Luke 24

Yesumna Utnyita gatab Yɨt

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Yoan 20:1-10)

Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr awonj, sɨtawarjog konggap eito

ngɨrangngɨrang gasa Yesumna gopmet wa rɨna re ton angonjento Yesumna ujgɨmɨnd oramkam.
Ajɨ ton kea yɨr yongo onggɨtyam ukoijog gɨmo rɨna re ururkiti yɨbnonj onggɨtyam gɨmo yɨund oski gopmet mora ke. Ɨ re ton gɨmo yɨund oski gopmet wɨngɨr wa bꞌɨgarkɨto, ton makwa Yonggyam Yesumna ujgɨm yodaro. Sɨ ton re onggɨt gatabɨm nonysɨpsɨp na wekenonj, odedend ket nɨmog rɨga onyitonda towa wusɨnd yepiya re ɨnyomarena kɨma kobɨrgɨm bꞌikoki awaminonda. Sɨ re kongga mogapɨp as ɨroukɨto gou wa, onggɨt rɨgap ten amninonda da, “Nangga pae wɨn yilo ai Rɨgand oraka yiyenya gopmetɨnd uj rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ton awɨr e dɨkɨnd, ajɨ ke utnyis. Wɨn nonyɨk bꞌamjinam rɨja na re Ton wen wumɨr amninonj, re Ton wɨn kɨma yɨbnenenonj Galili eriyand. Ton odede yindonj da, ‘Rɨgap bꞌogla Rɨgamna Bꞌɨga negɨr mɨle rɨgaina yɨm kumb wa oramisi dem, dɨde ket onggɨt negɨr mɨle rɨgap Tin wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki dem, ɨ ɨngkaemb ket nowam bibɨrɨnd Ton ket tutnyis dem.’” Sɨ konggap omandemb ket nonyɨk amdɨto Yesumna opureni yɨtkak. Ɨ re ket ton ɨtekto gopmet ke, ton kea onggɨtyam komkesa mɨle usenenauto ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa dɨde komkesa rɨga wa pɨlwa yepiya re wekenonj ton kɨma. 10 Sɨ opimemb jɨ kongga, Magdala tunggam Mariya ɨ Yoanna ɨ Yakobom mog Mariya ɨ dɨde nɨnda kongga yepiya re wekenonj ton kɨma. Sɨ tonpiyamb usenenauto onggɨtyam yɨt ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. 11 Ajɨ onggɨtyam towaina opureni yɨtkak re ɨja na wɨp aukɨto ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨpɨnd da nony kesa rɨgaina opureni yɨtkak im, sɨ onggɨt penaemb ton maka ten gar ke akatto. 12 Ajɨ Petro utnyitonj dɨde ket bꞌɨkonj de gopmet wa. Seg ton ket uwontonj, ɨ ket kobɨrgɨm nena na yɨr anginonj, ngɨrpu re ket ton gopmet ke ewaikitonj, ton nony sɨndamara kɨma na yikonj onggɨtyam auki gasa gatab.

Yesu Pɨtapɨta Awonj Emmao Nyawɨnd

(Mak 16:12-13)

13 Ɨ Yesu ma bꞌauyaena rɨga wɨngɨrɨnd nɨmog rɨgap menon yokatonda Yerusalem taun ke de yɨpa tungg wa nyɨ da Emmao ama rɨka ileben (11) kilomita pɨn na yɨbnonj Yerusalem taun ke. 14 Ɨ ton ket towa wɨngɨrɨnd yɨt bꞌusenena ekonda onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re aukɨto. 15 Ɨ re ton towa wɨngɨrɨnd yɨt bꞌusenena ekonda dɨde yɨt ɨglenena eyinonda, Yesu ket towa wus wa awonj, dɨde ket ton kɨma yɨpand yikonj. 16 Ajɨ Godɨt towaina yɨrkɨp utwangkinonj. Sɨ onggɨt penaemb ton maka Yesund yongwatonda. 17 Ɨ Yesu ket ten arkitonj da, “Nanggamog yɨtkak im wɨn ɨglenena eyinya nyawɨnd?” Ɨ ton osiyamb ket onyitonda gar bebɨg kɨma. 18 Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga nyɨ da Kleopa Tin yɨsmonggawonj da, “Ma Manɨta Menta obayam wumɨr kesa mɨbnyɨmɨt Yerusalem taunɨnd onggɨt gatab rɨna re onggɨt taunɨnd mɨle aukonj onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd?” 19 Sɨ Yesu ten arkitonj da, “Nangga gasa na aukonj?” Ɨ todaka ket Tin mɨra yomnonda da, “Najaret tunggam Yesum gatab gasa na. Ton re bageyam na yɨbnonj, sɨ Ton wɨko amnɨkeninonj dɨde yɨtkak apureneninonj re danda kɨma na Godɨm wɨpɨnd dɨde komkesa rɨga wa wɨpɨnd. 20 Ajɨ meraina yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde meraina membapiya Tin uj ma bꞌɨsagɨkam yoramito, sɨ ket Tin wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨko. 21 Sɨn nony bꞌɨjawa yoramitonda Ti pɨlɨnd da Ton ɨta mera Israel kantri ɨtrɨngenj meraina geja rɨga wa pɨlke. Ɨ kwa tumɨnd indondɨm da yu kemb nowam bibɨr e ainy onggɨtyam mɨle auki seg ke. 22 Ɨ bꞌusaya kwa tumɨnd indondɨm da sowa wɨngɨrɨnd nɨnda konggap sɨn kɨd kesa nomnanj. Ton sɨtawarjog na wui de Yesumna gopmet wa, 23 ajɨ ton makwa Tina ujgɨm yɨr yongi, ɨ re ton ɨtekanj, ton ket sɨn wumɨr nomnanj da, ‘Sɨn aneru kea liyalliyal yɨr angu yepiya re endenya da Ton ke yilo e ainy.’ 24 Ɨ kwa sɨn kɨma wɨmena rɨga wɨngɨrɨnd nɨmog rɨga kea ekya de onggɨt gopmet wa, dɨde ket ɨja na gasa adarkinya rɨja na re konggap bꞌagenairanj, ajɨ ton maka Yesund yɨr yongya.” 25 Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn nony menamena kutjog rɨga i. Sɨ wɨn ɨl bꞌangnena kana im bageyam waina komkesa opureni yɨtkak gar ke akateninya. 26 Ma onggɨtyam mɨle bꞌogɨl im rɨrɨrkɨp taukanj Kerisom pɨlɨnd? Sɨ onggɨt paemb Ton bꞌogla onggɨtyam bꞌɨdgotnena rakatenin dɨde Tina bꞌogɨl ɨnyomarena wa bꞌegarɨk.” 27 Ɨ Yesu ket yɨt bꞌatomonj Mosemna peba ke ngɨrpu de komkesa bageyam waina peba wa, ɨ ket towa esɨpkenawainonj komkesa Ti gatab ɨrɨki yɨtkak onggɨtyam peba wɨngɨrɨnd.

28 Ɨ re ton onggɨt tungg wus wa aukɨto rɨtade re ton ekonda, Yesu ɨja na wɨp awonj da onggɨt tunggɨnd topanjis-a de yɨpa tungg wa. 29 Ajɨ nɨmog rɨgap danda kɨma Tin yognenonda da, “Omanda sɨn kɨma ɨtende, nokɨp ke momta e sɨ imoka, ɨ lom da ke awɨr e auka yik!” Seg Yesu ket ɨtendonj dɨde bꞌɨgaronj yɨpa met wa ton kɨma wɨmenam. 30 Ɨ re Yesu omitonj ton kɨma diyamɨm, Ton ket yɨpa sana nganja yokatonj, ɨ ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ɨ ket yipkɨkonj dɨde towa akawonj. 31 Sɨ omandemb ket God nɨmog rɨgaina yɨrkɨp apngenjinonj, sɨ ɨngkenaemb ket ton Tin yongwatonda. Ngɨrpu omandemb ket Yesu towa yɨrɨnd bꞌeomnenonj. 32 Seg ton towalenggyam bꞌarkena ekenonda da, “Ma kea Tina yɨtɨt men ɨsanikesa gar nokateny, re Ton nyawɨnd men yɨt nomneny dɨde peba yɨt mera esɨpkeniny?” 33 Ɨ ton odenja ket utnyita nena awonda, dɨde ket ɨtendonda de Yerusalem taun wa. Seg ademb de ton ket bꞌeomi adarinonda ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga dɨde nɨnda rɨga yepiya re ton kɨma wekenonj. 34 Ɨ ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga dɨde nɨnda rɨga yepiya re ton kɨma wekenonj towa usekawo da, “Yonggyam ke ɨmɨnjog utnyis, dɨde kea Ton pɨtapɨta ainy Simonɨm wɨpɨnd.” 35 Ngɨrpu todaka nɨmog rɨgap ket usekainonda nanggamog mɨle na re aukonj nyawɨnd dɨde rɨja na re ton Yesund yongwatonda, re Ton sana nganja yipkɨkonj.

Yesumna Utnyiti Jɨ Ouyawam

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Yoan 20:19-23; Ɨtai 1:6-8)

36 Ɨ re ton onggɨtyam yɨt ɨpnenand wekenonj, odedend ket Yesu towa wɨngɨrɨnd onyitonj dɨde ket ten simesime amninonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma.” 37 Ajɨ ton re wɨnga kesa na dɨde moga na aukɨto, ɨ ton ɨja na nony aukɨto da, “Sɨn wɨngawɨnga e yɨr yongu.” 38 Sɨ Yesu ten amninonj da, “Nangga paim wɨn moga aindam, ɨ nangga paim wɨn waina garɨnd nonysɨpsɨp aukindam? 39 Ɨtenemb jɨ Kon Rɨga. Wɨn yɨr anginam Koina yɨm dɨde pɨs. Wɨn Ken nesopaya dɨde yɨr nonga! Wɨngawɨngam ma opima ti mɨ dɨde kak, ajɨ Kor opima mɨ dɨde kak odede rɨja e re wɨn Ken yɨr nongya.” 40 Ɨ re Ton onggɨtyam yɨt apureninonj, Ton ket towa auyainonj ɨdrɨki yɨra Tina yɨmɨnd dɨde pɨsɨnd. 41 Ɨ re ton ukoi samɨnd wekenonj, ton makwa Tin gar ke yokato, ajɨ ton kɨd kesa na aento. Odedend ket Yesu ten egekisinonj da, “Ɨta wa nangga e owowɨm dɨkɨnd yɨbɨm?” 42 Sɨ ton ket kabum ogni kɨb Ti yokawo. 43 Ngɨrpu Yesu ket yokatonj dɨde ket towa wɨpɨnd yongonj.

44 Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Ɨnaemb jɨ Kon yɨt apureninond wanɨm, re Kon nɨbnenenond wɨn kɨma da komkesa yɨtkak bꞌogla rɨrɨrkɨp taukanj rɨnsim re ɨrɨki wekeny Kor gatab Mosemna gog peband ɨ bageyam waina peband ɨ dɨde Ger peband.” 45 Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket Yesu towaina gar epangkinonj onggɨt yɨna peba yɨtkak isɨpmaram. 46 Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki wekeny odede da Keriso ɨta bꞌɨdgotnena okas dem dɨde uj ke tutnyis dem Tina uj kak ke nowam bibɨrɨnd. 47 Ɨ dɨde rɨgap opima negɨr mɨle ke engenda gatab yɨt pɨtapɨta tamnenanj dem Tina nyɨ kɨma, nokɨm da ɨdenat God towaina negɨr mɨle awɨr tamnainy. Sɨ onggɨtyam pɨtapɨta omnena mɨle bꞌatom ra dem Yerusalem kae de komkesa bꞌengabenga yɨtam rɨga wa pɨlwa. 48 Sɨ wɨn re onggɨtyam gasa gatab yɨr ungatayam rɨga im. 49 Sɨ yɨr de, Kon ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨtmɨkisɨn dem wanɨm yena re Kor Bꞌu tɨrɨr yomnonj wanɨm ɨtmɨkitam. Sɨ onggɨt paemb wɨn omanda tekenyɨt onggɨt taunɨnd, ngɨrpu ra Ton Tina danda ke wen tekokiny dem rɨnte ra pumb ke tinɨk dem.”

Yesu ma Menon Pumb Tungg wa

(Mak 16:19-20; Ɨtai 1:9-11)

50 Ɨ re ket Yesu Tina bꞌauyaena rɨga wɨp eyinonj ngɨrpu de Betaniya tungg wus wa, Ton Tina yɨm urowatonj, ngɨrpu Ton ket ten bꞌogɨl amninonj. 51 Ɨ re Ton ten bꞌogɨl amnɨkinonj, odedend ket Ton towa pɨlke yiwatonj, ɨ God ket Tin yiyonj de pumb tungg wa. 52 Seg ket Tina bꞌauyaena rɨgap Tin kumsos yemko, ngɨrpu ton ket ukoijog sam kɨma ɨtekto de Yerusalem taun wa. 53 Ɨ ton ket ita wɨnɨnd yɨnametɨnd wekenenonj dɨde Godɨnd yesoureneno.

Copyright information for `GDR