John 10

Bꞌogɨl Mamoi Yɨr Ɨpka Rɨga Yesu

“Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra maka mora bora ke bꞌɨtgar mamoi kara wɨngɨr wa ajɨ ra bꞌenga nya tatonkeniny ɨjenam, sɨ ɨtemb rɨga re yurowamam e dɨde raskol rɨga e. Ajɨ yet ra mora bora ke bꞌɨtgar, ton re onggɨtyam mamoi yɨr ɨpka rɨga e. Ɨ ra mora yɨr ɨpka rɨgat mora ɨpangenj onggɨt mamoi yɨr ɨpka rɨgam bꞌɨgaram, mamoyɨp bꞌogla tina nonykok utkunji. Ɨ ton tinajog mamoi yɨpayɨpa nyɨ tagenainy dɨde ton ket ten wɨp tamniny de bau wa. Ɨ ra ton komkesa tinajog mamoi bau wa tapekiny, ton naska wa e tainy dɨde tina mamoyɨp ɨta tin yɨmta undoki, mop nokɨp ton wumɨr im tina nonykok. Ajɨ ton makwa ɨta ngai bꞌenga rɨgand yɨmta undoki ajɨ ton ti pɨlke bꞌɨtkenanj-a, mop nokɨp ton ma wumɨr im onggɨtyam bꞌenga rɨga ma nonykok.” Yesu onggɨtyam tendam yɨt ke ten amninonj ajɨ ton maka nony aukɨto nangga yɨt na re towa usekawonj.

Sɨ onggɨt penaemb Yesu bꞌusaya ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Kon re mamoi wa mora en. Kon re yɨmtanyam en ajɨ komkesa Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨga yepiya re naska kana tuwonj, ton re yurowamam im dɨde raskol rɨga im. Sɨ mamoyɨp maka ten yɨt utkundenento. Kon re mora en. Sɨ yet ra bꞌɨtgar onggɨtyam mora bora nya, ton ɨta yɨrkokar okas. Ɨ ra ton bꞌɨtgareny dɨde topendeny, sɨ odede menamenand ton ɨta bꞌogɨl sal tɨb tadarkiny. 10 Ɨ yurowamam rɨga re ɨna nena ma ik ɨt re da yurowamɨm ɨ uj ondrɨkam ɨ dɨde eomnenam. Ajɨ Kon onggɨt mana netkond da ɨdenat mamoyɨp yɨrkokar okasi dɨde onggɨtyam yɨrkokar kupkakupka ɨnɨka yik. 11 Kon re bꞌogɨl mamoi yɨr ɨpka rɨga en. Sɨ bꞌogɨl mamoi yɨr ɨpka rɨgat tina yɨrkokar bꞌogla oramis mamoi bꞌogɨl omnam. 12 Ajɨ wulkɨp kɨma wɨko rɨga re ma ɨmɨnjog mamoi yɨr ɨpka rɨga e. Ɨ mamoi re toda ma tinajog im. Sɨ ra dɨ yongg ik, ton mamoi terarkiny dɨde ket bꞌɨtkeny. Sɨ onggɨt dɨ yonggɨt mamoi tejgeniny dɨde ket terenjainy. 13 Sɨ nangga pae ton bꞌɨtkeny re nokɨp ton re wulkɨp kɨma wɨko rɨga e, sɨ ton ma ɨmɨnjog singi kaim onggɨtyam mamoi yɨr ɨpka eyeniny. 14 Kon re bꞌogɨl mamoi yɨr ɨpka rɨga en. Ɨ Kon wumɨr en Koina mamoi, ɨ todaka Koina mamoi wumɨr im Kornɨm. 15 Ɨ rɨja e re Bꞌu Kornɨm wumɨr yɨbɨm, Kodaka kwa ɨja e Kor Bꞌuɨm wumɨr nɨbnyɨn. Sɨ Kon Koina yɨrkokar bꞌogla oramisɨn onggɨtyam Koina mamoi bꞌogɨl omnam. 16 Ɨ God ma obagɨki kesa rɨga toda re Koina mamoi im rɨnsim re maka onggɨt Ju kus kara borand wekeny. Sɨ Kon bꞌogla teda kwa wɨp teyeninyɨn. Ɨ ɨngkaemb ton Koina nonykok tutkundenyi dɨde ket yɨpaina mamoi bobo tauranj. Seg ton ket yɨpaina mamoi yɨr ɨpka rɨga wɨrand tekeny. 17 Ɨ nangga mop pae Bꞌu Ken singi niyeny re nokɨp Kon bꞌogla Koina yɨrkokar ujɨnd oramisɨn, nokɨm da ɨdenat Kon bꞌusaya okasɨn onggɨtyam yɨrkokar. 18 Ɨ makwa ɨta yɨpat onggɨtyam yɨrkokar nɨtɨsas Kor pɨlke, ajɨ Konte onggɨtyam yɨrkokar ujɨnd oramisɨn Koina singi rɨrɨrɨnd. Sɨ Kor ɨta danda onggɨtyam yɨrkokar ujɨnd oramitam ɨ kwa kor ɨta danda bꞌusaya onggɨtyam yɨrkokar okatam. Sɨ Kon onggɨtyam bꞌingawa yokatond re Kor Bꞌuɨm pɨlkena.”

19 Ɨ onggɨtyam Yesu ma yɨt map Ju rɨgap bꞌusaya gangga bꞌakalento towa wɨngɨrɨnd. 20 Sɨ towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap endento da, “Ton kea negɨr wɨngawɨnga ke okati e yɨbɨm, ɨ ɨngkaemb korɨrkorɨr awɨk. Sɨ nangga pae wɨn Tin yɨt yutkundenya?” 21 Ɨ nɨndap daka endento da, “Onggɨtyam opureni yɨt re ma negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgaina opurena im. Rɨka rɨrɨr e negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgat yɨrdɨdɨ rɨga ma yɨrkɨp tepangenj?”

Ju Rɨgap Yesund Yɨsayo

22 Ɨ Yɨnamet Bꞌogɨl Omna gatab Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn
10:22Re yɨpa Siriya kantri geja rɨga mopyam Antiyokus Epipanesɨt Yerusalem taun yokatonj B.C. wan andred siksti seben (167) kemagɨnd, ton yɨnametɨnd yɨpa towaina sɨ omnɨkapu kap yorangonj dɨde ket nenegɨr nya ke sɨ omnɨka yiyenenonj. Sɨ onggɨt penaemb yɨpa Ju rɨga, Makabiyus, ton Ju rɨga wɨp eyeninonj dɨde ket Yerusalem towa pɨlwa yomno. Seg ton ket yɨnamet kɨlkesa yomnonj dɨde ket Godɨm yokawonj. Sɨ Ju rɨgap onggɨt mɨle gatab nony iyenam diyamdiyam wɨn yokateneno.
awonj Yerusalem taunɨnd, ɨ ɨtemb wɨn re gɨbɨl wɨn nat.
23 Ɨ Yesu yikenonj yɨpa dɨr kesa met nat ogenaya da, ‘Solomonɨmna Met’ yɨnamet kara wɨngɨrɨnd. 24 Ɨ re Ju rɨga tuwonj Ti pɨlwa, ton kea Tin yɨwatɨnto. Ɨ ton ket Tin yomno da, “Rɨdede pɨn im Man sɨn nonysɨpsɨpɨnd notowaminyɨt? Rada Man Kerisotet, Man sɨn pɨtakɨpɨnd wumɨr nomnine!” 25 Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon kea wen wumɨr omnena teyinyɨmɨn ajɨ wɨn maka gar ke utkunda yoramitenyɨma. Onggɨtyam wɨko rɨna re Kon amnɨkinyɨmɨn Kor Bꞌuɨm nyɨ kɨma, tonpim Kor gatab yɨr ungata yɨt apurenanj. 26 Ajɨ wɨn makwa ɨta gar ke utkunda yoramitenya, mop nokɨp wɨn re ma Koina mamoi im. 27 Koina mamoyɨp opima utkundenyi Koina nonykok, ɨ Kodaka towanɨm wumɨr en. Sɨ ton ɨta Ken yɨmta nutundoki. 28 Ɨ Kontemb towa akainyɨn dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Sɨ ton makwa opima uj okasi dadal ngɨrpu kesa. Ɨ makwa ɨta yete ten tetrɨngasiny Koina yɨm ke. 29 Ɨ Kor Bꞌu yet re onggɨtyam mamoi Kor nokainonj, Ton re ukoijog danda rɨga e ajɨ komkesa re ma danda im. Sɨ makwa yete rɨrɨr e ten tetrɨngasiny Kor Bꞌu ma yɨm ke. 30 Kon dɨde Kor Bꞌu, Sɨn re yɨpaina i.”

31 Sɨ Ju rɨgap bꞌusaya gɨmokɨp emdɨto Tin ɨdrɨkam. 32 Ajɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kon jogjog bꞌogɨl wɨko wa pɨta amnɨkainond rɨna re Kor Bꞌu nokainonj omnɨkam. Sɨ onggɨtyam wɨko wɨngɨrɨnd nangga wɨko mop pae wɨn singi aindam Ken gɨmokɨp ke ɨdrɨkam?” 33 Ɨ Ju rɨgap ket Tin yɨsmonggawo da, “Ma onggɨtyam bꞌogɨl wɨko mop pae sɨn gɨmokɨp ke Men ɨdrɨkam momnyu, ajɨ Moina Godɨnd bꞌɨsadrena mɨle mop pae. Nokɨp Man re rɨgajog et ajɨ Man Molenggyam God kɨma yɨpa rɨrɨr e awowɨm aenyɨt.” 34 Seg Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Ma waina gog peband ɨja e ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Kon kea nindenond da wɨn re god im wekenyɨt rɨga wa wɨpɨnd’? 35 Sɨ God re kea onggɨtyam rɨga ‘god’ ke agenainonj yepiya re Godɨmna yɨtkak yokateno. Sɨ men wumɨr im da makwa yete rɨrɨr e yɨna peba yɨt awɨr omɨny. 36 Sɨ onggɨt mop paemb Kon bꞌagenaen da, ‘Kon re Godɨmna Bꞌɨga en,’ nokɨp Godɨt Ken yɨna nomnonj ɨ onggɨt gowukoi wa nɨtmɨkitonj. Ajɨ wɨn nangga pae odede nomnenya onggɨt gatab da, ‘Man kea bꞌɨsadrena mɨle yomnɨket’? 37 Ɨ rada Kon ma Kor Bꞌu ma wɨko im amnɨkeninyɨn, sɨ wɨn goro gar ke utkunda ke notkata! 38 Ajɨ rada Kon opima amnɨkeninyɨn, wɨn bꞌogla gar ke utkunda ke nokata! Ajɨ maka ra rɨrɨr ra, wɨn bꞌogla onggɨtyam Koina omnɨki wɨko gar ke utkunda ke akasinam! Sɨ ɨdenat wɨn wumɨr okasya da Bꞌu Kor pɨlnate yɨbɨm ɨ Koda kwa Kor Bꞌuɨm pɨlnata nɨbnyɨn.” 39 Sɨ onggɨt penaemb ton bꞌusaya Yesund oraka yiyo yɨmɨnd usunatam. Ajɨ Ton kea ɨtrɨngendonj towa pɨlke.

40 Seg Yesu ket bꞌusaya yiwatonj Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa. Ɨ Ton ket yikonj onggɨt pɨpmet wa rɨkɨnd re Yoan naskand rɨga baptiso amnɨkeninonj dɨde ket ademb de yɨbnonj. 41 Sɨ jogjog rɨga re kea Ti pɨlwa wuwenonj ɨ ket endento da, “Yoan makwa ke yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkonj, ajɨ komkesa yɨt rɨna re ton onggɨt rɨgam gatab apureninonj re ɨmɨnjog na.” 42 Sɨ ademb de onggɨt pɨpmetɨnd jogjog rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato.

Copyright information for `GDR