John 11

Lajaromna Uj

Yɨpa rɨga, nyɨ da Lajaro, kopa na yɨbnonj Betaniya tunggɨnd rɨkɨnd re Mariya ake ti wundoi Marta ebnonda. Ɨ ɨntomb jɨ Mariya yet re Yonggyamɨm pɨlɨnd ngɨrangngɨrang gaya yɨgmarkonj dɨde ket tina mopngɨi ke Yonggyamɨmna pɨs esekonj. Ɨ Lajaro yet re kopand yɨbnonj, ton re ti kɨmɨr na. Sɨ Lajaromna ngɨmɨr nɨmogɨp Yesum yɨt yɨtmɨkitawonda da, “Yonggyam! Yɨr de, Moina singi iyeni rɨga ke kopa nate yɨbɨm.” Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, Ton yindonj da, “Onggɨtyam kopa re ma uj okata ma ajɨ Godɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena pɨta omna ma. Sɨ ɨdenat onggɨtyam kopa ke Godɨmna Bꞌɨgat bꞌogɨl ɨnyomarena okas.” Yesu kea nanyɨngganwar singi eyeninonj, Marta ɨ ti wundoi dɨde Lajaro. Ɨ re Yesu utkundonj da Lajaro kopa nate yɨbɨm, Ton maka yikonj ajɨ omanda nɨmog bibɨr awamonj rɨkɨnd re Ton yɨbnonj. Ɨ onggɨt kak ke Yesu Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Men bꞌusaya Yuda eriya wa rɨtekinum!” Sɨ Tina bꞌauyaena rɨgap Tin yomno da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Man rɨna pɨn mɨbnyɨmɨt re Ju rɨgap oraka miyeno gɨmokɨp ke ɨdrɨkam? Ajɨ nangga pae Man bꞌusaya ɨtendam ainyɨt?” Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Yɨpa bibɨr wɨnɨm, ma twelp (12) awa im pop? Sɨ yet ra bibɨr wɨnɨnd menon okas, ton ma ɨta bꞌutuwombeny, mop nokɨp ton gasa pɨta nasim yɨr ongong eyeniny onggɨt gowukoyɨmna ngayand. Sɨ Kon re ngaya en. 10 Ajɨ yet ra sɨwɨnyɨnd menon okas, ton ɨta bꞌutuwombeny nokɨp ti ma ɨta ngaya.” 11 Ɨ onggɨt yɨt seg ke ket Ton kwa ten amninonj da, “Meraina rɨga Lajaro yɨt e weg. Ajɨ Kon neken ra tin yɨt opmura ma.” 12 Ɨ Tina bꞌauyaena rɨgap Tin yomno da, “Yonggyam! Rada ton yɨt e weg, ton ɨta bꞌɨtɨsakenj.” 13 Yesu Lajaromna uj gatab na yɨtnono aenonj ajɨ Tina bꞌauyaena rɨgap ɨja na nony aukɨto da Ton ɨmɨnjog yutunga gatab e yindeny. 14 Sɨ onggɨt penaemb Yesu pɨtakɨpɨnd ten wumɨr amninonj da, “Lajaro ke uj awɨm. 15 Ɨ Kon maka demb de nɨbnyɨmɨn. Sɨ onggɨt paemb Kon sam e aen, nokɨm da ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke notkasya. Sɨ men bꞌogla wowɨn ti pɨlwa!” 16 Seg Toma ogenaya da Didimo ket ti bꞌauyaena rɨgamadwar amninonj da, “Sɨ meda kwa wowɨn. Sɨ ɨdenat men uj taukindam mera Yonggyam kɨma.”

Yesu Marta kɨma Yɨtnono Aenonj

17 Ɨ re Yesu opendonj Betaniya tungg wa, Ton ket wumɨr yokatonj da Lajaro re kea powa (4) bibɨr kɨma na gɨmo yɨund oski gopmetɨnd yɨbnonj. 18 Betaniya tungg re ma pɨn na yɨbnonj Yerusalem taun ke, bꞌogla ama rɨka nowa kilomita pɨn na. 19 Ɨ jogjog Ju rɨgap Marta ake Mariya adareno towa kɨmɨr Lajarom uj gatab omanam. 20 Ɨ re Marta utkundonj da Yesu ke ik, sɨ ton ket met ke yiwatonj Yesund wɨpwɨp omnam. Ajɨ Mariya re adea met wa wɨbnonj. 21 Sɨ Marta Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Rako Man dɨkɨnd mɨbnot, kor kɨmɨr ma rako uj awonj. 22 Ajɨ yu kon kwa wumɨr en da ra Man Godɨnd erkisɨt, God ɨta mɨra Mor motkau.” 23 Sɨ Yesu ket tin womnonj da, “Mor kɨmɨr ɨta tutnyis.” 24 Ɨ Marta daka ket Tin yɨsmonggawonj da, “Kon wumɨr en da ton ɨta tutnyis dem utnyita wɨnɨnd kikitum bibɨrɨnd.” 25 Sɨ Yesu ket tin mɨra womnonj da, “Konten onggɨtyam utnyita dɨde yɨrkokar. Yet ra Ken gar ke utkunda ke notkas, nangga ma jɨ rada ton ke uj yokas, ton ɨta yilo tainy. 26 Ɨ rɨga yet ra yilo ɨbɨm ɨ ra gar ke utkunda ke Ken notkas, ton makwa ngai ɨta uj okas dadal ngɨrpu kesa. Sɨ ke man onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke yokasɨt?” 27 Ɨ ton ket Yesund mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Kon kea gar ke utkunda ke mokasɨn da Man re Godɨmna Bꞌɨga Kerisotet, yet re ikonj onggɨt gowukoi wa.”

Yesu Mariya kɨma Yɨtnono Aenonj

28 Ɨ onggɨt yɨt opurena kak ke, Marta yiwatonj met wa dɨde ket ti wundoi Mariyand musɨk yɨt wɨgiyawonj da, “Ouyaena rɨga ke ik, ɨ men mɨngawɨk.” 29 Ɨ re Mariya onggɨtyam yɨt utkundonj, ton wanakana onyitonj ɨ ket Yesum pɨlwa wikonj. 30 Sɨ Yesu re maka tungg wa menon yokatonj, ajɨ Ton adea de onggɨt pɨpmetɨnd yɨbnonj rɨkɨnd re Marta Tin wɨpwɨp yomnonj. 31 Ɨ re Mariya wanakana utnantonj dɨde met ke yiwatonj, sɨ Ju rɨga rɨna re ton kɨma wekenonj metɨnd dɨde ti pɨlwa omanam wuwenonj, ton kea tin yɨr wongo. Ɨ ton ket tin yɨmta wundoko odede nony kɨma da ton gopmet wa e wik demb de yii iyagɨkam. 32 Ɨ re Mariya opendonj rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj, ton Yesumna pɨs wɨpɨnd eobankonj. Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Rako Man dɨkɨnd mɨbnot, kor kɨmɨr ma rako uj awonj.” 33 Ɨ Mariya kea yii bꞌɨrɨnenonj dɨde Ju rɨga yepiya re ton kɨma tuwonj, toda kwa yii bꞌɨrɨnento. Sɨ re Yesu ten yɨr anginonj yii bꞌɨrɨnenand, Ton onggɨtyam towaina yii bꞌɨrɨnena map ma sobijog na gar soro awonj dɨde Ton ket nony bebɨg awonj. 34 Sɨ Yesu ten amninonj da, “Rokate tin yoramitonda?” Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Yonggyam! Sɨ wuyɨn ɨ Man ɨta yɨr onget.” 35 Sɨ Yesu ket yɨrekɨp yikenonj. 36 Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap endento da, “Wɨi, yɨr de. Ma Ton ma sobijog na tin singi yiyenonj?” 37 Ɨ kwa towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap endento da, “Onggɨt rɨgat kea yɨrdɨdɨ rɨga ma yɨrkɨp epangendonj. Sɨ nangga pena Ton maka yogokonj tin uj okatam?”

Yesu Lajarond Yutnyitonj

38 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, Ton bꞌusaya gar soro aukonj dɨde ket onggɨt gar soro kɨma gopmet wa yikonj. Ɨ gopmet re dorɨnd eski na yɨbnonj ukoi gong bora pɨla dɨde ukoi gɨmo ke mora utwangki na yɨbnonj. 39 Seg ket Yesu rɨga amninonj da, “Gɨmo ɨtemb mora ke yururkita!” Ajɨ onggɨtyam uj rɨga ma ngɨmɨr Marta Tin yomnonj da, “Yonggyam! Ton kea powa (4) bibɨr kɨma e yɨbɨm. Sɨ ke kuka e yikeny.” 40 Sɨ Yesu tin womnonj da, “Ma Kon ke pop wumɨr momnyɨn da ra man gar ke utkunda oramisɨt, man ɨta yɨr onget Godɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena?” 41 Seg ton ket gɨmo yururkito. Ɨ ket Yesu yɨr pumb wa awonj dɨde ket yindonj da, “Abu! Kon sɨteket yɨt momnyɨn nokɨp kea Man Ken nutkunjɨt. 42 Kon wumɨr na da Man ita wɨn nate Ken nutkundenyɨt. Ajɨ Kon onggɨtyam yɨt nindenyɨn re onggɨt rɨga bobo mapae yepim re owɨnki wekeny dɨkɨnd. Nokɨm da ɨdenat ton gar ke utkunda oramisi da Manɨt Ken nɨtmɨkitot.” 43 Ɨ onggɨt yɨt opurena seg ke Yesu unena kɨma ara yikenonj da, “Lajaro! Bau wa opende!” 44 Sɨ re uj rɨga bau wa opendonj, tina pɨs dɨde yɨm re kobɨrgɨm ɨsetɨki ke ɨjobɨki na dɨde kwa tina wɨp re kobɨrgɨm kɨb ke ɨjobɨki na wekenonj. Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kobɨrgɨm yotogɨka! Ɨ ti nya yɨspawa menonɨm!”

Yesund Ongandam Yɨsamko

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Sɨ opimemb Ju rɨga yepiya re wuwenonj Mariyam pɨlwa, ton kea mɨle yɨr angto rɨna re Yesu amnɨkinonj. Sɨ towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap kea Yesund gar ke utkunda ke yokato. 46 Ajɨ towa wɨngɨrɨnd nɨndapiya yiwato Parisai rɨga wa pɨlwa, ɨ ket ten wumɨr amnɨto nangga na Yesu amnɨkinonj. 47 Sɨ onggɨt penaemb yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Parisai rɨgap Ju rɨga waina Sanedrin kot bꞌeoma ara yemoko. Ɨ ton ket bꞌarkitto da, “Onggɨt Rɨgat kea jogjog im kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkiny. Sɨ nangga e men Ti gatab omnɨku? 48 Ra men Tin nony ojwasu odede wɨko omnɨkand, komkesa rɨgap opima Tin gar ke utkunda ke okasi dɨde ket Tin yɨmta undoki. Ɨ ɨngkaim ket Roma mopyam rɨgap towaina geja rɨga kɨma tui dem ɨ ket meraina yɨnamet eomnenyi dem dɨde kwa meraina Ju yɨtam rɨga teomnenanj dem.” 49 Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Kayapa yet re yɨna mopyam sɨ rɨga yɨbnonj onggɨt kemagɨnd, ton ten amninonj da, “Wɨn makwa wumɨr im wekenyɨt. 50 Sɨ wɨn ma wumɨr im bꞌogɨl nya orakam onggɨtyam bebɨg awɨr omnam. Sɨ ɨtemb re bꞌogɨljog e wanɨm da yɨpa rɨgat uj okas komkesa meraina Ju rɨga map dɨde ɨdenat kwa meraina kupka yɨtam rɨga maka bꞌeteomnenanj.” 51 Sɨ ton onggɨtyam yɨtkak yopulitonj re ma tinajog nony kena. Ajɨ ton onggɨt kemagɨnd yɨna mopyam sɨ rɨga na yɨbnonj, sɨ ton bage yɨt na yindonj da, “Yesu ɨta uj okas Ju yɨtam rɨga map. 52 Ɨ ma Ju yɨtam rɨga nena mapae, ajɨ kwa onggɨt mapae da Ton yɨpand teomkuriny Godɨmna bꞌɨga yepim re Tina obagɨki kesa rɨga wetaweta auki wekeny bꞌenga kantri nata.” 53 Sɨ onggɨt bibɨr natemb ton yɨsamko Yesund ongandam.

54 Sɨ onggɨt penaemb Yesu maka pɨtakɨpɨnd yikenonj Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ajɨ Ton ɨngkenaemb ket yiwatonj onggɨt taun wa ogenaya da Epraim. Ɨ Ton ket ademb de yɨbnonj Tina bꞌauyaena rɨga kɨma. Sɨ ɨtemb eriya re wul kesa tungg wus nat yɨbnonj.

55 Ɨ Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn wus wa na auka ikonj. Sɨ yɨmta kena onggɨtyam diyamdiyam wɨn awonj, ajɨ nɨnda eriya ke jogjog rɨga kea naska nata wuwenonj Yerusalem taun wa towanɨm ɨseka mɨle omnɨkam. 56 Sɨ ton Yesund oraka yiyeno ɨ ket yɨnamet aband owɨnki bꞌarkena wuwenonj towa wɨngɨrɨnd da, “Wɨn rɨja im nony aindam? Ɨta Ton ik onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam?” 57 Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Parisai rɨgap kea odede bꞌingawa yɨt yoramito da yet ra wumɨr okas da ɨndama Yesu dɨkɨnd yɨbɨm, ton bꞌogla ten wumɨr tamniny Tin yɨmɨnd usunatam.

Copyright information for `GDR