Luke 17

Bꞌauyaena Rɨga ma Mɨle Omnɨka gatab Ouyaena

(Mat 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)

Ɨ Yesu Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Opima onggɨtyam mɨle tui rɨnsim ra negɨr mɨle omnɨkam rɨga tatonkenanj. Ajɨ God ma sake ɨta onggɨt rɨgam pɨlɨnd yet ra odede mɨle tamnɨkiny. Sɨ ɨtemb re bꞌogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ukoi sɨpa nyɨ bora wa ujɨm, ajɨ ɨtemb re ma bꞌogɨljog e, rako ton onggɨt sobijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj. Sɨ wɨn walenggyam yɨr bꞌɨpkinam! Rada yɨpa moina gar ke utkunda nanyɨt o yɨngganɨt negɨr mɨle omnɨk, tin samany iyowet. Ɨ ra ton tina negɨr mɨle ke tengenj Godɨm pɨlwa, man bꞌogla tina negɨr mɨle awɨr omnainyɨt. Ɨ ra ton yɨpa bibɨrɨnd sebenpyam negɨr mɨle tamnɨkiny mor pɨlwa, dɨde kwa sebenpyam mor pɨlwa tɨtendeny men omnam da, ‘Kon ke negɨr mɨle ke engenjɨn Godɨm pɨlwa, sɨ koina negɨr mɨle awɨr nomnaine,’ sɨ man bꞌogla tina negɨr mɨle awɨr omnɨkaeneninyɨt.”

Sɨ ɨtmɨkitijog rɨgap ket Yonggyamɨnd yomno da, “Sowaina gar ke utkunda bꞌusaya pɨnjog amnine!” Ɨ Yonggyam ket ten amninonj da, “Ra wa odede sobijog gar ke utkunda tebnainy mastad tuny re dɨde, sɨ wɨn rɨrɨr im onggɨtyam manggo wulɨnd omnya da, ‘Man ap kɨma bꞌuromate, dɨde bꞌɨtlisɨt de sɨpandꞌ. Ɨ ton ɨta wen yɨt tutkunjiny.

“Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam yɨpa wɨko rɨga ɨbnau, ɨ ra ton gou oska iyeny o mamoi yɨr ɨpka teyeniny, sɨ ra ket ton sopapu ke tɨtenj met wa, rɨngma, ɨta ti yonggyam tin omɨny da, ‘Otade, metkɨm, ɨ omite diyam awowɨmꞌ? Nayɨ, ma ɨja e. Sɨ rɨngma, ma awɨr e tin omɨny da, ‘Man be nanggamog owou na ngai nongonjenae diyam awowɨm, ɨ man ɨja na bꞌobogɨl bꞌangonjeni yɨr netngenjɨt ngɨrpu ra kon owou dɨde onaya seg taen, ɨ onggɨt seg ke toko madaka owou yowe dɨde nyɨ yonaeꞌ? Ɨ ɨta ti yonggyam ti wɨko rɨgand sɨteket yɨt omɨny, nokɨp ton kea tina bꞌingawa rɨrɨrɨnd gasa amnɨkiny? 10 Ɨ wɨda kwa bꞌogla odede yɨpa wɨp mɨle tamnɨkindam. Sɨ ra wɨn komkesa gasa tamnɨkindam rɨna re wen wa Yonggyam engaeninonj omnɨkam, sɨ wɨn bꞌogla tendenindam da, ‘Sɨn re esourena kesa wɨko rɨga im, ajɨ sɨn ɨnsima amnɨkindam wɨko rɨnsim re sɨn bꞌogla omnɨkam.’”

Ten Leprosi Kopa Rɨga Ɨsakendam

11 Ɨ re Yesu menon yokatonj Yerusalem taun wa, Ton yikonj re Samariya eriya dɨde Galili eriya ɨnyɨny gangga nat.

12 Ɨ re Yesu sisɨl bꞌɨgaram awonj yɨpa tungg wa, nyawɨnd ten (10) leprosi kopa rɨgap kea Tin paja ke yɨr yongo, ɨ dɨkɨnda ta owɨnkɨto. 13 Seg ton bꞌokta ara wuwenonj da, “Ukoyam Yesu-wɨi! Sɨn kear nomninem-o!” 14 Ɨ re Yesu ten yɨr anginonj, Ton ten amninonj da, “Wɨn wuwe waina jɨ ouyawam de yɨna sɨ rɨga wa pɨlwa!” Sɨ re ton ket menon yokato, nyawɨnd ton kea kɨlkɨp kesa aukɨto. 15 Ajɨ onggɨt ten (10) rɨga wa wɨngɨrɨnd, re yɨpa rɨgat ton bꞌɨsakendi yɨr bꞌangonj, ton ket Godɨnd ma sobijog na auwam kɨma esourena yiyonj, ngɨrpu ket ɨtendonj Yesum pɨlwa. 16 Seg ton ukoi ɨsnawa kɨma Yesum wɨpɨnd sap otendonj Tin sɨteket yɨt omnena kɨma. Ɨ ton re Samariya rɨga na. 17 Sɨ Yesu samany kɨma yindonj da, “Ma komkesa ten (10) rɨga na kɨlkɨp kesa auranj? Ropim daka onggɨtyam nain (9) kombyam rɨga? 18 Rɨngma, ma onggɨtyam Samariya kus rɨga nenat ɨtenj Godɨnd esourenam, ɨ sɨteket yɨt yomneny?” 19 Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Utnyite, ɨ meke! Moina gar ke utkundat kemb yɨrkokar mor mokau.”

God ma pumb tungg Menon gatab Yɨt

(Mat 24:23-28, 37-41)

20 Ɨ nɨnda Parisai rɨgap Yesund yerkito da, “Rɨe God ma pumb tungg ik?” Sɨ Yesu daka ten ket mɨra amninonj da, “God ma pumb tungg ik ra ma odede nya kae rɨja im re rɨgap gasa yɨr ongong eyenanj towaina yɨrkɨp ke. 21 Ɨ rɨgap ma rɨrɨr im odede tapurenanj da, ‘Yɨr de ɨte ta God ma pumb tunggꞌ o ‘Yɨr de ama ta pumb tungg,’ mop nokɨp God ma pumb tungg re wa wɨngɨr nate yɨbɨm.”

22 Ɨ Ton ket Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Wɨn singi ainindam wanaka onggɨtyam bibɨr yɨr ongongɨm Rɨgamna Bꞌɨga ma bibɨr wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam wɨn ɨta jɨ ik dem, ajɨ wɨn ma ɨta yɨr ongya dem waina yɨrkɨp ke. 23 Ɨ rɨgap opima wen tamnenanj dem da, ‘Yɨr de, ama ta Ton!’ o ‘Yɨr de ɨte ta Ton!’ Ajɨ wɨn goro towaina yɨt gar ke takateninam dem, ɨ goro towa pɨlwa tuwenɨm, ɨ dɨde goro ten yɨmta tundoneninam dem! 24 Mop nokɨp ra Rɨgamna Bꞌɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, Ton ɨja e wɨp tainy dem rɨngma re waral opngɨndeneny yɨpa wub gatab ke de kwa yɨpa gatab wa, sɨ rɨgap rɨrɨr e tina ɨnyomarena pɨtand yɨpapyam yɨr ongong iyenyi dem. 25 Ajɨ Ton bꞌogla naska jogjog bꞌɨdgotnena rakasin dɨde rɨga wa pɨlke bꞌɨsaya yakaten yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd. 26 Sɨ ra Rɨgamna Bꞌɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, sɨ ɨja ima mɨle taukanj dem rɨja na re mɨle aukɨto Nowam wɨnɨnd. 27 Sɨ Nowam wɨnɨnd rɨga odede mɨle nat wekenonj opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ kongga imdand ɨ dɨde leo imdand, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Nowa gɨga wa bꞌɨgaronj. Ɨ ɨngkek ket ngɨwɨr ikonj dɨde ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj. 28 Ɨ kwa Rɨgamna Bꞌɨga ma bibɨr wɨngɨrɨnd ɨja ima jɨ mɨle taukanj dem odede yɨpa wɨp rɨja na re mɨle aukɨto Lotɨmna bibɨr wɨngɨrɨnd re dɨde. Lotɨmna wɨnɨnd rɨga odede mɨle nat wekenonj opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ gasa imdand ɨ gasa bꞌasogand ɨ nangg ɨtotɨnd ɨ dɨde met orangand. 29 Ajɨ onggɨt bibɨrɨnd re Lot Sodom taun yɨraronj, wul dɨmɨl dɨde masis pɨla sɨngba kɨma negɨr guda kɨma gasa salpa gɨmo ngɨndngɨnd kana piro pɨla ɨsokto wub kumb ke, ngɨrpu ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj. 30 Sɨ odede wɨp imemb mɨle taukanj onggɨt bibɨrɨnd rɨdenat ra Rɨgamna Bꞌɨga pɨta tainy dem. 31 Sɨ onggɨt bibɨrɨnd yet ra ton ɨbɨm wɨmenam met papkak kumbɨnd, sɨ rada tina gasa met wɨngɨr wa im tekeny, ton goro kwa rapin dem onggɨtyam gasa imdam. Ajɨ ton wanakana bꞌek dem. Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yet ra ɨbɨm dem sopapund, toda goro kwa rɨtend dem met wa tina gasa imdam. Ajɨ ton wanakana bꞌek dem. 32 Sɨ wɨn nonyɨk bꞌamjina Lotɨmna kongga gatab! 33 Ɨ yet ra tilenggyam yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ajɨ yet ra tina yɨrkokar edamkis, ton ɨta tina yɨrkokar yilom omɨny dem. 34 Kon wen wumɨr tamninyɨn. Onggɨt sɨwɨnyɨnd ra nɨmog rɨga yɨpaina darɨnd gɨlgɨl tegya dem, God yɨpand ɨta yii dem pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama ɨrar dem. 35 Ɨ kwa ra nɨmog kongga yɨpand sana ɨkmɨkand tebnya dem, God yɨpand ɨta wii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama tɨrar dem.” 36 (Awɨr e)
17:36Nɨnda Grik peband da [Ɨ dɨde kwa ra nɨmog rɨga yɨpaina sopapund gɨlgɨl waland tebnya dem, yɨpand ɨta yii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama ɨrar dem.]


37 Ɨ Yesumna bꞌauyaena rɨgap Tin yerkito da, “Yonggyam! Rokatemb jɨ onggɨtyam mɨle tawɨk dem?” Ɨ Ton ten kikitum bꞌɨsagɨka gatab tendam yɨt ke amninonj da, “Rokate ra ujgɨm ɨbɨm, yimbyak toda ɨndamima bobo taukanj.”

Copyright information for `GDR