Luke 11

Yɨr Opmita gatab Ouyaena

(Mat 6:9-15; 7:7-11)

Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨpa pɨpmet yokatonj, ɨ ket yɨr opmitenonj. Ɨ re Ton yɨr opmita seg awonj, Tina bꞌauyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Tin yomnonj da, “Yonggyam! Sɨda nouyaenine rɨdede e yɨr opmitena odede rɨja na re Yoan tina bꞌauyaena rɨga auyaeninonj!” Sɨ Yesu ten yɨt etainonj da, “Ra wɨn yɨr topmisindam, odede tendenindam da,

‘Abu! Moina nyɨ bꞌogla yɨnam rain.
Ɨ Moina wɨp omnenapu pumb tungg bꞌogla rinɨk onggɨt gowukoi wa.
Ɨ bibɨr weanjweanj sowa owou notgoneneninyɨt
bibɨr rɨrɨrɨnd.
Ɨ sɨn komkesa rɨga wa negɨr mɨle awɨr amnɨkaenindam yepim re sowa pɨlɨnd negɨr mɨle amnɨkenenanj,
sɨ onggɨt paemb Man sowaina negɨr mɨle awɨr omnɨka teyeninyɨt.
Ɨ Man goro sɨn wɨp niyinɨm negɨr ma bꞌatonkena wa!’”
11:4Nɨnda Grik pebap yɨsmondenyi da [ajɨ Man sɨn nɨtrɨngasine negɨrjog mɨlem pɨlke.]

Ɨ Yesu ten amninonj da, “Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam ɨta ti yɨpa ti rɨga, ɨ ton yik onggɨt ti rɨgam met wa sɨdɨrɨnd, dɨde tin omɨny da, ‘Kor rɨga! Nowa sana nganja nokaine, yɨmta ke toko mɨra metendainɨn. Nokɨp yɨpa kor rɨga kor pɨlwa ik paja tungg ke, ajɨ kor awɨr e kwa nangga e kor yɨmɨnd yɨbɨm ti okawam.’ Ɨ ti rɨgat met wɨngɨr ke tin yɨsmonggawonj da, ‘Goro nɨtɨsakawɨm! Mora daka re kea ɨdoki e yɨbɨm, ɨ sɨn koina bꞌɨgawar kɨma ke yɨpa nasim bꞌɨkangɨndi yutungi wekenyɨn. Sɨ kon ma rɨrɨr e ket tutnyisɨn mor ogonam.’ Sɨ Kon wen tamninyɨn da nangga ma jɨ rada ton re ti rɨga e yɨbɨm, ton ma ɨta tutnyis tinɨm ogonam ti rɨga map. Ajɨ ra ton ɨngar kesa ti rɨgand ɨjenenawai, ton ɨta ket tutnyis ti ogonam nangga ma ton singi yoramis. Ɨ Kon kwa wen tamninyɨn da wɨn erkena yiyena, ɨ wɨn ɨta okasya. Ɨ wɨn oraka yiyena, ɨ wɨn ɨta ket odarya. Ɨ wɨn mora odounena yiyena, ɨ ɨta mora wanɨm tɨpangenj. 10 Mop nokɨp komkesa rɨga yepiya ra erkena iyenyi, ton ɨta okasi, ɨ oraka iyenyi, ton ɨta odari, ɨ dɨde mora odounena iyenyi, mora ɨta towanɨm tepangenj. 11 Ɨ wa wɨngɨrɨnd yete re bꞌɨga bꞌuwam, rada ti bꞌɨgat erkis kabumɨm, sɨ rɨngma, ton gɨrem e okau, o mɨnda ma kabum e? 12 Ɨ kwa rada paurokɨpɨm erkis, sɨ ton ɨta okau wɨrmogmog? 13 Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada wɨn negɨrjog mɨle rɨga im, ajɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt rɨdede e wa bꞌɨgawar wa ogonam bꞌogɨl gasa. Sɨ Abu yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton re ma ɨja e ɨt re wɨn re dɨde, ajɨ Ton opima ɨmɨnjogjog Yɨnayɨna Wɨngawɨnga towanɨm takainy yepim re Tin yerkenyi.”

Yesu dɨde Beeljebul

(Mat 12:22-30, 43-45; Mak 3:20-27)

14 Ɨ Yesu yewaikitonj negɨr wɨngawɨnga yet re yɨpa rɨgand yɨt kesa yomnɨkenenonj. Sɨ re onggɨtyam negɨr wɨngawɨnga opendonj, ɨtemb yɨt kesa rɨga kea yɨt apureninonj. Seg ket rɨga bobo kea kɨd kesa aento. 15 Ajɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga endento da, “Ton negɨr wɨngawɨnga eaukeniny re negɨr wɨngawɨnga waina mopyam Beeljebulɨmna danda kaim.” 16 Ɨ nɨnda rɨgap odede erkena kɨma Yesund yotonkeno da, “Man yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨket rɨnte ra pumb tungg ke ik. Sɨ ɨngkaimemb sɨn Men gar ke motkasu.” 17 Ajɨ re Yesu towaina nonyɨk bꞌamdena wumɨr awonj, Ton ket ten amninonj da, “Ra yɨpa kantrind rɨga towalenggyam bꞌitpouranj gangga bꞌakalendam, ɨtemb kantri ɨta negɨr tainy. Ɨ kwa ra bꞌubɨgawar wɨngɨrɨnd rɨga towalenggyam bꞌitpouranj, onggɨt bꞌubɨgawar waina wɨmena re ɨta negɨr tawɨk. 18 Ɨ ra Satanamna kantrind, Satana Ti wɨrand negɨr wɨngawɨnga teaukeniny, ɨ towalenggyam bꞌitpouranj gangga bꞌakalendam, sɨ rɨngma, rɨrɨr e ɨtemb tina kantri tonyis? Kon nindenyɨn onggɨtyam yɨt, mop nokɨp wɨn endenindam da Kon negɨr wɨngawɨnga eaukeninyɨn re Beeljebulɨmna danda kena. 19 Sɨ wɨn apurenindam da Kon Beeljebulɨmna danda kena negɨr wɨngawɨnga eaukeninyɨn, sɨ daka waina bꞌɨgawar wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga, ton yaina danda kaim eaukenenanj? Godɨmna danda kaim. Sɨ onggɨt mop paimemb ton ket taukanj ra wanɨm bꞌɨsagɨka rɨga im onggɨtyam waina negɨr opurena gatab. 20 Ajɨ ra Kon negɨr wɨngawɨnga teaukeninyɨn Godɨmna danda yɨm ke, sɨ God ma pumb tungg re kemb wa pɨlɨnd au. 21 Ɨ ra yɨmmasa kɨkɨb kɨma danda rɨga tinajog met aba yɨrgong omnɨka iyeny, tina gasa re bꞌogɨl ima tekeny. 22 Ajɨ ra yɨpa ukoijog danda rɨga ik dɨde onggɨt danda rɨgand gou wa omɨny, tina geja gasa ɨsamburiny rɨngkae re ton bꞌuwoga yikeny. Ngɨrpu ton onggɨt rɨgamna gasa komkesa bꞌasos tuweny ti rɨgawar kɨma. 23 Ɨ yet ra maka Kon kɨma tainy, ton re Koina geja rɨga tab nate yɨbɨm. Ɨ kwa yet ra maka Kon kɨma yɨpand bꞌeomkena ikeny, ton re wetaweta omnɨka rɨga e.

24 “Ɨ ra negɨr wɨngawɨnga topenj yɨpa rɨgam pɨlke, ton ket bꞌugumarena ikeny nyɨ kesa pɨpmet nata dɨde oraka iyeny wɨram wɨmenam pɨpmet, ajɨ makwa ɨta odar. Sɨ ton ket indeny da, ‘Kon kwa ama tɨtenjɨn koina met wa rɨna re kon yɨraren.’ 25 Ɨ ra ton tɨtenj, ton met odar ra bꞌobogɨl ɨsagɨki e dɨde bꞌobogɨl gasa ongonjeni im. 26 Sɨ ton ket yikeny dɨde arondeniny nɨnda seben (7) negɨr wɨngawɨnga yepim re ukoi kana negɨr mɨlend wekeny ti pɨlke, ɨ ket ton kɨma yɨpand bꞌɨgarkanj ɨ dɨde dea de wɨmena wuweny. Sɨ onggɨt rɨgamna kikitumpu wa wɨmena re ma ɨja e ɨt re naskand re dɨde, ajɨ ɨtemb re ket negɨrjog e yɨbɨm.”

27 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurenand yɨbnonj, rɨga bobo wɨngɨr ke yɨpa kongga ara wikenonj da, “God ma bꞌogɨl onggɨt komɨm pɨlɨnd yet re Men komɨnd mowamonj dɨde rɨnggɨt ngompiya re Men ngom mokonda.” 28 Ajɨ Yesu yindonj da, “Ɨmɨnjog e, ajɨ tonsim ɨmɨnjogjog God ma bꞌogɨl kɨma rɨga yepim re God ma yɨt utkundenanj dɨde bꞌingawand aramitenenanj.”

Rɨgaina Bꞌarkita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko gatab

(Mat 12:38-42)

29 Ɨ re rɨga bobo bꞌaikɨndento, Yesu yindonj da, “Rɨga yepim re yu negɨrjog mɨlend wekeny onggɨt gowukoyɨnd, re negɨrjog mɨle rɨga im, ton Ken nɨgekenyi kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam, ajɨ Kon kɨd kesa kɨma danda wɨko wa takainyɨn ra ɨna nena e rɨna re Yonam pɨlɨnd aukonj. 30 Mop nokɨp onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re Yonam pɨlɨnd aukonj re yɨpa mal na awonj Ninebe rɨga wa pɨlwa, sɨ Rɨgamna Bꞌɨga Toda kwa odede yɨpa wɨp mal emb tainy towanɨm yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd. 31 Ɨ ra bꞌɨsagɨka wɨn ik dem, bargubo gatab ke kwin ɨta yɨpand gɨlgɨl towɨnyis dem onggɨt rɨga kɨma yepim re yu wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, ɨ ton ɨta yɨr ungata rɨga tainy dem wanɨm negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam. Mop nokɨp naskand ton tikonj re ma wuswus kantri kena Solomonɨmna bꞌogɨl multekɨp ke yɨtkak utkundam, ajɨ ɨta yete yɨbɨm dɨkɨnd, Ton re ma sobijog bꞌogɨl multekɨp kɨma e Solomonɨm pɨlke, ajɨ wɨn makaima Tina bꞌogɨl multekɨp ke yɨtkak singi eyenindam utkundam. 32 Ɨ kwa Ninebe rɨga re kea Yonamna pɨtapɨta omnenyi God ma yɨtkak yutkundeno, ɨ ɨngkenaemb ket negɨr mɨlem pɨlke gar bꞌengento Godɨm pɨlwa. Ajɨ ɨta dɨkɨnd ukoijog rɨga yɨbɨm, sɨ Ton re ma odede ukoi rɨga e ɨt re Yona re dɨde. Ajɨ rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, ton ma opima Tina yɨt utkundenanj dɨde negɨr mɨlem pɨlke gar bꞌengkɨranj Godɨm pɨlwa. Sɨ onggɨt paimemb Ninebe rɨga opima towɨnkanj dem Godɨmna bꞌɨsagɨkapu pɨpmetɨnd yɨpand ton kɨma yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, dɨde ket onggɨt Ninebe rɨgaina bꞌogɨl mɨlep ten negɨr ma bꞌɨsagɨkand taramitenanj dem.

Jɨwɨm pɨlɨnd Ngaya

(Mat 5:15; 6:22-23)

33 “Makwa yɨpa rɨgat ɨta lampa so omɨny kopakak ke utwangkam o mɨnda dar ke ɨkangɨndam. Ajɨ ton lampa so omɨny ra uwonyitapu ororɨnd oramita ma, nokɨm da ɨdenat ngaya yɨr ongi yepiya ra rɨga met wɨngɨr wa bꞌɨtgarenanj. 34 Ɨ waina yɨrkɨp re waina jɨwɨm lampa e. Sɨ rada waina yɨrkɨp bꞌogɨljog im, waina kupkakupka jɨ ra ngaya pɨta nasim tekeny. Ajɨ rada waina yɨrkɨp negɨrjog im, sɨ waina jɨ ra sɨbɨb ke ɨkangɨndi im tekeny. 35 Sɨ onggɨt paemb rada moina kupka jɨ ngaya nate yɨbɨm, dɨde makwa yɨpa kɨpear sɨbɨb ke ɨkangɨndi e yɨbɨm, sɨ kupkakupka jɨ re ngaya pɨta nate yɨbɨm, odede ɨt re rɨngma ra lampa ngayat men mɨtnyomareny.”

God ma Sake Parisai Rɨga dɨde Gog Wɨko Rɨga wa pɨlɨnd

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)

37 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt apureninonj, yɨpa Parisai rɨgat Tin yɨngaukonj ton kɨma diyam awowɨm. Seg Yesu tina met wa bꞌɨgaronj dɨde ket omitonj diyamɨm. 38 Ajɨ re onggɨt Parisai rɨgat yɨr yongonj Yesumna diyam mɨle, ton kɨd kesa na awonj, mop nokɨp Ton maka naska yɨm bꞌɨseka mɨle yomnɨkonj diyam awowɨm Ju rɨga waina ɨseka mɨle rɨrɨrɨnd. 39 Ɨ Yonggyam tin yomnonj da, “Yu wɨn Parisai rɨga re kapo dɨde pleto bꞌobogɨl im ɨseka eyenindam waina mɨle rɨrɨrɨnd, ajɨ wɨngɨr ke re wɨn nonygor mɨle dɨde negɨrjog mɨle ke yɨndangɨr im wekenyɨt. 40 Wɨn wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga! Godɨt gɨm ke yɨr ongong gasa atobarkinonj, sɨ rɨngma, ma Tonɨt kwa atobarkinonj wɨngɨr ke yɨr ongi kesa gasa? 41 Ajɨ wɨn kear gasa na agoninam gasa kesa rɨga wa rɨnsim re wekeny waina kapo dɨde pleto borand, sɨ ɨngkaimemb ket komkesa gasa wanɨm kɨlkesa tekeny. 42 Ajɨ God ma sake wɨn kɨma Parisai rɨga, mop nokɨp wɨn opima erngokenenindam kɨma ɨ sili ɨ dɨde bꞌengabenga wɨp bꞌeag, ɨ ket onggɨtyam sobijog gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab Godɨnd wulpok yomnɨkenenya. Ajɨ wɨn yɨukenenya dɨmdɨm mɨle omnɨkam rɨga wa pɨlwa dɨde singi bꞌiyena mɨle omnɨkam Godɨm pɨlwa. Ajɨ wɨn bꞌogla omnɨkenenya onggɨtyam mɨle, dɨde Godɨm yɨpa bobo wulpok omnɨka mɨle toda kwa bꞌogla omnɨkenenya. 43 God ma sake wɨn kɨma Parisai rɨga, mop nokɨp wɨn singi aukenenindam ɨsnawa kɨma pɨpmet okatam Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata, dɨde ɨsnawa kɨma simesime okatam rɨga wa pɨlke maketpu nata. 44 God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn re gopmet pɨla im rɨnsim re wɨgawɨga yɨr ongi kesa egurki wekeny, dɨde rɨgap nony kesa pɨs bꞌamdena wuweny onggɨt kumbɨnd. Sɨ ɨngkaimemb rɨga kɨl kɨma aukenenanj Godɨm wɨpɨnd.”

45 Ɨ gog yɨt wumɨrjog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpat Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Re man onggɨtyam yɨt apureninyɨt, Man ma sobijog negɨr yɨt na sɨn nomninyɨt.” 46 Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Wɨn gog yɨt wumɨrjog rɨga! God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn gog yɨt kaim rɨga wa pɨlɨnd bebɨg angurka eyenindam, ajɨ wɨn walenggyam makwa ngai opima ekak aramitenenindam onggɨtyam gog yɨtɨmna bebɨg urowatenam. 47 God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn opima bageyam wa bꞌogɨl gopmet arangkaenenindam, ajɨ ton re wa bꞌuwar waina uj ondrɨki im. 48 Sɨ wɨn kemb yɨr bꞌungasindam, dɨde wa bꞌuwar waina omnɨki mɨle yɨpand wa bꞌuwar kɨma yɨmjatenya, mop nokɨp tonpiyamb ten naska uj andrɨkto, ajɨ wɨnpim kwa ket gopmet arangkaindam. 49 Sɨ onggɨt mop paemb God Tina multekɨp ke yindonj da, ‘Kon opima tetmɨkeninyɨn towa pɨlwa bageyam dɨde ɨtmɨkitijog rɨga, sɨ rɨgap opima onggɨtyam rɨga wɨngɨr ke nɨnda rɨga uj ondrɨka teyenindam dem, ɨ ket bebɨg dɨde bꞌɨsadrena taramitenauranj dem.’ 50 Sɨ onggɨt paimemb rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, tonsim kokob takatanj komkesa bageyam waina kus rɨna re ɨgmarkɨto onggɨt gowukoi otomapu ke ngɨrpu yu. 51 Sɨ naskajog kus yɨgmarkonj re Abelɨt, ɨ ɨngkenaemb ket rɨgap ma yɨpa kɨma bageyam na kus ɨgmarka teito, ngɨrpu kikitum kus yɨgmarkonj re Jakariyat yena re rɨgap yongando yɨna sɨ omnɨkapu kap dɨde yɨna pɨpmet ganggand yɨnamet wɨngɨrɨnd. Owɨ, Kon nitinjɨn da rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd re, tonsima onggɨtyam komkesa mɨle kokob takatenanj dem. 52 God ma sake wɨn kɨma, gog yɨt wumɨrjog rɨga, mop nokɨp wɨnpiya Godɨm gatab wumɨr ki yewaikitonda, sɨ wɨn walenggyam maka onggɨtyam wumɨr wa bꞌɨgarkɨtondam, dɨde kwa da wɨnpiya ogoka eyentondam rɨga yepiya re onggɨt wumɨr wa bꞌɨgaram wuwenonj.” 53 Ɨ re Yesu opendonj onggɨt met ke, Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨgap ket Tin soro kɨma ɨwatɨnti yiyo dɨde ket Tin erkena yiyo jogjog gasa gatab Tin bebɨgɨnd oramitam. 54 Sɨ ton Yesumna opureni yɨtkak gatab mana yɨpya bꞌɨtkiti wekenonj da ra Ton opulis nanggamog gog erbeka yɨt, sɨ ɨngkaim ket Tin yɨmɨnd okasi.

Copyright information for `GDR