Luke 22

Yudas Yɨmjatonj Yesund Tɨb Iyoyɨm

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Yoan 11:45-53)

Ɨ re Yist kesa Bred Wɨn, o kwa ogenaya da Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn re ket wus wa auka ikonj, yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap pop nɨnda nya oraka eyento rɨdede wɨp e Yesund onganji, ajɨ ma rɨrɨr na aukɨto, mop nokɨp ton rɨga na moga uwadto. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Satana bꞌɨgaronj twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Yudas Iskariyotɨm pɨlɨnd. Ɨ ton ket ewaikitonj Yesum pɨlke, dɨde yikonj de yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa dɨde yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga wa pɨlwa, ngɨrpu ton ket ton kɨma yɨtnono aenonj rɨdede wɨp e Yesund tɨb yii towa pɨlwa. Sɨ ton ma sobijog na sam aukɨto, ɨ yɨmjato ti tɨb iyoi mɨra wulkɨp okawam. Ɨ Yudas daka ket ton kɨma tɨrɨr yɨt yɨmjatonj Yesund tɨb iyenam. Seg ton ket bꞌogɨl gangga oraka yiyenonj rɨdenate ton rɨga kesa warɨnd Yesund tɨb yii towa pɨlwa.

Ju Rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Ongonjena gatab Yɨt

(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Yoan 13:21-30)

Ɨ Yist kesa Bred Wɨn re Ju rɨga waina mamoi onganda wɨn na Towaina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨkam. Ɨ re onggɨtyam wɨn awonj, Yesu ket etmɨkitonj Petro ake Yoan odede yɨt kɨma da, “Wɨn eka dɨde ket meranɨm Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨkam pɨpmet ongonjenya dor, nokɨm da ɨdenat men onggɨtyam diyamdiyam omnɨku.” Ajɨ ton Yesund yomnonda da, “Rokate dɨkɨnd man singi aet sɨn ongonjenam?” 10 Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Yɨr de, ra wɨn onggɨt taun wa bꞌɨtgarya dor, wɨn ɨta yɨpa rɨgand wɨpwɨp omnya dor nyɨkak iyoyɨnd. Sɨ wɨn tin yɨmta undoka yiya dor onggɨt met wa rokate ra ton bꞌɨtgarɨk dor. 11 Ɨ wɨn ket onggɨt met yonggyamɨnd wumɨr omnya dor da, ‘Ouyaena Rɨgat men momɨny da, “Rote jɨ Koina obai rum rokate ra Kon Koina bꞌauyaena rɨga kɨma meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨken?” ’ 12 Ɨ ɨta ton wen tauyau dor pumb ke tula ongonjeni ukoi rum. Sɨ wɨn ɨndamaemb ongonjenya dor.” 13 Seg ton ket yiwatonda, dɨde ket gasa ɨja na adarinonda rɨngma na re Yesu ten amnenonj, ngɨrpu demb de ket ton Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda.

Areto gatab Yɨt

(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1Kor 11:23-25)

14 Ɨ re ket onggɨtyam diyamdiyam wɨn awonj, Yesu omitonj diyamɨm, ɨ kea daka Tina ɨtmɨkitijog rɨga omnɨkto yɨpand Ton kɨma. 15 Ɨ Yesu ten amninonj da, “Kon ukoijog singi na aenenond odede da Kon yu meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam naska owen wɨn kɨma, ɨ onggɨt kak ke bꞌɨdgotnena okasɨn. 16 Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da Kon makwa ɨta bꞌusaya owen dem onggɨtyam diyamdiyam, ngɨrpu onggɨtyam diyamdiyam mɨle rɨrɨrkɨp tainy God ma pumb tunggɨnd.” 17 Ɨ Yesu yɨpa kapo yokatonj, dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj. Seg ket Ton yindonj da, “Ɨtemb kapo yokata dɨde ket wa wɨngɨrɨnd yingg yiyena! 18 Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da Kon makwa ɨta bꞌusaya greip kɨp ke omnɨki wain onaen dem yu ke ngɨrpu ra God ma pumb tungg ik dem.” 19 Seg re ket Yesu yɨpa sana nganja yokatonj dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ɨ dɨde ket yipkɨkonj, ngɨrpu ket towa agoninonj odede yɨt kɨma da, “Ɨtemb re Koina jɨ e rɨnte re wanɨm bꞌogɨlɨm akainyɨn. Sɨ wɨn bꞌogla omnɨkenenya onggɨtyam mɨle Ken nony iyenam.” 20 Ɨ diyam seg ke ket Ton odede yɨpa wɨp nya ke kwa yɨpa kapo yokatonj, dɨde ket yindonj da, “Ɨtemb kapo re Koina kus ke oramiti sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog mal e, ɨte re Kon yɨgmarken wanɨm bꞌogɨlɨm. 21 Ajɨ yɨr de, yɨpa rɨgat Ken ɨta tɨb niyeny yaina yɨm e re yɨpand bꞌuwangenj Koina yɨm kɨma owoupu kasa kumbɨnd. 22 Mop nokɨp Rɨgamna Bꞌɨga Godɨmna tɨrɨr omni yɨt rɨrɨr nate menon yokateny ujɨm, ajɨ God ma sake onggɨt rɨgam pɨlɨnd yete re Tin tɨb yiyeny.” 23 Seg ket ɨtmɨkitijog rɨgap towalenggyam bꞌɨgekena wuwenonj da, “Yete kwa jɨ rɨga mera ganggand onggɨtyam mɨle omnɨka yiyeny?”

Ukoi Nyɨ Rɨga Awowɨm Yɨt Bꞌugwatena

24 Ɨ Yesu ma ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨt bꞌugwatena pɨta awonj odede da, “Yete ukoijog rɨga mera wɨngɨrɨnd.” 25 Ajɨ Yesu ten amninonj da, “Gowukoi kingɨp towaina kantri rɨga kumbɨnd danda yondratenyi rɨga wɨp iyenam. Ɨ rɨgap opima agenairanj odede king yepim re wɨp iyenam towa kumbɨnd danda yondratenyi da, ‘Ton re bꞌogɨljog wɨko rɨga im meranɨm.’ 26 Ajɨ wa wɨngɨrɨnd mɨle omnɨkam re ma odede im opi re gowukoi rɨgaina mɨle re dɨde. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd ukoijog nyɨ rɨga bꞌogla sobijog nyɨ rɨga pɨla tainy, dɨde mopyam rɨga bꞌogla rɨga wa wɨrand wɨko rɨga pɨla tainy. 27 Mop nokɨp yete jɨ ukoi rɨga, mɨnda tonte yete re omiti yɨbɨm owowɨm, o mɨnda tonte yete re rɨga owou yingg iyena wɨkond yɨbɨm? Sɨ, ma ɨnte ukoi rɨga au yete re omiti yɨbɨm owowɨm? Owɨ, ɨntemb ukoi rɨga onggɨt gowukoyɨnd. Ajɨ Kon wa wɨngɨrɨnd ɨnte aen yete re rɨga owou yingg iyenam yɨbɨm.

28 “Ɨ wɨda kwa re ɨnsimemb jɨ rɨga aindam yepim re Kon kɨma yɨpa pɨpmetɨnd wekenyɨt Koina bꞌatonkena wɨngɨrɨnd. 29 Kor bꞌu kea Kor pumb tungg nokawonj wɨp iyenam. Sɨ Kodaka kwa odede yɨpa wɨp nya kae wa onggɨtyam pumb tungg takainyɨn wɨp iyenam. 30 Nokɨm da ɨdenat wɨn diyam taindam dɨde nyɨ tanaikindam Koina owoupu kasand de Koina pumb tungg wa, ɨ dɨde kwa ɨdenat wɨn tomnɨkindam kingɨmna wɨp omnenapu kasand Israel twelp (12) gu rɨga ɨsagɨkam.

Petromna Yesund Oena gatab Bage Yɨt

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Yoan 13:36-38)

31 “Simon, Simon! Yɨr de, Satana kea Godɨnd yɨgekitonj wen otonkenam odede rɨngma ra rɨgap kɨp tegenenanj au kesa omnam. 32 Ajɨ Kon kea yɨr opmitond mor gatab, nokɨm da ɨdenat moina gar ke utkunda maka gou wa tɨgomenj. Ajɨ man ɨta gou wa tɨgomenjɨt dor, ɨ ra man tengenjɨt onggɨtyam egomenda kak ke, man bꞌogla danda tagoninyɨt moina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar.” 33 Ajɨ Petro Yesund yomnonj da, “Kor Yonggyam! Kon bꞌangonjeni e nɨbnyɨn man kɨma menonɨm de sɨbɨbmet wa ɨ dɨde kwa uj okatam.” 34 Ajɨ Yesu daka tin yomnonj da, “Petro! Kon men wumɨr motɨnyɨn da man yu sɨwɨny nowapyam e Ken notiyenyɨt dor da, ‘Kon ma wumɨr en Ton,’ ɨ seg ket pauro ara ikeny dor.”

Pauso, Ga dɨde Giri gatab Yɨt

35 Ɨ kwa Yesu Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Rɨngma, re Kon wen etmɨkeninond pauso kesa ɨ ga kesa ɨ dɨde yongɨnkak kesa, ke wɨn nanggamog gasa mana bꞌaraktondam ingaenam?” Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Rawɨr kwa nanggamog mana.” 36 Seg Yesu ket ten amninonj da, “Ajɨ yu yete re pauso kɨma rɨga, ton bꞌogla yei, ɨ kwa da ga yei. Ɨ ya mana ra giri maka ra ɨbnau, ton bꞌogla tina kobɨrgɨm yasog dɨde giri yakat onggɨt wulkɨp ke. 37 Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da onggɨtyam yɨtkak bꞌogla rɨrɨrkɨp rain Kor pɨlɨnd rɨnte re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, ꞌRɨgap Tin bꞌɨsagɨkam yomno odede gog erbeka rɨga kɨma yɨpand.’ Ɨ mop nokɨp nangga im re Kor gatab ɨrɨki wekeny yɨna peband re kemb rɨrɨrkɨp auka tui.” 38 Ɨ bꞌauyaena rɨgap Yesund mɨra yomno da, “Yonggyam! Yɨr de, sowa osiya ke nɨmog giri.” Ɨ Yesu ket gar bebɨg kɨma esmonggainonj da, “Seg aina! Yebɨkau!”

Yesumna Yɨr Opmita Olib Dorɨnd

(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)

39 Ɨ re Yesu Yerusalem taun ke opendonj, ɨ menon yokatonj Olib dor wa Tina sɨram bꞌɨrari kesa omnɨka mɨle rɨrɨrɨnd, Tina bꞌauyaena rɨgap kea daka ket Tin yɨmta yundoko. 40 Ɨ re ton opekto de Tina pɨpmet wa, Ton ket Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Wɨn bꞌogla yɨr topmitenindam, nokɨm da ɨdenat wɨn maka negɨrɨmna bꞌatonkena wa tegomendenindam.” 41 Ɨ Yesu sobijog paja wa bꞌɨsonkitonj towa pɨlke odede pɨn na rɨngma ra rɨgat gɨmo bꞌɨtɨsɨk, ɨ demb de kumsos bꞌamkonj, ɨ dɨde ket yɨr opmitonj. 42 Sɨ ton yindonj da, “Abu! Rada ɨta Mor singi mɨbnau, sɨ Man Kor pɨlke yewaikite onggɨtyam ujɨmna bꞌɨdgotnena kapo! Ajɨ goro Koina singind, ajɨ Moina singi ke rawɨk.” 43 Ngɨrpu ket aneru pɨta awonj pumb ke Yesum pɨlwa, dɨde ket Tin danda yokawonj. 44 Ɨ Ton ma sobijog na yɨr opmitand ɨsanikesa danda kɨma bꞌunjora yikenonj ukoi danda kɨma dɨde iror kɨma. Ɨ Tina wɨmɨrkɨp kusɨm bꞌengkɨto, ɨ kus popokɨp pɨla na gou wa ɨsokto. 45 Ɨ re Ton yɨr opmita seg awonj, Ton utnyitonj dɨde ɨtendonj bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa. Ajɨ Ton odede wɨn natemb ten adarinonj, re ton gɨm yarɨmɨp yutungand wekenonj. 46 Sɨ Yesu ten amninonj da, “Nangga paim wɨn yutungand wekenyɨt? Utnɨkina, ɨ yɨr opmitenina, nokɨm da ɨdenat wɨn maka negɨrɨmna bꞌatonkena wa tegomendenindam.”

Rɨgap Yesund Yokato

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Yoan 18:3-11)

47 Ɨ re Yesu yɨt opurenand yɨbnonj, rɨga bobo tuwonj. Ɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, yogenayo da Yudas, rɨga wɨp teyinonj, dɨde ket Yesund wɨp yowarkitonj Tin omongnenam. 48 Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Yudas! Man Rɨgamna Bꞌɨga omongnena kae tɨb yiyenyɨt?” 49 Ɨ re rɨga yepiya re Yesum wusɨnd wekenonj, yɨrɨk bꞌunjomkento da nanggamog mɨle e tawɨk, ton endento da, “Yonggyam! Ma sɨn giri ke tepkindam?” 50 Sɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat giri yingawonj yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨgam pɨlwa, ɨ ton ket yɨpmarkitawonj tina yɨmjog yɨm tab ke yɨpya rom. 51 Ajɨ Yesu Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Omandemb seg aina! Goro ket bꞌusaya omnɨka!” Seg ket Ton onggɨt rɨgamna yɨpya rom yesopayonj dɨde ket tin yɨsakendonj. 52 Ɨ Yesu ket amninonj yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina elda rɨga yepiya re tuwonj Tin okatam da, “Wɨn nangga paim Ken okatam notupya giri dɨde kibam kɨma odede ɨt re rɨngmim re rɨgap raskol emdenenanj? 53 Re Kon ita bibɨrɨnd wɨn kɨma nɨbnɨkenenyɨmɨn yɨnametɨnd, wɨn maka yɨm aramitenomam Ken okatam. Ajɨ onggɨtyam wɨn re kea wa ma ainy dɨde sɨbɨbɨmna danda wɨra nasim ket aindam.”

Petro Yesund Yoenonj

(Mat 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Yoan 18:12-18, 25-27)

54 Ɨ ton Yesund yokato ɨ ket yɨmtɨtɨk yiyo de yɨna mopyam sɨ rɨgamna met wa, ngɨrpu met kara bora wa bꞌɨgarkɨto. Ajɨ Petro re pajapaja na yɨmta undoka yiyonj. 55 Ajɨ re ket rɨgap wul yɨtano aba ɨnyɨnyɨnd, ton ket yɨpand omnɨka wuwenonj. Sɨ Petro toda kwa kea omitonj towa wɨngɨrɨnd. 56 Ajɨ re Petro omitonj ngaya wɨp ke, yɨpa wɨko ngɨmngayɨt kea tin yɨr yongonj. Ɨ ton ket Petrond yɨr pɨnpɨn yomnɨkonj dɨde ket windonj da, “Ɨtemb rɨga re toda kea Yesu kɨma yɨpand yɨbnenenonj.” 57 Ajɨ Petro bꞌaenonj da, “Kongga! Kon ma wumɨr en Ton.” 58 Ɨ sobijog wɨn kak ke kwa yɨpa rɨgat Petrond yɨr yongonj, ɨ tin yomnonj da, “Mada kwa ɨtemb Yesu ma yɨpa yɨmta undoka rɨga et.” Ajɨ Petro mɨra yomnonj da, “Rɨga! Kon ma onggɨtyam ogena rɨga en.” 59 Ɨ ama rɨka re ket yɨpa awa yɨgoukitonj, kwa yɨpa rɨgat daka danda kɨma yɨmjatonj da, “Ɨmɨnjog e. Ɨtemb rɨga toda kwa kea Ton kɨma yɨbnenenonj, mop nokɨp ton re kwa Galili tunggam e.” 60 Ajɨ Petro yɨsmonggawonj da, “Rɨga! Kon ma wumɨr en nangga gatab im man apureninyɨt.” Ɨ re ton yɨt apureninonj, odedend ket pauro ara yikenonj. 61 Ɨ ngɨrpu ket Yonggyam wɨp engendonj Petrom pɨlwa, dɨde ket yɨr kakpɨpɨ yɨdrɨkonj. Sɨ Petro kea ket onggɨtyam Yonggyamɨmna opuliti yɨtkak nonyɨk yomdonj rɨna re Ton yomnonj odede da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro nɨmogɨm ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” 62 Seg ton ket bau wa opendonj dɨde ket ma sobijog na gar kopa kɨma yii yindonj.

Yesund Jɨ Malɨk Omnɨka gatab Yɨt

(Mat 26:67-68; Mak 14:65)

63 Ɨ rɨga yepiya re Yesund yɨr yɨteno, ton ket Yesund ipowa kɨma jɨ malɨk omnɨka yiyeno. 64 Sɨ ton ket Tin wɨp yutwangko, dɨde ipowa yiyeno odede ɨgekena yɨt kɨma da, “Man bꞌagenae! Yete Men mipou?” 65 Ɨ ton kwa kea Tin yɨt omnena yiyeno jogjog bꞌengabenga ɨsadrena yɨtkak ke.

Ju Rɨga waina Membap Yesund Yɨsagɨko

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Yoan 18:19-24)

66 Ɨ re ket bibɨr yɨsparkonj, Ju rɨga waina elda rɨga, yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ kwa Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨpand bꞌeomkurto. Seg rɨgap ket Yesund yiyo onggɨtyam towaina Sanedrin kot wa bꞌɨsagɨkam. 67 Ɨ ton ket Yesund yingawo da, “Rɨka man Kerisotet? Sɨ sɨn wumɨr nomnine!” Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Ra Kon wen wumɨr tamninyɨn, wɨn makwa ɨta gar ke notkasya. 68 Ɨ ra Kon wen tarkisinyɨn, wɨn makwa ɨta Ken mɨra notɨnya. 69 Ajɨ yu ke Rɨgamna Bꞌɨga ɨta omiti ɨbɨm Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd.” 70 Seg komkesa rɨgap ket yɨgekito da, “Sɨ ɨmɨnjog man Godɨmna bꞌɨga et?” Ɨ Yesu ket ten esmonggainonj da, “Owɨ, wɨn ɨmɨnjog na endenindam. Kon ɨtemb jɨ Rɨga.” 71 Ɨ ton ket endento da, “Nangga mim men ket bꞌusaya nɨnda yɨr ungata yɨt tarakindam? Mop nokɨp men kemb merainajog yɨpya ke utkundenindam Tina tugɨm ke opureni Godɨnd ɨsadrena yɨtkak.”

Copyright information for `GDR