Luke 13

Nonony Yɨtkak Negɨr Mɨle ke Engendam

Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda rɨga kea dɨkɨnd wekenonj, ɨ ton ket Yesund wumɨr yomneno nɨnda Galili rɨga wa gatab yaina kus na re Pilato eslekinonj towaina sɨ bꞌangga kɨma. Sɨ Yesu ten amninonj da, “Ma wɨn ɨja im nony ainindam da onggɨtyam nɨnda Galili rɨga re ukoijog negɨr mɨle rɨga im, ajɨ ton ma ɨja im opi re komkesa Galili rɨga re dɨde, mop nokɨp ton odede negɨrjog wɨp kenaemb uj yokateno? Kon wen tamninyɨn da nayɨ, ajɨ wɨda kwa opima komkesa odede wɨp ke negɨr taukindam dem, ra wɨn maka negɨr mɨle ke bꞌetngenjindam Godɨm pɨlwa. Ɨ kwa wɨn wumɨr im onggɨtyam eitin (18) rɨga yena re Silowam taun yɨr ɨpkapu pumbpumb metɨt epmɨkinonj uj tama na. Ma wɨn ɨja im nony ainindam da ton re ukoijog negɨr mɨle rɨga im, ajɨ ton ma ɨja im opi re komkesa rɨga yepim re wekeny de Yerusalem taunɨnd? Kon wen tamninyɨn da nayɨ, ajɨ wɨda kwa bꞌogla komkesa odede wɨp ke negɨr taukindam dem, ra wɨn maka negɨr mɨle ke bꞌetngenjindam Godɨm pɨlwa.”

Kɨp kesa Pig Wul gatab Tendam Yɨt

Ɨ Yesu kwa onggɨtyam tendam yɨt usekawonj da, “Yɨpa rɨgam yɨpa pig wul ɨtliti yɨbnawonj tina greip sopapund, ɨ ton ket yikonj onggɨtyam pig wul mop wa, dɨde pig kɨp yɨrɨk yɨndamkenenonj, ajɨ ton ma kɨp na yodarenenonj. Sɨ ton onggɨt greip sopapu yɨr ɨpka rɨgand yomnonj da, ‘Wɨi, kon nowa kemag kɨma na pop nekenyɨmɨn onggɨtyam pig wul mop wa, dɨde pig kɨp yɨrɨk yɨndamkenenyɨmɨn, ajɨ kon makwa ngai kɨp yodarkenenyɨmɨn. Sɨ nangga pae jaba onggɨt wulɨt jabakɨpɨnd gou yesomneneny? Sɨ onggɨt paemb man ket yɨge onggɨtyam pig wul!’ Ajɨ onggɨt sopapu yɨr ɨpka rɨgat ti yonggyamɨnd yɨsmonggawonj da, ‘Kor yonggyam! Mabe ngai onggɨtyam pig wul nangg yɨrare bꞌusaya kwa onggɨtyam yɨpa kemag kɨma! Mabe kon kwa bꞌobogɨl kibɨr omnɨka yeyenɨn sal omnɨkam. Sɨ kon wumɨr en ɨta kɨp tɨjagɨk dem sisɨl kemagɨnd. Ajɨ maka ra dem, man ɨget-a dem.’”

Yesu Kopa Kongga Wɨsakendonj Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

10 Ɨ yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, Yesu rɨga ouyaena eyeninonj yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd. 11 Ɨ demb de yɨpa kongga wɨbnonj yena re negɨr wɨngawɨngat okati wowamenenonj eitin (18) kemag kɨma. Sɨ ton odede penaemb kopap bꞌɨmanti wɨbnenenonj dɨde ma rɨrɨr na aukenenonj mudakak kau bꞌɨtnɨkam. 12 Ɨ re Yesu tin yɨr wongonj, Ton ket tin ara wemokonj, ɨ ket tin pɨtapɨta womnonj da, “Kongga! Man kemb moina kopa ke bꞌɨsakenjɨt.” 13 Ngɨrpu ket Ton ti kumbɨnd yɨm aramisinonj. Sɨ odenja ket ton kau bꞌɨtnɨkonj, ɨ ket Godɨnd yewangayonj. 14 Ajɨ Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met mopyam rɨgat ma sobijog na soro awonj, mop nokɨp Yesu kopa kongga wɨsakendonj re towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat. Sɨ ton rɨga bobo yɨt etainonj da, “Siks (6) bibɨr opi re meranɨm wɨko mim. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla kopa ke bꞌɨsakendam tuwenenyɨt onggɨt bibɨr wɨngɨrɨnd. Ajɨ goro meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd!” 15 Sɨ Yonggyam ket tin mɨra yomnonj da, “Gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga, sɨ rɨngma, wa wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨgap towaina kau o dongki kai ɨtreka eyenenanj towaina kara bora ke dɨde bod wa eyenenanj nyɨ onaikam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd? 16 Ajɨ onggɨtyam kongga re Abraamɨmna kus ke bꞌɨga o, dɨde ɨtomb jɨ kongga Satanat tin ɨjobɨki wowamenenonj kupka eitin (18) kemag kɨma. Sɨ rɨngma, ma rɨrɨrjog e tin ɨtrekam onggɨtyam Satanamna ɨjobɨkim pɨlke onggɨtyam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?” 17 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt yopulitonj, komkesa rɨgap yepiya re Tinɨm geja rɨga de wekenonj, ɨngar na aukɨto, ajɨ komkesa rɨga daka re ma sobijog na sam aukɨto komkesa bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma gasa gatab rɨna re Yesum pɨlke aukɨto.

God ma Pumb Tungg gatab Tendam Yɨt

(Mat 13:31-33; Mak 4:30-32)

18 Sɨ Yesu yindonj da, “Nangga gasa e God ma pumb tungg kɨma yɨpa wɨp? Dɨde nanggamog gasa pɨla e Kon God ma pumb tungg yɨpa rɨrɨrkɨp otonainyɨn? 19 Sɨ God ma pumb tungg re yɨpa wɨp e odede ɨt re mastad tuny re dɨde rɨna re yɨpa rɨgat yokatonj ɨ ket yɨtlitonj tinajog ɨngkind. Sɨ onggɨtyam nangg owɨnyitonj ɨ ket bɨa peago bꞌɨskokonj, ngɨrpu pumbɨnd ngenap onggɨt wul bɨa kumb nata met orangka eyento.” 20 Ɨ Ton ket bꞌusaya yindonj da, “Nanggamog gasa pɨla e Kon God ma pumb tungg yɨpa rɨrɨrkɨp otonainyɨn? 21 Sɨ God ma pumb tungg re yɨpa wɨp e odede yist kɨma rɨna re yɨpa konggat yokatonj dɨde ket yɨpa ukoi baiko plawa kɨma yɨimɨkonj dampam, ngɨrpu kupkakupka dampa yɨnɨkonj dɨde yudburenonj.”

Sobijogjog Mora

(Mat 7:13-14, 21-23)

22 Ɨ re Yesu menon yokatonj Yerusalem taun wa, Ton kea nyatnyata yikenonj taun nata dɨde tungg nata, dɨde ket rɨga ouyaena eyeninonj. 23 Ngɨrpu ket yɨpa rɨgat Tin yɨgekitonj da, “Kor Yonggyam! Rɨka ma jog rɨgapim yɨrkokar yokatenyi?” Ɨ Yesu ket rɨga amninonj da, 24 “Kon wen tamninyɨn. Wɨn bꞌogla danda yondratena sobijogjog mora nata bꞌɨgarenam, mop nokɨp jogjog rɨgap opima yɨrɨk unjomkena yiyenyi bꞌɨgarenam, ajɨ towanɨm re ma rɨrɨr e bꞌɨgarenam. 25 Mop nokɨp ra met yonggyam tutnɨk dɨde mora islongkis, sɨ onggɨt kak ke yepiya ra wɨn bau ke owɨnki tekenyɨt mora odounenand, wɨn pop ɨgekenya da, ‘Yonggyam! Be sowa mora yɨjge!’ Ɨ ton ket ɨja im wen mɨra tamniny da, ‘Wɨn rɨngkaim? Kon ma wumɨr en wanɨm.’ 26 Ɨ onggɨt wɨnɨnd, wɨn ɨja im tendenindam da, ‘Sɨn ke pop man kɨma diyam aukenentondam dɨde nyɨ anaikenentondam. Ɨ dɨde man kea sɨn kɨma mekenenot dɨde nouyaeneninot nya nata.’ 27 Ajɨ ton wen tesmonggainy dem da, ‘Wɨn rɨngkaim? Kon ma wumɨr en wanɨm. Wɨn komkesa negɨrjog kaokao mɨle rɨga, ewaikisinam kor pɨlke!’ 28 Ɨ ra yɨpa wɨn ik dem, wɨn opima yɨr tangindam dem Abraam ɨ Isak ɨ Yakob ɨ dɨde komkesa bageyam God ma pumb tunggɨnd, ajɨ wɨn ra bau wa im tekenyɨt dem. Sɨ demb de bau ke wɨn opima yii kamil bꞌitiyoindam dem, dɨde kopa bꞌangnena kɨma or bꞌɨtɨinɨkindam dem. 29 Ɨ komkesa gowukoyɨnd rɨga opima tuweny dem ɨle gatab ke dɨde kemag gatab ke, ɨ bargubo gatab ke dɨde iye gatab ke, ɨ ket God ten tamisiny dem diyamdiyamɨm Tina pumb tunggɨnd. 30 Sɨ yɨr de, yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem, ɨ dɨde kwa yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem.”

Yesu ma Gar Kopa Yerusalem gatab

(Mat 23:37-39)

31 Ɨ onggɨt yɨpaina wɨnɨnd, nɨnda Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa, dɨde Tin wumɨr yomno da, “Man ewaikite, ɨ ɨngkek menon yokate bꞌenga gatab wa, mop nokɨp Erod singi e Men ongandam!” 32 Ɨ Yesu ten amninonj da, “Wɨn wuwe ti pɨlwa! Ɨ onggɨt rabem bꞌamnenayam sobijog dɨ yongg pɨla rɨgand omnya da yu dɨde mep opima Kon negɨr wɨngawɨnga teaukeninyɨn dɨde kopa ke rɨga tesakenjinyɨn. Ɨ ket nowam bibɨrɨnd Kon ɨta onggɨtyam rɨl rɨrɨrkɨp omnyɨn nangga mana re Kon netkond dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd. 33 Ajɨ Kon bꞌogla menon yakatɨn yu ɨ mep ɨ dɨde mep da mep, mop nokɨp ɨtemb re makwa rɨrɨrjog e bageyam uj okas Yerusalem taun bau ke. 34 Oo! Yerusalem, Yerusalem! Yete re man bageyam uj ondrɨka eyeninyɨt, ɨ opimemb rɨga gɨmo ke uj ondrɨka eyeninyɨt yena re God etmɨkeniny mor pɨlwa. Leamogpyam na Kon singi miyenenyɨmɨn mor bꞌɨga yɨpand kupokupo omnam odede rɨngmim ra mogyam paurot tinajog bꞌɨga tama ke tuwopɨnsiny. Ajɨ man singi kesa na aukenenyɨmɨt. 35 Yɨr de, waina met Yonggyam God ɨta wen terariny dem, sɨ waina met ra ket kak e ɨbɨm dem. Kon wen tamninyɨn da wɨn makwa ɨta ket Ken bꞌusaya yɨr notngya dem, ngɨrpu ra wɨn tendenindam dem da, ‘God ma bꞌogɨl Ton kɨma yete re Yonggyamɨmna nyɨ kɨma ik.’”

Copyright information for `GDR