Mark 16

Yesu ma Utnyita

(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Yoan 20:1-10)

Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr seg awonj, Magdala tunggam Mariya, Yakobomna mog Mariya, dɨde Salome, opimemb nowa konggap ujgɨmɨnd ɨsnɨkam ngɨrangngɨrang gaya emdɨto, nokɨm da ɨdenat ton menon okasi de Yesu ma gopmet wa dɨde ket onggɨt gaya ke ɨsnɨki Tina ujgɨm. Ɨ onggɨt Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr awonj re Sande na, ɨ onggɨt Sandend ton wuwonj Yesu ma gopmet wa sɨtawarjog lom ɨlitand. Nyawɨnd ton towalenggyam bꞌarkento da, “Yepim meranɨm gopmet utwangki gɨmo ururkisi gopmet mora ke?” Ajɨ re ton onggɨt gɨmo yɨund oski gopmet wa bꞌobogɨl pumb wa yɨr aukɨto, kea ton ket yɨr yongo ɨtemb ukoijog gɨmo rɨna re ururkiti yɨbnonj mora ke. Ɨ re ket gopmet wa opekto dɨde gopmet wɨngɨr wa bꞌɨgarkɨto, ton ket yɨr yongo yɨpa sisɨl rɨga yet re yɨmjog yɨm tab ke omiti yɨbnonj pɨnpɨn bɨlbɨl kobɨrgɨm bꞌikiti. Sɨ ton ukoi moga kɨma kɨd kesa aukɨto. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Goro moga kɨma kɨd kesa tainam! Wɨn Najaret tunggam Yesu na orakam otupya yena re wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨko. Ajɨ Ton ke utnyis, ɨ Ton awɨr e dɨkɨnd. Sɨ wɨn yɨr yonga Tina pɨpmet rɨkɨnd re Tin yoramito. Ajɨ wɨn wuwe, ɨ Tina bꞌauyaena rɨga dɨde Petro wumɨr tamnindam dor da, ‘Ton naska e yik dem de Galili wa, ajɨ wɨn yɨmta kaim wuyɨt dem dɨde ket amaemb de wɨn Tin yɨr ongya dem odede rɨngmana re Ton wen wumɨr amninonj naskand.’” Onggɨt kak ke ket ton opekto gɨmo yɨund oski gopmet bora ke dɨde bꞌɨkto, mop nokɨp ton kaktɨtɨ dɨde moga kɨma nonysɨpsɨp na aukɨto. Ɨ ton makwa nangga yɨt na apurento dɨde makwa yena wumɨr yomno nokɨp ton ukoijog moga nat wekenonj.

(Nɨnda Grik peband awɨr e onggɨtyam yɨt Mak 16:9-20. Sɨ nɨnda wumɨr rɨgap endenanj da opimemb bes re ma Makɨt erɨkinonj.)

Yesu Pɨtapɨta Awonj Magdala Tunggam Mariyam pɨlwa

(Mat 28:9-10; Yoan 20:11-18)

[Re Yesu sɨtawarjog utnyitonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr Sandend, ton naskajog pɨtapɨta awonj Magdala tunggam Mariyam pɨlwa ya pɨlkena re ton seben (7) negɨr wɨngawɨnga eaukeninonj. 10 Seg ket onggɨt konggat wikonj de Yesu ma bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa yepiya re naskand Yesu kɨma yɨpand wekenonj. Ɨ re ton Yesu ma uj map gar bebɨg kɨma yii bꞌɨrɨnena wuwenonj, ɨtomb konggat ket ten wumɨr amninonj Yesu ma utnyita gatab. 11 Sɨ re ton tin wutkundo da Yesu ke yilo ainy dɨde ton kea Tin liyalliyalkɨp yɨr yong, ton maike ɨtomb konggamna yɨt ɨmɨnjogɨm yomno.

Yesu Pɨtapɨta Awonj Nɨmog Bꞌauyaena Rɨga wa pɨlwa

(Luk 24:13-35)

12 Onggɨt kak ke ket re Tina bꞌauyaena rɨga wa wɨngɨrɨnd nɨmog rɨga Yerusalem taun ke yiwatonda de yɨpa sobijog tungg wa, Yesu bꞌenga wɨpkak ke towa wɨpɨnd pɨtapɨta awonj towa menonɨnd. 13 Seg, onggɨt nɨmog bꞌauyaena rɨgap ket ɨtendonda nɨnda bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa dɨde ten wumɨr amninonda da, “Sɨn kea Tin yɨr yongma.” Ajɨ ton makwa towaina yɨt ɨmɨnjogɨm amnɨkto.

Yesu Pɨtapɨta Awonj Ileben (11) Bꞌauyaena Rɨga wa pɨlwa

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Yoan 20:19-23; Ɨtai 1:6-8)

14 Onggɨt kak ke, re tina ileben (11) bꞌauyaena rɨgap diyam aukɨto, Yesu towa wɨpɨnd pɨtapɨta awonj ɨ ket samany eyowinonj towaina gar ke utkunda kesa mɨle dɨde gɨmo pɨla rogɨlkak gar gatab, mop nokɨp ton maka ɨmɨnjogɨm amnento rɨga yepiya re Yesund wɨp yɨr yongo Tina utnyiti kak ke. 15 Ɨ Ton ket ten amninonj da, “Komkesa gowukoi wa wuwene, dɨde komkesa rɨga wa pɨlwa God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena iyenya. 16 Yepiya ra onggɨtyam yɨt gar ke utkunda ke okasi dɨde baptiso okasi, ton opima yɨrkokar okasi dem. Ajɨ yepiya ra maka onggɨtyam yɨt gar ke utkunda ke okasi, ton opima negɨr ma bꞌɨsagɨka okasi dem bꞌɨsagɨka wɨnɨnd. 17 Ɨ gar ke utkunda rɨga opima odede kɨd kesa kɨma danda wɨko tamnɨkanj dem, ton kwa opima negɨr wɨngawɨnga teaukenanj dem Koina nyɨ kɨma, ɨ bꞌengabenga sisɨl yɨt opima tapurenanj dem. 18 Ɨ ton opima negɨr guda kɨma gɨrem towa yɨm ke imda teyenanj dem, ajɨ ton makwa ɨta negɨr okatenyi dem. Ɨ ra ton uj kɨma negɨr guda nyɨ tanaikanj dem, ajɨ ton makwa ɨta negɨr okatenyi dem. Dɨde ra ton yɨm taramitenanj dem kopa rɨga wa pɨlɨnd, sɨ kopa rɨga opima bꞌɨsagɨka tuweny dem.”

Yesu ma Menon Pumb Tungg wa

(Luk 24:50-53; Ɨtai 1:9-11)

19 Re ket Yonggyam Yesu towa pɨlwa yɨt opurena seg awonj, God Tin yurowatonj pumb tungg wa. Ɨ Yesu ket juwai kɨma pɨpmetɨnd omitonj Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke de pumb tungg wa. 20 Onggɨt kak ke ket Tina bꞌauyaena rɨga wuwenonj komkesa gatab wa, dɨde pɨtapɨta yomneno God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt. Ɨ re ton God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomneno, Yonggyam daka ton kɨma yɨpand gɨlgɨl wɨko amnɨkinonj. Ɨ Ton ket ten danda agoninonj kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam nokɨm da ɨdenat rɨgap ɨmjatenyi da towaina opureni Tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt re ɨmɨnjog e.]

Copyright information for `GDR