

Jogjog Gasa kɨma Rɨgaina Negɨr gatab Bꞌɨsagɨka

Sɨ jogjog gasa kɨma rɨga, wɨn otade bꞌobogɨl utkunda! Wɨn ukoi yii kɨma obaireninam dɨde kwa yii aininam, nokɨp wanɨm ukoijog bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena re opima tuweny. Ɨ waina jogjog gasa kea ɨtkɨka im wuweny dɨde rapsim owou eyenanj waina kobɨrgɨm. Ɨ waina gold dɨde silba orliyaliya im aukenenanj, dɨde onggɨt orliyapim wanɨm yɨr ungatayam gasa taukanj dem da, wɨn maka waina gasa bꞌobogɨl engaenentondam Godɨm singind. Sɨ onggɨt yɨr ungatayam gasapim owou teyenanj waina jɨ odede wɨp rɨngmim re wulɨt gasa embrɨkeneniny. Nokɨp wɨn buruburu im amnɨkindam jogjog gasa onggɨt kikitum wɨnɨnd. Ɨ wɨn waina owou otogam sopapu wɨko rɨga im engaenenindam, ajɨ wɨn ma opima towa wɨko mɨra agonenindam. Sɨ onggɨt waina mɨra omni kesa wulkɨpsim bꞌokta arara aenanj Godɨm pɨlwa, ɨ onggɨt otoga rɨga ma bꞌokta ara kemb bꞌɨgarenanj Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Yonggyam God Tina yɨpya wa. Ɨ wɨn otomanti jogjog gasa kɨma im yɨrkokar wɨmena wuwenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, dɨde wɨn sam nena singi nasim waina komkesa gasa rɨrɨr amnɨkenindam. Sɨ wɨn odede waina wɨmena kaim walenggyam bꞌangenkindam, dɨde bꞌangonjenindam Godɨmna bꞌɨsagɨka bibɨrɨm odede ɨt re rɨngmim re rɨgap bꞌangga yɨr epkenenanj dɨde bꞌangonjenenanj onggɨt onganda bibɨrɨm. Ɨ wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga negɨr ma bꞌɨsagɨkand aramitenindam dɨde uj andrɨkindam. Ajɨ ton maka wen negɨr ke mɨra amnento.

Bꞌɨdgotnena dɨde Musɨk Wɨmena

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! God ma bꞌɨsagɨka ɨta ɨmɨnjog ik dem. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla musɨk wɨmena tuwenyɨt, ngɨrpu Yonggyam ra tɨtenj dem. Ɨ wɨn nony aukinam wala rɨgam gatab! Sɨ ton bꞌogɨl mogjɨ im yɨr ungauka eyeniny tina sopapu ke, sɨ onggɨt paemb ton musɨk wɨmena ikeny kemag piro dɨde ɨle ake wisar piro wɨnɨnd ngɨrpu ra mogjɨ taukanj. Sɨ wɨda ɨja na kwa muske wɨmena tuwenyɨt wala rɨga pɨla, dɨde waina gar seo kɨma anyisinam, mop nokɨp Yonggyamɨmna ɨtenda bibɨr ke momta e. Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Ra wɨn bebɨg takatenindam, goro wɨn walenggyam walenggyam bꞌinjawa tuwenɨm! Sɨ ra wɨn maka walenggyam walenggyam bꞌinjawa tuwenyɨt, God toda makwa opima wen onggɨt mɨle gatab negɨr ma bꞌɨsagɨka ke tamniny dem. Ɨ wɨn yɨr de, bꞌɨsagɨka rɨga re kea mora dunda nate onyiti yɨbɨm. 10 Kor nany dɨde yɨngganwar! Wɨn nony wuwene onggɨt gatab da God ma bageyamɨp kea negɨr bꞌɨdgotnena akatenento, dɨde mɨmkam wɨmena wuwenenonj Yonggyamɨm nyɨ kɨma God ma yɨt opurenand. Sɨ wɨn bꞌogla opimemb towaina wɨngata yɨmta undoneninam! 11 Ɨ wɨn kwa nony wuwene! Ra yɨpa rɨgat musɨk wɨmena ikeny tina bebɨg wɨngɨrɨnd, men bꞌogla tin ogenayu da bꞌogɨl ke yɨndangɨr ai rɨga e. Sɨ wɨn kea yɨna peband utkundenya rɨdede na Yob musɨk wɨmena yikenenonj tina bebɨg wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde wɨn kea wumɨr aindam rɨdede na Yonggyam ti yogoninonj tina kikitum wɨnɨnd. Sɨ wɨn ɨngkaimemb wumɨr yokatenya da Yonggyam re ogenka kesa kear dɨde ogenka kesa ukoijog wurar rɨga e.

12 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ kikitum yɨpa ukoi yɨtpɨam e nitinjɨn. Goro wɨn danda kɨma tɨrɨr yɨt tapureninam rɨga wa wɨpɨnd dɨde goro pumb tungg ma nyɨ kɨma, ɨ goro gowukoi nyɨ kɨma, ɨ dɨde goro nanggamog gasa nyɨ kɨma! Ajɨ wɨn bꞌogla tendenindam da “owɨ,” rada wɨn gar kaim ɨmɨnjog emjatenindam da “owɨ”. Dɨde kwa wɨn bꞌogla tendenindam da “nayɨ,” rada wɨn gar kaim ɨmɨnjog emjatenindam da “nayɨ”. Nokɨm da ɨdenat wɨn maka sap totekindam Godɨmna negɨr ma bꞌɨsagɨka wa.

Gar ke Utkunda kɨma Yɨr Opmita

13 Ɨ yet ra wa wɨngɨrɨnd negɨr bꞌɨdgotnena okateny, ton bꞌogla yɨr ropmiten. Ɨ yet ra sam tainy, ton bꞌogla Godɨnd esourena ger ratangin. 14 Ɨ yet ra wa wɨngɨrɨnd kopa okas, ton bꞌogla sosi elda rɨga rengaukin, ɨ eldap bꞌogla Yonggyamɨm nyɨ kɨma gaya yesnɨke dɨde bꞌogla kwa yɨr ropmisinem tinɨm. 15 Sɨ ra ton yɨr topmitanj gar ke utkunda kɨma, onggɨt yɨr opmitat kopa rɨgand ɨta bꞌogɨl omɨny, ɨ dɨde Yonggyam ɨta tin utnyis. Dɨde rada ton ke negɨr mɨle amnɨkinonj, Yonggyam opima onggɨtyam negɨr mɨle awɨr omnɨkainy. 16 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam waina negɨr mɨle pɨta tamnenindam, dɨde walenggyam walenggyam yɨr topmitenindam, sɨ wɨn ɨdenatemb kopa ke bꞌogɨl taukindam. Sɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgaina yɨr opmita re ukoijog danda kɨma im, sɨ opima danda kɨma ɨsma pɨta taukanj. 17 Ɨ Eliya re yɨpa wɨp rɨga e, opi re men re dɨde. Ɨ ton danda kɨma yɨr opmitenonj piro kesa wɨn awowɨm, sɨ piro maka yikenonj onggɨt gowɨnd nowa kemag dɨde siks (6) mobi wɨngɨrɨnd. 18 Ɨ kwa ton bꞌusaya yɨr opmitenonj, sɨ piro ɨgmarkonj wub kumb ke, dɨde onggɨt kak ke ket nanggɨp bꞌusaya kɨp ejagɨkto gowɨnd.

19 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Godɨmna ɨmɨnjog bage yɨt kak ɨau dɨde negɨr bꞌanygɨnena nya wa wɨp tau, ɨ ra yɨpa rɨgat daka tin ɨtenj Godɨm pɨlwa, 20 sɨ ton bꞌogla wumɨr yebɨm da yet ra negɨr mɨle rɨgand ɨtenj Godɨm pɨlwa tina bꞌanygɨnena bꞌauyaena negɨr nya ke, ton ɨta onggɨt negɨr rɨgamna wɨngawɨngam yɨrkokar okau uj ke, dɨde jogjog negɨr mɨle utwangkainy.

Copyright information for `GDR