Luke 23

Yesu Bꞌɨsagɨkam Onyitonj Pilatom Wɨpɨnd

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Yoan 18:28-38)

Seg komkesa onggɨtyam rɨga bobo owɨnkɨto, ɨ ket Yesund yiyo Roma gabmani mopyam Pilatom pɨlwa. Ɨ ton ket Pilatom rɨl yogenkauto Yesund kot wa oramitam odede yɨt kɨma da, “Sɨn ke Ti yodarkautondam odede negɨr mɨle opi re Ton sowaina Ju yɨtam rɨgaina mɨle bꞌanygɨnena nya ke engka eyeninonj, ɨ Ton kwa rɨga ogoka eyeninonj Roma mopyam king Kaisam pɨlwa teks oramkam, ɨ dɨde Ton

Tilenggyam bꞌagenaenonj da, ‘Kon King Kerisoten.’”
Sɨ Pilato ket Yesund yɨgekitonj da, “Ma Man Ju rɨga waina King et?” Ɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Owɨ, kemb man mindenyɨt.” Ngɨrpu Pilato ket yɨt pɨtapɨta yomnonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa dɨde rɨga bobo wa pɨlwa da, “Kon makwa onggɨt Rɨgam pɨlɨnd negɨr ma bꞌɨsagɨkam rɨl yodaren.” Ajɨ ton ukoi danda kɨma endento da, “Tonɨt rɨga nenegɨr kana urunyuruny omnena eyeninonj Tina ouyaena ke kupka Yuda eriya nata. Sɨ Ton Galili eriya kena bꞌatomonj onggɨtyam ouyaena, ngɨrpu ket ikonj dɨkɨnd Yerusalem taunɨnd.”

Yesu Bꞌɨsagɨkam Onyitonj King Erodɨm Wɨpɨnd

Ɨ re Pilato onggɨtyam yɨt utkundonj, ton rɨga arkisinonj da, “Sɨ rɨka Ton Galili ke rɨga e?” Ɨ re ton wumɨr yokatonj da Ton onggɨtyam eriya kena ikonj rɨnte re Erodɨmna danda wɨrand yɨbɨm. Sɨ ton ket Yesund yɨtmɨkitonj Erodɨm pɨlwa, nokɨp onggɨt wɨnɨnd Erod kea de toda kwa yɨbnonj Yerusalem taunɨnd. Ɨ re Erod Yesund yɨr yongonj, ton ma sobijog sam na awonj, mop nokɨp ton ma emb jɨ singi aukenenonj Yesund yɨr ongongɨm nokɨp ton kea get ke utkundenonj Ti gatab yɨdɨr yɨt, ɨ dɨde kwa ton singi na yɨr ongongɨm Tina omnɨki kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨnte ra Ton omnɨk ti wɨpɨnd. Sɨ Erod Yesund yerkenonj re jogjog bꞌengabenga gatab kena, ajɨ Yesu makwa ngai tin mɨra yomnenonj. 10 Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga owɨnkɨto, dɨde ket ma sobijog danda kɨma na Yesum rɨl ogenka yiyenauto negɨr ma bꞌɨsagɨkam. 11 Sɨ Erod Yesund ngong engena kɨma yɨtkar omnɨka yiyenonj tina geja rɨga kɨma, ɨ jɨ malɨk yomnɨkonj, ɨ dɨde ket kingɨmna ngɨndngɨnd pɨnpɨn kobɨrgɨm yikitonj, ngɨrpu ket Tin yɨtmɨkitonj Pilatom pɨlwa. 12 Erod ake Pilato naska re geja rɨga na ebnonda, ajɨ onggɨt bibɨr natemb ket ton rɨgarɨga awonda.

Pilato Yesund Ujɨm Yɨsagɨkonj

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Yoan 18:3919:16)

13 Sɨ Pilato yɨpand ara emokinonj yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ Ju rɨga waina memba ɨ dɨde Ju rɨga. 14 Ɨ Pilato ten amninonj da, “Wɨn onggɨt Rɨgand kor pɨlwa iya odede negɨr rɨl ogenka kɨma na da Ton re rɨga bꞌanygɨnena nya ke engka Rɨga e. Yɨr de, kon ke wa wɨpɨnd yɨgekenyɨn waina ogenki negɨr rɨl gatab, ajɨ kon makwa ngai onggɨt Rɨgam pɨlɨnd yodaren yɨpa negɨr mɨle. 15 Sɨ Erod toda kwa makwa nangga negɨr na yodarau, mop nokɨp Tin ɨtenda nena yomɨny sowa pɨlwa. Sɨ wɨn kemb yɨr yongya da makwa ɨta yɨpa negɨr mɨle yɨbɨm Ti pɨlɨnd rɨnte ra rɨrɨrkɨp tainy uj ma bꞌɨsagɨkam. 16 Sɨ onggɨt paemb kon Tin ɨrasken, ɨ ɨngkek ket Tin openjɨn.” 17 (Awɨr e)
23:17Nɨnda Grik peband da [Mop nokɨp Pilatom kea yɨpa get ke mɨle yɨbnawonj odede da ton yɨpayɨpa sɨbɨbmet rɨga apendeninonj Ju rɨga wanɨm ita onggɨtyam Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd.]
18 Ajɨ komkesa rɨga yɨpand bꞌokta ara wuwenonj da, “Onggɨt Rɨgand uj tama na yeomnene! Ajɨ Baraband sowa yopende!” 19 Ɨtemb rɨga Baraba re sɨbɨbmet nat oramiti yɨbnonj nokɨp tonɨt onggɨt taunɨnd ukoi nyɨ rɨga kɨma soro kɨma bebɨg mɨle yomnɨkonj dɨde rɨga uj andrɨkinonj. 20 Ajɨ Pilato bꞌusaya kwa towa pɨtapɨta amnawonj, nokɨp ton singi na awonj Yesund opendam. 21 Ajɨ ton ɨja na ara yoikɨndenayo da, “Wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨke! Wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨke!” 22 Ajɨ Pilato nowam ten amninonj da, “Nangga pae? Nangga ukoi negɨr mɨle na yomnɨkɨm? Kon makwa ngai Ti pɨlɨnd yodaren yɨpa uj okatam negɨr mɨle. Sɨ onggɨt paemb kon Tin ɨrasken, ɨ ɨngkek ket Tin openjɨn.” 23 Ajɨ rɨgap kea Pilatond ɨl ongka yiyeno ukoijog obairena ara kɨma, dɨde yɨgekeno Yesund wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨkam. Sɨ onggɨtyam towaina obairena arap kea Pilatomna singi gou wa yomnonj. 24 Seg ket Pilato kikitum bꞌɨsagɨka yɨt yindonj towaina bꞌarkita rɨrɨrkɨp omnam. 25 Sɨ Pilato kea ket Ju rɨga waina bꞌarkita rɨrɨrɨnd Baraband yopendonj yet re sɨbɨbmetɨnd oramiti yɨbnonj soro kɨma bebɨg mɨle omnɨka map dɨde rɨga uj ondrɨka map. Ajɨ ton Yesund yoramitonj towaina singi rɨrɨrɨnd Tin wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨkam.

Yesund Wul Bꞌagbagɨnd Yɨdrɨko

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Yoan 19:17-27)

26 Ɨ re Roma geja rɨgap Yesund yiyo, ton ket yɨpa Kurene tunggam Simonɨnd yusunato yet re ikonj wungawungapu tungg ke, dɨde ket Yesumna wul bꞌagbag ti kumbɨnd yoramito Yesum kakɨnd iyoyɨm.

27 Ɨ ukoi rɨga bobop Tin yɨmta yundoko, ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda kongga re dor bꞌipowa na wuwenonj dɨde gar kopa kɨma na yii aento Tinɨm. 28 Ɨ Yesu onggɨt kongga wa pɨlwa wɨp engendonj, dɨde ket ten amninonj da, “Yerusalem taun kongga! Goro Ken yii niyagɨkya! Ajɨ wɨn yii bꞌeagɨkinam wanɨm dɨde waina bꞌɨgawarɨm. 29 Mop nokɨp ra bꞌɨdgotnena wɨn ik dem Yerusalem taunɨnd, rɨgap opima tendenanj dem da, ‘Ton bꞌogɨl omni kongga im jɨ yepim re popam ɨ bꞌɨga ukki kesa kom ɨ dɨde bꞌɨga ngom okki kesa ngom.’

30 “Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap opima bꞌɨdgotnena moga map dor tamnenanj dem da, ‘Sɨn nɨpmɨkinam!’ ɨ sukak tamnenanj dem da, ‘Sɨn ujɨm nɨkangɨnjinam!’ 31 Mop nokɨp rada ton yu odede nenegɨr mɨle im omnɨka eyenanj Kor pɨlɨnd yete re wul nangg pɨla yilo nɨbnyɨn, sɨ nangga e ket tawɨk wa pɨlɨnd dɨde waina bꞌɨgawar wa pɨlɨnd, ra onggɨtyam wul nangg uj tainy?”

32 Ɨ ton kwa nɨmog negɨr raskol rɨga daka yɨpand Yesu kɨma eyo wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨkam.

33 Ɨ re ton opekto onggɨt pɨpmet wa ogenaya da, “Uj Rɨgamna Mopkak Wɨmenapu Tungg”, ademb de ket Yesund wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨko, ɨ dɨde osiemb nɨmog raskol rɨga daka edrɨko yɨpa re Yesu ma yɨmjog yɨm tab kena ɨ kwa daka yɨpa re Tina sawai yɨm tab kena. 34 Ɨ Yesu yindonj da, “Abu! Towa negɨr mɨle awɨr amnaine, mop nokɨp ton ma wumɨr im nangga e ton yomnɨki.” Ɨ geja rɨgap Yesumna kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes bꞌarena ke. 35 Ɨ rɨgap owɨnki Yesund yɨr yɨpko, ɨ Ju rɨga waina membap kea daka Tin jɨ malɨk omnɨka yiyeno da, “Ton nɨnda rɨga wa yɨrkokar akaeneninonj, sɨ rada ɨtemb Rɨga Godɨmna obagendi Keriso e, Ton bꞌogla Tilenggyam yɨrkokar yakat.” 36 Ɨ kwa geja rɨga Ti wus wa tuwonj, dɨde ket todaka Tin jɨ malɨk yomnɨko, ɨ dɨde ket Ti tokɨltokɨl wain yokau onayam. 37 Ɨ ton ket endento da, “Rada Man Ju rɨga waina king et, Man bꞌogla Molenggyam yɨrkokar bꞌakae!” 38 Ɨ kwa ɨja naemb jɨ Yesumna wul bꞌagbag pumb ke ɨrɨki yɨbnonj da,

Ɨtemb Rɨga re Ju rɨga waina King e.

39 Ɨ yɨpa wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki raskol rɨgat Yesund yɨsadrenonj da, “Ma Man Kerisotet? Sɨ Molenggyam yɨrkokar bꞌakae, dɨde sowa da yɨrkokar nokae!” 40 Ajɨ daka yɨpa raskol rɨgat tin yɨsmonggawonj odede samany yɨt kɨma da, “Awɨr e man Godɨnd moga yuwajɨt? Men re Ton kɨma yɨpa rɨrɨr negɨr ma bꞌɨsagɨka nasi. 41 Sɨ onggɨtyam negɨr ma bꞌɨsagɨka re meranɨm dɨmdɨmjog e, mop nokɨp men yokasya re meraina omnɨki mɨle rɨrɨr nate. Ajɨ ɨtemb Rɨga re makwa nanggamog negɨr mɨle na yomnɨkonj.” 42 Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Yesu! Man ken nonyɨk notɨmjɨt ra Man meket Moina pumb tungg wa!” 43 Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjog men wumɨr motɨnyɨn da man yu Kon kɨma ɨta mɨtɨbnyɨt dor de otomanti samsam tungg wa.”

Yesu ma Uj Wul Bꞌagbagɨnd

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Yoan 19:28-30)

44 Ɨ re ket amaya lomtɨk yokatonj, sɨbɨbɨt kupka gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd. 45 Sɨ lomkongga ngaya re kea osmantonj. Ɨ kwa ket ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ton ɨnyɨnyɨnd bꞌɨnyowendonj. 46 Ɨ Yesu ket ukoi kana ara yikenonj da, “Abu! Kon Koina wɨngawɨnga Mor yɨm kumb nate yoramisɨn.” Ɨ onggɨt yɨt seg ke ket Ton uj awonj. 47 Ɨ re Roma wan andred (100) geja rɨga mopyamɨt mɨle yɨr ongong yiyenonj rɨna re aukonj, ton Godɨnd yesoulitonj odede da, “Ɨmɨnjog e, ɨtemb Rɨga re negɨr kesa dɨmdɨmjog Rɨga e.” 48 Ɨ komkesa rɨga bobo yepiya re yɨpand wuwenonj onggɨtyam mɨle yɨr ongongɨm, ton kea mɨle yɨr angto rɨna re aukɨto, dɨde ket ton gar bebɨg map dor bꞌipowa kɨma ɨtendento. 49 Ɨ komkesa rɨga yepiya re Yesum wumɨr wekenonj dɨde kongga yepiya re Galili ke Tin yɨmta undoka yiyo, ton paja kena owɨnki wekenonj onggɨtyam mɨle yɨr ɨpkam.

Yesumna Ujgɨm Eungita gatab Yɨt

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Yoan 10:38-42)

50 Ɨ yɨpa rɨga nyɨ da Yosep, ton re Arimataya tungg ke rɨga na Yuda eriya wɨngɨrɨnd. Ton re bꞌogɨl rɨga na dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na yɨbnonj, ɨ dɨde ton God ma pumb tungg na yɨr yungaenenonj. Ɨ kwa ton re yɨpa Ju rɨga waina Sanedrin memba na yɨbnonj, ajɨ ton maka yɨmjatonj rɨna re Ju rɨga waina Sanedrin membap tɨrɨr yomno Yesund ongandam dɨde makwa bꞌingaenonj onggɨtyam towaina omnɨka mɨle wɨngɨrɨnd. 52 Ɨ onggɨt rɨgat ket yikonj Pilatom pɨlwa, ɨ ket tin yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam. 53 Seg ton nɨnda rɨga kɨma Yesumna ujgɨm wul bꞌagbag kumb ke yɨjgendo gou wa, dɨde ket kobɨrgɨm ke ujgɨm ponpon yomnɨko, ngɨrpu ket yoramito gɨmo yɨund eski gopmet wa rɨkɨnd re maka yɨpa ujgɨm oramiti yɨbnonj. 54 Ɨ ɨtemb bibɨr re bꞌangonjena bibɨr na awonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm, ɨ dɨde ket wɨn re wus wa na auka ikonj onggɨtyam bibɨr otomam.

55 Ɨ kongga yepiya re Yesu kɨma yɨpand tuwonj Galili eriya ke, ton Tin yɨmta undoka yiyo. Sɨ ton kea yɨr yongo rɨkɨnd re Yesumna ujgɨm yoramito. 56 Ɨ re kongga ɨtekto, ton ket angonjento ngɨrangngɨrang gasa dɨde gaya ujgɨmɨnd oramkam. Seg ton ket wɨram wekenonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd God ma bꞌingawa yɨt rɨrɨrɨnd.

Copyright information for `GDR