Mark 2

Yesu Yɨpa Dɨmɨr Kopa Rɨga Bꞌogɨl Yomnonj

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

Nɨnda bibɨr kak ke Yesu kwa bꞌusaya bꞌɨgaronj de Kaparnaum taun kara bora wa. Ɨ yɨdɨr yɨt re kea yikenonj ket da ɨta Ton de onggɨt met wa. Ɨ re ket jogjog rɨga bobo auka wuwenonj onggɨt met wa rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj, sɨ ɨtemb met re kea gangga kesa awonj dea ta ngɨrpu mora dunda wa dɨde daka kwa mora bau ke. Ɨ Yesu ket God ma yɨt usenenainonj. Ɨ ngɨrpu ket nɨnda rɨgap yɨpa dɨmɨr kopa rɨga tɨtɨnd iyo Yesum pɨlwa. Ajɨ towanɨm re ma rɨrɨr na kopa rɨga iyoyɨm de Yesum pɨlwa rɨga jogjogɨp. Ton ket bau ke tɨt na ket ɨjo ɨ wuwonj de ket met papkak kumb wa, ngɨrpu ket ton tumɨnd ouki gasa yotorko, ɨ Yesum tunkɨpɨnd bora yomnɨko. Re ket seg, ɨ ket ɨtemb tɨt rɨkɨnd re dɨmɨr kopa rɨga yutungi yɨbnonj, inka yiyo de Yesum wɨp wa. Sɨ re Yesu towaina gar ke utkunda yɨr yongonj, Ton yomnonj ket ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgand da, “Bꞌɨga! Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj.” Ajɨ nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yepiya re de wekenonj, ton towaina garɨnd bꞌarkena wuwenonj da, “Nangga mop pae ton rɨga jɨ odede yɨt apureniny? God na yɨsadreny. Yete rɨrɨr e negɨr mɨle awɨr omnɨkam? Ajɨ Godta tinta yɨpaina.” Ɨ kea ton Yesu odenja tina wɨngawɨnga ke wumɨr yokatonj rɨja na re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap Tin yɨt yɨpateno towaina garɨnd. Yesu ket amninonj da, “Nangga pae wɨn odede bꞌiklawa yɨt yiyenya waina garɨnd? Rɨnte yɨt opulitam wewa ainy de ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgam pɨlwa da, ‘Mor negɨr mɨle kemb awɨr auranj,’ o omnam da ‘Utnyite! Tɨt yurowate, ɨ menon yokateꞌ? 10 Ajɨ Kon yɨpa gasa e omnɨken wen ouyawam da Rɨgamna Bꞌɨgam ɨta Tina danda gowukoyɨnd negɨr mɨle awɨr omnɨkam.” Ɨ Ton ket dɨmɨr kopa rɨgand yomnonj 11 da, “Kon motɨnyɨn. Utnyite, moina tɨt yurowate, ɨ moina met wa meke!” 12 Seg re ket dɨmɨr kopa rɨga utnyitonj, odenja tɨt yurowatonj, ngɨrpu ket menon yokatonj rɨga wa wɨpɨnd. Onggɨt mopɨp komkesa rɨga kɨd kesa aukɨto ɨ odedep ket Godɨnd yesoureno odede yɨt kɨma da, “Makwa sɨn odede wɨp gasa yɨr yongonda naskand.”

Yesu Teks Imdayam Lebind Ara Yemokonj

(Mat 9:9; Luk 5:27-28)

13 Ɨ re Yesu kwa ket yikonj sɨpa yurund, ukoi rɨga bobo wuwenonj Ti pɨlwa, ngɨrpu Ton ket ten auyaeninonj. 14 Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton kea Alpayomna bꞌɨga Lebind yɨr yongonj omiti teks imdapu metɨnd, dɨde ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ngɨrpu ket Lebi utnyitonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj.

Yesu Negɨr Mɨleyam Yɨrkokar Okawam Tatupinonj

(Mat 9:10-13; Luk 5:29-32)

15 Ɨ re ket Yesu diyam awowɨnd yɨbnonj Lebimna metɨnd, sɨ jogjog teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga kea de wuwenonj onggɨt met wa ɨ ket Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga kɨma yɨpand diyam aukɨto.
2:15Ju rɨgap opimemb rɨga negɨr yɨr kena yɨr ongong eyenento, nokɨp ton gog yɨt maka yɨmta undoka eyenento.
Mop nokɨp ma yɨpa kɨma odede rɨgapiya Yesund yɨmta yundoko.
16 Ɨ Parisai rɨga wa wɨngɨrɨnd nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap kea
2:16Ton kesam yɨna peba gog dɨde towaina dad ke bꞌɨsateni gog owama rɨga im. Ajɨ ton re gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle na amnɨkento. Sɨ onggɨt penaemb Yesu ten samany iyowa eyeninonj.
Yesund yɨr yongo diyam awowɨnd yɨpand negɨr mɨleyam dɨde teks imdayam kɨma. Onggɨt kak ke ket, ton Yesumna bꞌauyaena rɨga egekitto da, “Nangga mop pae Ton diyam ainy yɨpand teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam kɨma?”
17 Ɨ re Yesu odede yɨt utkundonj, Ton ket ten amninonj da, “Ma kopa kesa rɨgapim dokta singi omnyi, ajɨ kopa kɨma rɨgapim. Kon ma negɨr mɨle kesa rɨga na tatupinond engendam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, ajɨ negɨr mɨle kɨma rɨga na.”

Owou Uwabɨka Wɨn Okata gatab Yɨt

(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18 Yoanɨmna bꞌauyaena rɨga dɨde Parisai rɨga re owou uwabɨka wɨn na yokateno, ajɨ Yesumna bꞌauyaena rɨgap re maka yokateno. Sɨ onggɨt penaemb kea nɨnda rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yerkeno da, “Nangga pae Yoanɨmna bꞌauyaena rɨga dɨde Parisai rɨga waina bꞌauyaena rɨgap owou uwabɨka wɨn yokatenyi, ajɨ moina bꞌauyaena rɨgap re ma ɨta ton owou uwabɨka wɨn yokatenyi?” 19 Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Rɨngma, rɨrɨr e ton sisɨl kongga kɨma rɨgamna rɨgawarɨp owou uwabɨka wɨn okasi, ra ton sisɨl kongga kɨma rɨga dɨkɨnda towa wɨngɨrɨnd ɨbɨm? Ma rɨrɨr e towanɨm owou uwabɨka wɨn okatam. Mop nokɨp sisɨl kongga kɨma rɨga re ɨta dɨkɨnd ton kɨma yɨpand yɨbɨm. 20 Ajɨ ɨta wɨn ik dem, ra sisɨl kongga kɨma rɨgat tewaikis dem towa pɨlke, sɨ onggɨt wɨn natemb dem ton ket owou uwabɨka wɨn okatenyi dem.

21 “Makwa ɨta yɨpa rɨgat sisɨl kobɨrgɨm kɨb ke kesam kobɨrgɨm bora pasi omɨny. Ra ton odede pasi omɨny ɨ dɨde ra ɨtemb pasi omni kobɨrgɨm nyɨ ke ɨsek, ɨta sisɨl kobɨrgɨm kɨb bꞌitɨnkur ajɨ kesam kobɨrgɨm ma ɨta bꞌitɨnkur. Sɨ onggɨt paemb ɨtemb sisɨl kobɨrgɨm kɨbɨt ɨta kesam kobɨrgɨm ɨnyowɨk dor pasi omnipund. Sɨ negɨrjog ukoi bora emb ket pɨta tainy. 22 Ɨ dɨde makwa yɨpa rɨgat ɨta sisɨl ɨk tangjɨkiny kesam bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Mop nokɨp sisɨl ɨk ɨta ɨnɨka ik, ajɨ kesam bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga ra ma ɨta warabag tawɨk. Sɨ ra ton odede omnɨk, ɨtemb sisɨl ɨkɨt opima onggɨtyam kesam bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga temkiny. Ɨ komkesa negɨr taukanj, ɨk dɨde bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga. Ajɨ sisɨl ɨk im tangjɨkiny de sisɨl bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa.”
2:22Yesu nok ma yindeny da ra rɨgap kesam gog kɨma mɨle ke singi omnyi Tina sisɨl yɨrkokar mɨle omnɨkam, ɨtemb re jɨ yɨpa wɨp e odede nony kesa mɨle osi re sisɨl kobɨrgɨm kɨb ke kesam kobɨrgɨm bora pasi omɨny dɨde sisɨl ɨk tangjɨkiny de kesam bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa.


Ju Rɨga Waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨm Yonggyam Yesu

(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23 Yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Yesu Tina bꞌauyaena rɨga kɨma wit sopapu yuru nata yikonj. Towa menon wɨngɨrɨnd, Yesumna bꞌauyaena rɨgap ket wit kolkak yɨpayɨpa utouka eyento. 24 Ɨ Parisai rɨgap ket Yesund yomno da, “Yɨr de, nangga pae ton Moina bꞌauyaena rɨgap onggɨtyam mɨle yomnɨki rɨnte re ma yiyag e omnɨkam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?” 25 Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ma ke wɨn yɨna peba yogenkonda onggɨtyam yɨtkak gatab rɨna re Dawid Mosemna gog yɨt yerbekonj, re ton dɨde ton kɨma meni rɨga gasa bꞌarakand dɨde owoupand wekenonj? 26 Sɨ onggɨt wɨnɨnd re Abiyatar yɨna mopyam sɨ rɨga yɨbnonj, rɨdede na ton bꞌɨgaronj Godɨmna yɨnamet wa? Ɨ rɨdede na ton yɨna sana awinonj rɨna re gog yɨbnonj komkesa rɨga wa owowɨm ajɨ yɨna sɨ rɨga wa nena ma owou? Ɨ kwa daka rɨdede na ton onggɨtyam yɨna sana nɨnda ton kɨma meni rɨga wa akainonj?” 27 Ɨ Yesu kwa amninonj da, “God re meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr yoramitonj rɨgam bꞌogɨl mana, ajɨ rɨga re yomnɨkonj ma meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm bꞌogɨl mana. 28 Sɨ onggɨt paemb Rɨgamna Bꞌɨga re Yonggyam e komkesa bibɨrɨm, dɨde kwa tonta Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm Yonggyam.”

Copyright information for `GDR