Luke 2

Yesumna Ukenda Yɨt

(Mat 1:18-25)

Ɨ onggɨt wɨnɨnd, Roma mopyam king Kaisa nyɨ da Augusto, kea bꞌingawa yɨt yoramitonj Roma kantri rɨga komkesa nyɨ bꞌaramkam gabmani peba wa. Sɨ re onggɨtyam naskajog nyɨ bꞌaramka wɨn awonj, Kwireniyot Roma gabmani mopyam yebɨm Siriya eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ komkesa rɨga ɨtendento towainajog ukendipu taun wa nyɨ bꞌaramkam. Ɨ Yosep toda yiwatonj Najaret taun ke Galili eriya wɨngɨrɨnd de Dawidɨmna taun wa nyɨ yogenayo da Betleem Yuda eriya wɨngɨrɨnd, mop nokɨp ton re yɨpa Dawidɨmna bꞌusmureni bꞌɨga na. Ɨ Yosep yikonj Betleem taun wa re Mariya kɨma na yana kɨma re ton tɨrɨr yomnonj molkongga awowɨm. Ajɨ Mariya re kom kɨma na momta Bꞌɨga ukendam. Ɨ re ton dea de Betleem wa ebnonda, ti ket wɨn wokatawonj Bꞌɨga ukendam. Sɨ ton ket ti naskajog leo Bꞌɨga pɨta yomnonj, ɨ Bꞌɨga kukum yomnɨkonj kobɨrgɨm ke, ngɨrpu yoramitonj bꞌangga ongenapu wul iyoki bora wa. Mop nokɨp komkesa obai met re yɨndangɨr na wekenonj, sɨ towa maike ket pɨpmet awonj wɨmenam.

Mamoi Yɨr Ɨpka Rɨga dɨde Aneru

Ɨ onggɨtyam taun bau ke yap nata nɨnda mamoi yɨr ɨpka rɨga wungawungapu pɨpmetɨnd wekenonj. Ɨ yɨpa sɨwɨnyɨnd ton towaina mamoi yɨrgong omnɨka eyento. Ɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd Yonggyamɨmna aneru pɨtapɨta awonj towa wɨpɨnd, ɨ ket Yonggyamɨmna bꞌogɨl ɨnyomarenat ten anyowainonj. Sɨ ton ma sobijog moga na aukɨto. 10 Ajɨ anerut ket ten amninonj da, “Goro moga tainam! Mop nokɨp kon ukoijog sam kɨma God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt e pɨtapɨta omnyɨn wa pɨlwa rɨnte ra dem komkesa rɨga wa tainy. 11 Sɨ yu ke wanɨm yɨrkokar okawayam pɨta ainy Dawidɨmna taunɨnd. Ton re Kerisote yete re Yonggyam. 12 Ɨ ɨja emb jɨ wɨn ɨmɨnjogɨm ɨmjasya koina yɨt. Ra wɨn wuyɨt, wɨn ɨta odarya yɨpa bꞌɨga kobɨrgɨm ke kukum omnɨki dɨde oramiti bꞌangga ongenapu wul iyoki borand.” 13 Ɨ yɨr kesa borand pumb tungg ke ukoi geja aneru bobo yɨpand aukɨto onggɨtyam yɨpa aneru kɨma dɨde Godɨnd yesoureno ɨ dɨde endento da,

14 “Bꞌogɨl ɨnyomarena Godɨm pɨlwa pumb tunggɨnd,
dɨde God kea ngɨmbla yoramis gowɨnd rɨga wa pɨlwa yena re God sam kɨma singi eyeniny!”
15 Ɨ re anerup ten erarkɨto ɨ ɨtekto de pumb tungg wa, mamoi yɨr ɨpka rɨgap towalenggyam towalenggyam aena wuwenonj da, “Sɨ bꞌogɨl e, mabe wuyɨn Betleem taun wa, ɨ yɨr ongongɨm yapu onggɨtyam auki gasa rɨna re Yonggyam men wumɨr nomniny.” 16 Sɨ ton ket mukupmukup wuwonj dɨde adarto Mariya ɨ Yosep ɨ dɨde bꞌɨga sobijog oramiti bꞌangga ongenapu wul iyoki borand. 17 Ɨ re ton bꞌɨga sobijog yɨr yongo, seg ket ton kea rɨga wumɨr amnento onggɨtyam yɨtkak gatab rɨna re aneru towa usekainonj onggɨt bꞌɨga gatab. 18 Ɨ re rɨgap utkundento mamoi yɨr ɨpka rɨgaina opureni yɨtkak, ton komkesa rɨga kea kɨd kesa aena wuwenonj towaina opureni yɨt gatab. 19 Ajɨ Mariya re kea komkesa onggɨtyam yɨtkak angapinonj ɨpɨndena kɨma tina gar wa. 20 Ɨ mamoi yɨr ɨpka rɨgap Godɨnd bꞌogɨl ɨnyomarena yokaeno dɨde esourena yiyeno onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re ton utkundento dɨde yɨr angto odede yɨpa wɨp rɨja na re anerut towa usekainonj. Ɨ ton ket odede esourena kɨma ɨtekto.

Yesu God ma Obagendi Tɨrɨr Omni Mal Wugɨm Ɨpka Mɨle Yokatonj

21 Ɨ re bꞌɨga eitɨm (8) bibɨr awonj ukendi kak ke, Ton kea God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj. Ɨ ket Tin nyɨ yoeko da Yesu, ɨtemb nyɨ ɨnta ɨt re rɨja na re aneru Mariyand wingawonj Tin nyɨ oekam, re ton maka Tin komɨnd yowamonj.

22 Ɨ Mariya ake Yosep towaina ɨseka mɨle omnɨkam bibɨr awonj rɨna re Mosemna gog yɨtɨt Ju rɨga engaeninonj bꞌɨga ukendi kak ke omnɨkam. Sɨ ton Yesund yiyonda Yerusalem wa Yonggyamɨm okawam. 23 Mop nokɨp ton singi na Yonggyamɨmna gog yɨt rɨrɨrɨnd omnɨkam ɨt re ɨrɨki yɨbɨm da, “God bꞌingawa yɨt yoramitonj da wɨn komkesa naskajog ukki leo bꞌɨga nyɨ taekindam dem da ton re Yonggyamɨm yɨna omni im.” 24 Ɨ kwa ton singi awonda Godɨm pɨlwa sɨ gasa okawam Yonggyamɨmna opureni gog yɨt rɨrɨrɨnd ɨt re da nɨmog gimai o nɨmog sisɨlyam kimɨk.

Simeonɨmna Esourena Ger

25 Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga yɨbnonj Yerusalem taunɨnd nyɨ da Simeon. Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na dɨde Godɨnd moga kɨma ewangaya rɨga na. Sɨ ton yɨr yungaukenenonj re Keriso na yet ra Israel rɨga wa yɨrkokar takainy dem. Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea ton kɨma yɨbnenenonj. 26 Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ket nonony yɨt pɨtapɨta yomnenainonj da, “Man ma ɨta uj yɨr onget dem ngɨrpu ama ra dem man yɨr onget dem Yonggyamɨmna Keriso.” 27 Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat tin ket wɨp yomnonj menonɨm de yɨnamet wa. Ɨ re ket ton yɨnamet aba wa opendonj, odedend ket molkonggap todaka towa Bꞌɨga Yesund iyonda onggɨt pɨpmet wa gogɨmna bꞌingawa rɨrɨrɨnd mɨle omnɨkam Ti pɨlɨnd. 28 Sɨ Simeon ket onggɨt Bꞌɨgand yokatonj dɨde yɨm kumbɨnd yowamonj. Ɨ ton ket Godɨnd bꞌogɨl yɨt kɨma yesoulitonj odede da,

29 “Yonggyam! Kon re moina wɨko rɨga en, ɨ yu man kea koina gar bebɨg awɨr yomnyɨt moina tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrɨnd,
sɨ kon ket rɨrɨr e ngɨmbland gowukoi ɨraren.
30 Mop nokɨp kon kea koina yɨrkɨpjog ke yɨr yongen moina Yɨrkokar Okawa Rɨga.
31 Man kemb onggɨtyam Yɨrkokar Okawa Rɨga yongonjenyɨt komkesa gowukoi rɨga wa wɨpɨnd.
32 Ton re ɨnyomarenam ngaya e God ma obagɨki kesa rɨga wa,
ɨ Ton re bꞌogɨl ɨnyomarena e moina rɨga, Israelɨm.”
33 Sɨ ket Ti bꞌu ake Ti mog re kɨd kesa na awonda onggɨtyam Ti gatab opureni yɨt map. 34 Ɨ Simeon bꞌogɨl amnonj Ti bꞌu ake Ti mog, ɨ ket Ti mog Mariyand womnonj da, “Yɨr, God yoramitonj onggɨt Bꞌɨgand re Israel wɨngɨrɨnd jogjog rɨga negɨr wa sap otenda mana dɨde bꞌogɨl wa utnyita mana. Ɨ kwa Ton re yɨpa ongwatam mal e tainy rɨnte ra dem rɨgap Tin ɨsaenenyi. 35 Sɨ onggɨt paemb man ɨta okasɨt dem ukoi gar kopa odede rɨngma ra ukoi girit moina kukɨp bꞌɨtpaukis, mop nokɨp ɨngkaemb jogjog rɨgaina negɨr nony menamena pɨta taukanj dem towaina gar ke.”

Anamna Bage Yɨt

36 Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kongga bageyam wɨbnonj re nyɨ da Ana. Ton re Panuwelɨmna ngɨmngai bꞌɨga na, Aser gu wɨngɨrɨnd. Ɨ ton re molegjog na. Sɨ re ton leo kɨma awonj, ton seben (7) kemag kɨma na yɨpand ebnonda. 37 Onggɨt kak ke ton mik na rain ngɨrpu re ket eiti powa (84) kemag awonj. Ton makwa yɨnamet yɨrarenenonj, ajɨ ton ita sɨwɨny dɨde ita bibɨr Godɨnd yewangaenenonj owou uwabɨka kɨma dɨde yɨr opmita kɨma. 38 Ɨ onggɨt wɨnɨnd odedend ton ket tikonj yɨnamet wa, dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj. Seg ket ton onggɨt Bꞌɨgam gatab apureninonj komkesa rɨga wa yepiya re yɨr ungauka yiyeno da Keriso ɨta Yerusalemɨmna negɨr mɨle ɨrab dem.

39 Ɨ re Yosep ake Mariya komkesa mɨle endwasinonda Yonggyamɨmna gog rɨrɨrɨnd, ton ket ɨtendonda towainajog Najaret taun wa Galili eriya wɨngɨrɨnd. 40 Ɨ ademb de ɨtemb Bꞌɨga Yesu ɨnɨka yikonj dɨde kak seo auka yikonj. Ɨ Ton bꞌogɨl multekɨp ke yɨndangɨr omni na yɨbnonj dɨde Godɨmna wurar re omanda Ton kɨma yɨbnenenonj.

Kewar Bꞌɨga Yesu Yɨnametɨnd

41 Ɨ Yesu ma bꞌu ake mog re ita kemagɨnd Yerusalem taun wa menon yokatenenonda Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd. 42 Sɨ ton onggɨtyam diyamdiyam omnɨka mɨle rɨrɨr nat wuwonj Yerusalem taun wa, re Yesu twelp (12) kemag rain. 43 Ɨ re ket onggɨtyam diyamdiyam wɨn bꞌundwatonj, molkonggap tungg wa yiwatonda rɨga bobo kɨma, ajɨ kewar bꞌɨga Yesu omanda Yerusalem taunɨnd ɨtendonj. Ajɨ Ti bꞌu ake Ti mog re maka wumɨr awonda Tina ɨtenda gatab. 44 Sɨ ton towaina menon wɨngɨrɨnd ɨja na nony awonda da towa Bꞌɨga re ɨta yɨpand ik towa bobo wɨngɨrɨnd. Ɨ re ton yɨpa bibɨr kɨma pɨnjog menon yokatonda, ngɨrpu ton ket towa Bꞌɨgand oraka yiyenonda towaina kus rɨga wa wɨngɨrɨnd dɨde towa rɨgawar wa wɨngɨrɨnd. 45 Ajɨ re ket Tin maka yodaronda, ton ket nyatnyata Tin oraka yiyenonda ngɨrpu ɨtendonda Yerusalem taun wa. 46 Ɨ re ton oraka yiyenonda nowa bibɨr kɨma, ton ket Tin yodaronda yɨnamet aband omiti gog ouyaena rɨga ganggand. Sɨ Ton towaina opureni yɨtkak na utkundeninonj, ɨ dɨde Ton bꞌarkena aramiteninonj towa pɨlwa. 47 Ɨ re Ton mɨra amneninonj, komkesa rɨga yepiya re Tina yɨt utkundento, ton kɨd kesa na aena wuwenonj Tina bꞌogɨl multekɨp dɨde Tina ɨsmongga yɨt gatab. 48 Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Ti bꞌu ake Ti mog Tin yɨr yongonda, ton kea wɨnga kesa awonda. Sɨ ket Ti mog Tin yomnonj da, “Kor bꞌɨga! Nangga pena Man sɨn odede ɨsnawa kesa nomnenyɨmɨt? Yɨr de, kon dɨde Mor bꞌu ma sobijog gar bebɨg kɨma na sɨn Men oraka miyenyɨma.” 49 Ɨ ket Yesu ten amnonj da, “Nangga ma wɨn Ken oraka niyenya? Wɨn ma wumɨr i da Kon bꞌogla Kor Bꞌuɨmna metɨnd nɨtɨbnyɨn?” 50 Ajɨ ton maka nony aukonda Tina opureni yɨtkak gatab rɨna re ten amnonj. 51 Ɨ ket Yesu yikonj Ti bꞌu ake Ti mog kɨma de Najaret taun wa. Ɨ re ton Najaret taunɨnd wekenenonj, Ton kea towaina yɨt akatenenainonj. Ajɨ Ti mog Mariya re kea komkesa Tina opureni yɨtkak angapeninonj tina garɨnd. 52 Ɨ Yesu kea Tina bꞌogɨl multekɨp ke dɨde Tina uski ke ɨnɨka yikonj. Ɨ Godɨm pɨlke dɨde rɨga wa pɨlke singi bꞌiyena kea ukoi warabag auka yikenonj.

Copyright information for `GDR