Luke 21

Yɨpa Mik Kongga ma Godɨm Singi Wulkɨp

(Mak 12:41-44)

Ɨ re jogjog gasa kɨma rɨgap wulkɨp oramka eyento wulkɨp oramkapu boks bora wa, Yesu kea towaina mɨle yɨr ɨpka eyeninonj. Ɨ Ton kwa yɨpa gasa kesa mik kongga yɨr wongonj re ton nɨmog kɨp sobijog uj peni aramitonj onggɨt wulkɨp oramkapu boks bora wa. Seg Yesu ket yindonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da onggɨt gasa kesa mik konggat ukoijog wulkɨp aramis onggɨt komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Mop nokɨp opimemb komkesa rɨga towaina ukoi wulkɨp wɨngɨr ke sobijog wulkɨp nena na aramkɨranj onggɨt wulkɨp oramkapu boks bora wa. Ajɨ ɨtomb mik kongga re komkesa tina wulkɨp aramis tina wulkɨp kesa wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam tina oramiti wulkɨp re tina kupka yɨrkokar naemb jɨ.”

Gowukoi Kikitum Wɨn gatab Yɨt

(Mat 24:1-31; Mak 13:1-27)

Ɨ nɨnda Yesumna bꞌauyaena rɨgap ɨja naemb jɨ opurena eyento yɨnamet gatab da, “O meraina yɨnamet otomanti motɨr kae dɨde nɨnda rɨgaina Godɨm ogoni apɨg kae ejgi yɨbɨm!” Ajɨ Yesu yindonj da, “Ɨta jɨ yɨpa wɨn ik dem, sɨ rɨnsim re jɨ wɨn yu yɨr angindam, makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”

Sɨ ton Yesund yɨgekito da, “Ouyaena Rɨga! Sɨ rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam gasa momta taukanj dem, nanggamog im jɨ ongwata gasa taukanj dem?” Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn bꞌobogɨl yɨr kɨma tekenyɨt! Ke rɨgap wen bꞌanygɨnena nya ke wɨp ramneninem. Mop nokɨp jogjog rɨga opima tuweny dem Koina nyɨ kɨma, dɨde jogjog rɨga ugungatena teyenanj dem odede yɨt kɨma da ‘Kon ɨtemb Keriso,’ ɨ dɨde da ‘Undwatapu wɨn re ke momta e.’ Ajɨ wɨn goro ten yɨmta tundoneninam dem. Ɨ wɨn ra ik dem, wɨn opima tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt. Ajɨ wɨn goro moga taininam! Mop nokɨp onggɨtyam mɨle opima naska taukanj dem, ajɨ kikitum wɨn ra dem ma wanakana e tainy.” 10 Ɨ Ton bꞌusaya ten amninonj da, “Ɨ bꞌengabenga yɨtam opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda bꞌenga yɨtam kɨma. Ɨ kwa daka kantri bꞌengabenga opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda bꞌenga kantri kɨma. 11 Ɨ opima kwa ukoi jijɨg dɨde sou wɨn ɨ dɨde rukoruko kopa taukanj dem gowukoi bꞌengabenga wɨnɨnd. Ɨ kwa daka moga kɨma mɨle taukanj dɨde kwa ukoi kɨd kesa kɨma danda wɨko tuweny dem wub kumb ke. 12 Sɨ yɨmta kaim onggɨtyam gasa taukanj dem, ajɨ naska rɨgap opima Kor nyɨ map wa pɨlɨnd yɨm oramka teyenanj dem negɨr omnɨkam dɨde wa pɨlwa odede bebɨg dɨde bꞌɨsadrena mɨle oramka teyenanj dem, opi re da ton wen teyenanj dem de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata bꞌɨsagɨkam, dɨde ket oramka teyenanj dem sɨbɨbmet nata, ɨ dɨde ton wen teyenanj dem king wa wɨp wa dɨde ukoi gabmani mopyam rɨga wa wɨp wa. 13 Ajɨ onggɨtyam mɨlend God opima wa gangga takainy Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta omnenam. 14 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro tulatula bꞌatngonjeninam waina garɨnd da, ‘Rɨdede im sɨn bꞌɨrmeka yɨt tapurenindam towa wɨpɨnd.’ 15 Mop nokɨp Kon opima wa yɨtkak dɨde bꞌogɨl multekɨp tagoninyɨn wanɨm opurenam. Sɨ ɨngkaim waina geja rɨgap maka rɨrɨr aena tuweny wen wɨpɨnd danda kɨma ɨsmonggaenam. 16 Ajɨ waina bꞌu ake mog ɨ waina nany dɨde yɨngganwar ɨ waina kus ke rɨgawar ɨ dɨde wa rɨgawar opima wen tɨb teyenanj dem negɨr ma bꞌɨsagɨkam, ɨ ɨngkaim ket wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga uj ondrɨka teyenanj dem. 17 Ɨ komkesa rɨgap opima wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map. 18 Ajɨ wɨn makwa ngai ɨta yɨpa mopngɨi edamkisya dem waina moptekɨp ke. 19 Ɨ wɨn bꞌogla waina gar ke utkunda danda kɨma owama teyenindam onggɨtyam bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd, sɨ ɨdenat wɨn waina wɨngawɨnga yɨrkokar okatenya dem.

20 “Ɨ yɨpa wɨnɨnd wa gejayam rɨga opima tui dem, ɨ ket Yerusalem taun ɨwatɨnsi dem. Sɨ ra wɨn odede mɨle yɨr ongya dem, wɨn bꞌogla wumɨr okasya dem da, ‘Ɨtemb ke onggɨt taun negɨr omnam wɨn ke momta e au.’ 21 Sɨ onggɨt wɨnɨnd yepiya ra tekeny Yuda eriyand, wɨn dor wa na mogamoga bꞌɨtkenindam dem. Ɨ yepiya ra tekeny dem Yerusalem taunɨnd, bꞌogla rɨtrɨngkinem dem onggɨt taun ke, ɨ dɨde kwa yepiya ra tekeny dem wungawungapu tungg nata, goro bꞌegarkinem dem onggɨt taun wa. 22 Mop nokɨp ɨtemb re negɨr ma bꞌɨsagɨka wɨn e dem rɨna ra God onggɨtyam taun bꞌɨsagɨkand oramis dem komkesa yɨtkak rɨrɨrɨnd rɨnsim re yɨna peband ɨrɨki wekeny. 23 Onggɨt wɨnɨnd God ma sake towa pɨlwa yepiya ra ngor kɨma kongga dɨde papa bꞌɨga kɨma kongga tekeny dem. Mop nokɨp ukoijog bꞌɨdgotnena e pɨta tainy dem gowukoyɨnd dɨde kwa Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka pɨta tainy dem onggɨt rɨga wa pɨlɨnd. 24 Sɨ towa gejayam rɨgap ten towaina giri ke oswanka teyenanj dem, dɨde komb rɨga teyenanj dem komkesa God ma obagɨki kesa rɨgaina tungg wa. Ɨ dɨde God ma obagɨki kesa rɨgap Yerusalem taun owabɨnsi dem dɨde negɨr omnɨka iyenyi dem, ngɨrpu rokate ra towaina wɨn rɨrɨrkɨp tainy dem.

25 “Ɨ kɨd kesa kɨma bꞌenga wɨp mɨle opima taukanj dem lomkongga ɨ mobi ɨ dɨde ɨki wa pɨlɨnd. Ɨ kwa onggɨt gowukoyɨnd kantri bꞌengabenga moga im taukanj dem, nokɨp rɨga nony menamena kesa im taukanj dem sɨpa wuwam dɨde wuro map. 26 Sɨ rɨgap opima mogapɨp mop bꞌaskena tuweny dem, dɨde ton opima nonyɨk bꞌamdena tuweny dem da, ‘Nanggamog im ket auka wuweny onggɨt kupka gowukoyɨnd.’ Mop nokɨp danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima bꞌutuwongnenanj dem. 27 Ɨ onggɨt wɨnɨnd dem rɨgap ɨta Rɨgamna Bꞌɨga yɨr iyi dem moi borand menonɨnd ukoi danda kɨma dɨde bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma. 28 Sɨ ra onggɨtyam mɨle bꞌatomkɨranj dem aukam, wɨn bꞌogla towɨnkindam dem dɨde waina as pumb wa turowasindam dem. Mop nokɨp waina komkesa gowukoi bꞌɨdgotnena ke bꞌɨtraram wɨn re momta e tawɨk.”

Makwa Yete Wumɨr Kikitum Bibɨr dɨde Wɨn gatab

(Mat 24:32-36; Mak 13:28-32)

29 Ɨ Yesu ket towa yɨpa tendam yɨt usekawonj da, “Wɨn yɨr angina pig wul dɨde komkesa wul! 30 Rada wul ngɨmb kemb ɨkkanj, wɨn walenggyam yɨr ongong eyenindam, sɨ wɨn ɨta wɨn ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’ 31 Sɨ ra wɨn odede gasa yɨr tangindam dem aukand rɨnsim re Kon wumɨr amneninyɨn, wɨn nony ke ongwasya dem da, ‘God ma pumb tungg re kemb momta e wa wus wa tainy.’ 32 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny yɨmta kaim uj taukanj dem, ajɨ naskajog onggɨtyam komkesa gasa towa liyal im taukanj dem. 33 Sɨ wub ake gou osiya bꞌeteomnenya dem, ajɨ Koina yɨtkak makwa ngai opima bꞌeteomnenanj dem.

34 “Ɨ wɨn bꞌobogɨl walenggyam yɨr bꞌɨtɨpkindam. Ajɨ ra wɨn maka ra bꞌobogɨl yɨr bꞌɨtɨpkindam, wɨn tuwenyɨt ra dem bꞌengabenga negɨr omnɨka singi nasim ɨ ɨkpɨp wɨmena mɨle nasim ɨ dɨde gowukoi yɨrkokar singind ukoijog nony menamena nasim. Sɨ waina gar ra ɨpɨndena kesa im tekeny dem. Sɨ onggɨt paemb onggɨtyam wɨn re kɨd kesa kɨma e wanɨm pɨta tainy dem odede rɨngma ra girɨmɨt bꞌangga usunas. 35 Mop nokɨp onggɨtyam wɨn pɨta tainy ra dem komkesa rɨga wa wɨp nate dem yepim re wekeny kupkakupka gowukoi wɨn wɨngɨrɨnd onggɨt gowukoyɨnd. 36 Sɨ wɨn bꞌogla yɨr kɨma tekenenyɨt, dɨde yɨr na topmitenindam onggɨtyam wɨn yɨr ungaukand. Nokɨm da ɨdenat wɨn rɨrɨr taindam bꞌɨwatam onggɨtyam komkesa mɨle wa pɨlke rɨnsim ra pɨta taukanj dem dɨde ket onyitam Rɨgamna Bꞌɨgam wɨpɨnd.”

37 Ɨ Yesu ita bibɨrɨnd rɨga auyaeninonj yɨnametɨnd, ajɨ Ton Yerusalem taun ke opendenonj de yɨpa dor wa ogenaya da Olib dor, dɨde ita sɨwɨny adea de yɨbnɨkenenonj. 38 Sɨ komkesa rɨgap re kea sɨtawarjog utnɨkenento dɨde wuwenenonj Yesum pɨlwa Tina yɨtkak utkundenam de yɨnamet wa.

Copyright information for `GDR