John 7

Yesu dɨde Ti Yɨngganwar

Onggɨt kak ke ket Yesu Galili eriya wɨngɨr nata yikenonj. Ajɨ Ton maka singi awonj Yuda eriya wa menonɨm. Mop nokɨp Ju rɨgap Tin oraka yiyeno ongandam. Ɨ Ju rɨga waina Dikaramet Diyamdiyam Wɨn re kea wus nat awonj. Sɨ onggɨt penaemb Yesund Ti yɨngganwarɨp yomno da, “Man bꞌogla iwasɨt ɨngkek ɨ meket Yuda eriya wa, nokɨm da ɨdenat Moina bꞌauyaena rɨgap Moina kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongong teyenanj rɨna ra Man tamnɨkinyɨt. Mop nokɨp yet ra singi tainy tilenggyam pɨtapɨta awowɨm, ton makwa ɨta egiti wɨko tamnɨkiny. Sɨ ra Man onggɨtyam wɨko tamnɨkinyɨt, Man bꞌogla Molenggyam pɨtapɨta tainyɨt gowukoi rɨga wa.” Nangga mop pena Ti yɨngganwarɨp odede endento re, nokɨp ton maka Yesund gar ke utkunda ke yokato. Sɨ onggɨt penaemb Yesu ten amninonj da, “Kor makaya wɨn rɨrɨrkɨp ainy menonɨm, ajɨ wa menonɨm wɨn re ɨpangendi e ebnau ita wɨnɨnd. Ɨ gowukoi rɨgap makwa opima wen negɨr yɨr ke yɨr tangranj, ajɨ ton opima Ken negɨr yɨr ke yɨr notngi, mop nokɨp Kon towa gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amneninyɨn da towaina mɨle re negɨrjog im. Sɨ wɨn wuwe onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam. Yu Kon ma ɨta neken onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam, mop nokɨp Kor makaya onggɨtyam wɨn nitkau rɨrɨrkɨp awowɨm.” Sɨ onggɨtyam yɨt seg ke ket Ton adea de yɨbnonj Galili eriyand.

10 Ɨ re Yesumna yɨngganwar wuwonj onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam, seg Todaka ket yɨmta yikonj ajɨ Ton maka rɨga wa wɨpɨnd pɨtapɨta aenonj ajɨ egitenonj-a. 11 Sɨ demb de onggɨtyam Dikaramet Diyamdiyam Wɨn natemb Ju rɨgap Yesund oraka yiyeno dɨde ket erkena yiyeno da, “Rote jɨ onggɨtyam Rɨga?” 12 Ɨ jogjog rɨga bobo wɨngɨrɨnd rɨgap Ti gatab ma sobijog na yɨt bꞌebongnena wuwenonj. Sɨ nɨndap apurento da, “Ton re bꞌogɨl Rɨga e.” Ajɨ kwa nɨndap apurento da, “Nayɨ, Ton jogjog rɨga im bꞌanygɨnena nya ke ugungatena eyeniny.” 13 Ajɨ makwa ngai yɨpa rɨgat Ti gatab yɨt pɨtapɨta yomnenonj rɨga wa wɨpɨnd, mop nokɨp ton Ju rɨga waina mopyam rɨga na moga uwadto.

Yesu Ma Ouyaena Yɨnametɨnd

14 Ɨ re ket onggɨtyam Dikaramet Diyamdiyam Wɨn ɨnyɨnyɨnd awonj, Yesu yɨnamet aba wa yikonj dɨde ket rɨga auyaeninonj. 15 Ɨ re Ju rɨgap Yesund yɨt yutkundeno, ton kea kɨd kesa aento dɨde ket bꞌɨgekento da, “Ɨtemb Rɨga re sɨkɨl kesa rɨga e. Sɨ rɨdede na Ton yɨna peba yɨt wumɨr yokatenonj?” 16 Sɨ onggɨt penaemb Yesu ten mɨra amninonj da, “Koina ouyaena re ma Koina e, ajɨ Tina e yet re Ken nɨtmɨkitonj. 17 Ɨ yet ra singi tainy God ma singi mɨle omnɨkam, ton ɨta ongwas onggɨtyam Koina ouyaena gatab da onggɨtyam re Godɨm pɨlkaim o mɨnda Koinajog nony ke opurena im. 18 Ɨ yete re tinajog nony ke apureniny, ton oraka yiyeny re tilenggyam rɨga wa pɨlke esourena okata ma. Ajɨ yete re nya oraka yiyeny bꞌogɨl ɨnyomarena okawam Godɨm pɨlwa yet re Tin yɨtmɨkitonj, Ton re ɨmɨnjog yɨt opurena rɨga e, ɨ Ti pɨlɨnd awɨr e kwa negɨr kɨma kaokao mɨle. 19 Sɨ ke wa Mose gog yɨt akainonj? Wa wɨngɨrɨnd awɨr e kwa yete gog yɨt yɨmta undokiny. Sɨ nangga pae wɨn oraka niyenya Ken ongandam?” 20 Sɨ rɨga bobop ket mɨra yomno da, “Man negɨr wɨngawɨnga ke okati et. Yete Men oraka miyeny ongandam?” 21 Seg Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkond. Sɨ onggɨt paemb wɨn komkesa kɨd kesa aena wuwenyɨt. 22 Ɨ Mose wa God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle akainonj. (Onggɨtyam mɨle re ma Mosem pɨlkena ikonj ajɨ wa bꞌuwar wa pɨlkena.) Sɨ onggɨt paimemb wɨn waina bꞌɨga God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle amnɨkenenindam waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr wɨngɨrɨnd. 23 Sɨ wɨn ma opima singi ainindam Mosemna gog yɨt erbekam. Sɨ onggɨt paemb wɨn wa bꞌɨgawar God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle amnɨkenenindam waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr wɨngɨrɨnd. Sɨ nangga paim wɨn daka Kor pɨlwa soro aukindam nokɨp Kon yɨpa rɨgand kea kupkakupka yɨsakendond waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd. 24 Wɨn goro bꞌɨsagɨka mɨle tamnɨkindam gɨm ke yɨr ongong gasa ke, ajɨ wɨn bꞌɨsagɨka mɨle tamnɨkindam ra negɨr kesa dɨmdɨmjog bꞌɨsagɨka mɨle kena.”

Ma Yesu Keriso e?

25 Ɨ re nɨnda Yerusalem taun rɨgap Yesund yɨt yutkundo, ton endento da, “Ma ɨtemb jɨ rɨga yena re meraina mopyam rɨgap oraka yiyenyi ongandam? 26 Sɨ yɨr de, Ton pɨta kɨpɨnd yɨt pɨtapɨta amneniny rɨga wa wɨpɨnd. Ajɨ makwa yete Tin yɨt yomneny. Sɨ rɨngma, ma ke mopyam rɨgap ɨmɨnjog Tin yongwasi da ɨtemb rɨga re Kerisote? 27 Ajɨ men wumɨr im da ra Keriso ik, makwa ɨta yete wumɨr okas rɨngkae jɨ Ton ik. Ajɨ ɨtemb re Rɨga men wumɨr im da ɨngkae ikonj.” 28 Sɨ onggɨt penaemb Yesu yɨnamet aband unena kɨma ouyaena eyeninonj odede da, “Sɨ wɨn wumɨr im Kornɨm. Ɨ wɨn wumɨr im da rɨngkae Kon netkond. Sɨ Kon ma Koinajog singi kena netkond. Ajɨ God Ton re ɨmɨnjog e yet re Ken nɨtmɨkitonj. Ajɨ wɨn ma wumɨr im Tinɨm. 29 Ajɨ Kon wumɨr en Tinɨm nokɨp Kon Ti pɨlkena netkond, ɨ Tonɨt daka ket Ken nɨtmɨkitonj.” 30 Sɨ onggɨt penaemb ton oraka yiyeno Tin okatam. Ajɨ makwa yɨpa rɨgat yɨm yoramitonj Ti pɨlɨnd nokɨp Tina wɨn re maka yokatonj. 31 Ajɨ onggɨtyam rɨga bobo wa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato. Dɨde ton ket endento da, “Ra ket Keriso ik, rɨka Ton rɨrɨr e tamnɨkiny odede jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨngmim re onggɨt Rɨgat amnɨkeniny? Ma rɨrɨr e.”

32 Ɨ Parisai rɨgap kea onggɨtyam rɨga bobo waina Yesum gatab bꞌebongnena yɨt utkundeno. Sɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨgap yɨnamet wɨko rɨga etmɨkurto Yesund yɨmɨnd usunatam. 33 Sɨ onggɨt penaemb Yesu yindonj da, “Kon ma pɨnjog e nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma. Ɨ ket Kon tɨtenjɨn Ti pɨlwa yet re Ken nɨtmɨkitonj. 34 Sɨ wɨn ɨta Ken oraka nitiyenya dem ajɨ wɨn ma ɨta Ken notɨdarya dem. Ɨ dɨde kwa wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rokate ra Kon nɨtɨbnyɨn dem.” 35 Ɨ re Ju rɨga waina mopyam rɨgap Yesund yɨt yutkundo, ton towa wɨngɨrɨnd bꞌarkena wuwenonj da, “Ɨtemb re rɨga rɨtama menonɨm ainy, sɨ ɨdenat men maka Tin odaru? Ma Ton ama ta meraina wetaweta auki Ju rɨga wa pɨlwa menonɨm ainy Grik yɨt opurena kantri wɨngɨrɨnd dɨde kwa Grik yɨtam rɨga ouyaenam? 36 Nangga e jɨ onggɨt yɨtkakɨt yisɨpkis re Ton yinj da, ‘Wɨn ɨta Ken oraka nitiyenya dem ajɨ wɨn ma ɨta Ken notɨdarya dem. Ɨ dɨde kwa wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rokate ra Kon nɨtɨbnyɨn dem.’”

Yɨrkokar Okawam Obrulapu Nyɨ

37 Ɨ onggɨtyam Dikaramet Diyamdiyam Wɨn wɨngɨrɨnd kikitum bibɨr re ukoijog bibɨr na yɨbnonj. Sɨ re onggɨtyam kikitum bibɨr awonj, Yesu onyitonj dɨde ket unena kɨma yindonj da, “Yepiya ra nyɨpa tekeny, tuyɨm ayo Kor pɨlwa dɨde nyɨ onaikya! 38 Yet ra Ken gar ke utkunda ke notkas, yɨrkokarɨm nyɨ opima kɨlɨm pɨla bꞌɨtkenanj tina gar ke. Sɨ yɨna pebat daka odede wɨp emb yindeny.” 39 Sɨ Yesu onggɨtyam yɨt yindonj re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga gatab na. Sɨ yepiya ra Yesund gar ke utkunda ke okasi, ton ɨta okasi dem onggɨtyam Yɨnayɨna Wɨngawɨnga. Ajɨ onggɨt wɨnɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨnga maike gar ke utkunda rɨga kɨma yɨbnonj, mop nokɨp Yesu maka uj ke utnyita ke bꞌogɨl ɨnyomarena yokatonj.

40 Ɨ re rɨga bobop onggɨtyam yɨt utkundeno, sɨ nɨnda rɨgap endento da, “Ɨtemb jɨ ɨmɨnjog onggɨtyam bageyam e yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam.” 41 Ɨ nɨndap endento da, “Ɨtemb jɨ Keriso.” Ajɨ kwa nɨndap endento da, “Rɨdede e Keriso ik Galili eriya ke? 42 Ma yɨna pebat ɨja emb yindeny da Keriso ra pɨta tau dem Dawidɨmna kus kae, ɨ Dawidɨmna tungg, Betleem kae ik dem?” 43 Sɨ onggɨt penaemb rɨga bobo Yesu map gangga bꞌakalkɨto. 44 Ɨ nɨnda rɨgap singi na aukɨto Yesund yɨmɨnd usunatam ajɨ makwa yet Ti pɨlɨnd yɨm aramisinonj.

Ju Rɨga Mopyam waina Gar ke Utkunda kesa Mɨle

45 Ɨ re yɨnamet wɨko rɨgap ɨtekto yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨga wa pɨlwa, ton ket ten egekitto da, “Wɨn nangga pena Tin maka iya?” 46 Sɨ yɨnamet wɨko rɨgap mɨra amnɨto da, “Makwa ke yet odede yɨt apureninonj Ton re dɨde.” 47 Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨgap todaka mɨra amnɨto da, “Ma ke Ton wen daka bꞌanygɨnena nya ke wɨp amniny? 48 Rɨka ke yet mera wɨp iyoi rɨga wɨngɨrɨnd o Parisai rɨga wɨngɨrɨnd Tin gar ke utkunda ke yokas? Makwa yet. 49 Sɨ opimemb rɨga bobo re gog yɨt wumɨr kesa rɨga im dɨde ton re God ma sake okati rɨga im.” 50 Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, Nikodemo yet re naskand Yesum pɨlwa yikonj, ton ten amninonj, 51 da, “Meraina gog yɨtɨt ɨja emb yindeny da men naska rɨgam pɨlke bꞌagenai yɨt takasindam dɨde ket wumɨr okasu nangga im re ton amnɨkiny. Sɨ ɨngkaemb ket ti pɨlɨnd negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨle omnɨku. Ma sɨ meraina gog yɨtɨt ɨja emb yindeny?” 52 Ɨ todaka tin mɨra yomno da, “Ma mada Galili kaet? Sɨ man yɨna peba wa yɨr mekene! Ɨ man ɨta wumɨr okasɨt da makwa ɨta yɨpa bageyam ik Galili ke.”

(Nɨnda Grik peband awɨr e onggɨtyam yɨt. Yoan 7:53–8:11.)

53 [Seg ket rɨgap yiwateno towaina met yɨpayɨpa wa.

Copyright information for `GDR