John 5

Kopa Rɨga Ɨsakendam Betsaida Kipɨnd

Ɨ onggɨt kak ke re ket Ju rɨga waina diyamdiyam wɨn awonj, Yesu Yerusalem taun wa yikonj. Ɨ yɨpa jambea pɨla kip, Ibru yɨt ke ogenaya da Betsaida, yɨbnonj Yerusalem taun wɨngɨrɨnd de Mamoi Bꞌɨgarenapu Mora wusɨnd, ɨ demb de paib (5) dɨr kesa met wekenonj. Ɨ onggɨtyam dɨr kesa met wɨngɨr nat bꞌengabenga kopa kɨma rɨga bobo wekenonj pasɨnd opi re yɨrdɨdɨ rɨga, gomgom rɨga dɨde dɨmɨr kopa kɨma rɨga. [Ɨ ton onggɨt kipɨnd nyɨ ulugaya wɨn na yɨr yungaeneno. Mop nokɨp yɨpa aneru kea wɨn ke yikenenonj onggɨt kip wa, ɨ ket ton nyɨ yulugaenenonj. Sɨ nyɨ ulugaya kak ke yet ra naskajog nyɨ wa tɨsongg, ton ɨta tina kopa ke bꞌɨtɨsakenj nanggamog kopa e re ti yɨbnau.] Ɨ ademb de yɨpa rɨga yɨbnonj yet re teti eit (38) kemag wɨngɨrɨnd kopand yɨbnenenonj. Ɨ re Yesu onggɨt rɨgand yɨr yongonj pasɨnd, Ton kea wumɨr awonj da ton re ma yɨpa kɨma kemag na kopand yɨbnenenonj. Sɨ Ton ket tin yomnonj da, “Ma man singi et bꞌɨsakendam?” Ɨ onggɨt kopa rɨgat Yesund mɨra yomnonj da, “Ukoyam! Kor awɨr e yete yɨm bꞌakawa rɨga nyɨ wa ken ɨsonggam nyɨ ulugaya wɨnɨnd. Sɨ kon ra ɨl bꞌangka netkenyɨn nyɨ wa menonɨm, yɨpa rɨgat ɨta nɨtɨsalngis de nyɨ wa menonɨm.” Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Onyite, ɨ ket moina dar yotokende dɨde ket menon yokate!” Seg odenja ket onggɨt rɨgat ket kopa ke bꞌɨsakendonj. Ɨ ton ket tina dar yotokendonj dɨde ket menon yokatonj.

Ɨ onggɨtyam bibɨr re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr na.
10 Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap onggɨt kopa ke bꞌɨsakendi rɨgand yomno da, “Yu re meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr e. Sɨ ɨtemb re ma bꞌogɨl omnɨka e ainy rɨnte re man moina dar yiyɨt.” 11 Ajɨ ton ten mɨra amninonj da, “Onggɨt rɨgat yete re ken nɨsakenj, Tonɨt nomɨny da, ‘Moina dar yotokende dɨde menon yokate!’” 12 Sɨ ton ket tin yerkito da, “Yetemb jɨ rɨga yete re men momɨny da, ‘Dar yotokende dɨde menon yokate!’” 13 Ajɨ onggɨt kopa ke bꞌɨsakendi rɨgat maka wumɨr awonj yete Ton jɨ rɨga. Mop nokɨp Yesu kea onggɨt pɨpmet ke ɨimonj Ju rɨga bobo map. 14 Ɨ onggɨt kak ke ket Yesu tin yodaronj yɨnametɨnd, ɨ Ton ket tin yomnonj da, “Man kea kopa ke bꞌɨsakendi et. Sɨ goro kwa ngai negɨr mɨle tamnɨkinɨm, nokɨm da ɨdenat ket makwa nangga negɨrjog mɨle tawɨk mor pɨlɨnd.” 15 Ɨ re onggɨtyam rɨgat yiwatonj Ju rɨga wa pɨlwa, ton kea ket ten wumɨr amninonj da, “Ɨtemb re rɨga Yesute yet re ken nɨsakenjɨm.” 16 Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap Yesum pɨlɨnd negɨr kɨma bꞌɨdgotnena mɨle yomnɨko, nokɨp Yesu onggɨtyam mɨle yomnɨkonj re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat. 17 Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kor Bꞌu wɨko omnɨka nata yɨbnɨkeneny ngɨrpu yu, sɨ Koda kwa wɨko nata nɨbnenenyɨn.” 18 Sɨ Yesu ma ɨna Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr owama gatab mɨle nena na yerbekonj, ajɨ daka kwa Ton Godɨnd Ti Bꞌujogɨm yogenayonj. Sɨ odede opurena kenaemb Tilenggyam God kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp tondon bꞌakatenonj. Sɨ onggɨt mop penaemb Ju rɨgap ma sobijog gar soro kɨma na nya oraka eyento Tin ongandam.

God ma Danda kɨma Rɨga Yesu

19 Sɨ onggɨt penaemb Yesu ten mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Bꞌuɨt nangga mɨle im re amnɨkiny, toda kwa Ti Bꞌɨga ɨnsima mɨle tamnɨkiny. Sɨ onggɨt paemb rada Bꞌɨgat maka ra yɨr tanginy nanggamog mɨle rɨnsim re Ti Bꞌu omnɨka eyeniny, Bꞌɨgat ma rɨrɨr e Tilenggyam nanggamog mɨle omnɨkam. 20 Mop nokɨp Bꞌuɨt ɨta Ti Bꞌɨgand singi yiyeny, sɨ Ton Ti Bꞌɨgand komkesa mɨle youyaukuriny nangga im re Ton amnɨkeniny. Ɨ ma onggɨtyam nena im youyaukuriny, ajɨ Ton kwa Ti Bꞌɨgam ukoijog mɨle im ouyaukuriny. Nokɨm da ɨdenat wɨn kɨd kesa tainindam. 21 Mop nokɨp ɨja emb jɨ Bꞌuɨt uj rɨga utnɨkeneniny dɨde yɨrkokar agoneneniny. Ɨ odede yɨpa wɨp kaim daka Bꞌɨgat rɨga wa yɨrkokar tagoneneniny yena ra Ton singi tamneniny okawam. 22 Ɨ ɨja emb jɨ kwa Bꞌu makwa yena ɨsagɨkam yomneny, ajɨ Ton komkesa ɨsagɨka mɨle yoramitonj Ti Bꞌɨgam pɨlnate. 23 Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨgap onggɨt Bꞌɨgand ɨsnaenenyi odede wɨp rɨja im re ton Ti Bꞌund yɨsnaenenyi. Yete re maka Bꞌɨgand yɨsnaeny, ton kwa ma ɨta yɨsnaeny Ti Bꞌund yet re Tin yɨtmɨkitonj. 24 Ɨ Kon kwa ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Koina yɨtkak tutkunj ɨ ra gar ke utkunda oramis Ti pɨlɨnd yet re Ken nɨtmɨkitonj, ton kea yokas dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Ɨ ton ma ɨta negɨr ma bꞌɨsagɨka okas dem, ajɨ ton kea uj ke opantonj yɨrkokar wa. 25 Ɨ kwa Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Ɨta yɨpa wɨn ik rɨdenat ra uj rɨgap Godɨmna Bꞌɨga ma nonykok utkundenyi, ɨ utkunda rɨga yilo im taukanj. Sɨ ɨtemb jɨ yu wɨn. 26 Mop nokɨp Bꞌu Ti pɨlnata yɨrkokar yowam, ɨ ket onggɨtyam yɨrkokar Ti Bꞌɨgam yokawonj Ti pɨlɨnd owamam odede rɨja e re Ti Bꞌu yowam. 27 Ɨ Bꞌu kea Ti Bꞌɨgam yokawonj bꞌɨsagɨka mɨle omnɨkam, mop nokɨp Ton re Rɨgamna Bꞌɨga e. 28 Sɨ wɨn goro kɨd kesa taindam onggɨtyam gatab, mop nokɨp yɨpa wɨn ɨta ik dem, ra onggɨt wɨnɨnd gopmetɨnd rɨgap tutkundenyi dem Tina nonykok. 29 Ɨ yepiya re bꞌogɨl mɨle amnɨkento, ton topekanj dem ra utnyita mim yɨrkokar wa, ajɨ yepiya re negɨrjog mɨle amnɨkento, ton topekanj ra dem utnyita mim de negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam.

Yesum gatab Yɨr Ungata Yɨt

30 “Ɨ Kon makwa rɨrɨr en Kolenggyam nanggamog mɨle omnɨkam. Sɨ Kon bꞌɨsagɨka mɨle amnɨkeninyɨn ɨja ima rɨngma re Kon utkundenenyɨn Godɨm pɨlke. Sɨ Koina bꞌɨsagɨka mɨle re negɨr kesa dɨmdɨmjog e, mop nokɨp Kon ma Koina singi mɨle e oraka yiyenyɨn ajɨ Tina singi mɨle e yet re Ken nɨtmɨkitonj. 31 Ɨ ra Konjogɨt yɨr ungata yɨt tapureninyɨn Kor gatab, onggɨtyam Koina yɨr ungata yɨt re ma ɨmɨnjog e. 32 Sɨ ɨta yɨpa bꞌenga rɨga yete re Kor gatabɨm yɨr ungata yɨt apureneniny. Ɨ Kon wumɨr en da onggɨtyam tina Kor gatab yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. 33 Ɨ wɨn rɨga etmɨkurtondam Yoanɨm pɨlwa. Sɨ Yoan ket yɨr ungata yɨt yindenonj ɨmɨnjog yɨtkak gatab. 34 Sɨ Kon maka yɨr ungata yɨt yokatenyɨn yɨpa rɨgam pɨlke. Ajɨ Kon onggɨtyam yɨt apureninyɨn re, nok mim da ɨdenat wɨn yɨrkokar okasya. 35 Ɨ ɨtemb re rɨga Yoan re yɨpa lampa na rɨna re yɨmbenenonj dɨde bꞌanyoratenonj. Sɨ wɨn singi autondam sobijog ganggand onggɨtyam tina ngaya pɨtand ukoi sam omnɨkam. 36 Sɨ Yoanɨmna yɨr ungata yɨt re ma ukoi e, ajɨ Kor ɨta yɨpa ukoijog yɨr ungata yɨt. Ɨ Kon ɨnsima wɨko amnɨkeninyɨn rɨna re Kor Bꞌu nokainonj Kornɨm undwatam. Sɨ onggɨtyam Koina omnɨki wɨkopim Kor gatab yɨr ungata yɨt emjatenanj da Kor Bꞌuɨt Ken nɨtmɨkitonj. 37 Ɨ kwa Bꞌu yet re Ken nɨtmɨkitonj, Tonɨtemb Kor gatab yɨr ungata yɨt yindonj. Ajɨ wɨn makwa ngai Tina nonykok yutkundonda, ɨ kwa wɨn maka Tina jɨ yɨr yongonda. 38 Ɨ waina garɨnd awɨr e kwa Bꞌuɨmna yɨtkak yɨbɨm, mop nokɨp wɨn makaya Ti pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisya yena re Bꞌu yɨtmɨkitonj. 39 Ɨ kwa wɨn bꞌobogɨl im yɨna peba bꞌauyaena wuwenyɨt, mop nokɨp wɨn nony aindam da wɨn onggɨtyam peba kaim dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yokatenya. Sɨ onggɨtyam yɨna pebapim Kor gatab yɨr ungata yɨt apurenanj. 40 Ajɨ wɨn ma opima singi ainindam Kor pɨlwa menonɨm yɨrkokar okatam.

41 “Ɨ Kon ma ɨta rɨga wa pɨlke esourena yokatenyɨn. 42 Ajɨ Kon wanɨm wumɨr ainyɨn da wa awɨr e kwa yɨbɨm Godɨm singi mɨle waina garɨnd. 43 Ɨ Kon netkond re Kor Bꞌu ma nyɨ kɨma na, ajɨ wɨn ma ɨta Ken nokatenya. Rada yɨpa rɨga tinajog nyɨ kɨma ik, sɨ wɨn ɨta onggɨt rɨgand okasya. 44 Wɨn opima walenggyam walenggyam esourena akatenenindam, ajɨ wɨn ma ɨta oraka yiyenya onggɨt bꞌogɨl ɨnyomarena rɨnte re yɨpaina nena God, Ti pɨlke ik. Sɨ wɨn rɨdede e Kor pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya? 45 Ɨ wɨn goro nony taininam da Kon wen opima bꞌɨsagɨkam taramisinyɨn Kor Bꞌu ma kot wa. Sɨ wɨn opima Mosem pɨlɨnd singi ainindam warɨm bꞌogɨl ɨsma okatam. Ajɨ ɨtemb Mose tontemb wen kot wa taramkiny dem bꞌɨsagɨkam. 46 Ɨ ra wɨn Mosend gar ke utkunda ke okasya, wɨn kea Ken gar ke utkunda ke nokasya. Mop nokɨp ton gog yɨt peba erɨkinonj re Kor gatab na. 47 Sɨ ra wɨn maka tina gog yɨt pebam pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya, sɨ rɨdede im wɨn Koina opureni yɨtkakɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya?”

Copyright information for `GDR