Luke 18

Mik Kongga dɨde Bꞌɨsagɨka Rɨga gatab Tendam Yɨt

Ɨ Yesu Tina bꞌauyaena rɨga tendam yɨt ke amninonj, nokɨm da ɨdenat ton ita wɨnɨnd yɨr topmitenenanj, ɨ ɨdenat kwa maka gar ke utkundand danda kesa taukenenanj. “Yɨpa taunɨnd yɨpa bꞌɨsagɨka rɨga yɨbnonj yet re maka Godɨnd moga yuwadenenonj dɨde maka rɨga esnaeneninonj. Ɨ kea de

yɨpa mik kongga wɨbnonj onggɨt taunɨnd, ɨ ton kea sɨram bꞌɨrari kesa onggɨt bꞌɨsagɨka rɨgand erkenam yopenenonj odede yɨt kɨma da, ‘Koina geja rɨgat kaokao nya kae negɨr nomneneny. Sɨ man yɨm nokae, ɨ kor bebɨg awɨr nomnae!’
Ajɨ ton kea naska nɨnda wɨnɨnd bꞌɨsaenenonj onggɨtyam mikɨmna bꞌarkita gatab. Ajɨ kikitumpu wa ton ket ti nony mana yindonj da, ‘Kon ma ɨta Godɨnd moga yuwadenenyɨn dɨde kwa kon ma opima rɨga esnaeneninyɨn. Ajɨ onggɨt mik konggato ken sɨram bꞌɨrari kesa bꞌogɨl wɨmenand nɨsakaureneny. Sɨ mobe kon bꞌogla tina bebɨg awɨr omnam dɨmdɨm wamnɨkawɨn. Nokɨm da ɨdenat ton maka tina sɨram bꞌɨrari kesa menimenip gɨm dɨnderkak notɨnkeneny.’” Ɨ kwa Yonggyam yindonj da, “Wɨn utkundam nanggamog e re onggɨt kaokao bꞌɨsagɨka rɨgat yindeny. Sɨ rɨngma, ma ɨta God Tina obagɨki rɨgaina bebɨg awɨr omnam gasa dɨmdɨm tamnɨkainy yepiya ra ita bibɨr dɨde sɨwɨny nyɨ uwatenenyi? Ɨ rɨngma, ma ɨta Ton wanaka ten mɨra tamniny? Kon nitinjɨn da God opima wanakana ten mɨra tamniny. Ajɨ ra Rɨgamna Bꞌɨga tɨtenj dem, rɨka Ton rɨrɨr e odaram odede wɨp gar ke utkunda mɨle onggɨt gowukoyɨnd? Nayɨ, ma ɨta.”

Parisai Rɨga dɨde Teks Imdayam Rɨga Towaina Yɨr Opmita

Ajɨ daka Yesu nɨnda rɨga tendam yɨt ke amninonj yepiya re towalenggyam ɨmɨnjog aento da ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga im, dɨde kwa rɨga yɨrɨk esaenento. 10 “Nɨmog rɨga ekonda yɨnamet wa yɨr opmitam, yɨpa re Parisai rɨga na ɨ yɨpa kwa re teks imdayam rɨga na. 11 Ɨ onggɨt Parisai rɨgat tinta pɨpmet wa onyitonj, ɨ ket odede yɨr opmitonj da, ‘God! Kon Men sɨteket yɨt momnyɨn nokɨp kon ma odede rɨga en opi re nɨnda rɨga re dɨde, raskol rɨga, kaokao negɨr mɨle rɨga, gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena rɨga, o kwa ɨte odede teks imdayam rɨga. 12 Ɨ kon kwa owou uwabɨka wɨn yokatenenyɨn re nɨmogpyam i ita sande wɨngɨrɨnd. Ɨ dɨde kwa kon ɨta ket ten (10) bobond akalkeneninyɨn komkesa gasa rɨnsim re kon akateneninyɨn, ɨ Mornɨm onggɨtyam ten (10) bobo wɨngɨrɨnd yɨpa bobo wulpok momnɨkenenyɨn.’ 13 Ajɨ teks imdayam rɨgat, ton onyitonj re paja wa na dɨde makwa wɨp pumb wa bꞌurowatonj, ajɨ ton ɨna tina dorkak nena gar kopa kɨma yodowatenonj odede yɨt kɨma da, ‘God! Kear nomne! Kon re negɨr mɨle rɨga en.’ 14 Kon wen wumɨr tamninyɨn da onggɨtyam teks imdayam rɨgam re Godɨt negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokawonj, ɨ ton yikonj tina met wa. Ajɨ God maka onggɨt Parisai rɨgam yokawonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ. Mop nokɨp yet ra tilenggyam pumb wa bꞌuturowateny, God ɨta tin gou wa omneny, ajɨ yet ra tilenggyam gou wa aena ikeny, God ɨta tin pumb wa urowateny.”

Bꞌɨga Sobijog Bꞌogɨl Omnam

(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)

15 Ɨ ket rɨgap towaina papa bꞌɨga daka Yesum pɨlwa eyento odede nony kɨma da Yesu ten tasopainy bꞌogɨl omnam. Ɨ re Tina bꞌauyaena rɨgap onggɨtyam mɨle yɨr yongo, ton kea ket ten samany kɨma rɨga ogoka eyento bꞌɨga iyenam Yesum pɨlwa. 16 Ajɨ Yesu opimemb rɨga ara emokinonj yepiya re bꞌɨga teito, ɨ ket daka Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Tou bꞌɨga sobijog Kor pɨlwa. Goro bꞌɨga ogoka eyenindam, mop nokɨp odede bꞌɨga wa maemb jɨ God ma pumb tungg.” 17 Kon ɨmɨnjog wen wumɨr tamninyɨn da yet ra maka ra God ma pumb tungg ɨmɨnjog ke okas odede bꞌɨga sobijog re dɨde, ton makwa ɨta bꞌɨtgarɨk dem onggɨt pumb tungg wa.

Jogjog Gasa kɨma Rɨga dɨde Pumb Tungg Bꞌɨgaram

(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)

18 Ɨ yɨpa Ju rɨga waina mopyam rɨgat Yesund yɨgekitonj da, “Bꞌogɨl Ouyaena Rɨga-wɨi! Nangga e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨntam?” 19 Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Nangga pena man Ken nogenaet da bꞌogɨl rɨga? Makwa ɨta yete bꞌogɨl rɨga ajɨ Godta tinta yɨpaina. 20 Man wumɨr et jɨ opi re God ma bꞌingawa yɨt, goro gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle omnɨkɨm, goro rɨga ongandɨm, goro yurowam, goro rɨga gatab yɨr ungati kesa bꞌanygɨnena yɨt usekɨm, tesnaet mor bꞌu ake mor mog.” 21 Seg ton ket Yesund yomnonj da, “Kon kea komkesa onggɨtyam bꞌingawa yɨt yɨmta undoka teyinyɨmɨn koina kewar wɨn ke ngɨrpu yu.” 22 Ajɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, tin yomnonj da, “Man yɨpa gasa e yesungaet. Sɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede mɨle omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog bꞌogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!” 23 Ajɨ re ton utkundonj onggɨtyam yɨtkak, ton ma sobijog na gar bebɨg awonj, mop nokɨp ton re ukoijog jogjog gasa kɨma rɨga na yɨbnonj.

24 Ajɨ re Yesu tin gar bebɨgɨnd yɨr yongonj, Ton kea rɨga amninonj da, “Jogjog gasa kɨma rɨgam bꞌɨgaram de God ma pumb tungg wa, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e. 25 Mop nokɨp ukoi jɨ bꞌangga kamelɨm bꞌɨgaram de nidɨl bora wa, ɨtemb re jɨ ma bebɨg e, ajɨ jogjog gasa kɨma rɨgam God ma pumb tungg wa bꞌɨgaram, ɨtemb re jɨ ukoijog bebɨg e.” 26 Ɨ ket utkunda rɨgap endento da, “Sɨ yete rɨrɨr e yɨrkokar okatam?” 27 Sɨ Yesu daka ket esmonggainonj da, “Nanggamog im re rɨga wa ma rɨrɨr im omnɨkam, onggɨtyam komkesa gasa re Godɨm rɨrɨr im ti omnɨkam.” 28 Ɨ Petro Yesund yomnonj da, “Yɨr de, sɨn komkesa gasa erarkɨtondam dɨde ket mena yɨmta undoka miyenyu.” 29 Seg Yesu ket ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepiya ra God ma pumb tungg wɨko omnɨka map terarenenanj towa met, o towa konggawar, o towa nanywar, o towa yɨngganwar, o towa bꞌuwar ake mogwar, o mɨnda towa bꞌɨgawar, 30 sɨ komkesa odede rɨgap opima onggɨt gowukoi wɨmena wɨnɨnd jogjogpyam takatenanj onggɨtyam gasa rɨna re ton erarkɨto, dɨde ton kwa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okasi dem de sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem.”

Yesumna Nowam Bage Yɨt Tina Uj dɨde Utnyita gatab

(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)

31 Ɨ Yesu Tina twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga eominonj Tintawar wa, ɨ ket ten amninonj da, “Yɨr de, men menon yokasu re Yerusalem ma, ɨ amimemb de komkesa yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj dem rɨna re God bageyam waina yɨm ke erɨkinonj Rɨgamna Bꞌɨga gatab. 32 Ɨ Ju rɨgap ket Tin yiyi dem de God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ ton ket Tin ngong engena kɨma jɨ malɨk omnɨka iyenyi dem, ɨ Tin ɨngar kɨma negɨr gɨm omnɨka iyenyi dem, ɨ Tin auya ɨtmanji dem, 33 ɨ Tin ɨraski dem, ngɨrpu Tin onganji dem. Ajɨ Ton uj ke tutnyis dem nowam bibɨrɨnd.” 34 Ajɨ ɨtmɨkitijog rɨgap makwa nony aukɨto onggɨt yɨt gatab. Ɨ onggɨtyam opureni yɨt re towa pɨlke upuki na yɨbnonj dɨde ton makwa wumɨr aukɨto nangga gatab yɨt na Ton yindonj.

Ɨsakendam Yɨrdɨdɨ Bꞌɨjenena Rɨga Yerikond

(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)

35 Ɨ re Yesu Yeriko taun wuswus wa awonj, yɨpa yɨrdɨdɨ rɨga omanda nya yɨund omiti yɨbnenenonj wulkɨp bꞌɨjenenam. 36 Ɨ re ton rɨga bobo waina menon ngele utkundonj, ton ket rɨga ara eainonj da, “Nangga mɨle e awɨk?” 37 Ɨ ton tin mɨra yomno da, “Najaret tunggam Yesute opanjis.” 38 Seg ton ket bꞌokta ara yikenonj da, “Dawidɨmna Bꞌɨga, Yesu-wɨi! Kear nomne-o!” 39 Ɨ naskanyam menonyamɨp tin samany ke yomneno da, “Muma kesa ae!” Ajɨ ton kea ket ara yoikɨndenayonj da, “Dawidɨmna Bꞌɨga-wɨi! Kear nomne-o!” 40 Seg ket Yesu omanda onyitonj dɨde ket rɨga engainonj tin iyoyɨm Ti pɨlwa. Ɨ re ton Yesum wus wa awonj, Yesu tin yɨgekitonj da, 41 “Nangga ma man singi aet Kon mornɨm omnɨkam?” Ɨ ton ket mɨra yomnonj da, “Yonggyam! Kon singi en yɨr opngendam.” 42 Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Yɨr opngende! Moina gar ke utkundate men mɨsakenj.” 43 Seg odenja ket ɨtemb yɨrdɨdɨ rɨgat yɨr bꞌɨskenonj dɨde ket Godɨnd esourena kɨma Yesund yɨmta yundokonj. Ɨ re komkesa rɨgap onggɨtyam auki mɨle yɨr yongo, toda kwa kea Godɨnd esourena yiyo.

Copyright information for `GDR