Luke 9

Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Ɨtmɨkitam

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

Ɨ Yesu ket Tina Twelp (12) bꞌauyaena rɨga ara emokinonj bꞌeomam, ɨ Ton ket ukoi danda dɨde juwai agoninonj komkesa negɨr wɨngawɨnga eaukenam dɨde komkesa kopa ke ɨsagɨkam. Ɨ Ton ket ten etmɨkisinonj God ma pumb tungg gatab bage yɨt pɨtapɨta omnenam dɨde kopa rɨga ɨsagɨkam. Ɨ re Ton ɨtmɨkitam amninonj, Ton ten engainonj da, “Goro kwa nangga na eyinam wa menonɨm! Goro kutɨp kɨma, goro ga kɨma, goro owou kɨma, goro wulkɨp kɨma, ɨ goro kobɨrgɨm talomam kɨma! Ra wɨn tuwenyɨt tungg yɨpayɨpa nata, ɨ dɨde ra yɨpayɨpa met nata obai tamnenanj waina menon tungg wɨngɨrɨnd, omanda tekenyɨt, ngɨrpu ra wɨn tungg terarenindam dem. Ɨ rɨga yepiya ra maka wen simesime tamnenanj dem, sɨ wɨn ɨdenatemb ket onggɨt met ke o onggɨt taun ke iwasya. Ɨ onggɨt iwata wɨnɨnd wɨn bꞌogla waina pɨspamɨnd sungar tedbenenindam towanɨm nony aukam da towaina negɨr mɨle bꞌɨsagɨkam wɨn ɨta ik dem.” Yɨt seg ke ton ket yiwato dɨde tungg nata wuwenonj. Ɨ rɨkɨnd re ton wuwenonj komkesa wɨnɨnd, ton kea God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyeno dɨde kopa ke rɨga ɨsagɨka eyento.

Erodɨmna Nonysɨpsɨp Yesum gatab

(Mat 14:1-12; Mak 6:14-19)

Ɨ re Galili eriya king Erod utkundenonj komkesa onggɨtyam auki mɨle gatab, ton ma sobijog na nonysɨpsɨp aukonj. Mop nokɨp nɨnda rɨgap opurena eyento da baptiso Yoan kea uj ke utnyitonj, ɨ kwa nɨnda rɨgap da bageyam Eliya kea pɨtapɨta awonj, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨgap da yɨpa bꞌilap bageyam e utnyitonj. Ajɨ Erod yindonj da, “Kon ke Yoanɨnd mop yɨpendond, ajɨ yetemb jɨ rɨga ya gatab im re kon onggɨtyam yɨt utkundenyɨn?” Sɨ ton nya oraka eyeninonj Yesund yɨr ongongɨm.

Yesu Paib Tausɨn (5,000) Rɨga Angeninonj

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Yoan 6:1-14)

10 Ɨ re ɨtmɨkitijog rɨga ɨtekto, ton ket Yesund wumɨr yomneno komkesa gasa rɨna re ton amnɨkto.

Sɨ Yesu ket ten eyinonj tentawar wa Ton kɨma de yɨpa taun wa ogenaya da Betsaida.
11 Ajɨ rɨga bobop kea wumɨr yokato rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj, ton kea Tin oraka yiyo. Seg Ton ten simesime amneninonj dɨde ten yɨt atainonj God ma pumb tungg gatab, dɨde kopa rɨga esakenjinonj yena re Ton singi amneninonj ɨsagɨkam. 12 Ɨ re ket bibɨr wɨn awɨr auka yikonj, Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga tuwonj Ti pɨlwa, ɨ yomno da, “Rɨga bobo etmɨkenine, nokɨm da ɨdenat ton wuswus tungg nata dɨde wungawungapu tungg nata wungapu pɨpmet dɨde owou oraka teyenanj! Nokɨp men re wul kesa tungg nasim wekenyɨn.” 13 Ɨ Yesu ket esmonggainonj da, “Wɨn towa owou agoninam!” Ajɨ todaka ket yomno da, “Sowa ɨnsima paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum nena wekeny. Sɨ sɨn maka ra wuyɨn dɨde onggɨt komkesa rɨga rɨrɨrɨnd owou temjindam, sɨn ma rɨrɨr im towa ogonam.” 14 Ton odede penaemb onggɨtyam yɨt apurento, nokɨp demb de ama rɨka paib tausɨn (5,000) rɨgajog na wekenonj. Ajɨ Ton Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Komkesa rɨga bꞌogla ama rɨka pipti (50) bobond omnɨka eyenina diyam awowɨm!” 15 Seg ton ket Yesu ma onggɨt yɨt rɨrɨrɨnd komkesa rɨga gowɨnd omnɨkam amnento. 16 Ɨ ket Yesu paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum akasinonj, ɨ pumb wa yɨr yikenonj dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu sana nganja epkɨkinonj dɨde kabum ɨpka eyenonj, ɨ ket Tina bꞌauyaena rɨga wa agoninonj rɨga bobo wa yingg iyenam. 17 Ɨ komkesa rɨga diyam auto re kea ngor aukɨto. Seg ket bꞌauyaena rɨgap rɨga wa pɨlke kombyam owou akatto dɨde ket kea twelp (12) wat yɨndangɨr amnɨkto.

Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt dɨde Yesu ma Uj dɨde Utnyita gatab Bage Yɨt

(Mat 16:13-28; Mak 8:279:1)

18 Ɨ yɨpa wɨnɨnd re Yesu Tinta yɨr opmitenonj, Tina bꞌauyaena rɨga re kea dɨkɨnd Ton kɨma wekenonj. Ɨ Ton ket ten arkisinonj da, “Yena rɨgap yomnɨkenenyi da yeten Kon?” 19 Ɨ ton mɨra yomno da, “Rɨgap endenenanj da Man re baptiso omnɨkayam Yoantet, ajɨ nɨndap da Man Eliyatet, ɨ nɨndap da yɨpa bꞌilap bageyam e utnyitonj.” 20 Ajɨ Yesu ten egekisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim, wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” Sɨ Petro ket mɨra yomnonj da, “Man re Godɨmna Kerisotet yena re God gaya yeaukonj Tina wɨko omnɨkam.”

21 Ɨ Yesu danda kɨma ten engainonj da, “Goro yena rɨga wumɨr tamnina Kor gatab!” 22 Seg Yesu yindonj da, “Rɨgamna Bꞌɨga bꞌogla jogjog bꞌɨdgotnena rakatenin, ɨ Ju rɨga waina elda rɨga ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap bꞌogla ɨsayi dem, ngɨrpu bꞌogla onganji dem. Seg nowam bibɨrɨnd Ton bꞌogla kwa tutnyis dem uj ke.” 23 Ɨ Ton ket komkesa rɨga amninonj da, “Yet ra man singi taet Ken yɨmta undokam, man bꞌogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt, ɨ kwa man bꞌogla ita bibɨr rɨrɨrɨnd komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul bꞌagbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket. 24 Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta ɨtemb tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta ɨtemb tina yɨrkokar dadal okas dem. 25 Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar edamkisɨt dem, sɨ nangga bꞌogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke? 26 Ɨ kwa yet ra man Ken dɨde Koina yɨt gar ke ɨngar kɨma takasinyɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd, Rɨgamna Bꞌɨgat daka men ɨngar kae motɨny dem, ra Ton yɨna aneru kɨma ik dem Tina bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma dɨde Ti Bꞌu ma bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma. 27 Ajɨ Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton yɨr ongi dem God ma pumb tungg.”

Yesu ma Bꞌenga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)

28 Ɨ onggɨtyam gatab yɨt opurena seg ke re ket ama rɨka eitɨm (8) bibɨr awonj, Yesu ara emokinonj Petro ɨ Yoan ɨ dɨde Yakobo dɨde ket wuwonj de yɨpa dor kumb wa yɨr opmitam. 29 Ɨ re Ton yɨr opmitenonj, Tina wɨp re etama kɨma na aukonj dɨde Tina kobɨrgɨm ngaya pɨla na ɨnyomarena kɨma bɨlbɨljog aukonj. 30 Ɨ odedend ket nɨmog rɨga, Mose ake Eliya, pɨta awonda bꞌogɨl ɨnyomarenand dɨde Yesu kɨma yɨpand yɨtnono aenonda Tina gowukoi ɨraram gatab rɨnte ra rɨrɨrkɨp tainy dem Yerusalemɨnd. 32 Ajɨ onggɨt wɨnɨnd Petro dɨde ton kɨma rɨga re ma sobijog yɨtpa pena yɨr uwonento. Ajɨ re ton yɨr opngɨkto, ton kea yɨr angto Yesumna bꞌogɨl ɨnyomarena dɨde nɨmog rɨga Ton kɨma onyiti. 33 Ɨ re ton Yesund ɨraram yomnonda, Petro Yesund yomnonj da, “Ukoyam! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ sɨn nowa plaimet raranginum, yɨpa Mornɨm, ɨ yɨpa Mosem, ɨ dɨde yɨpa Eliyam.” Ajɨ ton maka nony awonj nangga mana ton yindonj. 34 Sɨ re ton onggɨtyam yɨt apureninonj, rɨm ikonj dɨde ket ten ekangɨnjinonj. Ɨ re ton rɨm bora wa bꞌɨgarkɨto, ton kea moga aukɨto. 35 Ɨ ara ikonj onggɨt rɨm bora ke odede da, “Ɨtemb jɨ Koina Bꞌɨga yena re Kon yobagendond. Sɨ wɨn Tin yutkunda!” 36 Ɨ onggɨtyam ara seg ke ket, ton Yesu nena na yɨr yongo. Sɨ ton nowa rɨga yɨt kesa na wekenonj onggɨt gatab, ɨ onggɨt wɨnɨnd ton makwa yena ngai wumɨr amnento nangga na re ton yɨr angto.

Yesu Yɨpa Kewar Bꞌɨgam Negɨr Wɨngawɨnga Yewaikitawonj

(Mat 17:14-18, 22-23; Mak 9:14-32)

37 Ɨ ɨspari ke ket re ton tuwonj dor kumb ke, ukoi rɨga bobo kea tuwonj Yesund wɨpwɨp omnam. 38 Ɨ odedend ket onggɨt rɨga bobo wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Yesund ara yɨawonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Kon Men mɨtenaen da Man kor bꞌɨgand kear omnyɨt, nokɨp ton re kor lesmɨta bꞌɨga e. 39 Ɨ negɨr wɨngawɨngat tin yemorkeneny dɨde ɨndama kamil yowarkeneny, ɨ tumol aembɨka kɨma tin kakwulwul yomnɨkeneny, ngɨrpu tin gou wa nenegɨr kana ɨngmandena yiyeneny, ɨ ɨngkaemb ket tin yɨrareneny. Ajɨ ɨdenata ɨrar ra tin gou wa omɨny. Ajɨ maka ra ton odede nenegɨr kana omnena iyeny, ton ma ɨta tin ɨrarena iyeny. 40 Sɨ kon ke pop Moina bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa bꞌɨtena yoramisɨn negɨr wɨngawɨnga ewaikitam, ajɨ ton ma rɨrɨr na.” 41 Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa dɨde gar eskamki rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd! Rɨdede pɨn e Kon nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma dɨde rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmena okasɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab?” Ɨ Ton ket bꞌɨgam bꞌund yomnonj da, “Mor bꞌɨgand iyɨm Kor pɨlwa!” 42 Ɨ re ɨtemb bꞌɨga ikonj Ti pɨlwa, negɨr wɨngawɨngat tin gou wa yɨskantonj dɨde ukoi kana kaktɨtɨ kɨma yɨjgɨndenonj. Sɨ Yesu ket negɨr kɨlkɨl wɨngawɨngand samany yiyowonj, dɨde ket onggɨt kewar bꞌɨgand yɨsakendonj, ngɨrpu ti bꞌuɨm bꞌɨga yokawonj. 43 Seg komkesa rɨgap wɨnga kesa aukɨto Godɨmna ukoijog danda gatab.

Ɨ re komkesa rɨga kɨd kesa aena wuwenonj onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re Yesu amnɨkinonj, Ton Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da,
44 “Wɨn bꞌobogɨl onggɨtyam Koina yɨtkak gar ke takasindam nangga gatab im ra Kon wumɨr tamninyɨn. Mop nokɨp Rɨgamna Bꞌɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa.” 45 Ajɨ Tina bꞌauyaena rɨgap maka nony aukɨto onggɨtyam opureni yɨt gatab, dɨde onggɨtyam yɨt re egiti na yɨbnonj towa pɨlke, sɨ onggɨt penaemb ton maka yongwato. Ɨ ton kwa moga na aukɨto Tin ɨgekitam onggɨtyam opureni yɨtkak gatab.

Yete Ukoyam

(Mat 18:1-5; Mak 9:33-40)

46 Ɨ yɨpa yɨt bꞌugwatena pɨta awonj bꞌauyaena rɨga wa wɨngɨrɨnd da yete ukoyam yɨbɨm towa wɨngɨrɨnd. 47 Ajɨ Yesu kea wumɨr awonj towaina garɨnd onggɨtyam yɨt bꞌugwatena gatab, ɨ Ton ket yɨpa bꞌɨga sobijog yokatonj dɨde ket Ti yɨu ke yonyitonj. 48 Seg Ton ket ten amninonj da, “Yet ra odede bꞌɨga sobijog simesime omɨny Koina nyɨ kɨma, ton re Kena simesime nomɨny. Ɨ dɨde yet ra Ken simesime notɨny, ton re kea simesime yomɨny yet re Ken nɨtmɨkitonj. Mop nokɨp yet ra sobijogjog tainy komkesa wa wɨngɨrɨnd, ton re ukoijog rɨga e.”

49 Ɨ Yoan ket Yesund yomnonj da, “Ukoyam! Sɨn yɨpa rɨga yɨr yongu Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga ewaikitand. Sɨ sɨn tin yɨswangu da, ‘Goro yɨmta ke odede omnɨkɨm dem!’ nokɨp ton ma ɨta yɨmta undoka miyeny sɨn kɨma.” 50 Ajɨ Yesu tin yomnonj da, “Goro tin ɨswanga! Mop nokɨp yet ra maka wen tajgasiny, ton re wa tab ke rɨga e.”

Samariya Rɨgap Yesund Yɨsayo

51 Sɨ Yesum pumb wa menonɨm wɨn re kea wus wa auka ikonj, ɨ Ton ket danda kɨma yɨmjatonj menonɨm de Yerusalem taun wa. 52 Ɨ Ton ket naska nata nɨnda bageyam etmɨkisinonj Samariya eriya wa, sɨ ton ket wuwonj dɨde ket bꞌɨgarkɨto yɨpa tungg wa Tinɨm gasa ongonjenam. 53 Ajɨ demb de rɨgap maka Tin simesime yomno, mop nokɨp Ti menon yɨbnawonj re Yerusalem taun wa na. 54 Ɨ re Tina bꞌauyaena rɨga Yakobo ake Yoan onggɨtyam mɨle yɨr yongonda, ton endonda da, “Yonggyam! Ma man singi et da sɨn wul ingaya wub kumb ke inkam dɨde ten so omnam?” 55 Ajɨ Yesu ten wɨp awarkitonj, ɨ samany eyowonj. 56 Ngɨrpu ton ket wuwonj bꞌenga tungg wa.

Yesund Yɨmta Undoka gatab Yɨt

(Mat 8:19-22)

57 Ɨ re ton menon yokato, nyawɨnd yɨpa rɨga Yesund yomnonj da, “Kon ɨta men yɨmta undoka mitiyenyɨn rɨtata ra man metkenyɨt.” 58 Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Gongɨr wa opima towa wul bora wɨmenam, dɨde pumbɨnd ngena wa kwa opima towa met, ajɨ Rɨgamna Bꞌɨgam re awɨr e kwa Ti wɨmenapu pɨpmet mop owaglitam.” 59 Ɨ Yesu kwa ket yɨpa rɨgand yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ajɨ onggɨt rɨgat Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Kon yɨmta kae Mor pɨlwa tɨtenjɨn ajɨ naska kon kor bꞌund eungitam neken.” 60 Ajɨ Yesu tin yomnonj da, “Toko wɨngawɨnga ke uj rɨgap gop raukinem towainajog uj rɨga, ajɨ man meke God ma pumb tungg gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam.” 61 Ɨ kwa yɨpa rɨgat yindonj da, “Yonggyam! Kon men ɨta yɨmta mutundoken, ajɨ naska Man ken nɨnjɨkite wɨdaemb yɨt omnam rɨga yepim re wekeny koina metɨnd.” 62 Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Yet ra yɨm taramis gou ungankapu gasa kumbɨnd, ɨ ra kak wa yɨr tetaingis, ton ma dɨmdɨm e unganka yiyeny. Sɨ ton ma rɨrɨrkɨp rɨga e God ma pumb tungg wɨko iyenam.”

Copyright information for `GDR