John 13

Yesu Tina Bꞌauyaena Rɨga Pɨs Esekinonj

Ɨ yɨmta kena Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn awonj, ajɨ Yesu kea wumɨr awonj da wɨn re kemb rɨrɨr ainy Tinɨm onggɨtyam gowukoi ɨraram dɨde iwatam Ti Bꞌuɨm pɨlwa. Sɨ Ton Tinajog rɨga na singi eyeninonj yepiya re gowukoyɨnd wekenonj. Ɨ Ton ten kupkakupka singi eyeninonj ngɨrpu de Tina undwatapu wa. Ɨ re Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga diyamdiyam auto, Satanat kea Simonɨmna bꞌɨga Yudas Iskariyotɨmna gar wa singi yoramitonj Yesund tɨb iyoyɨm. Sɨ Yesu wumɨr na da Ti Bꞌu kea komkesa gasa re Ti yɨm nat aramisinonj. Ɨ Ton nonyɨk bꞌamdonj da, “Kon Godɨm pɨlkena netkond dɨde kanamb Kon tɨtenjɨn Godɨm pɨlwa.” Ɨ Yesu ket onyitonj diyamdiyampu kasa ke dɨde Tina tumɨnd kobɨrgɨm yotogɨkonj. Seg Ton ket tawel yokatonj dɨde ket robmopɨnd bꞌibgonj. Seg ket Ton nyɨ yɨgmarkonj besen bora wa, ɨ ket bꞌatomonj Tina bꞌauyaena rɨga pɨs ɨsekam dɨde usurenam tawel ke rɨna re Ton robmopɨnd bꞌibgi yowamonj. Ɨ re ket Simon Petrom pɨlwa yikonj, ton Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Ma Man ɨta pɨs nɨtɨseket?” Sɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Yu man ma ɨta nony auket nangga e Kon yomnɨken, ajɨ yɨmta kae man nony tauket dem.” Ɨ Petro ket Tin yomnonj da, “Man makwa rɨrɨr et koina pɨs ɨsekam.” Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Ra maka ra Kon mɨtɨseken, mor awɨr e Kon kɨma bꞌinkɨndena.” Ɨ Simon Petro Tin yomnonj da, “Yonggyam! Goro koina pɨs nena tesekɨm ajɨ bea kwa yɨm ake mop.” 10 Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Gony aureni rɨgat ɨnta pɨs nena bꞌɨtɨsek ajɨ ma opima nɨnda kɨpear. Nokɨp tina kupka jɨ re kɨlkesa e. Sɨ wɨn kɨlkesa im ajɨ ma komkesa im.” 11 Ɨ nangga mop pena Ton yindonj da, “Ma wɨn komkesa kɨlkesa im,” mop nokɨp Ton wumɨr na da towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgatemb Tin tɨb yii dem.

12 Ɨ re Yesu towaina pɨs ɨseka seg awonj, Ton Tina tumɨnd kobɨrgɨm bꞌikitonj dɨde ket bꞌusaya Tina pɨpmet wa omitonj. Ɨ ket ten amninonj da, “Ke wɨn wumɨr yokasya nangga na Kon wanɨm yomnɨken? 13 Wɨn Ken nogenaya Ouyaena Rɨga kae dɨde Yonggyam kae. Sɨ waina opurena re ɨmɨnjog i. Nokɨp Kon ɨntenemb jɨ Rɨga. 14 Kon, ɨte re wa Yonggyam dɨde Ouyaena Rɨga, kea waina pɨs esekinyɨn. Sɨ onggɨt paemb wɨdaka bꞌogla walenggyam walenggyam pɨs bꞌɨseka tuwenyɨt. 15 Kon wɨngata mɨle na wa akainyɨn, nokɨm da ɨdenat wɨdaka kwa odede mɨle omnɨkenenya rɨngma na re Kon wanɨm yomnɨken. 16 Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wɨko rɨga re ma ukoyam e, ajɨ tina yonggyam re ukoyam e. Ɨ daka yɨdɨr rɨga re ma ukoyam e, ajɨ rɨga yete re tin yɨtmɨkis re ukoyam e. 17 Sɨ ra wɨn wumɨr okatenya onggɨtyam gatab dɨde ra wɨn onggɨtyam mɨle tamnɨkindam, wɨn re bꞌogɨl omni rɨga im.

Yudasɨmna Tɨb Iyoi gatab Bage Yɨt

(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

18 “Ɨ Kon ma komkesa wa gatab e nindenyɨn. Sɨ Kon wumɨr en yena re Kon abagɨkinond. Ajɨ onggɨt ma da onggɨt yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp rain da, ‘Yet re koina owou yowenenonj, ton kea ken kak nɨawonj.’ 19 Yu Kon naska kana im wen wumɨr amninyɨn gasa rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd. Nokɨm da ra ɨtemb gasa pɨta tainy ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke notkasya dem da Kon ɨntemb jɨ rɨga. 20 Ɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Koina ɨtmɨkiti rɨgand okateny, ton Kena nokateny. Ɨ yet ra Ken notkateny, ton Tina yokateny yet re Ken nɨtmɨkitonj.”

21 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt seg awonj, Ton ma sobijog na kɨd bꞌɨpokenonj. Sɨ Ton ket yɨr ungata yɨt yindonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat ɨta man Ken tɨb niyɨt dem.” 22 Sɨ Tina bꞌauyaena rɨgap nonysɨpsɨp na aukɨto da ya gatab e Ton yindeny. Sɨ ton ket yɨrɨk bꞌunjomkena wuwenonj towa wɨngɨrɨnd. 23 Ɨ Tina bꞌauyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Ti wus kena yɨmkomel bꞌamki omiti yɨbnonj yena re Ton singi yiyenonj. 24 Sɨ Simon Petro onggɨt rɨgand mong ke yomnonj da, “Tin yɨgekite men wumɨr omnam ya gatab e Ton yindeny!” 25 Sɨ ɨtemb rɨga ɨja na Yesumna dorkak wusɨnd bꞌɨrmekiti yɨbnonj, ɨ ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Yetemb jɨ rɨga?” 26 Sɨ Yesu ket mɨra yomnonj da, “Ra Kon onggɨtyam owou pɨkendi ɨsonggen dor dɨde ti okaen, sɨ tontemb jɨ rɨga.” Seg Ton ket owou pɨkendi yɨsonggonj dɨde ket Simonɨmna bꞌɨga Yudas Iskariyotɨm yokawonj. 27 Ɨ re Yudas onggɨtyam owou pɨkendi yokatonj, sɨ odede natemb ket Satana ti pɨlɨnd bꞌɨgaronj. Sɨ onggɨt penaemb Yesu tin yomnonj da, “Man wanakana mɨle yomnɨke rɨnte re man yɨsamket omnɨkam!” 28 Ajɨ onggɨtyam owoupund omnɨki rɨga wɨngɨrɨnd makwa ke yɨpa rɨga nony aukonj nangga pena Ton odede yɨt tin yomnonj. 29 Sɨ nɨndap ɨja na nony aukɨto da Yesu nok ma tin yomɨny da, “Man gasa meranɨm temjinyɨt onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd ingaenam” o mɨnda da, “Nɨnda gasa tagoniny gasa kesa rɨga wa.” Mop nokɨp Yudas re wulkɨp ga owama rɨga na yɨbnonj. 30 Sɨ re ɨtemb rɨga Yudas owou pɨkendi yokatonj, ton odenja ket bau wa opmarkitonj. Sɨ ɨtemb re ket kea sɨwɨny awonj.

Petromna Oena gatab Bage Yɨt

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

31 Ɨ re Yudas bau wa opmarkitonj, Yesu yindenonj da, “Otade Rɨgamna Bꞌɨga kea bꞌogɨl ɨnyomarena yokas dɨde God daka kwa kea Ti pɨlke bꞌogɨl ɨnyomarena yokas. 32 Ɨ rada God kea Ti pɨlke bꞌogɨl ɨnyomarena yokas, sɨ God daka kwa ɨta Rɨgamna Bꞌɨgam Tina bꞌogɨl ɨnyomarena okau. Sɨ Ton ɨta odenja Ti okau. 33 Kor bꞌɨgawar! Kon ma pɨnjog e nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma. Ɨ ɨngkaemb ket wɨn Ken oraka nitiyenya dem. Sɨ Kon otade wen wumɨr amninyɨn re odede yɨpa wɨp im rɨja na re Kon Ju rɨga waina mopyam rɨga wumɨr amninond da wɨn ma rɨrɨr im menonɨm de rɨtama ra Kon neken dem. 34 Ɨ Kon wa sisɨl bꞌingawa yɨt takainyɨn. Wɨn bꞌogla singi bꞌitiyenindam wa wɨngɨrɨnd. Kon kea singi wen eyeninond, sɨ wɨdaka kwa ɨja na singi bꞌitiyenindam wa wɨngɨrɨnd. 35 Ra wɨn singi bꞌitiyenindam wa wɨngɨrɨnd, sɨ ɨdenasimemb komkesa rɨgap wen tangwatenanj da wɨn re Koina bꞌauyaena rɨga im.”

36 Ɨ ket Simon Petro Yesund yɨgekitonj da, “Yonggyam! Rɨtama man meket?” Ɨ Yesu ket yɨsmonggawonj da, “Yu man ma rɨrɨr et Ken yɨmta undokam rɨtama ra Kon neken. Ajɨ yɨmta kae man yɨmta nutundoket dem.” 37 Sɨ Petro kwa Tin yɨgekitonj da, “Yonggyam! Nangga mop pae yu kon maka rɨrɨr taen men yɨmta undokam? Kon Mor mapae koina yɨrkokar bꞌatkaen.” 38 Seg Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Sɨ ɨta man Kor map moina yɨrkokar bꞌatkaet? Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Pauro ma ɨta wanaka ara ikeny dor ngɨrpu ra ket man nowapyam Ken notiyenyɨt.

Copyright information for `GDR