Luke 15

Bꞌedamkiti Mamoi gatab Tendam Yɨt

(Mat 18:12-14)

Ɨ yɨpa wɨnɨnd, komkesa teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga tuwonj Yesum wuswus wa Tina yɨtkak utkundam. Sɨ Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yɨt bꞌebongnento odede yɨt kɨma da, “Onggɨt Rɨgat negɨr mɨleyam rɨga im simesime amneniny dɨde ton kɨma yɨpand diyam ainy.” Sɨ Yesu towa usekawonj onggɨtyam tendam yɨt da, “Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam ɨbnainy wan andred (100) mamoi, ɨ yɨpa mamoi bꞌetɨdamkis, rɨngma, ma ton awɨr im nainti nain (99) mamoi dɨkɨnda wul kesa tunggɨnd yiyag tatkulisiny dɨde oraka iyeny ɨtemb yɨpa bꞌedamkiti mamoi ngɨrpu ra ket ton odar? Ɨ ra ton ket odar, ton ket ma sobijog sam kɨma e onggɨt mamoyɨnd tina pokɨrɨnd bꞌɨtangis dɨde ket yii de met wa, ɨ dɨde ket ti rɨgawar dɨde ti wuswusam rɨga ara teainy, ɨ ngɨrpu ten tamniny da, ‘Wɨn kon kɨma sam yomnɨka, mop nokɨp kon kemb jɨ koina bꞌedamkiti mamoi yodaren.’ Kon wen wumɨr tamninyɨn da, ‘Ra yɨpa negɨr mɨleyam rɨga tengenj tina negɨr mɨle ke Godɨm pɨlwa, God odede yɨpa wɨp nya kaemb ukoijog sam omnɨk pumb tunggɨnd, ajɨ ma Ton odede sam e yomnɨkeny negɨr kesa dɨmdɨmjog nainti nain (99) rɨga kɨma re dɨde yamim re awɨr negɨr mɨle Godɨm pɨlwa engendam.’

Bꞌedamkiti Silba Koin gatab Tendam Yɨt

“Ɨ ra yɨpa konggam ten (10) silba koin
15:8Grik peband da “Drakma”. Ɨ yɨpa Drakma re yɨpa rɨga ma yɨpa bibɨr wɨko mɨra na.
ongapi tɨbnainy, ɨ ket yɨpa koin bꞌetɨdamkis, rɨngma, ma ton ɨta lampa enyoras, ɨ met ɨsagɨka iyeny, ɨ dɨde bꞌobogɨl kana oraka iyeny ɨtemb koin ngɨrpu ra ket ton odar?
Ɨ ra ton ket odar, ton ket ti rɨgawar dɨde ti wuswusam rɨga ara teainy odede yɨt kɨma da, ‘Wɨn kon kɨma sam yomnɨka, mop nokɨp kon kemb jɨ onggɨtyam koina bꞌedamkiti silba koin yodaren!’ 10 Kon wen wumɨr tamninyɨn da, ‘God odede yɨpa wɨp nya kaemb Tina aneru wa wɨpɨnd ukoi sam omnɨk, ra yɨpa negɨr mɨleyam tina negɨr mɨle ke tengenj Ti pɨlwa.’”

Bꞌedamkiti Bꞌɨga gatab Tendam Yɨt

11 Ɨ dɨde Yesu kwa yɨpa tendam yɨt usekawonj da, “Yɨpa rɨgam yɨbnawonj re ti nɨmog rɨga bꞌɨga na. 12 Ɨ yɨngganyam bꞌɨgat ti bꞌund yomnonj da, ‘Abu! Kor nogoninem gasa rɨnsim re kor wulpok wekeny owabɨntam!’ Sɨ ti bꞌu ket tina gasa ti bꞌɨga nɨmog wa ekalkainonj. 13 Ɨ ɨngkek ket yɨngganyam bꞌɨga ma jog bibɨr na yɨbnonj, ajɨ ton kea nɨnda gasa asoginonj dɨde ket komkesa tina gasa atabɨkinonj iyoyɨm. Ɨ dɨde ton ket paja tungg wa menon yokatonj ngɨrpu opimemb tina gasa esomnena eyeninonj tina nenegɨr kana wɨmenand. 14 Ɨ re ton tina gasa komkesa esomnena seg amninonj, onggɨt eriyand ukoijog sou aukonj. Sɨ ɨdenatemb ket ton pajogɨnd awonj. 15 Sɨ ton ket yikonj yɨpa rɨgam pɨlwa yet re yɨpa taunɨnd yɨbnonj onggɨt eriya wɨngɨrɨnd, dɨde ket ti pɨlwa bꞌausɨkonj, ngɨrpu ket onggɨt met yonggyamɨt tin yɨtmɨkitonj tina sopapu tungg wa bꞌom ongenam. 16 Ɨ ton re ma sobijog na owoupa yɨbnonj, sɨ ton ket singi aukenonj gujo puka ke ngor awowɨm rɨna re bꞌomɨp awenento, ajɨ makwa ngai yɨpa rɨgat ti yokawonj owowɨm. 17 Sɨ ton tilenggyam ti nony mana yindonj da, ‘Kor bꞌuɨm jogjog im namb ti mɨra kɨma wɨko rɨga yepim re owou oraka kesand wekeny, ajɨ ɨt re dɨkɨnd ke kon ukoijog owoupa map uj rawɨn. 18 Sɨ kon tutnyisɨn, ɨ neken kor bꞌuɨm tungg wa, ɨ dɨde ket tin omnyɨn odede da, “Abu! Kon kea negɨr mɨle yomnɨkond wub kumb rɨgam pɨlwa dɨde mor pɨlwa. 19 Sɨ kon re ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en moina bꞌɨga ogenayam. Sɨ man ken yɨpa mɨra kɨma wɨko rɨga pɨla notɨnyɨt.” ’ 20 Seg ton ket utnyitonj dɨde ket ti bꞌu re menon yokatonj. Ɨ re ton paja tungg ke ikonj ti bꞌuɨm pɨlwa, ti bꞌu kea tin pajapaja yɨr yongonj, dɨde tin ma sobijog na gar ke kear yomnonj. Sɨ ton bꞌɨkonj ti bꞌɨgam pɨlwa dɨde yɨm ke tin yogawɨntonj kunand, ngɨrpu ket tin yomongnenonj. 21 Ɨ ti bꞌɨga ti bꞌund yomnonj da, ‘Abu! Kon kea negɨr mɨle yomnɨkond wub kumb rɨgam pɨlwa dɨde mor pɨlwa. Sɨ kon re ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en moina bꞌɨga ogenayam.’ 22 Ajɨ ti bꞌu ket tina wɨko rɨga amninonj da, ‘Wanaka, wɨn bꞌogɨljogyam pɨnpɨn kobɨrgɨm itiyawa, ɨ ket tin yikita! Ɨ ringi tina ekakɨnd yikita, dɨde yongɨnkak tina pɨsɨnd yikoka! 23 Ɨ gayagaya kau bꞌɨga iya dɨde onganjya. Sɨ men diyamdiyam im taindam, dɨde ukoi sam omnɨku. 24 Mop nokɨp ɨtemb koina bꞌɨga re uj wɨngɨr nat yɨbnyɨm, ajɨ ton bꞌusaya kemb yilo yokas. Ton re bꞌedamkiti na yɨbnyɨm, ajɨ yu ke openj.’ Sɨ ton ket mɨle yotomo sam kɨma.

25 “Ajɨ tina nanyamyam bꞌɨga re sopapu wa na yɨbnonj. Sɨ re ket ton ɨtendonj met wa, ɨ dɨkɨnda ket ton met wusɨnd utkundenonj guglam rɨna re rɨgap ɨpaya gasa ara epaito dɨde omarkɨto met wɨngɨrɨnd. 26 Ɨ ket ton ara yɨawonj yɨpa wɨko rɨga, ɨ dɨde ton yɨgekitonj da, ‘Nangga e awɨk?’ 27 Ɨ ton ket tin yɨsmonggawonj da, ‘Mor yɨngganɨt ik, ɨ mor bꞌu ke yongandau yɨpa gayagaya kau bꞌɨga sam omnɨkam, mop nokɨp ton mor yɨngganɨnd yokas re ma aengneni na.’ 28 Ɨ ton ket ukoi soro na awonj, sɨ ton bꞌɨsayonj met wɨngɨr wa bꞌɨgaram. Ajɨ ti bꞌu met wɨngɨr ke opmarkitonj, dɨde ti bꞌɨgand ngɨmbla omnam yugowonj. 29 Ajɨ ti bꞌɨga ti bꞌund mɨra yomnonj da, ‘Yɨr de, kon ma yɨpa kemag kɨma na bꞌasowa netkɨmɨn mornɨm wɨko omnɨkam, dɨde kon makwa ngai moina bꞌingawa yɨt arbekeninyɨmɨn. Ajɨ man makwa ngai yɨpa sobijog gout nokaumɨt, nokɨm da ɨdenat kon sam omnɨken yɨpand kor rɨgawar kɨma. 30 Ajɨ re jɨ onggɨtyam moina bꞌɨga ik tungg wa, yet re yiyagyiyag iyenapu kongga kɨma moina gasa asomneneninonj, nangga pae man ket ti map gayagaya kau bꞌɨga yonganjɨt?’ 31 Ajɨ ti bꞌu tin yomnonj da, ‘Kor bꞌɨga! Man re ɨta ita wɨnɨnd dɨkɨnd kon kɨma, ɨ komkesa koina gasa re mor mima. 32 Ajɨ men bꞌogla wɨbawɨba taindam dɨde ukoi sam omnɨku, mop nokɨp ɨtemb mor yɨnggan re uj wɨngɨr nat yɨbnyɨm, ajɨ ton re ke yilo yokas. Ton re bꞌedamkiti na yɨbnyɨm, ajɨ yu ke openj.’”

Copyright information for `GDR