John 8

Gigɨr dɨde Yɨgyɨg Bꞌiyena Mɨle Kongga gatab Yɨt

Ajɨ Yesu yikonj de Olib dor wa. Ɨ ɨspari ke re Yesu bꞌusaya sɨtawarjog yikonj de yɨnamet aba wa, komkesa rɨga bobo kea Ti pɨlwa wuwenonj. Seg Ton ket omitonj dɨde ket ten auyaeninonj. Ɨ Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨgap yɨpa kongga wokato tina gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena

mɨle omnɨkand. Sɨ ton ket tin yɨmɨnd usunati wiyo dɨde ket wonyito rɨga bobo wa wɨpɨnd.
Ɨ ton ket Yesund yomno da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn onggɨt konggand wokasu re onggɨt pɨpmet nat rɨkɨnd re ton yɨpa bꞌenga rɨga kɨma gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle yomnɨkya. Ɨ gog yɨt wɨngɨrɨnd Mose sɨn ningainonj odede kongga bꞌogla gɨmokɨp ke ɨdrɨkam uj tama na. Sɨ Man nangga e mitinjɨt omnɨkam?” Sɨ ton odede yɨt opurena kenaemb Yesund yotonkeno, nokɨm da ɨdenat ton rɨl odarai Tin kot wa oramitam.
8:6Ra Yesu mɨra omɨny da, “Gɨmokɨp ke uj ondrɨkya,” sɨ ton Tin kear kesa rɨgam omnyi. Ɨ ra Ton mɨra omɨny tin ɨtraram, ton Tin kot wa oramisi gog yɨt erbeka map.
Ajɨ Yesu uwontonj dɨde ket Tina yɨmkak ke gowɨnd erɨneninonj.
Ɨ re ton Yesund yɨgekenawayo, Yesu ket utnɨkonj dɨde ket ten amninonj da, “Wa wɨngɨrɨnd yete man negɨr mɨle kesa rɨga man naska gɨmokɨp bꞌɨske ti pɨlwa!” Yɨt seg ke Ton bꞌusaya uwontonj dɨde ket gowɨnd ɨrɨkand bꞌaramitonj. Ɨ re ton Tina yɨt utkundo, ton ket yɨpayɨpa ɨtrɨngka wuwenonj nanyam rɨga naska ɨ daka ket sisɨl rɨga. Ngɨrpu ket Yesu nena unyitonj, ɨ ɨtomb kongga toda re omanda wɨbnonj. 10 Ɨ Yesu utnɨkonj ɨ ket tin werkitonj da, “Kongga! Ropim rɨga? Ma awɨr e yete mornɨm negɨr ma bꞌɨsagɨkam rɨga?” 11 Sɨ ton mɨra yomnonj da, “Yonggyam! Awɨr e kwa yete.” Sɨ Yesu daka tin womnonj da, “Sɨ bꞌogɨl e, Kodaka ma ɨta mor pɨlɨnd negɨr ma bꞌɨsagɨka omnɨken. Sɨ man meke, dɨde ngɨrpu yu ke goro kwa ngai yɨpa negɨr mɨle omnɨkɨm!”]

Gowukoyɨm Ngaya Yesu

12 Ɨ Yesu bꞌusaya rɨga amninonj da, “Kon re gowukoyɨm ngaya en. Sɨ yet ra Ken yɨmta nutundok, ton makwa ɨta ikeny sɨbɨbɨnd, ajɨ ton ɨta okas yɨrkokarɨm ngaya.” 13 Sɨ Parisai rɨgap Tin yomno da, “Man Moinajog gatab nate yɨr ungata yɨt apureninyɨt. Sɨ Moina yɨr ungata yɨt re ma ɨmɨnjog e.” 14 Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Nangga ma jɨ rada Kon Koinajog gatab nate yɨr ungata yɨt apureninyɨn, onggɨtyam Koina yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. Nokɨp Kon wumɨr en rɨngkena Kon netkond, ɨ rɨtama Kon neken. Ajɨ wɨn ma wumɨr im rɨngkae Kon netkond o rɨtama Kon neken. 15 Ɨ wɨn opima gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle rɨrɨrɨnd rɨga wa pɨlɨnd bꞌɨsagɨka mɨle amnɨkenindam, ajɨ Kon makwa ngai ya pɨlnate bꞌɨsagɨka mɨle yomnɨkenenyɨn. 16 Ɨ ra Kon bꞌɨsagɨka mɨle omnɨken, onggɨtyam Koina bꞌɨsagɨka mɨle re ɨmɨnjog e. Mop nokɨp Kon ma Kenta e nɨbnyɨn, ajɨ Kon nɨbnyɨn re Kor Bꞌu kɨma e yet re Ken nɨtmɨkitonj. 17 Sɨ waina gog yɨt wɨngɨrɨnd ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Ra nɨmog rɨgaina yɨr ungata yɨt yɨpa rɨrɨr taya, sɨ onggɨtyam yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e.’ 18 Sɨ Kon Kolenggyam re Koinajog gatab yɨr ungata yɨt opurena Rɨga en. Ɨ Kor Bꞌu yet re Ken nɨtmɨkitonj, Todaka kwa Kor gatab yɨr ungata yɨt opurena Rɨga e.” 19 Sɨ onggɨt penaemb ton Yesund yerkito da, “Rokate Mor Bꞌu yɨbɨm?” Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn ma wumɨr im Kornɨm ɨ kwa ma wumɨr im Kor Bꞌuɨm. Ra wɨn Kornɨm wumɨr taindam, wɨn kea kwa Kor Bꞌuɨm daka wumɨr aindam.” 20 Ɨ re Yesu rɨga ouyaenand yɨbnonj yɨnamet aband, Ton onggɨtyam yɨtkak apureninonj re Godɨm wulkɨp oramkapu boks wus nat. Ajɨ makwa yet Tin yɨmɨnd yusunatonj, mop nokɨp Tina wɨn re maka itkawonj.

Yesu ma Menon gatab Yɨt

21 Ɨ Yesu bꞌusaya ten amninonj da, “Kon ɨta tewaikisɨn, ɨ wɨn ɨta Ken oraka nitiyenya. Ajɨ wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam. Sɨ wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rɨtama ra Kon neken.” 22 Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨga waina mopyam rɨgap bꞌarkento da, “Ton nangga pae odede yindeny da, ‘Wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rɨtama ra Kon neken.’ Ma sɨ onggɨt mop paemb yinj da Ton Tilenggyam e bꞌatnganj?” 23 Seg Yesu ket ten amninonj da, “Wɨn re gou ke rɨga im, ajɨ Kon re pumb ke Rɨga en. Sɨ wɨn re onggɨtyam gowukoi rɨga im, ajɨ Kon re ma onggɨtyam gowukoi Rɨga en. 24 Sɨ onggɨt paemb Kon kea wen wumɨr amninyɨn da, ‘Wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam.’ Sɨ ra wɨn maka Ken gar ke utkunda ke notkasya da Kon Tonten, wɨn opima waina negɨr mɨlend uj taukindam.” 25 Sɨ onggɨt penaemb ton ket Yesund yɨgekito da, “Yetet Man?” Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon ɨntemb jɨ Rɨga yet re otomapu ke wa opurena tetiyainyɨmɨn ngɨrpu yu. 26 Ɨ Kon ma yɨpa kɨma gasa im awaminyɨn wa gatab opurenam dɨde negɨr ma bꞌɨsagɨka omnɨkam. Ajɨ yet re Ken nɨtmɨkitonj, Tina opurena re ɨmɨnjog e. Sɨ Kodaka ɨnsima gowukoi rɨga wa apurenawainyɨn rɨna re Kon Ti pɨlke utkundeninond.” 27 Ajɨ ton ma wumɨr na da Yesu re Ti Bꞌuɨm gatab im wumɨr amneniny. 28 Sɨ Yesu ten amninonj da, “Onggɨt wɨnɨnd ra wɨn Rɨgamna Bꞌɨga urowasya, ɨdenatemb wɨn wumɨr okasya dem da Kon Ton ten, ɨ Kon makwa ngai opima Koina nony ke gasa amnɨkeninyɨn ajɨ Kon ɨnsima yɨpa rɨrɨrkɨp yɨtkak apureninyɨn rɨna re Kor Bꞌu nouyaenonj. 29 Sɨ yet re Ken nɨtmɨkitonj, Ton re Kon kɨma e. Ɨ Ton ma ɨta Kenta nɨrareny, mop nokɨp Kon ita wɨnɨnd Tinɨm sam okawa mim gasa amnɨkeninyɨn.” 30 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt apureninonj, jogjog rɨgap kea Tin gar ke utkunda ke yokato.

Ɨmɨnjog Abraamɨmna Bꞌɨga

31 Sɨ onggɨt penaemb Yesu Ju rɨga amninonj yepiya re Tin gar ke utkunda ke yokato da, “Ra wɨn Koina yɨtkakɨm pɨlɨnd tekenyɨt, wɨn opima ɨmɨnjog Koina bꞌauyaena rɨga taindam. 32 Ɨ wɨn opima ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr taindam, sɨ onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkakɨt ɨta wen tetrɨngasiny.” 33 Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn re Abraamɨmna kus ke bꞌɨga im. Ɨ sɨn makwa ngai yɨpa wɨnɨnd yama na wɨko rɨga aukɨtondam. Sɨ Man rɨdede pae minjɨt da, ‘Wɨn opima bꞌɨtrari rɨga taindamꞌ?” 34 Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Komkesa rɨga yepiya ra negɨr mɨle tamnɨkenenanj, ton re negɨr mɨlemna wɨko rɨga im. 35 Sɨ yɨpa rɨga ma wɨko rɨga ma ɨta dadal ɨbneneny ti yonggyamɨm metɨnd, ajɨ ti bꞌɨgata ton dadal ɨbneneny ti bꞌu ma metɨnd. 36 Sɨ onggɨt paemb ra Bꞌɨgat wen tetrɨngasiny, wɨn opima ɨmɨnjog bꞌɨtrari rɨga taukindam. 37 Kon wumɨr en da wɨn re Abraamɨmna kus ke bꞌɨga im. Ajɨ wɨn Ken oraka niyenya ongandam, mop nokɨp waina garɨnd awɨr e kwa pɨpmet yɨbɨm Koina yɨtkak wɨmenam. 38 Kon ɨnsim yɨtkak apureninyɨn rɨna re Kor Bꞌu nouyaukinonj. Ajɨ wɨdaka ɨnsim gasa omnɨka eyenindam rɨna re wɨn utkundentondam wa bꞌuɨm pɨlke.”

39 Sɨ ton Yesund mɨra yomno da, “Abraam re sowa bꞌu e.” Sɨ Yesu daka mɨra amninonj da, “Rada wɨn Abraamɨmna bꞌɨgawar im, wɨn kako ɨnaemb gasa omnɨka eyenindam rɨna re Abraam amnɨkeninonj. 40 Sɨ Kon wa ɨnsima ɨmɨnjog yɨtkak apurenawainyɨn rɨna re Kon utkundeninond Godɨm pɨlke. Ajɨ otade wɨn Ken oraka niyenya ongandam. Sɨ Abraam maike odede mɨle amnɨkeninonj. 41 Sɨ wɨn ɨnsima wɨko omnɨka eyenindam rɨnsim re wa bꞌu omnɨka eyeniny.” Sɨ onggɨt penaemb ton kwa Yesund yomno da, “Sɨn ma basa oraki bꞌɨga im. Sowa yɨpaina bꞌu re Godta tinta.” 42 Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Rako God wa Bꞌu ebnau, kako wɨn Ken singi niyenya, mop nokɨp Kon Godɨm pɨlkena netkond ɨ ɨtemb Kon ket dɨkɨnd nɨbnyɨn. Sɨ Kon ma Koina singi kena netkond, ajɨ Tonɨt Ken nɨtmɨkitonj. 43 Sɨ nangga pae wɨn maka nony aukindam Koina opureni yɨtkak gatab? Sɨ nokpaim da wɨn ma rɨrɨr im Koina yɨtkak utkundam. 44 Sɨ wɨn wa bꞌu, Satanam pɨlke rɨga im. Sɨ wɨn singi ainindam wa bꞌu ma singi mɨle omnɨka mim. Ton re otomapu ke rɨga onganda rɨga na yɨbnonj ɨ ton maka onyitonj ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlɨnd, mop nokɨp ti pɨlɨnd awɨr e kwa ɨmɨnjog yɨtkak yɨbɨm. Ɨ ra ton bꞌanygɨnena yɨt tapureniny, ton tinajog nony kaim apureniny, nokɨp ton re bꞌanygɨnena rɨga e ɨ kwa ton re komkesa bꞌanygɨnena mɨlem bꞌu e. 45 Ajɨ Kon re ɨmɨnjog yɨtkak im apureninyɨn, sɨ onggɨt mop paemb wɨn maka Ken gar ke utkunda ke nokasya. 46 Ɨ ɨta yete wa wɨngɨrɨnd nɨtɨmjas da Kor ɨta negɨr mɨle? Sɨ rada Kon ɨmɨnjog yɨtkak im apureninyɨn, nangga pae wɨn maka gar ke utkunda ke nokasya? 47 Sɨ yet ra Godɨmna rɨga tainy, ton ɨta Godɨmna opureni yɨtkak utkundena yikeny. Sɨ ɨtemb jɨ mop nangga pae wɨn maka God ma yɨtkak utkundenindam, nokɨp wɨn re ma Godɨmna rɨga im.”

Yesu dɨde Abraam

48 Sɨ onggɨt Ju rɨgap Yesund mɨra yomno da, “Sɨn nindenindam da, ‘Man re Samariya tunggam rɨga et yepim re Godɨm wumɨr kesa wekeny, dɨde Man negɨr wɨngawɨnga ke okati et.’ Sɨ ma onggɨtyam yɨt ɨmɨnjog e?” 49 Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon ma negɨr wɨngawɨnga ke okati en. Sɨ Kon Kor Bꞌu na yɨsnaenenyɨn. Ajɨ wɨn ma ɨta Ken nɨsnaenenya. 50 Kon ma Kornɨm bꞌogɨl ɨnyomarena e oraka yiyenyɨn. Ajɨ ɨta jɨ yɨpa rɨga yete re Kornɨm bꞌogɨl ɨnyomarena oraka yiyeny dɨde rɨga ɨsagɨka eyeniny. 51 Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Koina yɨtkak tawameneniny, ton ma ɨta uj yɨr ong dem dadal ngɨrpu kesa.” 52 Seg Ju rɨgap ket Yesund yomno da, “Sɨ yu sɨn pɨtakɨpɨnd wumɨr yokasu da Man re negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga et. Abraam re kea uj awonj dɨde daka Godɨmna bageyam toda kwa kea uj aukɨto. Ajɨ Man odede mindenyɨt da, ‘Yet ra Koina yɨtkak yɨmta undoka iyeny, ton makwa ɨta uj tainy dem dadal ngɨrpu kesa.’ 53 Sɨ rɨka Man ukoyam et, ajɨ sowa bꞌu Abraam yet re uj awonj re ma amaya ukoyam e? Ɨ bageyam toda re kea uj aukɨto. Sɨ Man rɨdede e Molenggyam bꞌagenaet?” 54 Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Ra Kon Kolenggyam Kornɨm bꞌogɨl ɨnyomarena takasinyɨn, onggɨtyam Koina bꞌogɨl ɨnyomarena re kɨp kesa e. Ajɨ ɨta Kor Bꞌu yete re Kornɨm bꞌogɨl ɨnyomarena nogoneneniny. Sɨ wɨn Tinaemb yogenaya da, ‘Sowa God’. 55 Ɨ wɨn ma wumɨr im Tinɨm ajɨ Kon wumɨr en Tinɨm. Ɨ ra Kon nitinjɨn da Kon ma wumɨr en Tinɨm, sɨ Kon re bꞌanygɨnena rɨga en wɨn re dɨde. Ajɨ Kon Tinɨm wumɨr en dɨde Tina yɨtkak im awameneninyɨn. 56 Ɨ wa bꞌu Abraam re ma sobijog sam nat yɨbnɨkenenonj yɨr ungand Koina bibɨr yɨr ongongɨm. Ɨ ton ket kea yɨr yongonj dɨde ket sam awonj.” 57 Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap Tin yomno da, “Man makaya pipti (50) kemag yokasɨt. Sɨ rɨdede na Man Abraamɨnd yɨr yongot?” 58 Seg Yesu ket ten esmonggainonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Abraam re yɨmta kena ukendonj, ajɨ Konɨtemb naska get ke nɨbnenenond.” 59 Sɨ onggɨt penaemb ton gɨmokɨp emdɨto Tin ɨdrɨkam. Ajɨ Yesu kea bꞌulongkena yikonj dɨde ket yɨnamet bau wa opendonj.

Copyright information for `GDR