Mark 5

Negɨr Wɨngawɨnga ma Okati Rɨga Bꞌogɨl Omna Yɨt

(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

Ɨ ton ket sɨpa yɨpa tab wa wuwonj de Gerasen eriya gatab wa. Re Yesu gɨga ke opendonj, odenja yɨpa negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga ma okati rɨga gɨmo yɨund eski gopmet ke ikonj Ti pɨlwa, ɨ wɨpwɨp awonda Ton kɨma. Onggɨt eriyand, gopmet re gɨmo yɨund eski na wekenonj gɨmo dorɨnd. Ɨtemb jɨ negɨr wɨngawɨnga ma okati rɨga wɨmena yikenenonj onggɨt gopmet nata. Sɨ makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr na tin ɨjobɨkam kai ke o dɨde sein kai ke. Rɨgap pop jogjogpyam pɨsɨnd ɨ dɨde yɨmɨnd yɨjobɨkeneno kai ke dɨde sein kai ke. Ajɨ ton kai epkeneninonj ɨ sein kai anygɨkeneninonj ɨ dɨde dea ta bꞌɨskokeninonj ti pɨlke. Sɨ makwa yɨpa rɨgat tina danda ke tin gou wa yomnonj. Ɨ ita bibɨrɨnd dɨde sɨwɨnyɨnd ti menamena yokatenenonj gopmet gangga nata dɨde nɨnda sukak nata obaerena ara kɨma ɨ dɨde tilenggyam gɨmo orkakorkak ke tina jɨ bꞌepkenenonj. Ɨ re ton Yesund pajapaja yɨr yongonj, ton bꞌɨtkonj Yesum pɨlwa ɨ kumsos bꞌamkonj Ti pɨlwa. Ɨ dɨde bꞌokta irere kɨma yindonj da, “Yesu! Pumbjog Godɨmna Bꞌɨga! Nangga e man singi yomnyɨt kor pɨlɨnd? God ma nyɨ kɨma metɨrkisɨn. Goro ken negɨr notɨnɨm!” Nok penaemb ton odede yindenonj, nokɨp Yesu naska kea tin yomnonj da, “Negɨr wɨngawɨnga man opende onggɨt rɨgam pɨlke!” Sɨ Yesu tin yerkitonj da, “Yete mor nyɨ?” Ɨ ton mɨra yomnonj da, “Kor nyɨ tonte Ligiyon, nokɨp sɨn jogjog im.”
5:9Ligiyon re yɨpa ukoi Roma geja rɨga bobo nyɨ na, ɨ ama rɨka siks tausɨn (6,000) geja rɨga na.
10 Ɨ ton Yesund danda kɨma yɨtenawonj da, “Yesu! Man goro sɨn neteaukeninɨm onggɨt eriya ke!”

11 Onggɨt wɨnɨnd kea jogjog ongeni bꞌom bobo wekenonj dor tabɨnd. 12 Sɨ onggɨt negɨr wɨngawɨngap ket Yesund yerkito da, “Sɨn nɨtmɨkurine onggɨt bꞌom wa pɨlwa, sɨ ɨdenat sɨn bꞌɨtgarkindam towa pɨlwa.” 13 Ɨ Yesu ket ten engainonj bꞌɨgaram. Seg negɨr wɨngawɨnga ket opekto onggɨt rɨgam pɨlke, ɨ ket bꞌom wa pɨlwa bꞌɨgarkɨto. Opimemb jɨ bꞌom ama rɨka tu tausɨn (2,000) na. Ton wanakana bꞌɨkto sɨpa yuru kumb wa, ɨ ket sɨpa wa unykurto, ngɨrpu ket komkesa uj aukɨto. 14 Onggɨt kak ke ket, bꞌom ongena rɨga bꞌɨkento dɨde yɨdɨr yɨt yiyeno onggɨt taunɨnd dɨde nɨnda wuswus tungg nata. Sɨ rɨga re kea opendento onggɨtyam mɨle yɨr ongongɨm rɨna re aukonj. 15 Re ton wuwenonj Yesum pɨlwa, rɨgap yɨtabɨno onggɨt rɨgand yet re Ligiyon wɨngawɨnga ma okati yɨbnenenonj. Ajɨ ton ket kobɨrgɨm bꞌikoki dɨde bꞌogɨl nony menamena kɨma na omiti yɨbnonj. Sɨ rɨga moga na aukɨto. 16 Ɨ yepiya re mɨle towaina yɨr ke yɨr angto, ton rɨga wa pɨlwa yɨpayɨpa bꞌobogɨl esɨpkenauto rɨngma na re mɨle aukɨto onggɨt negɨr wɨngawɨnga ma okati rɨgam pɨlɨnd ɨ dɨde kwa bꞌom gatab. 17 Ɨ rɨgap Yesund danda kɨma yerkito towaina eriya ke ewaikitam dɨde menonɨm deta bꞌenga gatab wa. 18 Ɨ re ket Yesu gɨga kumb wa angitonj, ɨ rɨga yet re negɨr wɨngawɨnga ma okati yɨbnonj, ton Yesund yɨtenawonj menonɨm yɨpand Ton kɨma. 19 Ajɨ Yesu maike tin yingawonj menonɨm ton kɨma. Ɨ tin yɨt nena na yomnonj da, “Meke moina met wa, de moina rɨga wa pɨlwa, ɨ dɨde man ket ten wumɨr tamninyɨt nangga na re Yonggyam mor momnɨkainy ɨ re kwa Ton men kear momɨny.” 20 Sɨ ɨngkek ket ɨtemb rɨga yiwatonj ɨ ket yikonj Dekapoli eriya
5:20Dekapoli engenda yɨtkak da ten taun.
wa, ngɨrpu ton ket bꞌatomonj yɨt pɨtapɨta omnenam nangga na re Yesu ti pɨlɨnd amnɨkinonj. Sɨ komkesa rɨga yepiya re tina yɨt utkundeno, kea kɨd kesa aukɨto.

Yairomna Uj Ngɨmngai Yilo Okawam dɨde Kopa Kongga Ɨsakendam

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21 Ɨ Yesu bꞌusaya gɨga ke ɨjendonj sɨpa tab wa. Ɨ re Ton maka gɨga ke opendonj gɨl wa, ajɨ kea de ukoi rɨga bobo Tinɨm yɨr ungawam bꞌeomto sɨpa yurund. 22 Re ket Yesu opendonj gɨga ke, yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met mopyam yɨr ɨpka rɨga ikonj Yesum pɨlwa, nyɨ da Yairo. Sɨ re ton Yesund yɨr yongonj, ton ket Yesum wɨpɨnd kumsos bꞌamkonj. 23 Ɨ ton odede yɨt kɨma Yesund yɨgekitonj menonɨm tina met wa da, “Koina ngɨmngai bꞌɨga momta o uj okas. Rɨngma man koina met wa metket ɨ yɨm taramisɨt ti pɨlɨnd tin ɨsakendam, ɨdenat ton yilo okas?” 24 Yɨt seg ke Yesu yiwatonj Yairo kɨma.

Ɨ ukoi bobo rɨgapiya Yesund yɨmta yundoko, ɨ dɨde kwa Ti wusɨnd pɨpmet bꞌɨsatena wuwenonj menon wɨngɨrɨnd.
25 Re towa menonɨnd, omanda jɨ yɨpa kongga wikonj towa wɨngɨrɨnd yet re kus opekenenonj twelp (12) kemag kɨma. 26 Ɨtomb re kongga ton kopa awɨr omnam jogjog dokta wa pɨlwa wikenenonj, ɨ ma sobijog gar bebɨg kɨma na bꞌasowa yokatenenonj dokta waina yɨr ɨpka wɨngɨrɨnd. Ɨ dɨde kwa komkesa tina wulkɨp esomnena eyeneninonj. Ajɨ ton makwa yɨpa bꞌogɨl yokatonj, ajɨ tina kopa re ukoijog na auka yikenenonj. 27 Ɨ ɨtomb kongga kea Yesum gatab yɨdɨr yɨt utkundonj, seg ton tikonj dɨde ket rɨga wa ganggand Yesum kak ke wikonj, ngɨrpu ton ket Yesumna kobɨrgɨm yesopayonj. 28 Mop nokɨp ton kea tina garɨnd windonj da, “Ra kon tina kobɨrgɨm nena esopaen, kon ɨta bꞌɨtɨsakenjɨn.” 29 Ɨ odenja tina kus opekapu yɨra kesa awonj, dɨde ton ket jɨ ke yɨpɨntonj da, “Ke kon bꞌogɨl e aen kopa ke.” 30 Odenja Yesu todaka kea bꞌangwatonj da ti pɨlke danda re kea ewaikitonj. Sɨ ton ket engendonj rɨga wa pɨlwa, ngɨrpu arkisinonj da, “Yet Koina kobɨrgɨm yesopai?” 31 Ɨ Tina bꞌauyaena rɨgap mɨra yomno da, “Yɨr yonge jɨ rɨga bobo! Mor wusɨnd pɨpmet bꞌɨsatena wuweny. Ajɨ nangga pae Man bꞌarkita yoramisɨt da, ‘Yet Ken nesopai?’” 32 Ajɨ Yesu yɨr ke oraka yiyenonj onggɨt rɨgand yet re Tin yesopayonj. 33 Ajɨ odenata onggɨt konggat mogapɨp kaktɨtɨ aukonj, mop nokɨp ton wumɨr na nangga na re ti pɨlɨnd aukonj. Sɨ ton wikonj Yesum pɨlwa, ngɨrpu sap otendonj ɨ ket pɨtapɨta yomnainonj komkesa ɨmɨnjog gasa rɨna re ti pɨlɨnd auka wuwenonj. 34 Ɨ Yesu onggɨt konggand womnonj da, “Ngɨmngai bꞌɨga! Moina gar ke utkundate men mɨsakenj. Meke ngɨmbla kɨma. Mor kopa ke bꞌasowa re kemb seg ainy.”

35 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurenand yɨbnonj, odedend ket nɨnda rɨga tuwonj Yairom met ke, ɨ dɨde Yairond yomno da, “Moina ngɨmngai bꞌɨga kea uj ainy. Sɨ nangga pae man ouyaena rɨgand jabakɨpɨnd ɨl yongket menonɨm? Goro Tin ɨsakaulisɨt!” 36 Ajɨ Yesu tin yɨt yomnenonj onggɨt gatab yɨtkak rɨna re bageyam rɨgap apurento Yairom pɨlwa. Ɨ Ton ket Yairond yomnonj da, “Goro moga tawɨm! Gar ke utkunda nena yoramite!” 37 Ɨ Yesu makwa yena yingawonj tin yɨmta undokam ajɨ ten nena Petro, Yakobo, dɨde Yakobomna yɨnggan Yoan. 38 Ɨ re ton Yairom met wa opento, Yesu kea yɨr anginonj uj rɨga ɨsnawa mɨlend rɨna re rɨgap amnɨkto yii kɨma ɨ dɨde ukoi guglam kɨma. 39 Ɨ Yesu ton bꞌɨgaronj met wɨngɨr wa, ɨ rɨga amninonj da, “Nangga paim wɨn odede guglam dɨde yii ainindam dɨkɨnd? Ɨtomb ngɨmngai bꞌɨga re ma uj o, ajɨ yɨt o weg.” 40 Ajɨ rɨgap Yesund ngong na yengeno. Ɨngkek ket, Yesu ten komkesa ewaikurinonj, ɨ dɨde ara emokinonj bꞌɨgam bꞌu ake mog dɨde Tina bꞌauyaena rɨga yepiya re Ton kɨma wuwonj. Ɨ ton ket wuwonj rɨkɨnd re uj bꞌɨga wɨbnonj. 41 Ɨ Yesu bꞌɨgand yɨmɨnd wokatonj, ɨ ket womnonj Aram yɨt
5:41Yesu womnonj Aram yɨt ke, mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga ukoi wumɨr na Aram yɨt opurena.
ke da, “Talita kum!” engenda yɨtkak noke da, “Ngɨmngai bꞌɨga! Kon momnyɨn, utnyite!”
42 Ɨ odenja onggɨt ngɨmngai bꞌɨgat utnyitonj, ɨ dɨde ket met wɨngɨr nata wikenonj. Ɨ ti kemag re twelp (12) na wɨbnainonj. Sɨ omandemb ket rɨga yepiya re onggɨt bꞌɨgam gatab mɨle yɨr yongo, ton ukoijog kɨd kesa aukɨto, nokɨp gasa re towa liyaljog na aukonj. 43 Ɨ Yesu towanɨm danda kɨma bꞌingawa yɨt yoramitonj da, “Goro yɨpat onggɨtyam gatab yɨt pɨta yamnɨk!” Ɨ dɨde amninonj da, “Owou ti wokawa!”

Copyright information for `GDR