Luke 4

Satana Yesund Otonkena Yiyenonj

(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)

Ɨ Yesu Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr omni na yɨraronj Yordan kɨlɨm. Sɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Tin wɨp yomnonj wul kesa tungg wa. Onggɨt wul kesa tunggɨnd Ton otonkena yokatenonj Satanam pɨlke poti (40) bibɨr kɨma. Ɨ Ton makwa nangga na awinonj onggɨt bibɨr wɨngɨrɨnd. Sɨ re ket Ton onggɨtyam bibɨr undwasinonj, sɨ Ton ket owoupa awonj. Ɨ ket Satana Tin yomnonj da, “Rada Man Godɨmna Bꞌɨga et, Man ingaet onggɨtyam gɨmo engendam yɨpa sana kɨpolɨm.” Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Rɨgat ma owou nena kae yilo yɨbɨm.’” Ɨ ton ket Yesund yiyonj yɨpa pumbpumb pɨpmet wa, ɨ Tin ket youyainonj gowukoi komkesa kantri gatab sobijog wɨnɨnd. Ɨ ket Satana Tin yomnonj da, “Kon Mor motkainyɨn onggɨtyam komkesa gowukoi danda dɨde komkesa kantrimna bꞌogɨl ɨnyomarena. Mop nokɨp onggɨtyam komkesa re kor manaemb nogoninonj, sɨ kon rɨrɨr en ti ogonam yena ra kon singi omnyɨn. Sɨ onggɨt paemb ra Man ken kumsos netɨmket, komkesa gasa ra ket Mor mima taukanj.” Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Man moina Yonggyam Godɨnd kumsos emkenenyɨt,
ɨ Ti nena mana emb wɨko omnɨkaenenyɨt.’”
Ɨ kwa ket Satana Yesund wɨp yiyonj de Yerusalem taun wa, dɨde Tin yonyitonj yɨpa yɨnamet papkak kumbɨnd. Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Rada Man Godɨmna Bꞌɨga et, ɨngkek Man Molenggyam bꞌatiyakite de gou wa! 10 Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

‘God opima Tina aneru tengainy dem
Men bꞌobogɨl yɨr engendam.’
11 Ɨ kwa ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Ɨ ton ket men towaina yɨm kumbɨnd motowami.
Sɨ onggɨt paemb man ma ɨta ket moina pɨs taskisɨt motɨr kumbɨnd.’”
12 Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Yɨna peband kwa ɨja emb jɨ yindeny da, ‘Man goro moina Yonggyam Godɨnd otonkena mɨlend oramitenɨm!’” 13 Ɨ re ket Satana onggɨtyam komkesa otonkena mɨle undwasinonj, ton ket Yesund yɨraronj, ngɨrpu rokate ra kwa yɨpa bꞌogɨl wɨn okas otonkenam. 14 Ɨ ket Yesu Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna danda kɨma na ɨtendonj Galili eriya wa, sɨ Ti gatab yɨdɨr yɨt re kea kupka eriya nata yikenonj. 15 Ɨ Ton kea rɨga ouyaena eyeninonj towaina yɨr opmitenapu met nata, ɨ kea ket komkesa rɨgap Tin daka esourena yiyeno.

Rɨgap Yesund Yɨsayo Najaret Taunɨnd

(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)

16 Ɨ ket Yesu ɨtendonj Najaret taun wa rɨkɨnd re Ton ukoi awonj. Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr awonj, Ton kea ket yikonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa Tina get ke mɨle rɨrɨrɨnd, dɨde ket bꞌɨgaronj wɨngɨr wa, ɨ ket onyitonj yɨna peba ogenkam. 17 Sɨ re yɨna peba owama rɨgat Ti yokawonj bageyam Isayamna eoromki peba, Ton ket peba yobgokonj dɨde oraka yiyonj onggɨtyam pɨpmet rɨkɨnd re odede yɨtkak ɨrɨki yebɨm da,

18 “Yonggyam Godɨmna Wɨngawɨnga ɨta kor pɨlɨnd,
mop nokɨp Ton kea ken gaya ke neaukonj
Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam gasa kesa rɨga wa pɨlwa,
ɨ Ton kea ken nɨtmɨkitonj pɨtapɨta omnenam Tina mɨle,
opi re da ɨjobɨki rɨga ɨtrɨngkam ɨ yɨrdɨdɨ rɨga yɨr ɨpangkam,
ɨ dɨde bebɨg awɨr omnam towa pɨlke yepim re bebɨg wɨrand wekeny,
19 ɨ kwa pɨtapɨta omnenam onggɨtyam kemag rɨdenasim ra Yonggyam rɨga kear tamneniny.”
20 Ɨ Ton ket peba yeoromkonj, ɨ peba owama rɨgam yokawonj. Ɨ re ket Ton omitonj yɨtkak pɨtapɨta omnenam, komkesa rɨga yepiya re wekenonj onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd, adea de Ti pɨlwa yɨr ɨsokto. 21 Ɨ ket Yesu bꞌatomonj opurena, ɨ ten amninonj da, “Yu kemb ɨtemb Isayamna ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrkɨp ainy onggɨt opureni yɨtkak ke rɨna re wɨn utkundenya waina yɨpya ke.” 22 Sɨ komkesa rɨgap sam kɨma yɨt yɨmjateno Ti gatab, ɨ ton ket kɨd kesa aena wuwenonj Tina tugɨm ke opureni wurar kɨma yɨtkak gatab, ɨ ton bꞌɨgekento da, “Rɨngma, ma ɨnte jɨ Yosepɨmna Bꞌɨga?” 23 Sɨ Yesu ten ramnin da, “Wɨn opima Kornɨm onggɨtyam tendam gatab yɨt tendenindam da, ‘Dokta! Man naska molenggyam moina kopa ke bꞌɨsakende!’ Wɨn kwa tendenindam da, ‘Sɨn kea utkundentondam komkesa mɨle rɨna re man amnɨkinot Kaparnaum taunɨnd. Sɨ onggɨt paemb man bꞌogla kwa dɨkɨnd moinajog tunggɨnd tamnɨkinyɨt onggɨtyam komkesa mɨle.’” 24 Ɨ kwa Ton ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨgap makwa ɨta bageyam simesime yomnɨkenenyi tinajog tunggɨnd. 25 Ɨ Kon kwa ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Eliyam wɨnɨnd re piro kesa wɨn awonj nowa kemag dɨde siks (6) mobi kɨma dɨde ukoi sou aukonj komkesa Israel gowɨnd, ma yɨpa kɨma mik kongga na wekenonj Israel wɨngɨrɨnd. 26 Ajɨ onggɨt wɨnɨnd God maka Eliyand yɨtmɨkitonj towa pɨlwa, ajɨ atata bꞌenga kantri wa, yɨpa mik konggam pɨlwa de Sarepta tungg wa Sidon eriya wɨngɨrɨnd. 27 Ɨ kwa ma yɨpa kɨma leprosi kopa rɨga na wekenonj Israel wɨngɨrɨnd onggɨt wɨnɨnd re Elisa bageyam yebɨm. Ajɨ makwa yɨpa rɨga kɨlkɨp kesa awonj towa wɨngɨrɨnd, ajɨ ɨna yɨpaina Siriya rɨga Naaman nenat.” 28 Ɨ re komkesa rɨgap onggɨtyam yɨtkak gatab utkundento onggɨtyam Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd, sɨ ton ma sobijog na soro aukɨto. 29 Sɨ ton ket owɨnkɨto, ɨ ket Yesund otoukena yiyo de taun bau wa, ngɨrpu ket Tin yiyo de ekliti dor yɨu wa rɨkɨnd re onggɨtyam taun orangi yɨbnonj, nokɨm da Tin ɨski de paga wa. 30 Ajɨ Yesu yikonj re rɨga bobo ɨnyɨny nat, dɨde ket Ti menon yokatonj.

Negɨr Wɨngawɨnga ma Okati Rɨga

(Mak 1:21-28)

31 Ɨ re Yesu yikonj de Kaparnaum taun wa Galili eriya wɨngɨrɨnd, ademb de Ton ket rɨga ouyaena eyeneninonj ita Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr wɨngɨrɨnd. 32 Sɨ rɨga re kɨd kesa na aena wuwenonj Tina ouyaena gatab, mop nokɨp Tina opureni yɨtkak re danda kɨma na wuwenonj. 33 Ɨ onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd omanda yɨpa Satanamna negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga ma okati rɨga yɨbnonj, ɨ ton ket ukoi ara kɨma obailitonj. 34 “Yaaa! Yaaa! Yesu Najaret tunggam! Nanggamog e Man sowa pɨlɨnd singi yomnyɨt? Rɨngma Man negɨr omna mim sɨn notupinyɨt? Kon wumɨr en yetet Man. Man re Godɨmna yɨnayɨna Bꞌɨgatet.” 35 Ajɨ Yesu ɨtemb jɨ negɨr wɨngawɨnga samany yiyowonj da, “Muma kesa ae! Or opende ti pɨlke!” Ɨ ket onggɨt negɨr wɨngawɨngat onggɨt rɨgand gou wa sap yotendonj rɨga wa wɨngɨrɨnd, ngɨrpu ton ket opendonj ti pɨlke, ajɨ ton makwa yɨpa ti kɨpear negɨr yomnawonj. 36 Seg ket komkesa rɨga re kɨd kesa na aena wuwenonj, ɨ dɨde ket towalenggyam towalenggyam bꞌarkena wuwenonj da, “Nangga yɨtkak e jɨ? Ton jɨjab kɨma dɨde danda kɨma e negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga yingau, ɨ ton ket openj.” 37 Ɨ ket Yesum gatab yɨdɨr yɨt re kea warabag auka yikenonj komkesa wuswus tungg nata.

Yesu Jogjog Rɨga Kopa ke Esakenjinonj

(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)

38 Ɨ Yesu ket Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨraronj, dɨde ket yikonj Simonɨmna met wa. Ɨ Simonɨmna konggayam jeam re omanda ukoi juwar kɨma wɨbnonj. Sɨ rɨgap ket Yesund wumɨr yomno ti gatab. 39 Sɨ Yesu ti wusɨnd onyitonj dɨde ket samany yɨt kɨma juwar weaukenawonj, sɨ ket juwarɨt tin wɨraronj. Ɨ ton ket odenja utnyitonj, ɨ ton ket Yesu dɨde Ton kɨma meni rɨga yɨm akainonj. 40 Ɨ re lom ipanjɨka yikonj, rɨgap eyento komkesa bꞌengabenga wɨp kopa kɨma rɨga Yesum pɨlwa. Sɨ Ton yɨpayɨpa kopa rɨga wa pɨlɨnd yɨm aramiteninonj, ɨ ket kea ten esakenjinonj. 41 Ɨ kea kwa negɨr wɨngawɨnga todaka opekto jogjog rɨga wa pɨlke odede ukoi ara kɨma da, “Man re Godɨmna Bꞌɨga et.” Ajɨ Ton ten samany eyowinonj dɨde ten eswanginonj yɨt opurenam, nokɨp ton wumɨr na da Ton re Kerisote.

Yesu Nɨnda Tungg nata Yikenonj God ma Yɨt Pɨtapɨta Omnenam

(Mak 1:35-39)

42 Ɨ re ket yɨsparonj, Yesu taun ke opendonj dɨde yikonj tintawar wa. Ɨ re rɨga bobop Tin oraka yiyeno, ton kea Tin yodaro, ngɨrpu ton ket Yesund yogoko da, “Goro sɨn nɨtrarinɨm!” 43 Ajɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon bꞌogla God ma pumb tungg gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena iyenyɨn deta kwa nɨnda taun nata, mop nokɨp God onggɨt rɨl mapenaemb Ken nɨtmɨkitonj.” 44 Sɨ Ton ket kea God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata komkesa Yuda eriya wɨngɨrɨnd.

Copyright information for `GDR