Luke 20

Yesu ma Danda gatab Otonkena Yɨt

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

Ɨ yɨpa bibɨrɨnd re Yesu rɨga auyaeninonj yɨnametɨnd dɨde God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonj, ton ket yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap, yɨpand Ju rɨga waina elda rɨga kɨma Ti pɨlwa tuwonj. Sɨ ton ket Yesund yerkito da, “Man sɨn wumɨr nomnine! Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt, o yetemb jɨ rɨga mor onggɨtyam juwai mokawonj?” Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kodaka yɨpa yɨt gatab e wen tarkisinyɨn. Wɨn bꞌogla mɨra notɨnya! Rɨngma, Yoanɨmna baptiso Godɨm pɨlkae ikonj, o mɨnda rɨka rɨga wa pɨlkae?” Ajɨ ton towa wɨngɨrɨnd yɨt bꞌɨglenena wuwenonj odede yɨt kɨma da, “Ra men mɨra omnyu da ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ Ton opima netɨrkisiny dor da, ‘Sɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’ Ajɨ ra men jaba nitinjindam da ‘Rɨga wa pɨlkae,’ sɨ komkesa rɨgap ke men gɨmokɨp ke nedrɨkine. Mop nokɨp ton komkesa Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re God ma yɨpa bageyam na.” Sɨ ton ket mɨra yomno da, “Sɨn ma wumɨr im be rɨngkae.” Ɨ Yesu daka ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kodaka ma opima wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.”

Negɨr Wala Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)

Sɨ Yesu ket onggɨt tendam yɨt ke rɨga amninonj da, “Yɨpa rɨgat greip nangg ɨtot eyeninonj tina gowɨnd. Seg ton ket nɨnda wala rɨga kɨma yɨtnono aento dɨde tɨrɨr yomno da, ‘Ra kɨp wɨn okas dem, yonggyam kɨp opima sopapu mɨra takateniny dem.’ Yɨt seg ke ton ket sopapu towa akainonj, dɨde ket menon yokatonj bꞌenga kantri wa. 10 Ɨ re kɨp wɨn yokatonj, yonggyam yɨpa tina wɨko rɨga yɨtmɨkitonj wala rɨga wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat wala rɨgap ti sopapu mɨra greip kɨp okauranj. Ajɨ onggɨt wala rɨgap tin ipowa yiyeno, dɨde yɨtmɨkito mɨra omni kesa. 11 Ɨ ton kwa bꞌusaya yɨpa tina wɨko rɨga yɨtmɨkitonj. Ajɨ onggɨt wala rɨgap tidaka kwa ipowa yiyeno, dɨde ɨngar kɨma nenegɨr kana yomneno, ngɨrpu ket tin yɨtmɨkito mɨra omni kesa. 12 Ɨ ton bꞌusaya kwa yɨpa tina wɨko rɨga nowam yɨtmɨkitonj. Ajɨ daka ton tin kus yowarɨndeno, dɨde ket yɨskanto sopapu bau wa. 13 Seg onggɨt greip sopapu yonggyam ti nony mana yindonj da, ꞌNangga e ket kon omnɨken? Sɨ kon ket ɨtmɨkisɨn koina bꞌɨga e yena re kon singi yiyenyɨn. Ton yama ɨta koina bꞌɨgand ɨsnai dem.’ 14 Ajɨ re onggɨt sopapu wɨko rɨgap towa yonggyamɨmna bꞌɨga yɨr yongo, ton towa wɨngɨrɨnd apurento da, ‘Ɨtemb bꞌɨga re tina sopapu owabɨnta rɨga e. Sɨ men bꞌogla tin yangandu, nokɨm da ɨdenat men onggɨt sopapum owabɨnta rɨga taindam.’ 15 Seg ton ket tin yɨskanto greip sopapu bau wa dɨde uj tama na yongando. Sɨ onggɨt paemb, nangga e ket onggɨt greip sopapu yonggyamɨt towa pɨlɨnd omnɨk dem? 16 Sɨ ton ɨta ik dem onggɨt wala rɨga wa pɨlwa dɨde ket ten uj tama na tanganjiny dem. Ɨ ton ket onggɨtyam greip sopapu takainy dem bꞌenga rɨga wa pɨlwa.” Ɨ rɨgap onggɨtyam tendam yɨt utkundi kak ke endento da, “Goro odede rawɨk!” 17 Ajɨ Yesu towa pɨlwa yɨr sapsap owɨnkonj, dɨde amninonj da, “Sɨ nangga ma jɨ onggɨtyam ɨrɨki yɨtkak yindeny ɨt re da,

‘Yɨpa Motɨr met oranga rɨgap bꞌɨsayo met orangam,
ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.
Sɨ Ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨndꞌ?
18 Komkesa rɨga yepiya ra sap totendanj onggɨt Motɨr kumbɨnd, ton opima kak tiposkanj. Ɨ ya kumb nat ra ɨtemb Motɨr sap totenj, onggɨt Motɨrɨt ɨta tin ɨimɨk dem.” 19 Seg re ket onggɨt wɨnjog natemb Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgap nya oraka eyento Yesund yɨmɨnd okatam, mop nokɨp ton wumɨr na da, “Sɨna onggɨtyam tendam yɨt ke nomneniny.” Ajɨ ton rɨga bobo na moga uwadto.

Kaisam pɨlwa Teks Oramka gatab Otonkena Yɨt

(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)

20 Ɨ re onggɨtyam Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgap Yesund yɨr ɨtena yiyeno, ton ket nɨnda wɨgawɨga bageyam emdɨto, ɨ yɨt ataito da, “Wɨn walenggyam bꞌogla bꞌanygɨnena nya ke gɨm ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wɨp taindam dor Ti wɨpɨnd.” Ɨ dɨde ton ket ten etmɨkurto Yesum pɨlwa, nokɨm da ɨdenat ton Yesumna negɨr opuliti yɨtkak okasi dɨde Tin yiyi de Roma gabmani mopyamɨm pɨlwa, ɨ ɨdenat onggɨt mopyamɨt ket tina gabmani gog ke dɨde tina danda ke Tin ɨsagɨk. 21 Seg ton ket tuwonj Yesum pɨlwa, ɨ Tin yerkito da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn wumɨr im da man dɨmdɨm im apureninyɨt dɨde auyaeninyɨt. Ɨ man ma gowukoi nya kaim rɨga yɨrɨk eyeninyɨt, ajɨ man Godɨmna nya kaim ɨmɨnjog yɨtkak rɨrɨrɨnd rɨga auyaeninyɨt. 22 Sɨ rɨngma, Roma kantri mopyam king Kaisam teks ogonam, ton sowanɨm rɨrɨrkɨpjog mɨle e, o mɨnda negɨrjog e?” 23 Ɨ Yesu kea towaina bꞌanygɨnena nony menamena angwatawonj, sɨ ket ten amninonj da, 24 “Yɨpa Roma kantri wulkɨp Denari koin iya, dɨde kor nouyawa! Yaina wɨp e dɨde nyɨ e ɨrɨki i jɨ onggɨt wulkɨpɨnd?” Ton yɨsmonggawo da, “Roma kantri mopyam king Kaisamna i.” 25 Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Sɨ onggɨt paemb, wɨn Kaisam ogonindam nangga im re Kaisa ma ogenaya gasa, ajɨ Godɨm ogonindam nangga im re God ma ogenaya gasa.” 26 Sɨ ton ma rɨrɨr na aukɨto negɨr yɨt okatam Yesumna opurena wɨngɨrɨnd rɨna re Ton rɨga wa wɨpɨnd apureninonj. Ajɨ re ton utkundeno Tina mɨra yɨt opurenand, ton kea kɨd kesa aento, dɨde ket mumakesa na wekenonj.

Uj ke Utnyita gatab Otonkena Yɨt

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27 Ɨ Sadukai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga tuwonj Yesum pɨlwa yepiya re apurenento da, “Rɨga ma opima uj ke tutnɨkanj dem.” Ɨ ton ket Yesund yerkito da, 28 “Ouyaena Rɨga! Mose God ma yɨna peband erɨkinonj meranɨm omnɨkam da, ‘Ra yɨpa rɨga uj tainy dɨde ti konggand tɨrar bꞌɨga oraki kesa, ti nanyɨt o ti yɨngganɨt tokas ɨtomb mik ɨ ti nanyɨmna o ti yɨngganɨmna nyɨ kɨma im bꞌɨga tarakiny.’ 29 Sɨ ket seben (7) nanyɨngganwar wekenonj, ɨ nanyam rɨgat yɨpa kongga wokatonj dɨde bꞌɨga oraki kesa uj awonj. 30 Sɨ ti wus ke yɨngganɨt ti nanyɨmna mik wokatonj. 31 Ɨ dɨde daka onggɨt wus ke yɨngganɨt tin wokatonj, ɨ ɨja na onggɨtyam seben (7) nanyɨngganwarɨp tin okatena tiyo, dɨde bꞌɨga oraki kesa uj aukɨto. 32 Seg ket kikitum ɨtomb kongga todaka uj awonj. 33 Sɨ onggɨt paemb ra utnyita wɨn ik dem, ɨtomb kongga opimemb seben (7) nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd yama ɨmɨnjog kongga tainy dem? Mop nokɨp komkesa seben (7) nanyɨngganwarɨp kea ɨtomb kongga towa konggam bꞌɨsatena tiyo.” 34 Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Rɨga onggɨt gowukoyɨnd opima kongga imda mɨle dɨde leo imda mɨle amnɨkenenanj. 35 Ajɨ rɨga yena ra bꞌɨsagɨka wɨnɨnd God danda tagoniny dem bꞌɨgaram sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem, dɨde kwa danda tagoniny uj ke utnyitam, ton ma opima kongga okata mɨle dɨde leo okata mɨle tamnɨkanj dem. 36 Mop nokɨp ton ma rɨrɨr im kwa bꞌusaya uj taukanj dem. Mop nokɨp ton aneru kɨma yɨpa wɨp im taukanj dem. Ɨ ton kwa God ma bꞌɨga im taukanj dem, mop nokɨp Godsim ten uj ke tutnɨkiny dem Tina bꞌɨga awowɨm. 37 Ajɨ Mose daka tina peband pɨtapɨta yomnonj uj rɨga utnyita gatab yɨt rɨna re ton Sinai dorɨnd onggɨt so omni bꞌuwaepɨnd yokatonj. Sɨ ton ɨja emb jɨ Yonggyamɨnd yogenai da Abraamɨmna God e, ɨ Isakɨmna God e, ɨ dɨde Yakobɨmna God e. Sɨ Abraam, ɨ Isak ɨ dɨde Yakob re yilo im wekeny de pumb tunggɨnd utnyita wɨn yɨr ungawand. 38 Sɨ God re ma uj rɨgaina God e ajɨ yilo rɨgaina God e. Mop nokɨp komkesa rɨga Ti pɨlɨnd wekeny re yilo im.” 39 Ɨ nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨsmonggawo da, “Ouyaena Rɨga! Man otomanti na mindenyɨt.” 40 Sɨ makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr na Tin erkitam, nokɨp Tina mɨra yɨtɨt kea towaina gar mogam amninonj.

Dawidɨmna Bꞌɨga gatab Bꞌarkita

(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)

41 Ɨ Yesu ket towa pɨlɨnd bꞌarkita yoramitonj da, “Rɨdede ma paim rɨgap opurena eyenanj da Keriso re Dawidɨmna Bꞌɨga e? 42 Mop nokɨp Dawid tilenggyam yindeny Ger peband da,

‘Yonggyam God yindeny kor Yonggyamɨm pɨlwa da,
“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,
43 ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem
dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand moina danda ondratenam towa kumbɨnd.” ’
44 Sɨ Dawid tina tugɨm ke Kerisond yogenayonj da, ‘Kor Yonggyam,’ sɨ rɨdede nya kae Keriso Dawidɨmna Bꞌɨga tainy? Sɨ Ton re Dawidɨmna Bꞌɨga e ajɨ kwa ti Yonggyam e.”

Ju Rɨga waina Gog Ouyaena Rɨga gatab Nonony Yɨt

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40)

45 Ɨ re komkesa rɨgap Yesumna yɨt utkundento, Ton Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, 46 “Wɨn yɨr kɨma tekenyɨt meraina gog ouyaena rɨga gatab. Ton singi im aenanj bꞌogɨl pɨnpɨn kobɨrgɨm kɨma menamenam, ɨ ton kwa singi aenanj rɨga wa pɨlke simesime okatam maketpu nata, ɨ ton kwa ukoijog wɨp ke pɨpmet akatenenanj meraina yɨr opmitenapu met nata, ɨ dɨde kwa ton ukoijog ɨsnawa kɨma rɨgaina omitenapu kasand omitenenanj ukoi diyamdiyampu pɨpmet nata. 47 Ɨ ton mik kongga waina gasa endwatenanj, dɨde kwa rɨga ouyawam dɨde yɨr ongongɨm pɨnpɨn kana yɨr opmitenenanj. Sɨ odede rɨgap opima ukoijog negɨr mɨra takatenanj dem bꞌɨsagɨka wɨnɨnd, ajɨ nɨnda rɨga re ma odede ukoi negɨr mɨra im takatenanj dem ton re dɨde.”

Copyright information for `GDR