Mark 10

Yesu Bondɨk Awou gatab Auyaeninonj

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

Ɨ Yesu ɨngkek ket yiwatonj dɨde ket yikenonj de Yuda eriya nata dɨde ket Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa. Re rɨga bobo bꞌusaya Ti pɨlwa wuwenonj, Ton ket ɨja na kwa ten auyaeninonj rɨngmena re naskand ten auyaeneninonj. Ɨ ket nɨnda Parisai rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket odede yɨt kɨma Tin yotonkeno da, “Rɨngma gog yɨtɨt yinj? Ra yɨpa rɨgat ti konggand bondɨk tomɨny, ton bꞌogɨl e o ma bꞌogɨl e?” Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Rɨdede na Mose bꞌingawa yoramitonj wa pɨlɨnd?” Sɨ ton mɨra yomno da, “Mose ningainonj da ra yɨpa rɨgat singi tainy ti konggand bondɨk omnam, ton bꞌogla bondɨk omna peba tɨrɨkau dɨde ket ɨtomb kongga tewaikis.” Ɨ Yesu ten amninonj da, “Mose onggɨtyam bꞌingawa yɨt wanɨm yɨrɨkonj, nokɨp waina gar re rogɨlkak na. Ajɨ re God naska gowukoi yotobarkonj, Ton rɨga amnɨkonj re rɨga ake kongga na. Onggɨt paemb rɨgat ti bꞌu ake ti mog terar ɨ dɨde ti kongga kɨma bꞌitɨnkisya. Sɨ osiemb jɨ molkongga yɨpaina jɨ i taya. Sɨ osiemb molkongga re ma nɨmog i, ajɨ ton yɨpaina jɨ i. Sɨ onggɨt paemb rɨna re God yɨpand enkitonj, goro yet wetaweta ramɨn.” 10 Ɨ re ket yɨpa met wa bꞌɨgarkɨto, bꞌauyaena rɨgap Yesund yɨwatɨnto, ngɨrpu Tin yerkito onggɨtyam molkongga bond ke awou gatab. 11 Sɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Yet ra ti konggand bondɨk tomɨny dɨde kwa yɨpa bꞌenga kongga tokas ti konggam, sɨ ton gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle e omnɨka iyeny ɨtomb sisɨl kongga kɨma. Onggɨt gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle ke, ton naskanyam konggand negɨr mɨle e omnɨka wiyenainy. 12 Ɨ kwa ra yɨpa konggat ti leond bondɨk omɨny dɨde bꞌenga rɨga okas ti leowɨm, ton kea ket gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle e omnɨka iyeny ɨtemb sisɨl leo kɨma.”

Yesu Bꞌɨga Sobijog Bꞌogɨl Amninonj

(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13 Ɨ rɨgap towaina bꞌɨga sobijog Yesum pɨlwa eyento odede nony kɨma da Yesu ten tasopainy bꞌogɨl omnam. Ajɨ bꞌauyaena rɨgap ten samany kɨma rɨga ogoka eyento bꞌɨga iyenam Yesum pɨlwa. 14 Ajɨ re Yesu yɨr anginonj, Ton gar soro awonj Tina bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa, ngɨrpu ten amninonj da, “Tou bꞌɨga sobijog Kor pɨlwa. Goro bꞌɨga ogoka eyenindam, mop nokɨp odede bꞌɨga wa maemb jɨ God ma pumb tungg. 15 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen wumɨr tamninyɨn da yet ra maka ra God ma pumb tungg ɨmɨnjog ke okas odede bꞌɨga sobijog re dɨde, ton makwa ɨta bꞌɨtgarɨk dem onggɨt God ma pumb tungg wa.” 16 Ɨ Yesu yɨpayɨpa bꞌɨga yɨm ke ikwatena eyeninonj ɨ yɨm aramiteninonj towa pɨlɨnd bꞌogɨl omnam.

Jogjog Gasa kɨma Sisɨl Rɨga

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17 Ɨ re Yesu menon yokatonj, nyawɨnd yɨpa rɨga Ti pɨlwa bꞌɨtkonj ɨ ket Ti pɨl wa kumsos bꞌamkonj. Seg ton ket Yesund yerkitonj da, “Bꞌogɨl ouyaena rɨga-wɨi! Nangga e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨntam?” 18 Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Nangga pena man Ken nogenaet da bꞌogɨl rɨga? Makwa ɨta yete bꞌogɨl rɨga ajɨ Godta tinta yɨpaina. 19 Man wumɨr et jɨ opi re God ma bꞌingawa yɨt, goro rɨga ongandɨm, goro gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle omnɨka, goro yurowam, goro rɨga gatab yɨr ungati kesa bꞌanygɨnena yɨt usekɨm, goro okatɨm yɨpa rɨga ma gasa bꞌanygɨnena nya ke, tesnaet mor bꞌu ake mor mog.” 20 Seg ton ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Kon kea komkesa onggɨtyam bꞌingawa yɨt yɨmta undoka eyeneninond koina kewar wɨn ke ngɨrpu yu.” 21 Ɨ ket Yesu tin yɨr yɨpkonj dɨde singi yiyenonj, dɨde ket tin yomnonj da, “Man yɨpa gasa e yesungaet. Sɨ man meke! Ɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog bꞌogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!” 22 Ɨ onggɨt rɨgat ket as ɨrontonj ɨ ton ket gar bebɨg kɨma yiwatonj, mop nokɨp ti jogjog gasa na yɨbnainonj.

23 Ɨ Yesu yɨrɨk ɨnjomkena eyeninonj dɨde tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Jogjog gasa kɨma rɨgam bꞌɨgaram de God ma pumb tungg wa, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e.” 24 Ɨ ket Yesu ma odede yɨt map, bꞌauyaena rɨgap kɨd kesa aukɨto. Sɨ Yesu bꞌusaya ten mɨra amninonj da, “Kor bꞌɨgawar! Utkunda! God ma pumb tungg wa bꞌɨgaram re ma sobijog bebɨg e. 25 Ukoi jɨ bꞌangga kamel bꞌɨgaram de nidɨl bora wa, ɨtemb re jɨ ma bebɨg e, ajɨ jogjog gasa kɨma rɨgam God ma pumb tungg wa bꞌɨgaram, ɨtemb re jɨ ukoijog bebɨg e.” 26 Yɨt seg ke Bꞌauyaena rɨgap ɨsanikesa ukoijog kɨd kesa aukɨto, ɨ ket towalenggyam bꞌarkento da, “Sɨ yete rɨrɨr e yɨrkokar okatam?” 27 Yesu ten yɨr epkinonj dɨde ket amninonj da, “Rɨgam onggɨtyam gasa ti omnɨkam re ma rɨrɨr im, ajɨ Godɨm nena Ti rɨrɨr im. Mop nokɨp Godɨm re komkesa gasa rɨrɨr im Ti omnɨkam.” 28 Sɨ ket Petro Yesund yomnonj da, “Yɨr de, sɨn komkesa gasa erarkɨtondam dɨde ket mena yɨmta undoka miyenyu. Sɨ rɨngmim taukanj sowanɨm?” 29 Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepiya re erarkɨto towa met, towa nanywar, towa yɨngganwar, towa mog, towa bꞌu, towa bꞌɨgawar, dɨde towa gou kor map dɨde God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt map, 30 ton ɨmɨnjog opima andredpyam takatanj onggɨt gowukoyɨnd met, nanywar, yɨngganwar, mog, bꞌɨga dɨde gou, ajɨ ton opima bebɨg dɨde bꞌɨsadrena mɨle takatenanj rɨga wa pɨlke God ma yɨt yɨmta undokand. Ɨ ton ɨmɨnjog dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okasi dem de sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem. 31 Ajɨ rɨga yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem. Ɨ rɨga yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem.”

Yesumna Nowam Bage Yɨt Tina Uj dɨde Utnyita gatab

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32 Re ton menon yokato de Yerusalem taun wa, nyawɨnd Yesu naskanaska nya yɨmayonj. Sɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga gɨmɨrom kɨma kaktɨtɨ aukɨto dɨde kwa nɨnda Tina yɨmta undoka rɨgap daka moga aukɨto. Ɨ Yesu ket bꞌusaya twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma yɨpand awonj, dɨde Ton ket amninonj Ti gatab yɨt rɨnsim ra taukanj dem Ti pɨlɨnd 33 da, “Yɨr de, men menon yokasu re Yerusalem ma. Yɨpa rɨgat ɨta Rɨgamna Bꞌɨgand tɨb yii dem dɨde takainy dem yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga wa pɨlwa, ɨ ket tonpim tɨrɨr omnyi dem Tin ongandam. Ɨ dɨde ton ket Tin yiyi dem de God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. 34 Ɨ ton ket God ma obagɨki kesa rɨgap Tin ngong engena kɨma jɨ malɨk omnɨka iyenyi dem, Tin auya ɨtmanda iyenyi dem, ɨ Tin ɨraska iyenyi dem, ngɨrpu onganji dem. Seg ket nowam bibɨrɨnd Ton tutnyis dem uj ke.”

Yakob ake Yoan Towaina Bꞌarkita

(Mat 20:20-28)

35 Ɨ Jebedaimna bꞌɨga Yakobo ake Yoan Yesum pɨlwa tetkonda dɨde Tin yomnonda da, “Ouyaena rɨga-wɨi, sɨn singi da Man yɨpa gasa sowanɨm omnɨket nangga mana ra sɨn metɨrkisya.” 36 Sɨ Yesu ten mɨra amnonj da, “Nangga gasa mi wɨn singi aya Kon wanɨm omnɨkam?” 37 Ɨ ket nanyɨngganɨp Yesund yomnonda da, “Ra Man king nyɨ okasɨt dem bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma, sowa notkaet nɨmog pɨpmet omitam yɨpa Moina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa kwa sawai yɨm tab ke.” 38 Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn ma wumɨr i nangga ma wɨn nerkisya. Rɨka wɨn rɨrɨr i Koina bꞌɨdgotnena kapo nyɨ onayam rɨnte ra Kon onaen dem, dɨde Koina ujɨm baptiso okatam rɨnte ra Kon okasɨn dem?” 39 Ajɨ ton tin mɨra yomnonda da, “Sɨn rɨrɨr i.” Sɨ Yesu mɨra amnonj da, “Wɨn bꞌogɨl i onaya dem Koina bꞌɨdgotnena kapo nyɨ rɨnte ra Kon onaen dem, dɨde Koina ujɨm baptiso okasya dem rɨnte ra Kon baptiso okasɨn dem. 40 Ajɨ omitam gatab ɨt re Kor yɨmjog yɨm tab wa dɨde sawai yɨm tab wa, ɨtemb re ma Kor ogona gasa im. Ajɨ God towa mi jɨ pɨpmet takau dem yama na re Ton angonjenawonj.” 41 Ɨ re ten (10) ɨtmɨkitijog rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton Yakobo ake Yoan wa pɨlwa soro aukɨto. 42 Seg Yesu ket komkesa bꞌauyaena rɨga ara emokinonj Ti pɨlwa menonɨm dɨde ten amninonj da, “Wɨn wumɨr im da wɨp iyoi rɨga yepim re rɨga angwatenanj God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ton towaina rɨga wanɨm aukenenanj re yonggyam im, dɨde kwa towaina ukoijog nyɨ rɨgap ɨsanikesa danda engaenenanj towaina rɨga wa pɨlwa. 43 Sɨ wa wɨngɨrɨnd re ma ɨja e jɨ. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy ukoi rɨga awowɨm, ton bꞌogla waina wɨko rɨga rau. 44 Ɨ daka kwa wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy pumbjog wa ukoi rɨga wɨmenam, ton bꞌogla komkesa rɨgaina goujog wɨko rɨga rau. 45 Mop nokɨp Rɨgamna Bꞌɨga ma odede mop pena ikonj onggɨt gowukoi wa da rɨga Tinɨm wɨko rɨga taukanj. Ajɨ Ton ikonj re rɨga wa wɨko rɨga awou mana dɨde Tina yɨrkokar ke jogjog rɨgaina negɨr mɨle ɨraba mɨra okawa mana.”

Yesu Yɨrdɨdɨ Rɨga Bartimeond Yɨsakendonj

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46 Ɨ ton ket tuwonj de Yeriko wa. Ɨ re Yesu Yeriko ke yiwatonj Tina bꞌauyaena rɨga dɨde ukoi rɨga bobo kɨma, yɨpa yɨrdɨdɨ rɨga, Bartimeo ɨt re Timaiyo ma bꞌɨga, ton nya yɨund omiti yɨbnenenonj wulkɨp bꞌɨjenenand. 47 Ɨ re ton utkundonj da Najaret tunggam Yesute yik, ton ket Yesund bꞌokta ara yɨawonj da, “Dawidɨmna bꞌɨga, Yesu-wɨi! Kear nomne-o!” 48 Ajɨ jogjog rɨgap tin samany yiyowo da, “Muma kesa ae!” Ajɨ ton kwa ara yoikɨndenawayonj da, “Dawidɨmna bꞌɨga-wɨi! Kear nomne-o!” 49 Seg ket Yesu omanda onyitonj, ɨ ket rɨga amninonj da, “Tin ara yemoka!” Ɨ rɨgap ket onggɨt yɨrdɨdɨ rɨgand ara yemoko da, “Sam ae! Utnyite! Ton ke ara memok.” 50 Ɨngkek ket ton tina kobɨrgɨm bꞌɨskantonj, dɨde bꞌatiyakena yikonj Yesum pɨlwa. 51 Ɨ Yesu tin yerkitonj da, “Nangga ma man singi aet Kon mornɨm omnɨkam?” Seg onggɨt yɨrdɨdɨ rɨgat Tin mɨra yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Kon singi en yɨr opngendam.” 52 Ɨ Yesu tin yomnonj da, “Yiwate! Moina gar ke utkundate men mɨsakenj.” Seg odenja ket ɨtemb yɨrdɨdɨ rɨgat yɨr bꞌɨskena yikenonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj nyawɨnd.

Copyright information for `GDR