Mark 9

Ɨ Yesu ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton yɨr ongi dem God ma pumb tungg rɨnte ra ik Godɨmna wɨp omnena danda kɨma.”

Yesu ma Bꞌenga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

Ɨ siks (6) bibɨr kak ke Yesu ara emokinonj Petro, Yakobo, dɨde Yoan, ɨ ten nena eyinonj de yɨpa ukoi dor kumb wa. Re ket tentawar wa opekto, Yesu bꞌenga wɨp aukonj towa wɨpɨnd. Ɨ Tina kobɨrgɨm engendonj re bɨlbɨljog na. Sɨ gowukoi kobɨrgɨm ɨseka rɨga ma rɨrɨr e odede bɨlbɨljog tamnɨkanj towaina bɨlbɨl omnɨka ɨseka gasa ke. Ɨ ket Eliya ake Mose kea bꞌauyaena rɨga wa wɨpɨnd pɨta awonda ɨ ket ton Yesu kɨma yɨtnono aenonda. Seg re ket Petro Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ sɨn nowa wungapu plaimet raranginum, yɨpa Mornɨm, yɨpa Mosem, ɨ dɨde yɨpa Eliyam.” Petro maka nony awonj nangga mana ton Yesund yomnonj. Mop nokɨp ton, nowa rɨga ma sobijog moga kɨma na wekenonj. Onggɨt penaemb jɨ ton nony kesa odede yɨt yopulitonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨmɨt ten ekangɨnjinonj, dɨde ket ara ikonj rɨm bora ke odede da, “Ɨtemb jɨ Koina Bꞌɨga yena re Kon singi yiyenyɨn. Sɨ wɨn Tin yutkunda!” Ɨ re bꞌauyaena rɨgap towa nonony kesand yɨr ɨtaingento, ton makwa yena yɨr angto ajɨ Yesu nenata ton kɨma yɨbnonj.

Seg re ton dor kumb ke etaeta tuwonj de paga wa, nyawɨnd Yesu bꞌauyaena rɨga engainonj da, “Goro yena rɨga wumɨr tamneninam nangga gasa na re wɨn yɨr angindam, ngɨrpu ra Rɨgamna Bꞌɨga tutnyis dem uj ke!” 10 Sɨ re ton Yesu ma yɨt gar ke yokateno owamam, towa wɨngɨrɨnd kea ton bꞌarkena wuwenonj da, “Nangga mog e jɨ ɨtemb yɨtkak uj ke utnyita?” 11 Seg ton ket Yesund yerkito da, “Sɨ nangga pae meraina gog ouyaena rɨgap apurenanj da Eliya bꞌogla naska menon okas, ɨ ti kak ke ket Keriso ik dem?” 12 Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ yena pebat yindeny da Eliya ɨta naska ik dɨde ton ket komkesa gasa bꞌobogɨl tangonjeniny. Ajɨ nangga pae kwa yɨna peband Rɨgamna Bꞌɨga gatab odede ɨrɨki yɨbɨm da Ton bꞌogla jogjog bꞌɨdgotnena takasiny dem ɨ dɨde rɨgap Tin ɨrɨnena kɨma bꞌɨsaya iyenyi dem? 13 Ajɨ Kon wen tamninyɨn da Eliya re ke ikonj, ajɨ nɨnda negɨr rɨgap kea towaina singi rɨrɨrɨnd komkesa negɨr mɨle ti yomnɨkauto, odede rɨngmim re yɨna peband ɨrɨki wekeny ti gatab.”

Yesu Negɨr Wɨngawɨnga Yewaikitonj Yɨpa Kewar Bꞌɨgam pɨlke

(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43a)

14 Ɨ re ton ɨtekto nɨnda bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa, ton kea yɨr angto ukoi rɨga bobo. Ɨ rɨga bobop re bꞌauyaena rɨga ɨwatɨnti na awamto. Ɨ Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨt bꞌugwatento nɨnda bꞌauyaena rɨga kɨma. 15 Ɨ re komkesa rɨga bobop Yesund yɨr yongo, odenja ton ket ma sobijog sam kɨma na kɨd kesa aukɨto, ɨ bꞌɨkento Ti pɨlwa dɨde simesime yomneno. 16 Ɨ Yesu ket ten arkisinonj da, “Nangga gatab mim wɨn ton kɨma yɨt bꞌugwatenindam?” 17 Ɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat mɨra yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Negɨr wɨngawɨngate koina bꞌɨgand okati yowameneny dɨde onggɨt negɨr wɨngawɨngate tin yɨt kesa yomnɨkeneny. Sɨ kon mor pɨlwa iyɨn re bꞌogɨl omna ma. 18 Ɨ rɨdenat ra onggɨt negɨr wɨngawɨngat tin okas, ton kor bꞌɨgand gou wa sap yotendeneny dɨde tugɨm ke tumol yaembɨkeneny dɨde or bꞌɨinɨkeneny ɨ dɨde kakwulwul yomnɨkeneny. Sɨ kon ke pop Moina bꞌauyaena rɨga etenainyɨn negɨr wɨngawɨnga ewaikitam, ajɨ ton ma rɨrɨr na. Onggɨt penaemb ton yɨt bꞌugwatento.” 19 Sɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekenyɨt! Rɨdede pɨn e Kon wɨn kɨma nɨtɨbnyɨn? Ɨ rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmenand netkenyɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab? Bꞌɨga iya kor pɨlwa!” 20 Seg re ket rɨgap bꞌɨga iyo Yesum pɨlwa, ɨ negɨr wɨngawɨngat kea Yesund yɨr yongonj, dɨde bꞌɨgand yuwongnenonj, ngɨrpu gou wa sap yotendonj dɨde tumol aembɨka kɨma yengendurkenonj. 21 Ɨ Yesu ti bꞌund yerkitonj da, “Rɨdede pɨn na onggɨtyam mɨle ti pɨlɨnd yɨbnenenyɨm?” Ti bꞌu mɨra yomnonj da, “Ɨdenata bꞌatomonj bꞌɨga sobijogɨnd. 22 Ɨ usausapyam negɨr wɨngawɨngat tin ongandam wul wa yɨskeneny dɨde kwa nyɨ wa yɨskeneny. Ajɨ rada man rɨrɨr et nanggamog gasa omnɨkam onggɨt negɨr wɨngawɨngam pɨlwa, Man sɨn kear nomnine dɨde yɨm nokaine!” 23 Yesu tin yomnonj da, “Nangga ma man mindenyɨt da, ‘Ra Man rɨrɨr etꞌ? Yet ra man ɨmɨnjog gar ke utkunda oramisɨt, God rɨrɨr e komkesa gasa motɨnkainy.” 24 Odenja onggɨt bꞌɨga ma bꞌu bꞌokta ara yikenonj dɨde yomnonj da, “Kon kea gar ke utkunda yokasɨn. Ajɨ koina gar ke utkunda re ma rɨrɨrkɨpjog e, sɨ man yɨm notkaet.” 25 Ajɨ Yesu kea yɨr anginonj rɨga bobo yepiya re towa pɨlwa yɨpand bꞌɨtkɨto yɨr ongongɨm. Ɨ ket Yesu negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga yingawonj da, “Man negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga yet re onggɨt bꞌɨgand yɨt kesa dɨde yɨpya dumdum yomnɨkenenyɨt! Kon mitngaen. Or opende ti pɨlke, dɨde goro kwa bꞌusaya bꞌɨtgarɨm dem ti pɨlɨnd!” 26 Ɨ onggɨt negɨr wɨngawɨngat bꞌokta irere yikenonj dɨde onggɨt bꞌɨgand yuwongnenonj bꞌokta kana, ngɨrpu opendonj ti pɨlke. Sɨ ɨtemb re bꞌɨga ɨja na wɨp yɨbnonj da uj rɨga re dɨde. Onggɨt penaemb jogjog rɨgap apurento da, “Ton ke uj e.” 27 Ajɨ Yesu tin yɨmɨnd yokatonj dɨde tin yonyitonj. Sɨ ket bꞌɨgat onyitonj. 28 Seg ket Yesu yɨpa met wa bꞌɨgaronj Tina bꞌauyaena rɨga kɨma, dɨde demb de ton nena ket wekenonj yɨpa pɨpmetɨnd. Ɨ ɨdenatemb ket Tina bꞌauyaena rɨgap yerkito da, “Nangga pena sɨn maka rɨrɨr aindam ɨtemb negɨr wɨngawɨnga ewaikitam?” 29 Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Makwa ɨta yɨpa nya odede gasa ewaikitam, ajɨ yɨr opmita danda ke
9:29Nɨnda Grik peband da “yɨr opmita dɨde owou uwabɨka danda ke”.
nena rɨrɨr e.”

Yesu Bꞌusaya Tina Uj dɨde Utnyita Gatab Pɨtapɨta Amninonj

(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)

30 Ɨ ɨngkek ket yiwato dɨde pɨs nya wuwenonj Galili nata. Ajɨ Yesu makwa singi awonj yɨpa rɨga wumɨr okatam towaina wɨmenapu pɨpmet gatab. 31 Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd Ton Tina bꞌauyaena rɨga na ouyaena eyeninonj. Ton ten auyaeninonj da, “Rɨgamna Bꞌɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa, sɨ onggɨt rɨgap Tin onganji dem. Ɨ ra ton onganji dem, nowam bibɨrɨnd Ton ɨta tutnyis dem uj ke.” 32 Ajɨ ton maka nony aukɨto onggɨt yɨtkak gatab, ɨ ton moga na aukɨto Yesund erkitam.

Yete Ukoyam

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33 Ɨ re ton opekto de Kaparnaum wa dɨde yɨpa met wa wekenonj, Yesu Tina bꞌauyaena rɨga arkisinonj da, “Nangga gatab na wɨn yɨt bꞌugwatenindam nyawɨnd?” 34 Ajɨ ton mumakesa na aukɨto, mop nokɨp kea ton nyawɨnd yɨt bꞌugwatento odedemb da yete ukoyam. 35 Ɨ re Yesu omiti yɨbnonj, Ton Tina Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga ara emokinonj ɨ amninonj da, “Ra yɨpa rɨgat man singi taet ukoijog rɨga awowɨm, man bꞌogla sobijogjog rɨga na taet, dɨde komkesa rɨga wa wɨko rɨga na taet.” 36 Ɨ Yesu yɨpa bꞌɨga sobijog yokatonj dɨde yonyitonj towa wɨpɨnd, ɨ dɨde yɨm ke tin yikwatonj. Ɨ Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, 37 “Yet ra yɨpa odede bꞌɨga sobijogɨnd Kor nyɨ kɨma simesime omɨny rɨnte re wɨp ke dɨkɨnd onyiti yɨbɨm, ton Kena simesime nomɨny. Ɨ dɨde yet ra Ken simesime notɨny, ton ma Kena simesime nomɨny ajɨ ton Tina yet re Ken nɨtmɨkitonj.”

Yet Ra Ton Mera Tab ke Ɨbɨm, Ton re Men kɨma e

(Luk 9:49-50)

38 Yoan Yesund yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Sɨn yɨpa rɨga yɨr yongu Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga ewaikitand. Sɨ sɨn tin yɨswangu da, ‘Goro yɨmta ke odede omnɨkɨm dem!’ Nokɨp ton ma ɨta yɨmta undoka miyeny sɨn kɨma.” 39 Ajɨ Yesu amninonj da, “Goro tin ɨswanga! Mop nokɨp yete re kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨk kor nyɨ kɨma, onggɨt kak ke ton makwa rɨrɨr e wanakana Ken negɨr yɨt notɨny. 40 Nokɨp yet ra maka men netɨjgasiny, ton re mera tab ke rɨga e. 41 Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da, ‘Yet ra yɨpa kapo nyɨ motkau kor nyɨ kɨma, nokɨp man Keriso ma nyɨ kɨma rɨga et, sɨ tina mɨra ma ɨta awɨr tainy dem.’

Negɨr Mɨle Omnɨkam Otonkena Mɨle

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42 “Ɨ ra yɨpa rɨgat odede bꞌɨga sobijog wa wɨngɨrɨnd yɨpa bꞌɨgand negɨr mɨle omnɨkam omɨny yepim re Ken gar ke utkunda ke nokatenyi, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e tainy tinɨm. Ajɨ ɨtemb jɨ bꞌogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ukoi sɨpa nyɨ bora wa ujɨm, sɨ ma rako onggɨt bꞌɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj. 43 Ɨ ra moina yɨpa yɨmɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man bꞌogla ɨtemb yɨm ɨpenjɨt. Ɨtemb re bꞌogɨljog e mornɨm yɨpa yɨm kesa bꞌɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma bꞌogɨl emb jɨ nɨmog yɨm kɨma meket dem de wul tungg wa rokate re osouka kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny. 44 (Awɨr e)
9:44 44 Nɨnda Grik peband da [Rokasim re uj kesa kupɨr wekeny rɨga jɨ kumbɨnd dadal ngɨrpu kesa, dɨde rokate re wul dɨmɨl rɨnte re rɨga imbrɨka eyeniny ma ɨta osoukeneny dadal ngɨrpu kesa.]
45 Ɨ ra moina yɨpa pɨsɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man bꞌogɨl e ɨtemb jɨ pɨs ɨpenjɨt mor pɨlke. Ɨtemb re bꞌogɨljog e mornɨm pɨsdudu kɨma bꞌɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma bꞌogɨl emb jɨ nɨmog nɨmog pɨs kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa. 46 (Awɨr e)
9:46 46 Nɨnda Grik peband da [Rokasim re uj kesa kupɨr wekeny rɨga jɨ kumbɨnd dadal ngɨrpu kesa dɨde osouka kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny.]
47 Ɨ ra moina yɨpa yɨrkɨpɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man bꞌogɨl e ɨtemb yɨrkɨp ɨtkasɨt mor pɨlke. Ɨtemb re bꞌogɨljog e mornɨm yɨpaina yɨrkɨp kɨma bꞌɨgaram de ngɨrpu kesa God ma pumb tungg wa. Ajɨ ma bꞌogɨl emb jɨ nɨmog yɨrkɨp kɨma mɨtɨskansi dem wul tungg wa, 48 rokasim re uj kesa kupɨr wekeny rɨga jɨ kumbɨnd dadal ngɨrpu kesa dɨde osouka kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny. 49 Ɨ komkesa gar ke utkunda rɨga wul ke kɨlkesa sɨ gasa im taukanj odede rɨngmim re yɨna sɨ rɨgap sol esankenenanj sɨ gasa kumbɨnd. 50 Ɨ sol re bꞌogɨl met omnɨka gasa e. Ajɨ ra sol solmet kesa tainy, sɨ wɨn yɨmta ke nangga gasa kae tina met ɨtenjya? Sɨ wɨn sol pɨla bꞌobogɨl wɨmena tuwenyɨt, ɨ ɨdenat wɨn ngɨmbla mɨle owama iyenya wa wɨngɨrɨnd.”

Copyright information for `GDR