Mark 7

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke Bꞌɨsateni Mɨle

(Mat 15:1-9)

Ɨ Parisai rɨga dɨde nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yepiya re tuwonj Yerusalem taun ke, ton bꞌeomkurto Yesum pɨlwa. Ɨ ton ket nɨnda Yesumna bꞌauyaena rɨga yɨr angto towaina ɨseka mɨle kesa kɨl kɨma yɨm ke diyam awowɨnd. (Parisai rɨga dɨde komkesa Ju rɨgap towaina dad ke bꞌɨsateni mɨle nɨnda owama eyento. Ɨja emb jɨ ɨseka gog mɨle, ra rɨga maka ra yɨm bꞌobogɨl bꞌɨtɨsekanj, ton ma opima diyam taukanj. Ɨ kwa ra ton maketpu ke tui ɨ ra ton maka ra nyɨ ke bꞌɨseka mɨle tamnɨkanj, ton ma opima diyam taukanj. Ɨ dɨde ton kwa kea jogjog gog mɨle towa dadwar wa pɨlke owamam emdɨto. Sɨ yɨpa mɨle ɨtemb jɨ kapo, sospen dɨde ketel
7:4Nɨnda Grik peband daka kwa [wungapu kasa].
ɨseka mɨle.)
Sɨ Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap Yesund yerkito da, “Nangga mop paim Moina bꞌauyaena rɨgap maka wɨmena wuweny elda rɨga waina dad ke bꞌɨsateni mɨle rɨrɨrɨnd, ajɨ ton ɨseka mɨle kesa kɨl kɨma yɨm kaim diyam awou wuweny?” Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “God ma bageyam Isaya ɨmɨnjog na bꞌogɨl bage yɨt yopulitonj waina gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle gatab. Ɨja emb jɨ tina peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Onggɨt rɨgap Ken nɨsnaenenyi towaina tugɨm nena kae,
ajɨ towaina nony menamena re ma wus nasim Kor pɨlke wekeny.
Ɨ ra ton God ma yɨt tauyaenenanj,
ton rɨgaina omnɨki gog kaim rɨga auyaenenanj.
Sɨ onggɨt paemb ton jabakɨpɨnd nony kesa kana im dɨde mogjɨ kesa im Kor pɨlwa yɨr opmitenenanj.’
Sɨ wɨn odede yɨpa wɨp nya kaim God ma bꞌingawa yɨt awaikenindam, ajɨ wɨn rɨga waina dad wa pɨlke bꞌɨsateni mɨle im owama eyenindam.” Ɨ kwa Ton ten amninonj da, “Wɨn God ma bꞌingawa yɨt bꞌobogɨl im esaenenindam, nokɨm da ɨdenat wɨn waina dad ke bꞌɨsateni mɨle nena tamorkenenindam. 10 Ɨ Mose gog peband yindonj da, ‘Mor bꞌu ake mor mog esnae,’ ɨ kwa yindonj da, ‘Yet ra bꞌuɨm pɨlwa o mogɨm pɨlwa negɨr yɨt opulis, ton ɨta ɨmɨnjog uj ondrɨki ɨbɨm.’ 11 Ajɨ wɨn ɨja imemb jɨ rɨga ouyaena eyenindam da, ‘Ra yɨpa rɨgat ti bꞌuɨm pɨlwa o ti mogɨm pɨlwa indeny da “Korban,” isɨpkita yɨtkak da, “Ɨtemb re Godɨm pɨlwa singi sɨ gasam oramiti e”, sɨ ton ma rɨrɨr e onggɨtyam gasa ti bꞌuɨm o ti mogɨm okawam.’ 12 Sɨ wɨn onggɨtyam ouyaena ke komkesa nya im edokindam ti bꞌuɨm o ti mogɨm yɨm okawam. 13 Sɨ wɨn onggɨt wa bꞌuwar wa pɨlke bꞌɨsateni yɨtkak e bꞌobogɨl yemorkenenya, ɨ ɨngkaemb God ma yɨt awɨr amnɨkindam. Ɨ wɨn kwa jogjog im odede yɨpa wɨp gasa amnɨkindam.”

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke Ɨseka Mɨle

(Mat 15:10-20)

14 Ɨ seg ket Yesu bꞌusaya opimemb rɨga bobo ara emokinonj dɨde ten amninonj da, “Wɨn komkesa Ken nutkunda, ɨ wumɨr yokata! 15 Makwa ɨta yɨpa gasat rɨgand kɨl kɨma omɨny rɨnte re bau ke yik rɨgam kom bora wa. Ajɨ gasa rɨnte re rɨgam kom bora ke opek, sɨ tontemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨk. 16 Yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!” 17 Seg, re ket Yesu rɨga wa pɨlke yiwatonj ɨ dɨde bꞌɨgaronj met wa, tina bꞌauyaena rɨgap tin ket yerkito onggɨt tendam yɨt gatab. 18 Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ma, wɨdaka wumɨr kesa im wekenyɨt odede opi re ton re dɨde? Wɨn ma wumɨr im da komkesa gasa rɨnte re bau ke yik de rɨgam kom bora wa, ton ma rɨrɨr e tin kɨl kɨma omnɨk. 19 Mop nokɨp owou rɨnte re bꞌɨgarɨk rɨgam kom bora wa, ton ma kɨd wa e yik ajɨ kom bora wa e, ɨ ket opek de sobijog met wa bꞌɨskokam.” Onggɨt yɨt kɨma Yesu pɨtapɨta yomnonj da, “Komkesa owou dɨde bꞌangga re ma kɨl kɨma im, komkesa re owou mim dɨde ongong mim, ma gog kɨma im.” 20 Ajɨ Yesu kwa yindonj da, “Gasa rɨnte re rɨgam pɨlke opek, tontemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨk. 21 Sɨ gasa rɨnsim re rɨgaina kukɨp ke opekanj, ton rɨgaina kɨd kaim opekanj. Sɨ odede bꞌengabenga negɨrjog nonyɨk bꞌamdena im wuweny, opi re negɨr bꞌiyena mɨle, yurowam mɨle, onganda mɨle, 22 gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle, yɨpa rɨga ma gasa nony ke ɨponena mɨle, bꞌengabenga wɨp negɨr mɨle omnɨka singi, bꞌanygɨnena mɨle, bꞌogɨl mɨle negɨr omnɨka mɨle, yɨr muga bꞌuwada mɨle, bꞌugaga mɨle, bꞌasourena mɨle, ɨ dɨde nony kesa omnɨka mɨle. 23 Sɨ opimemb komkesa negɨrjog gasa opekanj re rɨga waina kukɨp kaim, ɨ tonpimemb ket rɨgand kɨl kɨma yomnɨkenenyi.”

Yɨpa Siropoinikisa Kongga ma Gar ke Utkunda

(Mat 15:21-28)

24 Ɨ ɨngkek ket Yesu utnyitonj, yiwatonj dɨde yikonj ket Tiro eriya wa. Ɨ re Ton yɨpa met wa bꞌɨgaronj, Ton ma singi na rɨgap wumɨr okasi da ama de Ton onggɨt met wa yɨbɨm. Ajɨ Ton ma rɨrɨr na wɨgawɨga egiti wɨmenam. 25 Odenja yɨpa kongga yaina ngɨmngai bꞌɨga na re negɨr wɨngawɨnga ma okati wɨbnonj, ton kea Yesumna danda gatab yɨdɨr utkundonj. Sɨ ton ket tikonj Yesum pɨlwa, ngɨrpu sap otendonj Tina pɨs wɨpɨnd. 26 Ajɨ ɨtomb kongga re Grik yɨtam na, ɨ Siropoinikisa kongga na. Sɨ ton ma Ju kongga na. Ɨ ket ton Yesund yɨtenawonj negɨr wɨngawɨnga eaukenam tina ngɨmngai bꞌɨgam pɨlke. 27 Ajɨ Yesu tin mɨra womnonj da, “Naska bꞌɨga ngor rainem, nokɨp ɨtemb ma bꞌogɨl mɨle e bꞌɨga waina owou ɨsatam dɨde yongg wa bꞌɨskokam.”
7:27Onggɨt wɨnɨnd Ju rɨgap God ma obagɨki kesa rɨga gatab yɨt amnɨkenento da, “Wɨn ma Abraam ma bꞌɨga im ajɨ wɨn ɨja im jɨ kɨl kɨma yongg re dɨde.”
28 Ɨ kwa konggat Yesund mɨra yomnonj da, “Ɨmɨnjog e, Yonggyam! Ajɨ kasa wusɨnd yonggɨp toda bꞌɨga waina sobijogsobijog sana kɨb awenenanj rɨnsim re bꞌɨgap bꞌɨskokanj.” 29 Ɨ kwa Yesu tin womnonj da, “Kea man gar ke utkunda ke bꞌogɨl mɨra nomnyɨt. Sɨ man meke moina met wa! Ke negɨr wɨngawɨnga moina ngɨmngai bꞌɨgam pɨlke bꞌɨkeny.” 30 Re ket seg, ton wikonj tina met wa, ɨ ton ti bꞌɨgand wodaronj yutungi dar kumbɨnd, ɨ ton kea wumɨr awonj da ke negɨr wɨngawɨnga bꞌɨkeny.

Yesu Yɨpya Dumdum dɨde Yɨt kesa Rɨga Yɨsakendonj

31 Ɨ Yesu bꞌusaya Tiro eriya ke yiwatonj, ɨ yikenonj Sidon nata ɨ Dekapoli eriya tunkɨp nata, ngɨrpu opendonj de Galili sɨpa wa. 32 Ɨ nɨnda rɨgap yɨpa yɨpya dumdum dɨde yɨt kesa rɨga iyo Yesum pɨlwa, ɨ Yesund yɨtenawo da, “Be ngai Man yɨm aramite ti pɨlɨnd tin ɨsakendam!” 33 Ɨ Yesu onggɨt rɨgand yokatonj rɨga bobo wɨngɨrɨnd, ɨ ket yiyonj dea ta tintawar wa. Ɨ Yesu ket Tina yɨmkak aramisinonj tina yɨpyand. Ɨ re auya ɨtmanda seg, tina weyat yesopayonj. 34 Seg Yesu pumb wa yɨr yikenonj yɨr opmitam, ɨ Ton ket gar kopa kɨma nonya unggulitonj ɨ dɨde ket ti pɨlwa yɨt yopulitonj da, “Epata,” engenda yɨtkak da, “Or epangenda!” 35 Ɨ odenja onggɨt rɨga ma yɨpya mop epangendonda ɨ tina weyat bꞌinkitipu kea gorogoro awonj, sɨ ton ket dɨmdɨm yɨt apureninonj. 36 Ɨ Yesu rɨga engainonj da, “Goro kwa yena wumɨr tamninam onggɨt gatab.” Ajɨ re Yesu danda kɨma jogjogpyam engaeninonj ɨswangam, rɨgap toda ɨsanikesa jabajaba danda kɨma onggɨt gatab wumɨrwumɨr yɨt usenena yiyeno. Sɨ ton kea bꞌiklawa yiyeno onggɨt gatab. 37 Seg re rɨgap utkundeno onggɨtyam yɨt, ton ma sobijog na kɨd kesa aena wuwenonj dɨde ket endento da, “Ton kea komkesa gasa bꞌogɨl amnɨkiny, yɨpya dumdum rɨga utkundam ɨ yɨt kesa rɨga opurenam.”

Copyright information for `GDR