John 9

Yɨrdɨdɨ Rɨga Ɨsakendi Yɨt

Ɨ re Yesu nya yɨmayonj, Ton kea yɨpa yɨrdɨdɨ ukendi rɨga yɨr yongonj. Sɨ Tina bꞌauyaena rɨgap Tin yerkito da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Yaina negɨr mɨlet tin odede yɨrdɨdɨ ukendam yomnonj, mɨnda tinajog negɨr mɨlet o mɨnda ti bꞌu ake ti mog waina negɨr mɨlet?” Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Ma tinajog negɨr mɨlet o ma ti bꞌu ake ti mog waina negɨr mɨlet tin yɨrdɨdɨ ukendam yomnonj. Ajɨ ton yɨrdɨdɨ ukendonj re Godɨmna wɨko pɨta omna mana ti pɨlɨnd. Yu men bꞌogla Tina wɨko ramnɨkinum yet re Ken nɨtmɨkitonj ngɨrpu ra ket bibɨr wɨn bꞌutundwas. Ɨ sɨwɨny ɨta ik. Sɨ onggɨtyam wɨnɨnd makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e wɨko omnɨk. Sɨ ɨte re Kon gowukoyɨnd nɨbnyɨn, Kon re gowukoyɨm ngaya en.” Onggɨtyam yɨt seg ke Yesu auya bꞌɨskonj gou wa dɨde ket onggɨtyam auya ke pam yomnɨkonj. Seg ket Yesu onggɨtyam pam ke onggɨt rɨga ma yɨrkɨp esnɨkonj. Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Meke Silowam kip wa, ɨ ket yɨrkɨp bꞌɨtɨseket!” (Silowam engenda yɨtkak re “Ɨtmɨkiti” e.) Sɨ ton yiwatonj dɨde ket yɨrkɨp bꞌɨsekonj. Seg ton ket yɨr bꞌɨskena yikonj tina met wa. Ɨ re ti wuswusam rɨgap dɨde yepiya re naskand tin yɨr ongong yiyeno tina bꞌɨjenena mɨlend, ton tin ɨsakendi yɨr yongo, ton kea bꞌɨgekento da, “Ma ɨntemb jɨ rɨga yet re omiti yɨbnenenonj bꞌɨjenenam?” Sɨ nɨndap endento da, “Tontemb onggɨtyam rɨga.” Ajɨ kwa nɨndap da, “Nayɨ, ajɨ ton re yɨpa ti wɨp pɨla rɨga e.” Ajɨ onggɨtyam ɨsakendi rɨga tilenggyam bꞌagenayonj da, “Kon ɨtemb jɨ rɨga.” 10 Sɨ onggɨt penaemb ton tin yɨgekito da, “Sɨ rɨdede na moina yɨrkɨp bꞌɨpangenjya?” 11 Sɨ onggɨt rɨgat ten mɨra amninonj da, “Ɨte re rɨga ogenaya da Yesu, Tonɨt pam yomnɨk ɨ ket onggɨtyam pam ke koina yɨrkɨp esnɨk. Ɨ Ton ket ken ningau da, ‘Meke de Silowam wa dɨde bꞌɨtɨseket.’ Sɨ kon yiwasɨn ɨ ket bꞌɨseken, ɨ ɨngkenaemb ket koina yɨr ɨpangenjya, ɨ kon ket yɨr bꞌɨskenyɨn.” 12 Sɨ ton tin yɨgekito da, “Rotemb jɨ onggɨtyam Rɨga?” Ton mɨra amninonj da, “Kon ma wumɨr en.”

13 Sɨ rɨgap onggɨtyam ɨsakendi rɨga yiyo Parisai rɨga wa pɨlwa. 14 Ɨ onggɨtyam bibɨr re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat re Yesu pam yomnɨkonj dɨde onggɨt rɨgamna yɨr epangendonj. 15 Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨgap todaka tin bꞌusaya yɨgekito da, “Rɨdede na man yɨr ɨpangenjɨt yɨr bꞌɨskenam?” Sɨ ton ten mɨra amninonj da, “Ton koina yɨrkɨpɨnd pam yoramɨk. Ɨ kon ket bꞌɨseken, ɨ ɨngkenaemb ket yɨr ongongɨm aen.” 16 Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨga wɨngɨrɨnd ket nɨndap endento da, “Ɨtemb rɨga re ma Godɨm pɨlkae, nokɨp Ton maka meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr yowam.” Ajɨ kwa nɨndap endento da, “Rɨdede na negɨr mɨle kɨma rɨgat odede kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkiny?” Sɨ ton ket gangga bꞌakalkɨto towa wɨngɨrɨnd. 17 Sɨ onggɨt penaemb ton bꞌusaya onggɨtyam yɨrdɨdɨ rɨgand yɨgekito da, “Ton kea moina yɨrkɨp epangenj, sɨ rɨdede e man Ti gatab mitinjɨt?” Sɨ ton ket esmonggainonj da, “Ton re bageyam e.” 18 Ajɨ Ju rɨga waina mopyamɨp maka ti gatab ɨmɨnjogɨm yomno da ton yɨrdɨdɨ rɨga na yɨbnonj ɨ ket yɨr ɨpangɨk. Ngɨrpu ton ket onggɨtyam yɨr ɨpangendi rɨgam bꞌu ake mog engauko. 19 Ɨ ton ket ten arkito da, “Ma waina bꞌɨga e jɨ yena re wɨn yomnonda da yɨrdɨdɨ na ukendonj? Sɨ rɨdede na yu ton yɨr ɨpangɨk?” 20 Sɨ ti bꞌu ake ti mog mɨra amninonda da, “Sɨn wumɨr i da ton re sowaina bꞌɨga e, ɨ ton yɨrdɨdɨ na ukendonj. 21 Ajɨ sɨn ma wumɨr i rɨdede na ton yɨr ɨpangɨk o sɨn kwa ma wumɨr i yet tina yɨrkɨp epangenj. Mobe tin yerkena! Ton ke ukoi e. Sɨ ton tilenggyam bꞌogɨl e bꞌatgenai ti gatab.” 22 Sɨ ti bꞌu ake ti mog onggɨtyam yɨt endenonda re Ju rɨga waina mopyam moga mapena, mop nokɨp ton kea tɨrɨr yomno da yet ra pɨtapɨta omɨny da Yesu re Keriso e, ton ɨta bꞌɨsagɨka mɨle okas eaukenam towaina yɨr opmitenapu met ke.
9:22Onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga waina eaukena bꞌɨsagɨka mɨle ɨja naemb yɨbnonj 1) Sobijog bꞌɨsagɨka mɨle: teti (30) bibɨr kɨma towaina yɨr opmitenapu met ke eaukitam, rɨga kɨma ma ɨta wuswus ɨbɨm 2) Ukoi bꞌɨsagɨka mɨle: ogenka kesa wɨn nate towaina yɨr opmitenapu met ke eaukitam, rɨga kɨma ma rɨrɨr e bꞌinkɨndenam. Ɨ rɨgap ma rɨrɨr e ton kɨma bꞌasoga mɨle omnɨkam o tinɨm yii iyagɨkam tina uj gatab, tina ujgɨm gɨmokɨp ke ɨdrɨkam
23 Sɨ onggɨt mop penaemb ti bꞌu ake ti mog odede endenonda da, “Ton ke ukoi e. Mobe tin yerkena!”

24 Seg ket ton nɨmogɨm yɨgekito onggɨt rɨgand yet re yɨrdɨdɨ yɨbnonj da, “Godɨm bꞌogɨl ɨnyomarena yokaene! Sɨn wumɨr im da ɨtemb Rɨga re negɨr mɨleyam e.” 25 Sɨ ton mɨra amninonj da, “Kon ma wumɨr en rɨka Ton negɨr mɨleyam e. Ajɨ kon ɨnta yɨpaina wumɨr da kon re yɨrdɨdɨ rɨga na nɨbnond ajɨ yu kon ket yɨr ɨpangendi en.” 26 Ɨ ton ket tin yɨgekito da, “Nangga na Ton yomnɨk mor pɨlɨnd? Ɨ rɨdede na Ton moina yɨrkɨp epangenj?” 27 Ɨ ton ket ten mɨra amninonj da, “Kon kea wen wumɨr amninyɨn ajɨ wɨn maka nutkunjya. Nangga pae wɨn bꞌusaya singi aindam utkundam? Ma sɨ wɨdaka singi im aindam Tina bꞌauyaena rɨga awowɨm?” 28 Sɨ ton ket negɨr yɨt ke tin yomno da, “Man re onggɨt Rɨgamna bꞌauyaena rɨga et. Ajɨ sɨn re Mosemna bꞌauyaena rɨga im. 29 Sɨn wumɨr im da God kea Mosend yɨt yomnenonj ajɨ sɨn ma wumɨr im ɨtemb Rɨga rɨngkaemb Ton ikonj.” 30 Sɨ ton ket ten amninonj da, “Sɨ nangga pae, etama kɨma awɨk. Ton kea koina yɨrkɨp epangenj, ajɨ wɨn maka wumɨr aindam rɨngkae Ton ik. 31 Men wumɨr im da God ma opima negɨr mɨleyam utkundeniny, ajɨ Ton utkundeniny re Tinɨm ewangaya rɨga im dɨde Tina singi omnɨka rɨga im. 32 Gowukoi otomapu ke ngɨrpu yu makwa ngai yɨpa rɨgat utkundonj da ke yɨpa rɨgat yɨrdɨdɨ ukendi rɨga ma yɨrkɨp epangendonj. 33 Sɨ rako ɨtemb rɨga maka Godɨm pɨlke ikonj, Ton makwa rako ngai rɨrɨr na ainy nanggamog odede wɨko omnɨkam.” 34 Seg ton ket tin yɨsmonggawo da, “Man kupka negɨr mɨle nat ukendot. Sɨ man sɨn nouyaeninyɨt-a?” Ɨ ton ket tin yeaukeno bau wa.

35 Ɨ re Yesu utkundonj da ton tin yeaukeno bau wa, Ton kea tin yodaronj. Ɨ Ton ket tin yomnonj da, “Ɨta man gar ke utkunda yoramisɨt Rɨgamna Bꞌɨgam pɨlɨnd?” 36 Sɨ ton mɨra yomnonj da, “Ukoyam! Yetemb jɨ Ton? Kon ɨta singi Ti pɨlɨnd gar ke utkunda oramitam.” 37 Ɨ Yesu tin yomnonj da, “Sɨ man ɨta Tin yɨr ongong yiyenyɨt. Ɨ Tontemb jɨ Rɨga yete re man kɨma yɨtnono aeny.” 38 Ɨ ton ket yindonj da, “Yonggyam! Kon ke gar ke utkunda yoramisɨn.” Seg ton ket Yesum pɨlwa kumsos bꞌamkonj. 39 Ɨ Yesu ket yindonj da, “Kon onggɨt gowukoi wa netkond re bꞌɨsagɨka mɨle omnɨka mana, nokɨm da ɨdenat yɨrdɨdɨ rɨga yɨr tepangkanj, ajɨ yepim re yɨr ɨpangki wekeny, ton bꞌogla yɨrdɨdɨ rɨga raukinem.”

40 Ɨ Parisai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga yepiya re wekenonj Yesu kɨma, ton kea onggɨtyam yɨt utkundo. Sɨ ton ket Yesund yerkito da, “Sɨ ma sɨda kwa yɨrdɨdɨ rɨga im?” 41 Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Sɨ rako wɨn yɨrdɨdɨ rɨga aukɨtondam, keako wɨn maka negɨr mɨle kɨma na wekenyɨt. Ajɨ yu wɨn kea endenindam da sɨn yɨr ɨpangki im, sɨ waina negɨr mɨle re opima wa pɨlɨnd wekeny.”

Copyright information for `GDR