Luke 16

Met Yɨr Ɨpka Mopyam Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

Ɨ Yesu ket Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Yɨpa jogjog gasa kɨma rɨgam re kea yɨpa met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨga yɨbnawonj. Ɨ rɨgap onggɨt met yonggyamɨnd wumɨr yomno odede da, ‘Onggɨt met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨgasim asomneniny moina gasa.’ Sɨ met yonggyam ket tin ara yemokonj, ɨ yomnonj da, ‘Kon ke mor gatab yɨt utkundenyɨn, sɨ rɨdede na man odede mɨle yomnɨket? Sɨ man kikitumam moina wɨko gatab tagenkinyɨt rɨna re kon mingaenond omnɨkam, mop nokɨp man ma rɨrɨr e ket bꞌusaya onggɨtyam met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨga mɨtɨbnyɨt.’ Sɨ onggɨt met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨgat ti nony mana yindonj da, ‘Nangga e ket kon omnɨken, mop nokɨp kor yonggyam kanaemb ken onggɨtyam met yɨr ɨpka mopyam wɨko ke netwaikis? Kon ma naemb danda en sopapu wɨko omnɨkam, ɨ kwa kon ɨngar en rɨga wa pɨlwa bꞌɨtenam. Kon wumɨr en nangga e kon omnɨken kolenggyam yɨr bꞌɨpkam, nokɨm da ɨdenat ken rɨgap simesime notɨnenyi towaina met nata, ra kon onggɨt met yɨr ɨpka mopyam wɨko ke tewaikisɨn.’ Seg ton rɨga yɨpayɨpa ara emokinonj ya mana re abitoro gasa ebnauto ti yonggyamɨm pɨlwa, ɨ ton ket naskanyam meni rɨgand yɨgekitonj da, ‘Leamog abitoro gasa im mor mɨbnainy kor yonggyamɨm ɨtendam?’ Ɨ ton ket mɨra yomnonj da, ‘Kor abitoro nɨbnainy re wan andred (100) olib gaya dramkak im tinɨm okawam.’ Sɨ onggɨt mopyam wɨko rɨgat ket tin yomnonj da, ‘Yokate moina abitoro peba, dɨde wanaka tomisɨt, ɨ dɨde ket ɨrɨket pipti (50) dramkakɨm.’ Ɨ kwa onggɨtyam mopyam wɨko rɨgat nɨmogɨm meni rɨgand yɨgekitonj da, ‘Leamog abitoro gasa im modaka mɨbnainy ɨtendam?’ Ɨ ton ket tin mɨra yomnonj da, ‘Wan andred (100) wit kɨp baiko im.’ Sɨ ton ket tin yomnonj da, ‘Yokate moina abitoro peba, ɨ ɨrɨket eiti (80) baikom.’ Ɨ re met yonggyam utkundonj onggɨtyam kaokao bꞌanygɨnena met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨgamna mɨle, ton tin yesoulitonj, mop nokɨp ton bꞌogɨl multekɨp kena wɨko yomnɨkonj tilenggyam yɨr bꞌɨpkam. Sɨ onggɨt gowukoyɨmna kaokao mɨle rɨgap re odede bꞌogɨl multekɨp kɨma im wɨko omnɨka eyenanj towalenggyam yɨr bꞌɨpkam. Ajɨ ngayamna rɨgap towalenggyam yɨr bꞌɨpkam wɨko omnɨka eyenanj gowukoi wɨmena wɨngɨrɨnd re ma odede bꞌogɨljog im opi re onggɨt gowukoyɨmna kaokao mɨle rɨga re dɨde. Sɨ kon wen tamninyɨn. Wɨn bꞌogla onggɨtyam gowukoi gasa tengaindam, dɨde ɨngkaimemb rɨga rɨgarɨga tamnenindam wanɨm yɨr bꞌɨpkam. Nokɨm da ɨdenat ton wen simesime tamnenanj dem de ngɨrpu kesa pɨpmet wa, ra dem onggɨtyam gowukoi gasa wanɨm ingaena kesa taukanj dem. 10 Yet ra sobijog gasa ingaenand nony ɨjai rɨga ɨbɨm, ton bꞌogla jogjog gasa ingaenand kwa nony ɨjawa rɨga tainy. Ɨ yet ra sobijog gasa ingaenand kaokao bꞌanygɨnena mɨle rɨga ɨbɨm, ton bꞌogla jogjog gasa ingaenand kwa kaokao bꞌanygɨnena mɨle rɨga tainy. 11 Sɨ onggɨt paemb ra wɨn maka onggɨtyam gowukoi gasa ingaenand nony ɨjai rɨga taukindam, sɨ yete ket wen nony tejainy ɨmɨnjog gasa ingaenam de pumb tungg wa? 12 Ɨ ra wɨn maka yɨpa rɨgamna gasa ingaenand nony ɨjai rɨga taukindam, yete ket wa tagoniny pumb tungg bꞌogɨl gasa wainajogɨm owabɨntam? 13 Makwa yɨpa met wɨko rɨgat rɨrɨr e nɨmog yonggyam wa wɨko tamnɨkainy. Mop nokɨp ton yama rɨka yɨpa yonggyamɨnd singi kesa e omneny dɨde kwa yɨpa yonggyamɨnd ra singi e iyeny, o ton yama rɨka yɨpa yonggyamɨnd ɨsnawa e iyeny, dɨde kwa ra yɨpa yonggyamɨnd ɨsnawa kesa e omneny. Sɨ onggɨt paemb wɨn ma rɨrɨr im wɨko rɨga taukindam nɨmognɨmog, Godɨm dɨde onggɨt gowukoi gasam.”

Parisai Rɨga wa Nonony Yɨtkak

(Mat 5:31-32; 11:12-13; Mak 10:11-12)

14 Ɨ Parisai rɨga re wulkɨp singisingi rɨga na, sɨ re ton onggɨtyam komkesa yɨtkak utkundento, ton ma sobijog na Yesund ngong yengeno. 15 Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Wɨn opi namb jɨ rɨga yepim re walenggyam rɨga wa wɨpɨnd negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ ke bꞌagenaindam. Ajɨ God wumɨr e waina gar, mop nokɨp Ton soro kaim amneniny nanggamog im re rɨgap ɨsnawa eyenanj gowukoi rɨgaina nony menamena nya ke. 16 Ɨ God singi na da rɨga wɨmena tuweny gog yɨt dɨde bageyam waina ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrɨnd, ngɨrpu Yoan re wɨko yotomonj. Ajɨ onggɨt kak ke God ma pumb tunggɨmna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt kea pɨtapɨta aena yikeny, sɨ komkesa rɨga re danda e ondratena yiyenyi bꞌɨgarenam. 17 Ajɨ ɨtemb re wewa e wub ake gou bꞌeomnenam, ajɨ gog yɨtɨm pɨlke makwa ɨta yɨpa ɨrɨki o yɨpa ɨrɨki mal bꞌeteomneny, ɨtemb re bebɨg e. 18 Sɨ yet ra ti konggand bondɨk tomɨny dɨde yɨpa bꞌenga konggand tokas ti konggam, sɨ ton re gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle e omnɨka yiyeny onggɨt sisɨl kongga kɨma. Ɨ daka yet ra onggɨt konggand tokas ti konggam yet re ti leond bondɨk yomnonj, todaka gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle e omnɨka yiyeny onggɨt kongga kɨma.

Jogjog Gasa kɨma Rɨga dɨde Lajaro

19 “Ɨ yɨpa jogjog gasa kɨma rɨga yɨbnonj, ɨ ton bꞌogɨl kuskus uwaluwal kobɨrgɨm dɨde otomanti ngɨmblakak kobɨrgɨm bꞌikoki awameneninonj, ɨ dɨde ton bꞌogɨl wulkɨp darɨnd ukoi sam kɨma yɨbnɨkenenonj. 20 Ajɨ kea yɨpa gasa kesajog rɨga yɨbnonj nyɨ da Lajaro, sɨ rɨgap re kea tin yoramiteneno onggɨtyam jogjog gasa kɨma rɨgamna met mora dundand, nokɨp ton re jogjog wai ke ɨkangɨndi na yɨbnonj. 21 Ɨ ton singi na da ngor okateny onggɨt jogjog gasa kɨma rɨga ma owou komb ke rɨna re ton bꞌɨskokeneninonj tina owoupu kasa kumb ke. Ajɨ yongg kea kwa tina wai ɨsenenam wuwenenonj. 22 Ajɨ re ket gasa kesa rɨga uj awonj, ɨ ket anerup yɨm tɨtɨk yiyo pumb tungg wa de Abraamɨmna oskak kumb wa oramitam. Ɨ toda kwa kea onggɨt jogjog gasa kɨma rɨga uj awonj dɨde yeungito. 23 Ɨ re ton wul tungg wa ukoi bꞌɨdgotnenand yɨbnenonj, ton yɨr bꞌɨskonj pumb wa, ɨ kea ket pajapaja yɨr angonj Abraam dɨde Lajaro ti oskakɨnd omiti. 24 Sɨ ton ket Abraamɨnd ara yɨawonj da, ‘Abu Abraam! Kear nomne-o! Ɨ man Lajarond yɨtmɨkite kor pɨlwa, nokɨm da ɨdenat ton yɨm pumam petɨr nyɨ wa ɨsongg dɨde koina weyatɨnd oramis ngɨmbla omnam, mop nokɨp kon ma sobijog kopa bꞌangnena wɨngɨr nate nɨbnyɨn onggɨtyam wul dɨmɨl borand.’ 25 Ajɨ Abraam daka ket tin yɨsmonggawonj da, ‘Kor bꞌɨga! Man nony ae de re man akateninot bꞌogɨl gasa moina yɨrkokar wɨmena wɨngɨrɨnd de gowukoi wa, ajɨ demb de Lajaro akateninonj re negɨrjog gasa na. Sɨ ton ket yu bꞌogɨl sam wɨn e yokateny dɨkɨnd, ajɨ man re ukoijog kopa bꞌangnena wɨngɨr nate mɨbnyɨt. 26 Ɨ ma onggɨtyam gasa nena im, ajɨ God kea yɨpa ukoijog kunɨnkunɨn get yoramitonj sɨn dɨde wɨn ganggand, nokɨm da ɨdenat ton maka rɨrɨr taenanj opandenam yepiya ra singi taenanj ɨngkek ɨjendam de waina tab wa, ɨ daka waina tab ke ɨjendam de sowaina tab wa.’ 27 Sɨ ton ket Abraamɨnd yomnonj da, ‘Abu! Ra odede ra, sɨ kon men metɨrkisɨn da man bꞌogla Lajarond ɨtmɨkisɨt kor bꞌu ma met wa de gowukoi wa. 28 Mop nokɨp demb de kor opima paib (5) nany dɨde yɨngganwar. Sɨ Lajaro bꞌogla towanɨm pɨtapɨta ramnenain onggɨt wul tungg gatab, nokɨm da ɨdenat toda kwa maka tui dem dɨkɨnd onggɨt ukoi bꞌɨdgotnenapu pɨpmet wa.’ 29 Ajɨ Abraam yɨsmonggawonj da, ‘Demb de opima Mosemna ɨrɨki yɨtkak dɨde bageyam waina ɨrɨki yɨtkak. Sɨ ton ɨnaemb rutkundeninem onggɨtyam towaina yɨtkak.’ 30 Ajɨ todaka yomnonj da, ‘Nayɨ, abu Abraam! Ajɨ bꞌogla ra yɨpa rɨga uj rɨga wa wɨngɨr ke yik towa pɨlwa, ton opima ket negɨr mɨle ke tengendanj de Godɨm pɨlwa.’ 31 Ajɨ Abraam daka tin yomnonj da, ‘Ra ton maka ra tutkundenanj Mosemna ɨrɨki yɨtkak dɨde bageyam waina ɨrɨki yɨtkak wa pɨlɨnd, sɨ nangga ma jɨ rada yɨpa rɨga uj ke tutnyis, ton makwa opima gar ke utkunda ke takatenanj tina yɨtkak.’”

Copyright information for `GDR