Jude 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon re Yesu Kerisomna wɨko rɨga en, dɨde Yakobomna yɨnggan Yudasten. Ɨ kon ɨtemb leta yɨrɨken re wa pɨlwa e yena re Abu God ara emokinonj ɨ Ton singi eyeniny ɨ dɨde Yesu Keriso yɨr ɨpka eyeniny.
Copyright information for `GDR