John 14

Yesuta Nya Bꞌuɨm pɨlwa

“Goro wɨn gar bebɨg taukinam! Wɨn Godɨnd gar ke utkunda ke yokata dɨde Keda kwa gar ke utkunda ke nokata! Kor Bꞌuɨmna metɨnd opima jogjog wɨmenapu pɨpmet wekeny. Rako pɨpmet demb de maka wekeny, Kon keako wen wumɨr amninond. Sɨ Kon neken ra wanɨm pɨpmet ongonjena mim. Sɨ ra Kon neken dem dɨde ket wa pɨpmet tangonjenainyɨn, sɨ Kon kwa bꞌusaya tɨtenjɨn dem. Ɨ Kon ket wen taronsinyɨn dɨde ket eyinyɨn dem Koinajog pɨpmet wa. Sɨ ɨdenat wɨda tekenenyɨt de rokate re Kon nɨbnenenyɨn. Ɨ wɨn wumɨr im onggɨtyam nya de onggɨt pɨpmet wa rɨtama ra Kon neken.” Seg Toma ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Sɨn ma wumɨr im rɨtama man meket. Sɨ rɨdede im sɨn wumɨr taukindam onggɨt nya gatab?” Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Konta nya ɨ ɨmɨnjog yɨtkak ɨ dɨde yɨrkokar. Sɨ makwa ngai yɨpa rɨgat ɨta yik Kor Bꞌuɨm pɨlwa, ra ton maka Ken yɨmta nutundok. Rada wɨn kea Kornɨm wumɨr aukindam, sɨ wɨn kea Kor Bꞌuɨm daka kwa wumɨr aindam. Sɨ otade im wɨn Tinɨm wumɨr aukindam ɨ wɨn kea Tin yɨr yongenenyɨma.” Seg Pilip daka ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Bea sɨn Bꞌund nouyaene! Sɨ ɨdenatemb sɨn nony rɨrɨr taindam.” Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Pilip! Kon ma wus na netkɨmɨn wɨn kɨma. Ma man makaya Kornɨm wumɨr yokasɨt? Yet re Ken yɨr ongong nitiyɨm, ton kea Kor Bꞌund yɨr ongong iyɨm. Sɨ rɨdede pae man mindenyɨt da, ‘Bea sɨn Bꞌund nouyaeneꞌ? 10 Sɨ ma man ɨtaemb wumɨr aet da Kon re nɨbnyɨn Kor Bꞌuɨm pɨlnate dɨde Kor Bꞌu re yɨbɨm Kor pɨlnate? Onggɨtyam yɨtkak rɨnsim re Kon wanɨm apurenawainyɨn, ma Kor nony kaim opurena eyeninyɨn, ajɨ Kor Bꞌute yete re Kor pɨlɨnd wɨmena yikeny, Tonte Tina wɨko omnɨka yiyeny. 11 Sɨ man gar ke utkunda ke Ken nokate da Kon re nɨbnyɨn Kor Bꞌuɨm pɨlnate dɨde Kor Bꞌu re yɨbɨm Kor pɨlnate. Ajɨ ra man maka Ken gar ke utkunda ke notkasɨt, man bꞌogla onggɨtyam Koina omnɨki kɨd kesa kɨma danda wɨko gar ke utkunda ke takasinyɨt. Ɨ ɨngkaemb man ket Ken gar ke utkunda ke notkasɨt. 12 Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Ken gar ke utkunda ke notkas, toda kwa onggɨtyam wɨko im omnɨka teyeniny rɨna re Kon omnɨka teyinond. Ɨ opimemb wɨko re ma ukoi im, ajɨ ton ukoijog wɨko im omnɨka teyeniny. Mop nokɨp Kon neken ra Kor Bꞌuɨm pɨlwa e. 13 Ɨ Kon opima onggɨtyam gasa tamnɨkeninyɨn rɨnsim ra wɨn Koina nyɨ kɨma netɨrkenenya. Nokɨm da ɨdenat Bꞌu bꞌogɨl ɨnyomarena takasiny Bꞌɨgam pɨlke. 14 Ra wɨn nangga gasa mana Ken netɨrkenya Koina nyɨwɨnd, Kon opima tamnɨkeninyɨn.

Yɨnayɨna Wɨngawɨngam gatab Tɨrɨr Omni Yɨt

15 “Ɨ ra wɨn Ken singi nitiyenya, sɨ wɨn bꞌogla Koina bꞌingawa yɨt yɨmta undoka teyenindam. 16 Kon ɨta Kor Bꞌund ɨgekisɨn, sɨ Ton wa tetmɨkitau yɨpa yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga. Ɨ Ton ket ɨta wɨn kɨma dadal ngɨrpu kesa ɨbneneny. 17 Ton re ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga e. Ɨ gowukoi rɨgap ma rɨrɨr im Tin okatam, mop nokɨp ton makaya Tin yɨr yongi dɨde makaya Tinɨm wumɨr yokasi. Ajɨ wɨn Tinɨm wumɨr im nokɨp Ton wɨn kɨma e yɨbɨm dɨde Ton wa pɨlnate ɨbneneny. 18 Kon ma ɨta wen terarinyɨn ngungum bꞌɨga pɨla, ajɨ ɨta wa pɨlwa netken dem. 19 Ɨ sobijog wɨn kak ke gowukoi rɨgap ma ɨta yɨr notngi dem. Ajɨ wɨn ɨta yɨr notngya dem, nokɨp Kon yilo e nɨbnyɨn dɨde wɨdaka kwa yilo im tekenyɨt. 20 Sɨ wɨn onggɨt bibɨr nasimemb nonyɨk bꞌatɨmjindam dem da Kon re nɨbnyɨn Kor Bꞌuɨm pɨlnate, ɨ wɨn re wekenyɨt Kor pɨlnasim, ɨ Kodaka re nɨbnyɨn wa pɨlnate. 21 Yet ra Koina bꞌingawa yɨtkak tawaminy dɨde ra opimemb yɨtkak yɨmta tundokiny, sɨ onggɨt rɨgatemb Ken singi niyeny. Ɨ kwa yet ra Ken singi nitiyeny, Kor Bꞌu ɨta tin singi iyeny. Ɨ Koda kwa tin ɨta singi iyenyɨn dɨde ket Kon Kolenggyam ɨta tinɨm pɨtapɨta taenenenyɨn.” 22 Seg ket Yudas, goro Yudas Iskariyot, ton Yesund yɨgekitonj da, “Yonggyam! Man kea sowa pɨlwa pɨtapɨta aenyɨt. Ajɨ nangga pae maka gowukoi rɨga wanɨm pɨtapɨta taenyɨt?” 23 Sɨ Yesu ket tin yɨsmonggawonj da, “Yet ra Ken singi nitiyeny, ton ɨta Koina yɨtkak yɨmta tundokiny. Ɨ Kor Bꞌu daka ɨta tin singi iyeny. Ɨ dɨde Sɨn opima ti pɨlwa wuyɨn dɨde ket wɨmenapu pɨpmet omgu ti pɨlɨnd yɨpand wɨmenam.
14:23Onggɨtyam “Sɨn” yisɨpkis re Bꞌu, Bꞌɨga dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga im.
24 Yet ra maka singi nitiyeny, ton ma ɨta Koina yɨtkak yɨmta tundokiny. Sɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnsim re wɨn utkundenindam re ma Koina im ajɨ Kor Bꞌuɨmna im yet re Ken nɨtmɨkitonj.

25 “Sɨ onggɨt ganggand re Kon wɨn kɨma nɨbnenenyɨmɨn ngɨrpu yu, Kon kea onggɨtyam komkesa yɨtkak gatab wen amneninyɨmɨn. 26 Ɨ onggɨt yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga re Yɨnayɨna Wɨngawɨngate. Ɨ Kor Bꞌu ɨta ɨtmɨkis dem Kor nyɨ kɨma. Sɨ Tonsim komkesa gasa gatab wen tauyaeniny dem dɨde wen nonony tamneniny dem komkesa yɨtkak gatab rɨna re Kon wen amneninond. 27 Ɨ Kon ngɨmbla ɨraren re wanɨm ma. Sɨ Kon ɨta Koina ngɨmbla wa takainyɨn. Onggɨtyam ngɨmbla rɨnte ra Kon takainyɨn re ma ɨja e rɨngma re gowukoyɨt agoneniny. Sɨ wɨn goro gar bebɨg dɨde moga tainindam. 28 Ɨ wɨn kea utkundenya onggɨtyam yɨtkak rɨna re Kon nindenyɨn da Kon ɨta neken dɨde ket tɨtenjɨn wa pɨlwa. Sɨ rada wɨn Ken singi e niyenya, wɨn sam im taindam Koina menon gatab de Kor Bꞌuɨm pɨlwa. Mop nokɨp Kon re ma ukoi en ajɨ Kor Bꞌu re ukoijog e. 29 Ɨ yu Kon naska kana im wen onggɨtyam gasa gatab wumɨr amninyɨn rɨnsim ra taukanj. Nokɨm da ra ton pɨta taukanj ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke Ken notkasya. 30 Ɨ Kon ma pɨn e wɨn kɨma yɨtnono taenyɨn nokɨp gowukoyɨmna wɨp iyoi rɨga Satana re kemb ɨtemb ke ik. Ajɨ ti awɨr e kwa danda ingawam Kor pɨlɨnd. 31 Ajɨ Kon nok ma singi da gowukoi rɨga wumɨr rainem da Kon ɨta Kor Bꞌund singi yiyenyɨn dɨde Kon ɨnsima gasa amnɨkeninyɨn rɨngma na re Kor Bꞌu Ken ningawonj. Utnɨkinam ɨngkek, ɨ ka wuyɨn!

Copyright information for `GDR