John 1

Yɨtkak Rɨga Jɨwɨm Awonj

God yɨmta kena komkesa gasa atobarkinonj, ajɨ Yɨtkak re adea de naska get ke yɨbnonj. Ɨ ɨtemb Yɨtkak adea de yɨbnonj God kɨma. Sɨ ɨtemb Yɨtkak re Godte. Otomapu wa onggɨt wɨnɨnd re God komkesa gasa atobarkinonj, ɨtemb Yɨtkak, Ton kea adea de yɨbnonj God kɨma. God komkesa gasa atobarkinonj re onggɨt Yɨtkakɨm pɨlkena. Sɨ onggɨt Yɨtkak kesa makwa ngai yɨpa gasa aukonj rɨnsim re otobarki wekeny. Yɨrkokar yɨbnonj re onggɨt Yɨtkakɨm pɨlnat, sɨ onggɨtyam yɨrkokarɨt ngaya na teteawonj rɨga wa. Ɨ ɨtemb ngaya bꞌanyoratena ikonj re sɨbɨb nat. Ajɨ onggɨt sɨbɨbɨt makwa rɨrɨr na awonj ɨtemb ngaya osoukam.

Ɨ God yɨpa rɨga yɨtmɨkitonj, ɨ ton ket pɨta awonj. Tina nyɨ re Yoanɨt. Ton ikonj re onggɨt ngaya gatab yɨr ungata yɨt rɨga wa pɨtapɨta omnena mana. Nokɨm da ɨdenat tina yɨt ke komkesa rɨgap gar ke utkunda okasi. Yoan re ma ton tilenggyam onggɨtyam ngaya na. Ajɨ ton ikonj re onggɨt ngaya gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta omnena mana. Ɨtemb re ɨmɨnjog ngaya na rɨnsim re komkesa rɨga ngaya anyorkeneniny. Sɨ ɨtemb ngaya kea ikonj onggɨt gowukoi wa. 10 Ɨ Ton kea onggɨt gowukoyɨnd yɨbnonj. Sɨ God onggɨtyam gowukoi Ti pɨlkena yotobarkonj. Ajɨ onggɨtyam gowukoyɨt maka Tin yongwatonj. 11 Ɨ Ton ikonj Tinajog Yuda Kantri wa. Ajɨ Tinajog rɨgap Tin maka singi yiyeno, ajɨ yɨsayowa. 12 Ajɨ yepiya ra Tin Yonggyamɨm ɨmjatenyi dɨde Tina nyɨwɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisi, God opima towa danda takainy Tina bꞌɨga awowɨm. 13 Sɨ opimemb God ma bꞌɨga ukukenenanj re ma rɨgaina kus nya kaim, o rɨgaina gɨm ke singi kaim, o leomna singi kaim. Ajɨ Godɨm pɨlkaima ukukenenanj.

14 Ɨ ɨtemb Yɨtkak rɨga jɨwɨm awonj. Ɨ ket Ton sowa wɨngɨr nat wɨmena yikenonj. Sɨ sɨn kea Tina bꞌogɨl ɨnyomarena yɨr ongong yiyenonda. Ɨtemb bꞌogɨl ɨnyomarena re lesmɨta Bꞌɨgamna e yet re ikonj Bꞌuɨm pɨlke. Ton re wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke yɨndangɨr omni na. 15 Sɨ Yoan Ti gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amneninonj, ɨ ket danda kɨma unenonj odede da, “Ɨtemb jɨ rɨga yena re kon yomnond da, ‘Yɨpa rɨga ɨta kor kak ke ik, ɨ Ton re ukoijog rɨga e, ajɨ kon re goujog rɨga en, nokɨp Ton kea de get ke yɨbnonj re kon maka ukendond.’” 16 Sɨ Ton re wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke yɨndangɨr auki na, sɨ men komkesa Ti pɨlkaim usausapyam wurar okatena eyenindam. 17 Mop nokɨp God Tina gog yɨt aramisinonj re Mosem pɨlnat, ɨ Mose akainonj Israel rɨga wa. Ajɨ osiemb wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak tetkonda re dɨmdɨm Yesu Kerisom pɨlkena. 18 Makwa ngai ke yɨpa rɨgat Godɨnd yɨr yongonj. Ajɨ lesmɨta Bꞌɨga, Ton Tilenggyam re God e yet re ikonj Bꞌuɨm pɨlke. Sɨ Tonɨtemb rɨga wa pɨlwa Godɨnd pɨtapɨta yomnenonj.

Baptiso Yoanɨmna Yesum gatab Yɨr Ungata Yɨt

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)

19 Ɨ Ju rɨgap yepiya re Yerusalem taunɨnd wekenonj, ton nɨnda sɨ rɨga dɨde Lebi rɨga emdɨto, ɨ ket etmɨkurto Yoanɨm pɨlwa erkenam da, “Yetet man?” Sɨ onggɨt wɨnɨnd kea Yoan yɨr ungata yɨt apulisinonj. 20 Ajɨ ton maka bꞌaimantonj dɨde ton kea tilenggyam ɨmɨnjog ke towa pɨtapɨta amnawonj da, “Kon ma Kerisoten.” 21 Seg ton ket yerkeno da, “Sɨ yetet man ket? Man Eliyatet?” Ɨ Yoan amninonj da, “Nayɨ, ma kon Ton ten.” Ɨ kwa yomno da, “Ma man onggɨtyam bageyam tet yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam?”
1:21Ɨt re Yoan yinj da, “Onggɨtyam bageyam” ɨntemb yomɨny rɨna re God Mosend yomnonj da ɨta kon yɨpa bageyam ɨtmɨkisɨn dem. Sɨ Israel rɨga onggɨtyam gatab wumɨr na wekenonj.
Ɨ ton ket mɨra amninonj da, “Nayɨ”.
22 Ngɨrpu ton kikitumjog yomno da, “Sɨ yetet man ket? Man sowa mɨra yɨtkak nokaine towanɨm yepiya re sɨn nɨtmɨkuranj. Man rɨja e ket molenggyam bꞌatgenaet?” 23 Sɨ Yoan mɨra amninonj odede rɨja na re bageyam Isaya yindonj da,

“Kon re bage yɨt unenam nonykok en wul kesa tunggɨnd da,
‘Wɨn Yonggyamɨmna nya dɨmdɨm yomnɨka!’”
24 Ɨ omanda ta nɨnda Parisai rɨgaina ɨtmɨkuri rɨga wekenonj. 25 Sɨ ton Yoanɨnd yerkito odedemb da, “Nangga pae man daka rɨga baptiso amnɨkinyɨt, rada man ma Kerisotet, Eliyatet, ɨ onggɨtyam bageyamtet yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam?” 26 Seg Yoan ten mɨra amninonj da, “Kon nyɨ kaim rɨga baptiso amnɨkinyɨn. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yɨpa Rɨga ɨta onyiti yɨbɨm yena re wɨn maka yongwasya. 27 Sɨ Ton ɨta ik kor yɨmta ke. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak kai ɨtreka wɨko omnɨkam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk.” 28 Onggɨtyam komkesa mɨle aukɨto re Betaniya taun nat rɨna re Yordan kɨlɨmɨnd yɨpa tab wa yɨbnonj. Yoan rɨga baptiso amnɨkinonj re onggɨtyam taun natemb.

God ma Mamoi Bꞌɨga Yesu

29 Seg yɨpa bibɨr kak ke Yoan Yesund yɨr yongonj re Ton ti wɨpwɨp ikonj. Ɨ Yoan yindonj da, “Yɨr de, God ma Mamoi Bꞌɨga, yete re urowateniny gowukoi rɨgaina negɨr mɨle. 30 Sɨ kon ɨnaemb jɨ rɨga yomnenond da, ‘Yɨpa rɨga ɨta kor kak ke ik. Ɨ Ton re ukoijog pumb rɨga e ajɨ kon re goujog rɨga en, nokɨp Ton kea de get ke yɨbnonj re kon maka ukendond.’ 31 Koda makwa naskand Tin yongwatond. Ajɨ kon netkond dɨde yu nyɨ ke rɨga baptiso amnɨkinyɨn, nokɨm da ɨdenat kon Israel rɨga wa tauyaenyɨn onggɨtyam rɨga.” 32 Ɨ Yoan ɨtemb jɨ ket yɨpa yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amnawonj da, “Kon yɨr yongen Yɨnayɨna Wɨngawɨngand. Ɨ Ton ket eouka ik wub kumb ke gimai re dɨde, ɨ ket Ti kumbɨnd igis. 33 Ɨ koda kwa maka Tin yongwasɨn. Ajɨ Godɨt ken nɨtmɨkitonj nyɨ ke rɨga baptiso omnɨkam. Tonɨtemb wumɨr nomnonj da, ‘Man ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yɨr iyɨt eoukand dɨde igitand yɨpa rɨgam kumbɨnd. Sɨ ɨndamaemb jɨ man ongwasɨt da ɨtemb jɨ Rɨga yet ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke rɨga baptiso tamnɨkiny.’ 34 Sɨ kon kea onggɨtyam mɨle yɨr yongen. Sɨ onggɨt paemb kon ket yɨr ungata yɨt nitinjɨn da, ‘Ɨt re jɨ Rɨga God ma Bꞌɨga e.’”

Yesu ma Naskajog Nɨmog Bꞌauyaena Rɨga

35 Yɨpa bibɨr kak ke Yoan bꞌusaya tina nɨmog bꞌauyaena rɨga kɨma owɨnki wekenonj. 36 Ɨ re Yesu menon yokatonj, Yoan Ti pɨlwa yɨr bꞌɨskonj dɨde ket yindonj da, “Yɨr de, God ma Mamoi Bꞌɨga!” 37 Sɨ re onggɨtyam nɨmog bꞌauyaena rɨgap tina opureni yɨtkak utkundonda, ton kea ket Yesund yɨmta yundokonda. 38 Ɨ Yesu ɨtaingitonj dɨde ket ten yɨr angonj Tin yɨmta undokand. Ɨ ket ten arkitonj da, “Wɨn nangga e oraka iya?” Ɨ ton ket Tin yomnonda da, “Rabi! Rokate Man mɨbnyɨt?” (Rabi engendi yɨtkak re ouyaena rɨga e.) 39 Seg Yesu ten amnonj da, “Ayo tetka! Ɨ ɨta yɨr ongya.” Sɨ onggɨt penaemb ton ekonda, ɨ ket pɨpmet yɨr yongonda rɨkɨnd re Ton yɨbnonj. Ɨ ton ket Yesu kɨma adea de ebnonda onggɨt bibɨrɨnd. Ɨ wɨn re ket sɨmana gatab powa (4) kɨlok awonj. 40 Sɨ osi re nɨmog rɨga yepiya re Yoanɨnd yutkundonda, ton kea ket Yesund yɨmta yundokonda. Sɨ osi re onggɨt nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd, yɨpa rɨga re Simon Petrom yɨnggan Andreat. 41 Ɨ ɨtemb re rɨga Andrea naskajog gasa yomnɨkonj re tinajog nany Simon na yodaronj. Sɨ ton ket wumɨr yomnonj da, “Sɨn kea Mesiyand yodarya.” (Mesiya engendi yɨtkak re Kerisote.) 42 Ɨ ton ket ti nanyɨnd iyonj Yesum pɨlwa. Ɨ re Yesu Simonɨnd yɨr yɨpkonj, Ton ket yomnonj da, “Man re Yoanɨm bꞌɨga, Simontet. Rɨgap men ket nyɨ motgenai ra Kepa kae.” (Kepa engendi yɨtkak re Petrote.)

Pilip ake Natanael

43 Yɨpa bibɨr kak ke re Yesu singi awonj Galili eriya wa menonɨm, Ton kea ket Pilipɨnd yodaronj. Seg Yesu ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” 44 Ɨ Pilip re Betsaida taun ke rɨga na, sɨ toda Andrea ake Petro re onggɨtyam yɨpaina taun ke rɨga i. 45 Ɨ Pilip ket Natanaelɨnd yodaronj dɨde ket wumɨr yomnonj da, “Sɨn kea jɨ rɨga yodaru ya gatab na re Mose gog yɨt peband yɨrɨkonj dɨde bageyamɨp erɨkto. Ton re Najaret tunggam Yesute, Yosepɨmna Bꞌɨga.” 46 Sɨ Natanael Pilipɨnd yerkitonj da, “Ma Najaret? Sɨ ɨta nangga bꞌogɨl e ik onggɨt tungg ke?” Ɨ Pilip ket daka yomnonj da, “Metkɨm! Ɨta yɨr onget.” 47 Ɨ re Yesu Natanaelɨnd yɨr yongonj menonɨnd Ti pɨlwa, Ton kea ti gatab yindonj da, “Yɨr de! Ɨtemb jɨ ɨmɨnjog Israel rɨga. Ti pɨlɨnd awɨr e kwa bꞌanygɨnena mɨle.” 48 Seg Natanael Yesund yerkitonj da, “Man nangga wumɨr kae odede nomnyɨt?” Ɨ Yesu ket mɨra yomnonj da, “Kon naska nata yɨr mongen re man pig wul wɨrand mɨbnyɨt. Ɨ ɨngkena ket Pilip men ara memok.” 49 Sɨ ɨngkenaemb ket Natanael Yesund pɨtand yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Man re God ma Bꞌɨga et. Ɨ Man re Israel King et.” 50 Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Ma man onggɨt pae Kor pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisɨt re Kon wumɨr momnyɨn da Kon ke men yɨr mongen pig wul wɨrand? Onggɨtyam mɨle re ma ukoi im, ajɨ man opima ket ukoijog mɨle yɨr tanginyɨt.” 51 Ɨ Yesu ket yɨt yɨsmontonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wɨn ɨta wub yɨr ongya dem ɨpangendand, ɨ ket opima aneru yɨr teyenindam dem pumb wa menonɨnd Rɨgamna Bꞌɨgam pɨlke dɨde pumb ke inkand kwa Ti pɨlwa.”

Copyright information for `GDR