Luke 3

Baptiso Yoan Pɨtapɨta Amninonj Engendam Yɨtkak

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Yoan 1:19-28)

Ɨ Godɨmna bage yɨt ikonj Jakariyamna bꞌɨga Yoanɨm pɨlwa wul kesa tunggɨnd onggɨt wɨn nat re piptinɨm (15) kemag rau Tiberiyom yet re Roma mopyam king Kaisamna pɨpmetɨnd yɨbnonj, ɨ kwa re Pontiyo Pilato Roma gabmani mopyam yebɨm Yuda eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Erod king pɨpmetɨnd yebɨm Galili eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Erodɨmna yɨpa mog ke nany Pilip king pɨpmetɨnd yebɨm Ituraya eriya dɨde Trokoniti eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Lisaniyo king pɨpmetɨnd yebɨm Abilene eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Ana dɨde Kayapa yɨna mopyam sɨ rɨga pɨpmetɨnd rebna. Ɨ Yoan ket yikenonj komkesa Yordan kɨlɨm wuswus tungg nata, ɨ ton pɨtapɨta omnena yiyenonj re engenda baptiso na negɨr mɨle ewaikitam gar ke. Ɨja naemb jɨ ton onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp omnam pɨtapɨta yomnenonj rɨnsim re bageyam Isayamna peband ɨrɨki wekeny odede da,

“Ɨta ukoi ara bꞌemoka pɨta tainy dem wul kesa tunggɨnd da,
wɨn Yonggyamɨm nya ɨspɨkaindam,
ɨ Tina menonpu nya dɨmdɨm omnɨkaindam.
Sɨ komkesa kipkip pɨpmet bꞌogla imanggurki waken,
ɨ komkesa dor dɨde sukak pɨpmet ɨrɨnjɨp kesa iporki waken.
Ɨ kaokao nya dɨmdɨm auki waken,
dɨde komkesa negɨr bꞌuwombenapu gasa ewaikuri waken nya ke.
Ɨ ɨta ket komkesa rɨgap yɨr ongi dem Godɨmna yɨrkokar okawa mɨle.”
Ɨ Yoan rɨga bobo yɨt amninonj yepiya re wuwenonj ti pɨlwa baptiso okatam da, “Wɨn, negɨr guda kɨma gɨrem waina bꞌɨgawar! Yet wen wumɨr amninonj da wɨn bꞌogla bꞌɨtkenindam Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam pɨlke rɨnte ra ik dem? Sɨ onggɨt paemb ra wɨn singi engenda baptiso okatam, sɨ wɨn bꞌobogɨl garjog ke ɨmɨnjog engenjinam waina negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, dɨde ket onggɨt engendi mɨle rɨrɨrɨnd kɨp kɨma mɨlend wɨmena tuwenyɨt. Ɨ wɨn goro odede nonyɨk bꞌatɨmdeninam da, ‘Sɨn re Abraamɨmna bꞌɨga im.’ Mop nokɨp kon kea wen amninyɨn da God rɨrɨr e onggɨt gɨmo wa pɨlke Abraamɨmna bꞌɨga tawɨnkiny. Sɨ yapa re kea wul mop wus nate yɨbɨm ɨgogɨm. Sɨ yonggyam ɨta onggɨt yapa ke komkesa wul ɨgka teyeniny rɨnsim re maka bꞌogɨl kɨp ejagɨkanj, dɨde ton ket wul wa teskokiny so omnɨkam.” 10 Sɨ rɨga bobop tin yerkito da, “Nangga e ket omnɨku?” 11 Sɨ Yoan ten mɨra amninonj da, “Ya mana ra nɨmog kobɨrgɨm ɨbnau, ton bꞌogla weweyam yakau tinɨm yet ra kobɨrgɨm kesa ɨbɨm. Ɨ ya mana ra owou ɨbnau, toda ɨja na yɨpa wɨp mɨle yamnɨk.” 12 Ɨ teks imdayam rɨga todaka tuwonj Yoanɨm pɨlwa baptiso okatam, ɨ ton ket tin yɨgekito da, “Ouyaena rɨga! Nangga e sɨn omnɨku?” 13 Sɨ ton ten amninonj da, “Wɨn bꞌogla bꞌingawa rɨrɨrɨnd teks imda teyenindam, ajɨ goro kwa onggɨt tumɨnd wewe imda teyeninam!” 14 Ɨ nɨnda geja rɨgap todaka tin yɨgekito da, “Nangga e sɨdaka omnɨku?” Sɨ ton ket ten mɨra amninonj da, “Goro wɨn ɨsanikesa waina danda ke rɨgaina wulkɨp imda teyeninam. Ɨ goro rɨga bꞌɨsagɨkand oramitena teyeninam bꞌanygɨnena nya ke. Ajɨ wɨn bꞌogla nony sam taukindam waina mɨra wulkɨp gatabɨm.”

15 Sɨ komkesa rɨga yepiya re Kerisond yɨr yungaeneno, ton towaina garɨnd Yoanɨm gatab ɨkalnena yiyeno da, “Rɨka ton amaya Kerisote?” 16 Sɨ Yoan komkesa rɨga mɨra amninonj da, “Kon nyɨ kaim wen baptiso amnɨkinyɨn, ajɨ ukoijog danda rɨga ɨta ik dem yaina danda e re Ti pumbjog wa e ajɨ koina re goujog wa e. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak kai ɨtreka wɨko omnɨkam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk. Ɨ Ton wen baptiso omnɨka teyeniny ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae dɨde wul dɨmɨl kae. 17 Ɨ Ton ɨta Ti yɨmɨnd owoukɨp iukapu sabol yowam, sɨ Ton ɨta Tina owou erngokapu pɨpmetɨnd komkesa uwakurki owoukɨp sabol ke ouroka teyeniny dɨde ket pumb wa bꞌɨtɨskeniny rɨbɨm uturenam. Nokɨm da ɨdenat Ton bꞌogɨlyam owoukɨp tekalneniny mogjɨ kesa kɨp dɨde au wa pɨlke. Ɨ ra Ton onggɨtyam wɨko seg omɨny, Ton ɨta ket bꞌogɨlyam owoukɨp taramkiny owoukɨp ongapapu met bꞌɨga wa, ajɨ Ton ket mogjɨ kesa kɨp dɨde au so tamnɨkiny osouka kesa wul ke.” 18 Sɨ Yoan God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨga wa pɨtapɨta amnenainonj re jogjog bꞌengabenga bꞌugowa yɨt kɨma na. 19 Ajɨ Yoan samany yɨt kɨma pɨtapɨta yomnenainonj king Erodɨmna
3:19Ɨtemb king Erod ti nyɨ re Erod Antipat yet re king pɨpmetɨnd yebɨm Galili eriya wɨngɨrɨnd.
negɨr mɨle rɨna re ton amnɨkinonj ti yɨngganɨmna kongga Erodiya kɨma dɨde komkesa tina negɨr mɨle gatab.
20 Ɨ re Erod Yoanɨnd sɨbɨbmet wa yoramitonj, sɨ ton ɨngkenaemb kwa tina negɨr mɨle bꞌusaya yangitonj komkesa tina negɨr mɨle tumɨnd.

Yesu Baptiso Yokatonj

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21 Ɨ re komkesa rɨgap baptiso yokateno Yoanɨm pɨlke, Yesu toda kea baptiso yokatonj, dɨde yɨr opmitonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd wub ɨpangendonj, 22 dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga eouka ikonj Ti pɨlwa ɨja na ɨt re gimai re dɨde. Ɨ ket ara ikonj wub kumb ke da, “Man re Koina Bꞌɨga et yena re Kon singi miyenyɨn. Ɨ Kon ukoi sam en Mornɨm.”

23 

Yesu ma Bꞌusmureni Nya

(Mat 1:1-17)

 • Ɨ Yesu Ti wɨko yotomonj re Ti teti (30) kemag nat. Ɨ rɨgap ɨja na wumɨr yokateneno da,
 • Ton re Yosepɨmna bꞌɨga e, ɨ Yosep re Elimna bꞌɨga e,
24 ɨ Eli re Matatɨmna bꞌɨga e, ɨ Matat re Lebimna bꞌɨga e, ɨ Lebi re Melkimna bꞌɨga e, ɨ Melki re Yanaimna bꞌɨga e, ɨ Yanai re Yosepɨmna bꞌɨga e, 25 ɨ Yosep re Mattatiyamna bꞌɨga e, ɨ Mattatiya re Amosɨmna bꞌɨga e, ɨ Amos re Naumɨmna bꞌɨga e, ɨ Naum re Eslimna bꞌɨga e, ɨ Esli re Nagaimna bꞌɨga e, 26 
 • ɨ Nagai re Maatɨmna bꞌɨga e, ɨ Maat re Mattatiyamna bꞌɨga e, ɨ Mattatiya re Semeinɨmna bꞌɨga e,
 • ɨ Semein re Yosekɨmna bꞌɨga e, ɨ Yosek re Yodamna bꞌɨga e,
 • 27 ɨ Yoda re Yoananɨmna bꞌɨga e, ɨ Yoanan re Resamna bꞌɨga e, ɨ Resa re Jerubabelɨmna bꞌɨga e, ɨ Jerubabel re Salatiyelɨmna bꞌɨga e, ɨ Salatiyel re Nerimna bꞌɨga e, 28 ɨ Neri re Melkimna bꞌɨga e, ɨ Melki re Adimna bꞌɨga e, ɨ Adi re Kosamɨmna bꞌɨga e, ɨ Kosam re Elmadamɨmna bꞌɨga e, ɨ Elmadam re Erɨmna bꞌɨga e, 29 
 • ɨ Er re Yosuwamna bꞌɨga e, ɨ Yosuwa re Eliyejerɨmna bꞌɨga e, ɨ Eliyejer re Yorimɨmna bꞌɨga e,
 • ɨ Yorim re Matatɨmna bꞌɨga e, ɨ Matat re Lebimna bꞌɨga e,
 • 30 ɨ Lebi re Simeonɨmna bꞌɨga e, ɨ Simeon re Yudamna bꞌɨga e, ɨ Yuda re Yosepɨmna bꞌɨga e, ɨ Yosep re Yonamɨmna bꞌɨga e, ɨ Yonam re Eliyakimɨmna bꞌɨga e, 31 ɨ Eliyakim re Meleamna bꞌɨga e, ɨ Melea re Menamna bꞌɨga e, ɨ Mena re Matatamna bꞌɨga e, ɨ Matata re Natanɨmna bꞌɨga e, ɨ Natan re Dawidɨmna bꞌɨga e, 32 
 • ɨ Dawid re Yesaimna bꞌɨga e, ɨ Yesai re Obedɨmna bꞌɨga e, ɨ Obed re Boasɨmna bꞌɨga e,
 • ɨ Boas re Salmonɨmna bꞌɨga e, ɨ Salmon re Naasonɨmna bꞌɨga e,
 • 33 ɨ Naason re Aminadabɨmna bꞌɨga e, ɨ Aminadab re Adminɨmna bꞌɨga e, ɨ Admin re Arnimna bꞌɨga e, ɨ Arni re Esromɨmna bꞌɨga e, ɨ Esrom re Peresɨmna bꞌɨga e, ɨ Peres re Yudamna bꞌɨga e, 34 ɨ Yuda re Yakobɨmna bꞌɨga e, ɨ Yakob re Isakɨmna bꞌɨga e, ɨ Isak re Abraamɨmna bꞌɨga e, ɨ Abraam re Teramna bꞌɨga e, ɨ Tera re Naorɨmna bꞌɨga e, 35 ɨ Naor re Serukɨmna bꞌɨga e, ɨ Seruk re Rɨumna bꞌɨga e, ɨ Rɨu re Pelegɨmna bꞌɨga e, ɨ Peleg re Eberɨmna bꞌɨga e, ɨ Eber re Selamna bꞌɨga e, 36 
 • ɨ Sela re Kainanɨmna bꞌɨga e, ɨ Kainan re Arpaksadɨmna bꞌɨga e, ɨ Arpaksad re Semɨmna bꞌɨga e,
 • ɨ Sem re Nowamna bꞌɨga e, ɨ Nowa re Lamekɨmna bꞌɨga e,
 • 37 ɨ Lamek re Mutuselamna bꞌɨga e, ɨ Mutusela re Enokɨmna bꞌɨga e, ɨ Enok re Yaretɨmna bꞌɨga e, ɨ Yaret re Maalalelɨmna bꞌɨga e, ɨ Maalalel re Kenanɨmna bꞌɨga e, 38 ɨ Kenan re Enosɨmna bꞌɨga e, ɨ Enos re Setɨmna bꞌɨga e, ɨ Set re Adamɨmna bꞌɨga e, ɨ Adam re Godɨmna bꞌɨga e.
  Copyright information for `GDR