Mark 11

Yesu Yerusalem wa Bꞌɨgaronj

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Yoan 12:12-19)

Ɨ ton ket Yerusalem taun wuswus wa aukɨto dɨde ket opento de Betpage tungg dɨde Betaniya tungg wa rɨna re Olib dorɨnd ebnonda. Ɨ ɨngkenaemb ket Yesu Tina nɨmog bꞌauyaena rɨga etmɨkitonj odede yɨt kɨma da, “Wɨn eka onggɨt tungg wa rɨnte re wa wɨp ke yɨbɨm! Ra wɨn onggɨt tungg wa bꞌɨtgarya, odenja odarya dor yɨpa dongki bꞌɨga rɨnte re kai ke wulɨm pɨlɨnd ɨjobɨki yɨbɨm dɨde makaya yɨpa rɨgat angis tina teskak kumbɨnd. Sɨ wɨn ket kai ɨtrekya dɨde iya dor kor pɨlwa. Ɨ ra yɨpa rɨgat wen tarkis dor da, ‘Wɨn nangga pae odede yomnɨkya?’ wɨn bꞌogla wumɨr omnya dor da, ‘Yonggyam ɨtemb dongki bꞌɨga singi e yomɨny ingawam’. Ɨ ra wɨn yɨt opurena seg taya dor, ɨtemb rɨga odenja e ɨtmɨkis dor dɨkɨnd.” Re ket ton nɨmog bꞌauyaena rɨga opendonda de onggɨt tungg wa, ton kea yodaronda yɨpa dongki bꞌɨga rɨna re ɨjobɨki yɨbnonj yɨpa met mora wusɨnd, ngɨrpu ton ket dongki kai yɨtrekonda. Ɨ nɨnda onyiti rɨgap ten amno da, “Nangga pae wɨn dongki bꞌɨga kai yɨtrekya?” Ɨ ton ket mɨra amninonda rɨja na re Yesu ten amnonj. Ɨngkek ket rɨgap ten etmɨkito. Ɨ ton ket ɨtemb dongki bꞌɨga iyonda Yesum pɨlwa dɨde towaina tumɨnd kobɨrgɨm dongki kumb wa aramkinonda. Seg Yesu dongki kumb wa angitonj. Ɨ jogjog rɨgap kea towaina tumɨnd kobɨrgɨm Tina menonpu nyawɨnd ondrɨka eito, ɨ dɨde kwa jogjog rɨgap wulpip epkɨto sopapund dɨde nyawɨnd ondrɨka eito ukoi ɨsnawa kɨma. Ɨ rɨga yepiya re ti wɨp nata dɨde ti kak nata wuwonj, ton bꞌokta ara kɨma ger ɨtanga yiyo da,

“Osanna, sowa Yɨrkokar Okawa Rɨgam pɨlwa!
Ɨta God ma bꞌogɨl Man kɨma
yete re Yonggyamɨm nyɨ kɨma ik!
10 Ɨta God ma bꞌogɨl mera bꞌu Dawid ma kantrim pɨlwa rɨnte re ik!
Osanna, pumbjog Godɨm pɨlwa!”
11 Ɨ re Yesu opendonj de Yerusalem taun wa, Ton ket bꞌɨgaronj de yɨnamet aba wa ɨ dɨde Ton kwa yɨr eyeninonj komkesa gasa. Ɨ kea daka bibɨr wɨn awɨr auka yikonj, Yesu ket opendonj ɨ yikonj Betaniya wa Tina Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma.

Yesu Yɨpa Pig Wul Sake Yomnonj

(Mat 21:18-19)

12 Ɨ yɨpa bibɨr kak ke re Ton yiwato Betaniya tungg ke, Yesu owoupa na awonj. 13 Ɨ re Yesu pajapaja yɨr yongonj yɨpa pig wul rɨna re jogjog rom kɨma yɨbnonj, Ton yikonj onggɨt wul mop wa wulkɨp orakam. Ajɨ re Ton ket wul mop wa onyitonj, ton makwa pig kɨp yɨr anginonj, ajɨ rom nena na wekenonj. Nokɨp ɨtemb re ma pig kɨp wɨn na. 14 Sɨ Yesu ket ɨtemb pig wul yomnonj da, “Makwa ɨta yete yɨmta ke mor pɨlke kɨp ou dem.” Re ton pig wul sake yomnonj, kea Tina bꞌauyaena rɨgap Tina yɨt utkundo.

Yesu God ma Yɨnamet Kɨlkesa Yomnonj

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Yoan 2:13-22)

15 Seg re ton wuwonj de Yerusalem taun wa, Yesu ket bꞌɨgaronj yɨnamet aba wa. Ɨ Ton ket eaukeninonj rɨga yepiya re Godɨm sɨ gasa asogenento dɨde rɨga yepiya re imda eyenento yɨnamet aband. Ɨ dɨde ket Ton gu engendurkena eyeninonj wulkɨp sensi omnenapu kasa rɨkɨnd re bꞌengabenga wulkɨp wekenonj ogonam dɨde yɨnamet teks wulkɨp imdam, dɨde Godɨm sɨ gasa gimai osogapu kasa. 16 Ɨ Yesu ogoka eyeninonj da makwa ɨta yɨpa rɨgat gasa teyeniny yɨnamet aba nata. 17 Ɨ ket Yesu rɨga auyaeninonj dɨde amninonj da,

“Yɨna peband ɨja emb jɨ yɨnamet gatab ɨrɨki yɨbɨm da,
‘Rɨgap bꞌogla Koina met yagenae yɨr opmitenapu met ke komkesa bꞌengabenga yɨtam wa.’
Ajɨ wɨnpim ɨtemb yɨnamet wɨp yomnɨkya da raskol waina wɨmenapu met e.”
18 Sɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap kea utkundo onggɨt gatab yɨt rɨna re Yesu gasa amnɨkinonj yɨnametɨnd. Ɨ re ton utkundo da komkesa rɨga bobo re kea Yesu ma ouyaena ke sam kɨma kɨd kesa aenanj, ton ket Yesund moga yuwado. Sɨ onggɨt penaemb ton nya oraka yiyeno Yesund ongandam. 19 Ɨ re sɨ imokonj, Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga kɨma yɨpand yiwato Yerusalem taun ke.

Pig Wul Uj gatab Ouyaena

(Mat 21:20-22)

20 Ɨ ɨspari ke re ket Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga menon yokato de Yerusalem taun wa, nyawɨnd ton ɨtemb pig wul yɨr yongo re komkesa yarɨmkak uj ai na ap ke de ngɨrpu pipkak wa. 21 Sɨ Petro re kea nonyɨnd awaminonj Yesu ma sake yɨt rɨna re pig wulɨm pɨlwa yopulitonj. Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Yɨr de, ɨtemb pig wul rɨna re Man sake yomnyɨmɨt re ke yarɨmkak uj ai e yɨbɨm.” 22 Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Wɨn Godɨnd gar ke utkunda ke yokata! 23 Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da yet ra yɨpa rɨgat opulis onggɨt dorɨm pɨlwa da ‘Molenggyam bꞌuromate dɨde molenggyam bꞌɨskante sɨpa wa,’ dɨde ra ton maka nony nɨmognɨmog taeny tina garɨnd, ajɨ ra ton gar ke utkunda oramis da ‘Koina opuliti yɨt ɨta ɨmɨnjog tawɨk,’ sɨ ket ɨtemb tina yɨt ɨta ɨmɨnjog tinɨm tawɨk. 24 Odede paemb kon wen wumɨr tamninyɨn da nangga mana ra wɨn yɨr opmita ke bꞌarkita taramisindam ɨ ra wɨn gar ke utkunda oramisya da ‘Sɨn ke mɨra akasindam,’ sɨ ket opimemb gasa opima ɨmɨnjog taukanj wanɨm. 25 Ɨ ra wɨn yɨr opmitam tonyisindam, wɨn bꞌogla komkesa rɨga wa komkesa negɨr mɨle awɨr omnɨka teyenaindam rɨnsim re wɨn nonyɨnd owama eyenindam. Nokɨm da ɨdenat wa Bꞌu God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka kwa wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy.” 26 (Awɨr e)
11:26Nɨnda Grik peband da [Ajɨ ra wɨn maka ra rɨga wa negɨr mɨle awɨr omnɨka teyenaindam, sɨ wa Bꞌu God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka makwa opima wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy.]


Yesu ma Juwai gatab Bꞌarkita

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Ɨ Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga bꞌusaya wuwonj Yerusalem taun wa. Ɨ re Yesu menon yokatonj yɨnamet aba nata, odedend ket yɨna mopyam sɨ rɨga, Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga ket tuwonj Ti pɨlwa. 28 Ɨ ton Yesund yerkito da, “Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt? Ɨ yet Mor onggɨtyam juwai mokawonj onggɨtyam gasa omnɨkam?” 29 Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kon yɨpa yɨt gatab e wen tarkisinyɨn. Wɨn bꞌogla mɨra notɨnya! Sɨ onggɨt kak kaim Kon wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn. 30 Wɨn wumɨr nomna! Rɨngma, Yoanɨmna baptiso Godɨm pɨlkae ikonj, o mɨnda rɨka rɨga wa pɨlkae?” 31 Ɨ ton towa wɨngɨrɨnd yɨt bꞌɨglenena wuwenonj da, “Ra men mɨra omnyu da, ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ Ton opima netɨrkisiny dor da, ꞌSɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’ 32 Rɨngma men jaba nitinjindam da, ‘Rɨga wa pɨlkaeꞌ?” Ajɨ ton rɨga bobo na moga uwadto. Mop nokɨp komkesa rɨgap Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re ɨmɨnjog God ma yɨpa bageyam na. 33 Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn ma wumɨr im.” Ɨ Yesu daka ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kodaka ma opima wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.”

Copyright information for `GDR