Luke 14

Kopa Rɨga Ɨsakendam Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨnd

Ɨ yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd re Yesu bꞌɨgaronj yɨpa Parisai mopyamɨmna met wa diyam awowɨm, rɨgap Yesund wuswus yɨr ɨpka yiyeno. Ɨ demb de yɨpa kopa rɨga yɨbnonj yaina yɨm ake pɨs re uboubo na wekenonj. Sɨ Yesu gog yɨt wumɨrjog rɨga dɨde Parisai rɨga egekisinonj da, “Rɨngma, ma bꞌogɨljog e tainy kopa rɨga ɨsakendam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?” Ajɨ ton re mumakesa na wekenonj. Sɨ Yesu onggɨt kopa rɨgand yokatonj dɨde ket tin yɨsakendonj, ngɨrpu ket tin yɨtmɨkitonj. Seg Ton ten ramnin da, “Ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgamna bꞌɨga o kau nyɨ kip wa tunykis meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, sɨ ma ton ɨdenata e tin oblenj nyɨ kip ke?” Sɨ ton makwa rɨrɨr na auto mɨra yɨt opulitam.

Diyamdiyampund Ouyaena

Ɨ re Yesu ɨngauki rɨga wa mɨle yɨr angawonj bꞌɨsnawa kɨma pɨpmet imdand, Ton onggɨt ɨngauki rɨga wa yɨpa tendam yɨt usekawonj odede da, “Ra man ya met wa obayɨm meket sisɨl molkongga omna diyamdiyampu wa, goro man bꞌɨsnawa kɨma pɨpmet okatɨm. Mop nokɨp ra met yonggyamɨt obai tamɨny men dɨde yɨpa ukoijog ɨsnawa kɨma rɨga yaina ɨsnawa re ma ɨja e ɨt re mor re dɨde, ɨ ra met yonggyam ik wa pɨlwa dɨde men motɨny da, ‘Man ti yokae ɨtemb ɨsnawa kɨma pɨpmet,’ sɨ onggɨt wɨn natemb man ket ɨngar kɨma ɨsnawa kesa goujog pɨpmet wa omitam meket. 10 Ajɨ ra man obayɨm meket, man bꞌogla ɨsnawa kesa goujog pɨpmet okasɨt. Mop nokɨp ɨdenat met yonggyam yete re obai momɨny, ik mor pɨlwa, dɨde men ɨsnawa kɨma motɨny da, ‘Kor rɨga! Nangga pae man onggɨt ɨsnawa kesa goujog pɨpmetɨnd omisɨt? Utnyite! Ade meke de ɨsnawa kɨma pɨpmet wa omitam!’ Sɨ onggɨt wɨn natemb esourena mɨle pɨta tainy mor pɨlɨnd komkesa man kɨma omiti ɨngauki rɨga wa wɨpɨnd. 11 Mop nokɨp yet ra tilenggyam pumb wa bꞌuturowateny, God ɨta tin gou wa omɨny. Ɨ kwa yet ra tilenggyam gou wa aena ikeny, God ɨta tin pumb wa urowateny.” 12 Seg ket Yesu met yonggyamɨnd yomnonj da, “Ra man diyam o ukoi owou omnɨket diyamidamɨm, goro moina rɨga tengaukindam, ɨ goro mor nany dɨde yɨngganwar, ɨ goro mor kus ke dɨde kom ke wuswus rɨga, ɨ dɨde goro mor met wuswus rɨga yepim re jogjog gasa kɨma wekeny. Ra man ten obai tamneninyɨt, todaka opima mɨra obai motɨnenyi. Sɨ man re kemb mɨra yokasɨt. 13 Ajɨ ra man owou omnɨket diyamdiyamɨm, man bꞌogla obai tamneninyɨt gasa kesa rɨga ɨ kobkob rɨga ɨ gomgom rɨga ɨ dɨde yɨrdɨdɨ rɨga. 14 Ra man odede mɨle omnɨket, God ma bꞌogɨl re ɨta man kɨma, mop nokɨp ton ma rɨrɨr im men mɨra obai motɨnenyi. Ajɨ ɨdenate dem God mɨra motɨny, ra Ton negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga tutnɨkiny dem.”

God ma Pumb Tungg Diyamdiyam gatab Yɨt

(Mat 22:1-10)

15 Ɨ re onggɨt met obai rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga onggɨtyam yɨt utkundonj, ton ket Yesund yomnonj da, “God ma bꞌogɨl onggɨt rɨgam pɨlwa yet ra diyam tainy dem God ma pumb tunggɨnd.” 16 Ajɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Yɨpa rɨgat ukoi owou yomnɨkonj diyamdiyamɨm, sɨ ton re jogjog rɨga na obayɨm engaukinonj. 17 Ɨ re onggɨt diyamdiyam wɨn awonj, ton ket tina wɨko rɨga yɨtmɨkitonj ten wumɨr omnam yena re ton obayɨm engaukinonj da, ꞌWɨn ket menonɨm! Komkesa gasa re ke ongonjeni im.’ 18 Ajɨ komkesa rɨga yɨpa wɨp opurena ke ognento da, ‘Sɨn ma rɨrɨr im menonɨm.’ Sɨ naskanyamɨt tin yomnonj da, ‘Wɨi, kear nomne! Kon ke yɨpa gou kɨpol yokasɨn. Sɨ kon amaemb neken onggɨt gou kɨpol yɨr ongongɨm.’ 19 Ɨ kwa yɨpat yomnonj da, ‘Wɨi, ukoi kear. Kon ke ten (10) kau akasinyɨn wɨko omnɨkam. Sɨ kon towaina wɨko otonkena ma neken. Sɨ kear nomne!’ 20 Ɨ dɨde kwa yɨpat yomnonj da, ‘Kon yu nat kongga kɨma aen. Sɨ onggɨt paemb kon ma rɨrɨr e neken.’ 21 Seg ket onggɨt wɨko rɨgat ɨtendonj ti yonggyamɨm pɨlwa, ɨ ket wumɨr yomnenonj opimemb towaina mɨra gatab. Sɨ onggɨt wɨnɨnd, met yonggyam ma sobijog na soro awonj, dɨde ket tina wɨko rɨgand yomnonj da, ‘Otade man metkenyɨt ukoi nya nata ɨ sobijog nya nata onggɨt taun wɨngɨrɨnd. Ɨ man ket teyeninyɨt gasa kesa rɨga ɨ kobkob rɨga ɨ yɨrdɨdɨ rɨga ɨ dɨde gomgom rɨga.’ 22 Re ket seg wɨko rɨgat ket ti yonggyamɨnd yomnonj da, ‘Yonggyam! Kon kea moina bꞌingawa yɨt rɨrɨrɨnd amnɨkinyɨmɨn, ajɨ pɨpmet re opima komb omitam.’ 23 Ɨ yonggyam ket ti wɨko rɨgand yomnonj da, ‘Mekene nya nata ɨ wungawungapu tungg nata onggɨt taun bau ke! Ɨ rɨga danda kɨma ugongnena teyeninyɨt iyenam, nokɨm da ɨdenat koina met yɨndangɨr tainy! 24 Mop nokɨp kon wen wumɨr tamninyɨn da onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd yena re kon engaukinond, towa wɨngɨrɨnd makwa ɨta yɨpat owou met otonkis dem koina diyamdiyampund.’”

Yesu ma Bꞌauyaena Rɨga Awowɨm Bebɨg

(Mat 10:37-38)

25 Ɨ re ukoi rɨga bobo Yesu kɨma yɨpand menon yokato, Ton ket towa pɨlwa wɨp engendonj dɨde amninonj da, 26 “Yet ra Kor pɨlwa ik Koina bꞌauyaena rɨga awowɨm, ton bꞌogla Ken kupkakupka singi nitiyeny. Ajɨ ra ton tinajog bꞌu ake mog ɨ ti kongga dɨde ti bꞌɨgawar ɨ dɨde ti nany dɨde yɨngganwar singi teyeniny, ɨ dɨde kwa ra ton tinajog yɨrkokar ukoi kana singi iyeny, ton makwa rɨrɨr e Koina bꞌauyaena rɨga awowɨm. 27 Ɨ kwa yet ra maka komkesa tinajog bebɨg takasiny Godɨm wɨkond odede rɨngma ra rɨgat tina wul bꞌagbag urowas ujɨm dɨde maka ra Ken yɨmta nutundok, ton makwa rɨrɨr e Koina bꞌauyaena rɨga awowɨm. 28 Ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga singi tainy pumbpumb met orangam, rɨngma, ma awɨr e ton naska tomis ɨsamkam dɨde mɨra wulkɨp ogenka teyeniny nokɨm da rɨka ti rɨrɨr im wulkɨp onggɨt met undwatam? 29 Ɨ maka ra ton onggɨtyam mɨle omnɨk, ton rɨrɨr e rorte nena ɨtot teyeniny. Ɨ ra tinɨm maka ra rɨrɨr tainy met undwatam, komkesa rɨgap yepiya ra yɨr ongong iyenyi ɨtemb kombkomb met, ton ma sobijog yɨtkar kɨma e tin ngong engena iyenyi. 30 Ɨ rɨgap ɨja emb ket omnenyi da, ‘Onggɨt rɨgat ke pop met oranga yotomonj, ajɨ ti ma rɨrɨr na undwatam.’ 31 O ra yɨpa king menon okas kwa yɨpa king kɨma geja bꞌiyenam, rɨngma, ma awɨr e ton naska tomis nɨnda tina geja mopyam kɨma, dɨde ton kɨma yɨt ɨgleneny, nokɨm da rɨka tina ten tausɨn (10,000) geja rɨga wa ɨta danda wɨp owarkitam opimemb twenti tausɨn (20,000) geja rɨga yepim re tinɨm gejam tui? 32 Ajɨ rada ton ma rɨrɨr e yɨr bꞌang wɨp owarkitam ton kɨma gejayam king yete re paja wa yɨbɨm, sɨ onggɨt wɨn natemb ton nɨnda bageyam tetmɨkisiny yɨt iyenam ngɨmbla omnɨkam. 33 Sɨ onggɨt paemb odede yɨpa wɨp nya ke, wɨn bꞌogla terarkindam komkesa wainajog gasa Koina bꞌauyaena rɨga awowɨm. Ajɨ maka ra, wɨn makwa rɨrɨr im Koina bꞌauyaena rɨga taukindam.

Met kesa Sol gatab Tendam Yɨt

(Mat 5:13; Mak 9:50)

34 “Sol re bꞌogɨl gasa e. Ajɨ ra sol solmet kesa tainy, sɨ rɨdede nya kae solmet kwa bꞌusaya tɨtenj? 35 Onggɨtyam met kesa sol re ma rɨrɨr e ingawam gou sal omnɨkam dɨde sɨde bꞌogɨl sal omnɨkam. Sɨ rɨgap opima onggɨtyam met kesa sol bꞌɨskokenenanj.
14:35Onggɨt eriyand sol re gɨmo bora nat wekenenonj. Sɨ ra sol gɨmo nyɨ wa ɨsongg, solmet topekanj onggɨt sol gɨmom pɨlke, ɨ ɨtemb sol gɨmo tainy ra met kesa gɨmo nena e ket.
Yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!”

Copyright information for `GDR