Mark 8

Yesu Powa Tausɨn (4,000) Rɨga Angeninonj

(Mat 15:32-39)

Re onggɨt nɨnda bibɨr ganggand bꞌusaya ukoi rɨga bobo wekenonj Yesu ma yɨt utkundam, ajɨ towa makwa nangga na owowɨm ebnainonj. Sɨ Yesu Tina bꞌauyaena rɨga ara emokinonj dɨde ket ten amninonj da, “Kon rɨga bobo im kear amninyɨn, nokɨp ke nowa bibɨr im Kon kɨma wekeny, sɨ kea towa awɨr im kwa nanggamog im owowɨm ebnainy. Ɨ ra Kon ten tetmɨkeninyɨn owoupa kɨma towa met wa, ke nyawɨnd owoupat kak ɨjga reyenin, nokɨp towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga ma wuswus tungg kaim tuwonj.” Ɨ Tina bꞌauyaena rɨgap mɨra yomno da, “Men dɨkɨnd rɨga kesa tungg nasim wekenyɨn. Sɨ rɨngkaim sɨn odede ukoi owou okasu dɨkɨnd? Men ma rɨrɨr im onggɨtyam rɨga ongenam dɨkɨnd.” Ɨ Yesu ket ten arkinsinonj da, “Leamog sana nganja im wɨn awamindam?” Ɨ ton mɨra yomno da, “Seben (7) nganja im.” Ɨ Yesu rɨga engainonj omitam gowɨnd, ɨ Ton ket seben (7) sana nganja akasinonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu epkɨkinonj dɨde Tina bꞌauyaena rɨga wa agoninonj rɨga wa yingg iyenam. Ɨ ket bꞌauyaena rɨgap rɨga bobo wa yingg eyenauto. Dɨde kwa kea towa nɨnda sobijog kabum ebnainonj. Ɨ Yesu opimemb kabum daka akasinonj, ɨ ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket kwa Tina bꞌauyaena rɨga amninonj rɨga wa yingg iyenam. Sɨ rɨgap auto dɨde ton kea ket ngor aukɨto. Seg re bꞌauyaena rɨgap rɨga wa pɨlke sana komb dɨde kabum komb akatto dɨde ga wa aramkɨto, sɨ seben (7) ukoi ga na komb owou yɨndangɨr aukɨto. Ɨ Komkesa rɨga yepiya re wekenonj re powa tausɨn (4,000) na. Ɨ re ton diyam seg aukɨto, Yesu ket rɨga wetaweta amnɨkinonj towaina tungg wa menamenam. 10 Seg re ket odenja Yesu gɨga yokatonj Tina bꞌauyaena rɨga kɨma, ngɨrpu yikonj de Dalmanuta eriya wa.

Parisai Rɨga Waina Bꞌarkita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko Gatab

(Mat 16:1-4)

11 Ɨ Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde Yesu kɨma yɨt bꞌugwatento, nokɨp ton singi na yɨt ke Yesund gou wa omnam. Sɨ ton odede bꞌarkita kɨma Yesund yotonkeno da, “Man kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨke! Ɨ ɨngkaemb sɨn motɨngwasu da Moina danda yikeny re Godɨm pɨlkae.” 12 Sɨ Yesu gar bebɨg kɨma ukoi kana nonya unggulitonj, ɨ yindonj da, “Nangga pae rɨgap yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, ton Ken oraka niyenyi Koina kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongongɨm? Kon ɨmɨnjog wanɨm nitinjɨn da Kon makwa ɨta yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko tamnɨkaen towanɨm yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd.” 13 Ɨ ket Yesu Parisai rɨga wa pɨlke yiwatonj dɨde bꞌusaya gɨga yokato Tina bꞌauyaena rɨga kɨma, ngɨrpu ket yiwato de sɨpa tab wa.

Parisai Rɨga dɨde Erod Towaina Yist

(Mat 16:5-12)

14 Ɨ bꞌauyaena rɨgap nony bꞌedatkurto nɨnda owou iyoyɨm, ajɨ ɨna yɨpaina owou nena ebnawonj gɨgand. 15 Ɨ Yesu ten nonony amninonj da, “Wɨn nony kɨma tekenyɨt! Dɨde wɨn yɨr kɨma tekenyɨt Parisai rɨga ake Erod towaina yist!”
8:15Yist re plawa ɨnɨka gasa e. Sɨ rɨgap yist yoramitenenyi re bred ogna ma.
Yesu ton Parisai rɨga dɨde Erod towaina negɨr ouyaena gatab na tendam yɨt ke yengendonj da ɨja emb jɨ rɨngma re yistɨt wɨko yomnɨk plawa wɨngɨrɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Yesu odede yɨt yopulitonj.
16 Ajɨ bꞌauyaena rɨgap maka wumɨr aukɨto Yesu ma yɨt mop, sɨ ton towalenggyam bꞌarkena wuwenonj da, “Ton nok pae odede yinj, nokɨp mera owou awɨr im.” 17 Sɨ Yesu kea towaina bꞌarkena gatab wumɨr awonj, ɨ ket ten amninonj da, “Nangga mim wɨn bꞌarkena wuwenyɨt da wa owou awɨr im? Makaya wɨn wumɨr aindam ɨ makaya wɨn nony aukindam nangga ma Kon nindenyɨn? Rɨngma, waina nony menamena kut im? 18 Wɨn yɨrkɨp kɨma im, ajɨ nangga paim wɨn maka yɨr angindam? Ɨ wɨn yɨpya kɨma im, ajɨ nangga paim wɨn maka utkundenindam? Rɨka wɨn opima nonyɨnd owama eyenindam? 19 Sɨ re Kon paib (5) sana nganja ke paib tausɨn (5,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog wat na yɨndangɨr akattondam?” Ton mɨra yomno da, “Twelp (12) wat na.” 20 Ɨ Yesu bꞌusaya ten arkisinonj da, “Ɨ kwa re Kon sana ke powa tausɨn (4,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog ukoi ga na yɨndangɨr akattondam?” Ɨ ton kwa mɨra yomno da, “Seben (7) ukoi ga na.” 21 Seg Yesu kwa tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Rɨka wɨn makaima nony aukindam nangga ma Kon nindenyɨn?”

Yɨrdɨdɨ Rɨga Bꞌogɨl Omnam Betsaidand

22 Ɨ re ton Betsaida wa opekto, rɨgap ket yɨpa yɨrdɨdɨ rɨga Yesum pɨlwa yiyo ngɨrpu Yesund yɨjeneno da, “Be ngai Man tin yesopae yɨr ɨpangendam!” 23 Seg Yesu ket yɨrdɨdɨ rɨgand yɨm otona yiyonj dea ta tungg bau wa, ɨ ket auya yɨtmandonj tina yɨrkɨp wa dɨde ket yɨm yoramitonj ti pɨlɨnd. Seg re ket Yesu tin yerkitonj da, “Wɨi, opima man nangga im yɨr anginyɨt?” 24 Ɨ re ton yɨrdɨdɨ rɨga yɨr yikenonj, ton ket Yesund mɨra yomnonj da, “Kon rɨga im yɨr anginyɨn, ajɨ ton ɨja im wɨp wuweny da wul im.” 25 Tina yɨt seg ke ket Yesu bꞌusaya yɨm yoramitonj yɨrdɨdɨ rɨga ma yɨr kɨpɨnd, ɨ ɨdenatemb ket tina nɨmog yɨrkɨp epangendonda. Sɨ ton ket komkesa gasa pɨta kɨpɨnd yɨr anginonj. 26 Seg ket Yesu tin yɨtmɨkitonj tina met wa odede yɨt kɨma da, “Goro tungg wɨngɨr wa mekɨm!”

Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt Yesum Gatab

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27 Ɨ Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga wuwenonj nɨnda tungg nata Kaisareya Pilipo eriya wɨngɨrɨnd. Nyawɨnd Yesu Tina bꞌauyaena rɨga arkisinonj da, “Yena rɨgap nomnɨkenenyi da yeten Kon?” 28 Sɨ ton mɨra yomno da, “Nɨnda rɨgap endenenanj da Man Baptiso Yoantet, ɨ nɨndap da Man Eliyatet, ɨ kwa nɨndap da yɨpa God ma bageyamtet kesam God ma yɨna peba wɨngɨrɨnd.” 29 Ɨ Yesu ten kwa arkisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim, wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” Petro mɨra yomnonj da, “Man re Kerisotet yena re God gaya ke yeaukonj Tina wɨko omnɨkam.” 30 Ɨ Yesu ten engainonj da, “Goro yena rɨga wumɨr omna kor gatab.”

Yesu Tina Uj dɨde Utnyita Gatab Yɨt Pɨtapɨta Amninonj

(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)

31 Ɨ ket Yesu ouyaena yotomonj Tina bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa da, “Rɨgamna Bꞌɨga bꞌogla jogjog bꞌɨdgotnena takateniny. Sɨ Ju rɨga waina elda rɨga, ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga, ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap Tin ɨta ɨsayi dem, ngɨrpu Tin onganji dem. Ɨ nowam bibɨrɨnd Ton ɨta uj ke tutnyis dem.” 32 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt pɨtapɨta amneninonj, Petro ket Yesund wɨp yowarkitonj dɨde ket danda kɨma yɨt yomnonj da, “Goro odede yɨt apureninyɨt.” 33 Ajɨ re Yesu bꞌengendonj Tina bꞌauyaena rɨga wa wɨp wa, ɨ Ton ket Petrond samany yiyowonj da, “Satana! Man ewaikite Kor pɨlke! Mop nokɨp man ma ɨta nonyɨk bꞌamdena mekenyɨt Godɨmna singi mɨle omnɨkam ajɨ man rɨgaina singi mɨle omnɨka ma.” 34 Ɨ ket Yesu rɨga bobo ara emokinonj Tina bꞌauyaena rɨga kɨma, dɨde ten amninonj da, “Ra man yɨpa rɨgat singi taet Ken yɨmta undokam, man bꞌogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt, ɨ kwa man bꞌogla komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul bꞌagbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket. 35 Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map dɨde God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt map, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar okas dem. 36 Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar bꞌetɨdamkis dem, sɨ nangga bꞌogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke? 37 Nangga gasa kɨma e man rɨrɨr e igerkenyɨt moina yɨrkokar? 38 Ɨ yet ra man moina gar ke Ken dɨde Koina yɨt ɨngar kɨma takasinyɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd yepim re yu negɨrjog mɨle ɨ gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle kɨma wekeny onggɨt gowukoyɨnd, sɨ Rɨgamna Bꞌɨga Toda mornɨm ɨngar kɨma e motkas dem, ra Ton yɨna aneru kɨma ik dem Ti Bꞌu ma bꞌogɨl ɨnyomarenand.”

Copyright information for `GDR