John 15

Ɨmɨnjog Greip Kai Yesu

“Kon re ɨmɨnjog greip kai en, ɨ Kor Bꞌu re wala rɨga e. Komkesa bɨa rɨnsim re Kor pɨlɨnd wekeny, ra ton maka kɨp tejagɨkanj, Kor Bꞌu opima onggɨtyam bɨa awɨr omnɨkam tepkiny. Ɨ kwa komkesa bɨa rɨnsim re kɨp kɨma wekeny, Kor Bꞌu opima nɨnda negɨr pip ɨpka teyeniny kɨlkesa omnam, nokɨm da ɨdenat ton jogjog kɨp tejagɨkiny. Sɨ wɨn re kea kɨlkesa omni im onggɨtyam yɨtkak ke rɨna re Kon wen amneninond. Wɨn bꞌogla wɨmena tuwenyɨt Kor pɨlɨnd, ɨ Kodaka kwa ɨta wa pɨlɨnd wɨmena netkenyɨn. Sɨ yɨpa bɨat maka ra greip kayɨnd wɨmena ikeny, ton ma rɨrɨr e tilenggyam kɨp tejagɨkiny. Toda yɨpa wɨp e ra wɨn maka ra Kor pɨlɨnd tekenyɨt, wɨn ma rɨrɨr im kɨp ɨjagɨkam. Sɨ Kon re greip kai en, ɨ wɨn re bɨa im. Yet ra Kor pɨlɨnd wɨmena ikeny, Kodaka kwa ɨta ti pɨlɨnd wɨmena netkenyɨn. Sɨ ton ɨngkaimemb jogjog kɨp tejagɨkiny. Mop nokɨp man makwa ngai rɨrɨr et Kor kesa ke nanggamog wɨko omnɨkam. Ɨ yet ra maka Kor pɨlɨnd wɨmena ikeny, ton ɨja e wɨp ɨt re sopapu bau wa bꞌɨskoki bɨa re dɨde. Sɨ ra ɨrna seg sopapu wɨko rɨgat ket bobo tamnɨkiny dɨde wul wa bꞌɨtɨskokiny ɨ dɨde ket tembrɨkiny. Ɨ ra wɨn Kor pɨlɨnd wɨmena tuwenyɨt, dɨde ra Koina yɨtkak wa pɨlɨnd tekeny, sɨ ra wɨn nangga singi mana Ken nɨtgekisya, wɨn ɨta okasya. Ɨ ra wɨn jogjog kɨp tejagɨkindam dɨde Koina bꞌauyaena rɨga taukindam, sɨ ɨngkaemb wɨn Kor Bꞌund bꞌogɨl ɨnyomarena okaenya. Ɨ Koda kwa ɨja ima wen singi eyeninyɨn rɨja e re Kor Bꞌu Ken singi niyeny. Sɨ wɨn bꞌogla Koina singi bꞌiyena mɨlend tuwenyɨt. 10 Kon kea Kor Bꞌu ma bꞌingawa yɨt yɨmta undoka eyeninond, sɨ ɨngkenaemb Kon Tina singi bꞌiyena mɨlend wɨmena nekenond. Sɨ wɨdaka ɨja na kwa Koina bꞌingawa yɨt yɨmta tundokindam Kon re dɨde, sɨ ɨngkaimemb wɨdaka Koina singi bꞌiyena mɨlend wɨmena tuwenyɨt.

11 “Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amninyɨn da ɨdenat Koina sam waina garɨnd ɨbɨm dɨde ɨngkaimemb kwa Kon onggɨtyam waina sam yɨndangɨr tamnɨkinyɨn. 12 Ɨtemb jɨ Koina bꞌingawa yɨt da wɨn bꞌogla wa wɨngɨrɨnd singi bꞌitiyenindam rɨja im re Kon wen singi eyeninyɨn. 13 Awɨr e kwa yama ukoijog singi bꞌiyena mɨle yɨbnau, ajɨ ɨnta ra ton tina yɨrkokar bꞌatkau tina rɨgawar map. 14 Sɨ ra wɨn Koina bꞌingawa yɨt yɨmta tundokindam, wɨn re kea Kor rɨgawar im. 15 Sɨ Kon ma ɨta ket wen wɨko rɨga ke nyɨ tagenainyɨn, nokɨp wɨko rɨga ma wumɨr e nangga im ti yonggyam amnɨkiny. Ajɨ Kon wen nyɨ agenainyɨn re Kor rɨgawar kaim, mop nokɨp Kon kea wen komkesa gasa wumɨr amnɨkinond rɨna re Kon Kor Bꞌuɨm pɨlke utkundenond. 16 Wɨn maka Ken nobagendonda, ajɨ Konɨt wen abagɨkinond, dɨde nyɨ akainond. Nokɨm da ɨdenat wɨn tuwenyɨt ɨ kɨp tejagɨkindam ɨ dɨde onggɨtyam waina kɨp ɨmnɨneni kesa tekeny. Ɨ nokɨm da kwa ra wɨn nanggamog gasa mana Kor Bꞌund erkenya Kor nyɨ kɨma, ɨdenat Ton wa tagoniny. 17 Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen engainyɨn da ɨdenat wɨn wa wɨngɨrɨnd singi bꞌitiyenindam.

Gowukoi Rɨgaina Singi kesa Mɨle

18 “Ɨ ra onggɨt gowukoi rɨgap wen singi kesa tamnenanj, wɨn bꞌogla wumɨr okasya da ton naska kea Ken singi kesa nomneno, ajɨ yɨmta kaim wen singi kesa amnenanj. 19 Ɨ rada wɨn gowukoi ke rɨga im, gowukoyɨt keako wen singi eyeniny, nokɨp wɨn gowukoi ke rɨga im. Ajɨ wɨn ma gowukoi ke rɨga im, ajɨ Konɨt wen abagɨkinond onggɨt gowukoi ke. Sɨ onggɨt mop paemb gowukoyɨt wen singi kesa amneniny. 20 Sɨ wɨn bꞌogla nonyɨnd yowama onggɨtyam yɨtkak rɨna re Kon wen amninonj da, ‘Wɨko rɨga re ma ukoyam e, ajɨ tina yonggyam re ukoyam e.’ Sɨ rada rɨgap ke Kor pɨlɨnd bebɨg dɨde bꞌɨsadrena mɨle oramka niyenauto, ton opima kwa daka wa pɨlɨnd bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena oramka teyenauranj. Ɨ rada rɨgap ke Koina yɨtkak yɨmta yundoko, ton opima kwa daka waina yɨtkak yɨmta undoki. 21 Ajɨ rɨgap opima Koina nyɨ map komkesa odede mɨle tamnɨkenenanj wa pɨlɨnd, mop nokɨp ton ma wumɨr im Godɨm yet re Ken nɨtmɨkitonj. 22 Ɨ rako Kon maka netkond dɨde ten maka wumɨr amneninond, ma rako towa pɨlɨnd negɨr mɨle wekeny. Ajɨ yu ton ma rɨrɨr im mop ogenka teyenanj towaina negɨr mɨle gatab. 23 Ɨ yet ra Ken singi kesa notɨneny, ton kwa daka Kor Bꞌu na singi kesa yomneny. 24 Sɨ rako Kon maka towa wɨngɨrɨnd onggɨtyam wɨko amnɨkeninond rɨna re yɨpa rɨgat maka rɨrɨr awonj omnɨkam, ma rako towa pɨlɨnd negɨr mɨle wekeny. Ajɨ yu Kon nitinjɨn da ton kea onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongong eyento, ajɨ ton kea Sɨn singi kesa nomneno Ken dɨde Kor Bꞌund. 25 Ajɨ ɨtemb re onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp omna ma rɨnte re ɨrɨki yɨbɨm towaina gog yɨt wɨngɨrɨnd da, ‘Ton rɨl kesand Ken singi kesa nomneno.’

26 “Sɨ ra yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga ik dem yena ra Kon Kor Bꞌuɨm pɨlke ɨtmɨkisɨn wa pɨlwa, Ton re ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga e. Sɨ ra Ton Kor Bꞌuɨm pɨlke ik dem, Tonsimemb Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamneniny dem. 27 Ɨ wɨda kwa bꞌogla Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamnenindam, mop nokɨp wɨn kea otomapu ke Kon kɨma wekenot ngɨrpu yu.

Copyright information for `GDR