Matthew 1

Yesumna Bꞌusmureni Nya

(Luk 3:23-38)

Sɨ ɨtemb jɨ Yesu Kerisomna bꞌusmureni nya gatab ɨrɨki yɨt, yete re Dawidɨm pɨlke bꞌusmureni bꞌɨga dɨde Abraamɨm pɨlke bꞌusmureni bꞌɨga.

 • Sɨ Abraam Isakɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Isak Yakobɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Yakob Yudand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj,
 • ɨ daka Yuda Tamarɨm pɨlɨnd Peres ake Jera arakonj,
 • ɨ daka Peres Esromɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Esrom Ramɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Ram Aminadabɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Aminadab Naasonɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Naason Salmonɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Salmon Yeriko kongga Raabɨm pɨlɨnd Boasɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Boas Rutɨm pɨlɨnd Obedɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Obed Yesaind yorakonj,
 • ɨ daka Yesai king Dawidɨnd yorakonj.
 • Ɨ daka Dawid Uriyamna konggam pɨlɨnd Solomonɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Solomon Roboamɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Roboam Abiyand yorakonj,
 • ɨ daka Abiya Asand yorakonj,
 • ɨ daka Asa Yosapatɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Yosapat Yoramɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Yoram Ujiyand yorakonj,
 • ɨ daka Ujiya Yotamɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Yotam Aajɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Aaj Ejekiyand yorakonj,
 • 10 
 • ɨ daka Ejekiya Manasend yorakonj,
 • ɨ daka Manase Amosɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Amos Yosiyand yorakonj,
 • 11  ɨ daka Yosiya Yekoniyand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj, onggɨt wɨnɨnd re Babilon kantrit Yuda kantri negɨr yomnonj dɨde Ju rɨga Babilon kantri wa werenam omnam amninonj. 12 Ɨ onggɨt kak ke re ket Ju rɨga Babilon kantri wa werento,

  • Yekoniya Salatiyelɨnd yorakonj,
  • ɨ daka Salatiyel Jerubabelɨnd yorakonj,
  13 
 • ɨ daka Jerubabel Abiyudɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Abiyud Eliyakimɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Eliyakim Ajorɨnd yorakonj,
 • 14 
 • ɨ daka Ajor Sadokɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Sadok Akimɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Akim Eliyudɨnd yorakonj,
 • 15 
 • ɨ daka Eliyud Eleajarɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Eleajar Matanɨnd yorakonj,
 • ɨ daka Matan Yakobɨnd yorakonj,
 • 16 
 • ɨ daka Yakob Mariyam leo Yosepɨnd yorakonj.
 • Ɨ Yosepɨm kongga Mariya Yesund yukendonj yena re yogenayo da Keriso.
 • 17 Sɨ ket Abraamɨm pɨlke bꞌusmureni bꞌɨga de Dawidɨm pɨlwa re komkesa potin (14) bꞌusmureni bꞌɨga na. Ɨ daka Dawidɨm pɨlke bꞌusmureni bꞌɨga de ngɨrpu Ju rɨga Babilon kantri wa werento re kwa potin (14) bꞌusmureni bꞌɨga na. Ɨ kwa daka Babilon kantri wereni ke bꞌusmureni bꞌɨga de Kerisom pɨlwa re kwa potin (14) bꞌusmureni bꞌɨga na.

  Yesumna Ukendi gatab Yɨt

  (Luk 2:1-7)

  18 Ɨ Yesu Kerisomna ukendi yɨt re ɨja emb jɨ. Sɨ Ti mog Mariya re kea yɨt tɨrɨr omni na wɨbnawonj Yosep kɨma molkongga awowɨm. Ɨ yɨmta kena ton molkongga awonda, ajɨ Mariya kea naska nata ngor kɨma awonj rɨna re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat bꞌɨga yoramitonj ti pɨlɨnd. 19 Ajɨ ti leo Yosep re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na. Sɨ ton kea wumɨr yokatonj ti konggamna ngor kɨma gatab yɨt, ajɨ ton ma singi na ti konggand rɨga wa pɨlwa pɨta tomɨny negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam tina ngor kɨma ai mopɨp. Sɨ ton ket ti nony mana yɨsamkonj wɨgawɨga tin bondɨk omnam. 20 Ɨ re Yosep onggɨtyam yɨt nonyɨk bꞌamdenand yɨbnonj, yɨpa Yonggyamɨmna aneru pɨta awonj ti wɨmand, ɨ ket tin yomnonj da, “Yosep, Dawidɨmna bꞌɨga! Man goro moga taet Mariyand okatam mor konggam. Mop nokɨp Bꞌɨga rɨnte re yɨbɨm ti kom borand re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna oramiti e. 21 Sɨ ton ɨta leo bꞌɨga ukenj dem, ɨ man bꞌogla onggɨt Bꞌɨgand nyɨ oeket dem da ‘Yesu’. Mop nokɨp Ton opima Tina rɨga tetrɨngasiny dem towaina negɨr mɨle wa pɨlke, ɨ ket yɨrkokar takainy dem.”

  22 Sɨ komkesa onggɨtyam mɨle aukɨto re nok mana da ɨdenat Yonggyamɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re yɨpa bageyamɨmna tugɨm ke yopulitonj da,

  23 “Yɨr de, yɨpa pɨl esopai kesa ngɨmngai ɨta ngor kɨma tainy dem dɨde ket ton leo Bꞌɨga ukenj dem.
  Ɨ rɨgap ket tin nyɨ ogenai dem da ‘Emmanuwel’.”
  Sɨ Emmanuwel engenda yɨtkak re noke da, “God ɨta men kɨma”.

  24 Ɨ re ket Yosep yutunga ke utnyitonj, sɨ ton ket ɨja na mɨle amnɨkinonj rɨja na re Yonggyamɨmna anerut tin yingawonj omnɨkam, ngɨrpu ton ket Mariyand ti konggam wokatonj. 25 Ɨ Yosep maka Mariyand pɨl wesopayonj, ngɨrpu ton ket leo Bꞌɨga yukendonj. Ɨ ton ket onggɨt leo Bꞌɨgand nyɨ yoekonj da “Yesu”.

  Copyright information for `GDR