John 18

Yesund Usunatam

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

Re ket Yesu yɨr opmita seg awonj, Ton ket Tina bꞌauyaena rɨga kɨma wuwonj Kidron paga yɨpa tab wa. Ɨ ademb de yɨpa sopapu yɨbnonj, sɨ Ton Tina bꞌauyaena rɨga kɨma onggɨt sopapu wɨngɨr wa wuwonj. Ɨ Yesu Tina bꞌauyaena rɨga kɨma ademb de wɨn ke bꞌatabɨkenento. Sɨ onggɨt penaemb Yudas yet re Tin tɨb yiyonj, toda kwa wumɨr na yɨbnonj ɨtemb pɨpmet. Sɨ Yudas yɨpa geja rɨga bobo dɨde nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga akasinonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke dɨde Parisai rɨga wa pɨlke. Seg ton ket lampa ɨ ngaya dɨde ipowa gasa kɨma onggɨt pɨpmet wa wuwonj. Sɨ Yesu re kea wumɨr yokatonj komkesa mɨle rɨnsim ra Ti pɨlɨnd taukanj. Sɨ Ton wɨp wa bꞌɨsonkitonj dɨde ket ten arkisinonj da, “Yena wɨn oraka iya?” Ɨ ton mɨra yomno da, “Najaret tunggam Yesu.” Sɨ Yesu ten amninonj da, “Ɨtenemb Kon.” Ɨ Ti tɨb iyoyam Yudas toda omanda onyiti yɨbnonj. Ɨ re Yesu ten amninonj da, “Ɨtenemb Kon,” ton ket kaknyakaknya gurgur ɨtekto dɨde ket gou wa sap otekto. Sɨ Yesu bꞌusaya ten arkisinonj da, “Yena wɨn oraka iya?” Ɨ ton ket yomno da, “Najaret tunggam Yesu.” Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kon ke kɨm ninjɨn da, ‘Ɨtenemb Kon.’ Sɨ rada wɨn Kena oraka niyenya, sɨ opimemb Koina rɨga wou.” Sɨ nangga pena Yesu odede yindonj re nok mana da ɨtemb yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re ton yopulitonj da, “Kon makwa ke yɨpa yɨdamkismɨn towa wɨngɨrɨnd rɨna re Man Kor nokainot.” 10 Ɨ Simon Petrom re kea giri yɨbnawonj. Sɨ ton ket giri yɨtrɨngatonj dɨde ket yingawonj yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨgam pɨlɨnd ɨ dɨde ket tina yɨmjog ke yɨpya rom yɨpmarkitawonj. Ɨ ɨtemb wɨko rɨgamna nyɨ re Malkot. 11 Seg Yesu ket Petrond yɨswangonj da, “Giri yupungite tina metkak wa! Rɨngma, ma ma ɨta Kon onaen onggɨtyam bꞌɨdgotnena kapo rɨna re Kor Bꞌu nokawonj?”

Annasɨmna Bꞌɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 26:57-58; Mak 14:53-54; Luk 22:54)

12 Seg ket geja rɨga bobo dɨde towa wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ɨ dɨde Ju rɨga waina yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap Yesund yɨmɨnd yusunato dɨde ket Tin yɨjobɨko. 13 Seg ton naska ket Yesund yiyo de Annam pɨlwa. Nokɨp ton re Kayapamna jeam na yɨbnonj. Ɨ Kayapa re onggɨt kemagɨnd yɨna mopyam sɨ rɨga na yɨbnonj. 14 Ɨ kwa Kayapatemb jɨ rɨga yet re Ju rɨga ugoinonj da, “Sɨ ɨtemb re bꞌogɨljog emb jɨ ra yɨpa rɨgat uj okas komkesa Ju rɨga map.”

Petromna Oena gatab Yɨt

(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 Ɨ Simon Petro dɨde yɨpa Yesumna bꞌauyaena rɨga Yesund yɨmta yundokonda. Ɨtemb bꞌauyaena rɨga re yɨna mopyam sɨ rɨgam wumɨr na yɨbnonj. Sɨ ton kea ket Yesu kɨma bꞌɨgaronj onggɨtyam yɨna mopyam sɨ rɨgamna met kara wɨngɨr wa. 16 Ajɨ Petro re onyiti na yɨbnonj kara bau ke. Sɨ onggɨt penaemb onggɨtyam bꞌauyaena rɨga yet re yɨna mopyam sɨ rɨgam wumɨr yɨbnonj, ton kara mora wa ɨtendonj dɨde ket mora yɨr ɨpka konggand yɨt womnonj Petrond ɨgaram. 17 Ɨ re ton Petrond wɨngɨr wa yiyonj, mora yɨr ɨpka wɨko konggat Petrond yomnonj da, “Ma madaka onggɨt rɨgamna yɨpa bꞌauyaena rɨga et?” Sɨ ton womnonj da, “Nayɨ, ma Kon ton ten.” 18 Ɨ wɨko rɨga dɨde yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap wul yɨtano gɨbɨl map. Ɨ ton ket gɨbɨl bꞌɨrnɨto. Ɨ Petro daka re omanda ton kɨma onyiti gɨbɨl bꞌɨrnand yɨbnonj.

Mopyam Sɨ Rɨgamna Bꞌɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Ɨ yɨna mopyam sɨ rɨgat ket Yesund yerkitonj Tina bꞌauyaena rɨga gatab dɨde Tina ouyaena gatab. 20 Sɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Kon ke gowukoi rɨga wa wɨpɨnd pɨta kɨpɨnd apurenenainond. Ɨ Kon ita wɨnɨnd meraina yɨr opmitenapu met nata dɨde yɨnamet aband rɨga auyaeneninond rɨkɨnd re komkesa Ju rɨga bꞌatabɨkenento. Sɨ Kon maka nangga wɨgawɨga yɨt na apureneninond. 21 Sɨ nangga pae man Kor pɨlɨnd bꞌɨgekita yoramisɨt? Sɨ man tena arkenine yepiya re Ken nutkundeno nanggamog yɨt na Kon ten amneninond. Sɨ yɨr de, ton wumɨrjog im wekeny nangga na re Kon apureninond.” 22 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, yɨnamet yɨr ɨpka rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat yet re Ti wusɨnd onyiti yɨbnonj, ton Yesund ana yɨpokitonj. Ɨ ton ket wɨp sɨngba kɨma Yesund yomnonj da, “Ma man odede wɨp yɨt kae yɨna mopyam sɨ rɨgand yɨt ɨsmonggaet?” 23 Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Rada ke Kon negɨr yɨt yopulisɨn, man bꞌogla yɨr ungata yɨt minde onggɨt negɨr yɨt gatab! Ajɨ rada Kon ɨmɨnjog yɨt e yopulisɨn, sɨ nangga pena man Ken nonganjɨt?” 24 Sɨ onggɨt penaemb Anna Tin dɨdea yɨm ɨjobɨki yɨtmɨkitonj de yɨna mopyam sɨ rɨga Kayapam pɨlwa.

Petromna Bꞌusaya Oena gatab Yɨt

(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25 Ɨ re Simon Petro onyiti gɨbɨl bꞌɨrnand yɨbnonj, nɨnda rɨgap tin yerkito da, “Ma mada yɨpa Tina bꞌauyaena rɨga et?” Ɨ ton ket bꞌaenonj da, “Nayɨ, ma kon ton ten.” 26 Ɨ omanda yɨpa mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨga yɨbnonj. Ɨ ton re onggɨt kus rɨga na yena re Petro yɨpya rom yɨpmarkitonj. Sɨ ton Petrond yomnonj da, “Ma ke kon men yɨr mongen kɨm re man Ton kɨma mɨbnyɨt de sopapu wa?” 27 Sɨ Petro bꞌusaya ket bꞌaenonj, ɨ odenja ket pauro ara yikenonj.

Pilatomna Bꞌɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 Seg ket Ju rɨgap Yesund Kayapam pɨlke yiyo de Roma gabmani mopyam rɨga Pilatomna wɨkopu met wa. Sɨ ɨtemb mɨle aukonj re sɨtawarjog natemb. Ɨ Ju rɨga maka onggɨtyam Roma gabmani mopyam rɨgamna wɨkopu met wa bꞌɨgarkɨto, nokɨp ton ma singi na kɨl taukanj, nokɨm da ɨdenat ket ton kɨlkesand Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam owi. 29 Sɨ onggɨt penaemb Pilato bau wa opendonj towa pɨlwa, ɨ ket ten arkisinonj da, “Wɨn nangga mop pae onggɨt rɨgand kot wa oramitam iya?” 30 Ɨ ton ket tin yɨsmonggawo da, “Rako onggɨt rɨgat maka negɨrjog mɨle omnɨka rɨga yɨbɨm, sɨn ma rako Tin iyu mor pɨlwa kot omnɨkam.” 31 Sɨ ket Pilato ten amninonj da, “Wɨn walenggyam Tin yiya dɨde ket waina gog ke Ti pɨlɨnd bꞌɨsagɨka mɨle yomnɨka!” Ɨ Ju rɨgap ket tin daka yomno da, “Sowa pɨlɨnd awɨr e ingawam danda yɨbɨm rɨga ongandam.” 32 Sɨ nangga pena onggɨtyam mɨle aukonj re nok mana da ɨdenat Yesu ma onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re Ton naska kana wumɨr amninonj rɨdede wɨp kae Ton uj okas. 33 Sɨ Pilato bꞌusaya tina wɨkopu met wɨngɨr wa bꞌɨgaronj dɨde ket Yesund ara yemokonj ɨ ket yomnonj da, “Ma Man Ju rɨga waina king et?” 34 Sɨ Yesu ket tin yerkitonj da, “Sɨ man moinajog nony kae mindenyɨt o mɨnda nɨnda rɨgapiya men odede wumɨr momnenyi Kor gatab?” 35 Ɨ Pilato daka Yesund yerkitonj da, “Ma Man ɨja e nony aet da kon Ju rɨga en? Moina Ju yɨtam rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgapiya Men mitiyi kor pɨlwa kot omnɨkam. Sɨ nangga negɨrjog mɨle na Man yomnɨkmɨt?” 36 Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “Koina wɨp omnenapu kantri re ma onggɨt gowukoi kae. Rako da Koina kantri onggɨt gowukoi kae, keako Koina yɨr ɨpka rɨgap Ju rɨga epouranj Ken ɨrmekam, nokɨm da ɨdenat ton maka Ken mor pɨlwa nii. Ajɨ Koina wɨp omnenapu kantri re ma onggɨt gowukoi kae.” 37 Sɨ Pilato ket Yesund yomnonj da, “Sɨ man molenggyam king e bꞌagenaet?” Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Man kemb minjɨt da Kon re king en. Sɨ Kon onggɨt mana pɨta awond dɨde onggɨt mana Kon netkond onggɨt gowukoi wa, nokɨm da ɨdenat Kon yɨr ungata yɨt tapureninyɨn ɨmɨnjog yɨtkak gatab. Sɨ komkesa rɨga yepim re onggɨt ɨmɨnjog yɨtkak tabɨnd wekeny, ton opima Koina nonykok utkundenyi.” 38 Ɨ Pilato ket Yesund yomnonj da, “Nangga e jɨ ɨmɨnjog yɨtkak?”

Ɨ ton ket onggɨtyam yɨt seg ke bꞌusaya bau wa opendonj Ju rɨga wa pɨlwa dɨde ket ten amninonj da, “Kon maka nanggamog negɨr mɨle na yodaraen Ti pɨlɨnd.
39 Ɨ ɨta jɨ wa yɨpa kesam owabɨnti mɨle ebnau da kon yɨpa sɨbɨbmet rɨga openjɨn wanɨm waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd. Sɨ rɨngma, ma wɨn singi im kon Ju rɨga wa king openjɨn wanɨm?” 40 Ajɨ Ju rɨgap unena kɨma ognento da, “Goro onggɨt Rɨgand, ajɨ Baraba na!” Sɨ Baraba re yɨpa raskol rɨga na yɨbnonj.

Copyright information for `GDR