John 16

Bebɨg kɨma Bꞌɨdgotnena gatab Bage Yɨt

“Sɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn da ɨdenat wɨn maka sap totekindam. Ɨ rɨgap opima wen Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ke teaukenanj dem. Ajɨ ɨta jɨ wɨn ik dem, sɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap opima wen uj ondrɨka teyenanj dem. Ɨ onggɨt onganda rɨgap ɨja im nony taukanj dem da, ‘Sɨn kea Godɨm bꞌogɨl wɨko yomnɨkau.’ Ton maka wumɨr aukɨto Kor Bꞌuɨm dɨde kwa Kornɨm, sɨ onggɨt paemb ton odede wɨko tamnɨkanj dem. Ajɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn da ra onggɨtyam bebɨg wɨn ik dem, ɨdenat wɨn onggɨtyam yɨtkak nonyɨk tamjindam dem rɨnsim re Kon wen wumɨr amneninyɨn.

Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma Wɨko

“Otomapu ke Kon onggɨtyam yɨtkak maka wen wumɨr amninond, mop nokɨp Kon omanda wɨn kɨma nɨbnond.
Yu Kon neken Ti pɨlwa e yet re Ken nɨtmɨkitonj. Sɨ wa wɨngɨrɨnd makwa yɨpa rɨgat Ken ke nerkis da, ‘Rɨtama Man meket?’ Ajɨ re Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn, sɨ waina gar re kea gar kopa ke yɨndangɨr auki im wekeny. Ajɨ Kon kwa ɨmɨnjog yɨtkak e wen wumɨr tamninyɨn. Ɨtemb re wanɨm bꞌogɨl e ra Kon tewaikisɨn, mop nokɨp ra Kon maka neken, sɨ onggɨtyam yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga ma ɨta wa pɨlwa ik dem. Ajɨ ra Kon neken, Kon ɨta wa pɨlwa Tin ɨtmɨkisɨn dem. Ɨ ra Ton ik, Ton ɨta gowukoi rɨga wa temjatenainy dem negɨr mɨle gatab ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab ɨ dɨde bꞌɨsagɨka mɨle gatab. Negɨr mɨle gatab re ɨntemb ɨt re da rɨgap ma opima gar ke utkunda aramkɨranj Kor pɨlɨnd. 10 Ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab re ɨntemb ɨt re da Kon neken ra Abum pɨlwa e ɨ wɨn ma ɨta ket Ken yɨr notngya. 11 Ɨ bꞌɨsagɨka mɨle gatab re ɨntemb ɨt re da onggɨt gowukoyɨmna wɨp iyoi rɨga Satana re kea negɨr ma bꞌɨsagɨka okati e yɨbɨm.

12 “Kor ma yɨpa kɨma yɨt im pop nɨbnainy wanɨm wumɨr omnenam, ajɨ otade wɨn ma rɨrɨr im okatenam. 13 Ajɨ ra onggɨt ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga ik dem, Tonsim wen wang teyeniny dem komkesa ɨmɨnjog yɨtkak wɨngɨr wa. Mop nokɨp Ton ma ɨta tina nony ke yɨt tapureniny, ajɨ ɨna nena im tapureniny nangga im re Ton utkundeny. Ɨ kwa Tonsim wa pɨtapɨta tamnenainy onggɨtyam yɨtkak rɨnsim ra warɨ taukanj. 14 Sɨ Ton Kor pɨlkaim yɨtkak tutkundeneniny dɨde ket onggɨtyam yɨtkak im wa pɨtapɨta tamnenenainy. Ɨ ɨngkaemb Ton bꞌogɨl ɨnyomarena Kor notkaeneny. 15 Ɨ komkesa gasa rɨnsim re Kor Bꞌuɨm pɨlɨnd wekeny re Koina im. Sɨ onggɨt paemb Kon nindenyɨn da, ‘Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Kor pɨlkaim yɨtkak tutkundeneniny dɨde ket onggɨtyam yɨtkak im wa pɨtapɨta tamnenenainy.’

Gar Kopa kak ke Bꞌogɨl Sam

16 “Ɨ Kon ma pɨn im wen terarinyɨn, onggɨt sobijog wɨnɨnd wɨn ma ɨta yɨr notngya. Ajɨ onggɨt wɨn kak ke ɨta kwa yɨr notngya dem.” 17 Sɨ onggɨt penaemb nɨnda Tina bꞌauyaena rɨga bꞌarkena wuwenonj towa wɨngɨrɨnd da, “Nangga e jɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnte re Ton men wumɨr nomneniny da, ‘Ɨ Kon ma pɨn im wen terarinyɨn, onggɨt sobijog wɨnɨnd wɨn ma ɨta yɨr notngya. Ajɨ onggɨt wɨn kak ke ɨta kwa yɨr notngya demꞌ ɨ kwa onggɨtyam yɨtkak da, ‘Kon neken ra Abum pɨlwa eꞌ?” 18 Ɨ kwa omanda ton bꞌarkenand wekenonj da, “Nangga e jɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnte re Ton yindeny da, ‘Ma pɨn e jɨ wɨnꞌ? Sɨ men ma wumɨr im nangga e Ton yindeny.” 19 Ɨ Yesu kea wumɨr yokatonj nangga na re ton singi aukɨto Tin erkitam. Sɨ Ton ten amninonj da, “Ma wɨn ɨnte onggɨtyam yɨtkak isɨpkitam yorakya rɨna re Kon nindenyɨn da, ‘Ɨ ma pɨn e jɨ wɨn ra wɨn maka Ken yɨr notngya. Ajɨ onggɨt kak ke ket kwa ma pɨn e jɨ wɨn ra wɨn Ken yɨr notngya demꞌ? 20 Ɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Ra onggɨtyam wɨn pɨta tainy, wɨn yii opima tainindam dɨde gar kopa kɨma yii bꞌɨtrɨnenindam, ajɨ gowukoi rɨgap sam e omnɨka iyenyi. Sɨ wɨn gar kopa tainindam ajɨ onggɨtyam waina gar kopa bꞌetɨngkanj ra ukoi sam mim. 21 Ɨ ra konggam momta mɨna bꞌujena wɨn titkau, ton gar kopa e okateny, nokɨp kemb ɨtemb ke Ti wɨn titkau. Ajɨ ra ton bꞌɨga ukenj, ton makwa ɨta ket tina bꞌɨdgotnena gatab nony iyeny ajɨ sam o tainy da bꞌɨga ke ukenj onggɨt gowukoi wa. 22 Sɨ onggɨt paemb wɨda kwa yu odedemb gar kopa yokatenya. Ajɨ ra Kon bꞌusaya wen yɨr tanginyɨn dem, wɨn gar sam im taukindam dem. Ɨ makwa ɨta yɨpat onggɨtyam waina sam teomneniny wa pɨlke. 23 Ɨ onggɨt bibɨrɨnd wɨn makwa ɨta nangga ma netɨrkenya dem. Sɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Nangga mana ra wɨn Kor Bꞌund erkenya Koina nyɨwɨnd, sɨ Ton opima wa takainy. 24 Naskand wɨn maka Godɨnd yerkenonda Koina nyɨwɨnd ngɨrpu yu. Ajɨ yu wɨn ket bꞌogla Koina nyɨwɨnd erkenya, ɨ ket wɨn opima takatenindam. Sɨ ɨdenatemb waina gar sam ke yɨndangɨr auki tekeny.

Yesu Gowukoi Gou wa Yomnonj

25 “Ɨ Kon wɨngata yɨt kena onggɨtyam yɨtkak wa apurenainyɨn. Ajɨ ɨta jɨ wɨn ik ra Kon maka ket wɨngata yɨt ke wa tapurenainyɨn. Ajɨ Kon ket pɨtakɨp nasim wa pɨtapɨta tamnenainyɨn Kor Bꞌuɨm gatab. 26 Ɨ onggɨt bibɨrɨnd wɨn opima Koina nyɨwɨnd erkenya. Ajɨ Kon ma odede ma nindenyɨn da Konte Kor Bꞌund erkenyɨn wa gatabɨnd. 27 Nokɨp Bꞌute Tilenggyam wen singi eyeniny. Sɨ nangga pae Ton wen singi eyeniny re, nokɨp wɨn kea Ken singi niyenya dɨde gar ke utkunda yoramitenya da Kon netkond re Godɨm pɨlkena. 28 Sɨ Kon netkond re Kor Bꞌuɨm pɨlkena dɨde ket opendond onggɨt gowukoi wa. Ɨ Kon kwa ɨraren onggɨtyam gowukoi dɨde ket tɨtenjɨn Kor Bꞌuɨm pɨlwa.” 29 Seg Yesumna bꞌauyaena rɨgap Tin yomno da, “Yɨr de, otade Man keamb pɨtakɨpɨnd mindenyɨt. Dɨde Man maka nanggamog wɨngata yɨt na yingaet. 30 Sɨ sɨn otade wumɨr yokasu da Man wumɨr et-a komkesa gasa. Sɨ Man ma ɨta yena rɨga yɨr ungaet nanggamog gatabɨm Men metɨrkeny. Sɨ onggɨt wumɨr kaimemb sɨn gar ke utkunda ke Men mokasu da Man re Godɨm pɨlkena metkot.” 31 Ɨ ket Yesu mɨra amninonj da, “Sɨ ke wɨn otade wumɨr yokasya? 32 Sɨ yɨr de, ɨta jɨ wɨn ik rɨdenat ra wɨn komkesa wetaweta taukindam waina yɨpayɨpa pɨpmet wa dɨde ket Ken nena e nɨtrarya. Sɨ ɨtemb ke onggɨtyam wɨn ik. Ajɨ Kon ra ma Kenta e taen, nokɨp Kor Bꞌu ɨta Kon kɨma yɨbneneny. 33 Sɨ Kon onggɨtyam yɨt wen wumɨr amneninyɨn, nok mim da ɨdenat wɨn ngɨmbla okatenya Kor pɨlɨnd. Ɨ wɨn opima bꞌɨdgotnena takatenindam onggɨt gowukoyɨnd, ajɨ wɨn bꞌogla napnap towɨnkindam, nokɨp Kon kea onggɨtyam gowukoi danda kesa yomnond.”

Copyright information for `GDR