Matthew 10

Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

Ɨ Yesu Tina twelp (12) bꞌauyaena rɨga ara emokinonj bꞌeomam, ɨ Ton ket towa ukoi juwai akainonj negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga gou wa omnenam, nokɨm da ɨdenat ton opimemb negɨr wɨngawɨnga teaukenenanj dɨde ton rɨga ɨsagɨka teyenanj komkesa bꞌengabenga wɨp kopa wa pɨlke. Sɨ opimemb jɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga waina nyɨ, naskajog Simon yena re yogenayo da Petro, ɨ ti yɨnggan Andrea, ɨ Jebedaimna bꞌɨga Yakobo dɨde ti yɨnggan Yoan, Pilip, ɨ Batolomeo, Toma ɨ teks imdayam Matayo, Alpayomna bꞌɨga Yakobo, ɨ Tadayo, Simon yena re yogenayo Kanana rɨga ke, ɨ Yudas Iskariyot yet re Yesund tɨb yiyonj.

Yesu Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Etmɨkisinonj

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

Ɨ Yesu opimemb twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga etmɨkisinonj odede nonony yɨtkak kɨma da, “Goro God ma obagɨki kesa rɨga waina nya nata tuwenɨm, ɨ goro Samariya rɨga waina taun nata tuwenɨm. Ajɨ wɨn adea ta tuwenyɨt Israel kantrimna bꞌedamkuri God ma mamoi wa pɨlwa. Ra wɨn tuwenyɨt, wɨn ɨnte pɨtapɨta omnena iyenya da, ‘Pumb tungg re ke ɨte ke wa wus nate ainy.’ Ɨ kopa rɨga tesakindam, ɨ uj rɨga tutnɨkindam, ɨ leprosi kopa rɨga kɨlkesa tamnɨkindam, ɨ dɨde negɨr wɨngawɨnga teaukenindam. Ɨ wɨn kea jabajaba onggɨtyam yiyag wurar akatentondam, sɨ wɨdaka bꞌogla jabajaba rɨga yɨm okaena teyenindam onggɨt yiyag wurar ke. Goro nangga wulkɨp na eyina waina pausond, opi re romyam ɨ kɨpyam ɨ dɨde ujujyam wulkɨp.
10:9Grik peband da “gold wulkɨp ɨ silba wulkɨp ɨ dɨde ujujyam kopa wulkɨp”.
10 Ɨ kwa goro owou ga kɨma, ɨ goro kobɨrgɨm talomam kɨma, ɨ goro nɨmog burur yongɨnkak kɨma ɨ dɨde goro kwa weweyam kutɨp kɨma. Mop nokɨp wɨko rɨga re rɨrɨrkɨpjog rɨga im owou dɨde nɨnda ingaena gasa okatenam rɨga wa pɨlke. 11 Ɨ ra wɨn bꞌɨtgarkindam yɨpa taun wa o yɨpa tungg wa, demb de wɨn odede rɨga na tarakindam yepiya ra rɨrɨrkɨpjog rɨga tekeny wen obai omnenam. Sɨ wɨn adea ton kɨma wɨmena tuwenyɨt, ngɨrpu ra ket wɨn iwasya onggɨt gou ke. 12 Rɨdenat ra wɨn onggɨt met wa bꞌɨgarena tuwenyɨt, wɨn bꞌogla onggɨt metam rɨga bꞌogɨl tamnenindam ngɨmbla yɨt ke. 13 Ɨ rada onggɨt metam rɨgap rɨrɨrkɨpjog im onggɨtyam ngɨmbla yɨt okatenam, sɨ ɨtemb waina ngɨmbla yɨt bꞌogla omanda yebɨm towa pɨlɨnd. Ajɨ rada ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga im okatenam, sɨ ɨtemb waina ngɨmbla yɨt ɨta tɨtenj wa pɨlwa. 14 Ɨ yet ra maka ra simesime wen tamniny, o maka ra waina yɨt tutkundenanj, sɨ wɨn ɨdenatemb ket onggɨt met o onggɨt taun ke iwasya. Ɨ onggɨt iwata wɨnɨnd wɨn bꞌogla waina pɨspamɨnd sungar tedbenenindam towanɨm nony aukam da towaina negɨr mɨle bꞌɨsagɨkam wɨn ɨta ik dem. 15 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da ra bꞌɨsagɨka bibɨr ik dem, Sodom rɨgap dɨde Gomora rɨgap ukoi bebɨg e okatenyi dem ajɨ onggɨt taun rɨgap mogjog bebɨg e okatenyi dem.

Bebɨg dɨde Bꞌɨsadrena Okatena gatab Nonony Yɨtkak

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16 “Sɨ yɨr de, Kon wen etmɨkeninyɨn re odede wɨp im rɨngmim ra rɨgat mamoi tetmɨkisiny dɨ yongg wa wɨngɨr wa. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga taukindam odede ɨte re gɨrem re dɨde, ɨ kwa bꞌogla bꞌinjawa kesa rɨga taukindam odede ɨte re gimai re dɨde. 17 Sɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt rɨga wa pɨlke! Mop nokɨp ton opima wen pumbjog Sanedrin kot wa oramka teyenanj ɨ ton opima wen ɨraska teyenanj towaina yɨr opmitenapu met nata. 18 Sɨ rɨgap opima Kor map wen ɨgonyɨgony teyenanj dem de ukoi gabmani rɨga wa wɨp wa dɨde king wa wɨp wa, nokɨm da ɨdenat wɨn Kor gatab yɨr ungata rɨga taukindam towanɨm dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wanɨm. 19 Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra rɨgap wen kot wa oramka teyenanj, goro wɨn nony kubɨr taukinam nangga yɨt im wɨn tapurenindam. Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd God opima wa tagoniny yɨtkak rɨnsim ra wɨn bꞌogla tapurenindam. 20 Mop nokɨp yɨt opurena rɨga re ma wɨnsim, ajɨ mera Bꞌu Godɨmna Wɨngawɨngate yete re yɨt opurena eyeniny waina garɨnd. 21 Ɨ gar ke utkunda rɨga wɨngɨrɨnd opima towainajog nany o yɨnggan kot wa oramka teyenanj dem uj ondrɨkam ɨ dɨde kwa ti bꞌuɨt ti bꞌɨgand. Ɨ bꞌɨgawarɨp opima towa bꞌuwar ake towa mogwar geja teyenanj dem dɨde ket ten uj ondrɨka teyenanj dem. 22 Ɨ kwa komkesa rɨgap opima wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map. Ajɨ yepiya ra mɨmkam wɨmena tuweny ngɨrpu ama re de onggɨt gowukoi kikitum wɨn wa, ton ɨta okasi dem dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. 23 Ɨ ra rɨgap wa pɨlɨnd bebɨg dɨde bꞌɨsadrena mɨle omnɨka teyenanj yɨpa taunɨnd, sɨ wɨn bꞌogla bꞌɨtkenindam kwa yɨpa taun wa. Mop nokɨp Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da wɨn makwa opima komkesa Israel rɨga waina taun tundwasindam dem God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena ke, ngɨrpu onggɨt wɨnɨnd ra Rɨgamna Bꞌɨga tɨtenj dem.

24 “Ɨ bꞌauyaena bꞌɨga re ma ɨta tina ouyaena rɨgand ɨgwanjis pumb wa dɨde kwa wɨko rɨga re ma ɨta tina yonggyamɨnd ɨgwanjis pumb wa. 25 Sɨ ɨtemb re bꞌauyaena bꞌɨgam rɨrɨrkɨpjog e ton kupkakupka wumɨr okas tina ouyaena rɨga re dɨde, ɨ dɨde kwa wɨko rɨgam rɨrɨrkɨpjog e ton ɨsnawa okateny odede ɨt re tina yonggyam re dɨde. Ɨ Kon re Godɨmna metɨnd Yonggyam e nɨbnyɨn dɨde wɨn re met wɨko rɨga im. Sɨ rada rɨgap Ken nyɨ nogenaenenyi Beeljebul kae, ɨt re Satana, sɨ ma sobijog nenegɨr nyɨ kaim wen daka ogenaya teyenanj.

God nena Moga Uwadam

(Luk 12:2-9)

26 “Sɨ onggɨt paemb wɨn goro ten moga tuwajinam, mop nokɨp God opima komkesa kupkakupka ɨkangɨndi gasa pɨta wa tapekiny dem, dɨde komkesa wɨgawɨga egurki gasa wumɨr tamnɨkiny dem. 27 Sɨ nangga na re Kon wa wɨgawɨga apurenainond sɨbɨbɨnd, wɨn bꞌogla rɨga wa tapurenaindam dem bibɨrtɨkɨnd. Ɨ nangga na re wɨn tu muma ke yɨpya borand utkundentondam, wɨn bꞌogla pɨtapɨta tamnenindam dem rɨga bajbajɨnd. 28 Goro moga tuwajinam ten yepim re rɨga jɨ nena uj andrɨkenenanj ajɨ ma rɨrɨr im wɨngawɨnga uj tandrɨkenenanj. Ajɨ wɨn Godɨnd moga yuwada yama re Ti danda yɨbnau yɨpand wɨngawɨnga ake jɨ uj ondrɨkam dɨde ket wul tungg wa ɨskokam. 29 Sɨ rɨngma, ma ma rɨgap nɨmog sobijog ngena

paib (5) Toya kaim emdenenanj?
10:29Towa wɨngɨrɨnd paib (5) Toya re yɨpa kɨp koin na, ɨ sobijogjog wulkɨp na ebnawonj.
Ajɨ osiemb nɨmog ngena wɨngɨrɨnd makwa yɨpa ɨta gou wa tɨsenj wa Bꞌu Godɨmna ingai kesa.
30 Ajɨ God re opima wen bꞌobogɨl yɨr ɨpka eyeniny, nangga ma jɨ da Ton kwa opima ogenka eyeniny komkesa mopngɨi waina mopɨnd. 31 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro moga taeninam, mop nokɨp wɨn re ukoijog ɨsnawa kɨma im, ajɨ ma ɨja im opi re jogjog sobijog ngena re dɨde.

32 “Sɨ yet ra rɨga wa wɨpɨnd Ken pɨtapɨta notɨneny, Kodaka ɨta tin pɨtapɨta omnyɨn dem Kor Bꞌu Godɨm wɨpɨnd yete re yɨbɨm pumb tungg wa. 33 Ajɨ yet ra rɨga wa wɨpɨnd Ken oena nitiyeny, Kodaka ɨta tin oenyɨn dem Kor Bꞌu Godɨm wɨpɨnd yete re yɨbɨm pumb tungg wa.

Moinajog Wul Bꞌagbag Yurowate

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34 “Ɨ wɨn goro nony taindam da Kon rɨga wa ngɨmbla okawa mana netkond dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd. Ɨ Kon netkond re ma ngɨmbla okawa mana ajɨ geja giri ke bꞌipowa mana. 35 Mop nokɨp Kon netkond re rɨga wɨngɨrɨnd geja omnɨka mana, rɨga bꞌɨgat ti bꞌuɨm pɨlɨnd, ɨ todaka ngɨmngai bꞌɨgat ti mogɨm pɨlɨnd, ɨ daka kwa ti dadɨt moleg ti dadɨm pɨlɨnd. 36 Sɨ yɨpa rɨgam geja rɨga re tinajog bꞌubɨgawar im taukanj dem. 37 Ɨ yet ra ukoi kana singi iyeny ti bꞌund o ti mogɨnd ajɨ maka ra Ken ukoi kana singi nitiyeny, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam. Ɨ daka yet ra ukoi kana singi iyeny tina leo bꞌɨgand o tina ngɨmngai bꞌɨgand ajɨ maka ra Ken ukoi kana singi nitiyeny, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam. 38 Ɨ kwa yet ra maka komkesa tinajog bebɨg takasiny Godɨm wɨkond odede rɨngma ra rɨgat tina wul bꞌagbag urowas ujɨm dɨde maka ra Ken yɨmta nutundok, ton ma rɨrɨrkɨpjog rɨga e Ken yɨmta undokam. 39 Ɨ yet ra tilenggyam yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ajɨ yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta tina yɨrkokar yilom omɨny dem.

God ma Wɨko Rɨga Wanɨm Yɨm Okaena ke Mɨra

(Mak 9:41)

40 “Ɨ yet ra wen takateniny, ton Kena nokateny. Ɨ yet ra Ken notkateny, ton Tina yokateny yet re Ken nɨtmɨkitonj. 41 Ɨ yet ra okas yɨpa God ma bageyam onggɨt map da ton re yɨpa God ma bageyam e, sɨ ton ɨta yɨpa wɨp mɨra okas onggɨt God ma bageyam kɨma. Ɨ daka yet ra okas yɨpa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga onggɨt map da ton re yɨpa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e, sɨ ton ɨta yɨpa wɨp mɨra okas onggɨt negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga kɨma. 42 Ɨ kwa daka yet ra yɨpa sobijog rɨgam yɨpa kapo nyɨ okau onggɨt Koina bꞌauyaena rɨga wa wɨngɨrɨnd onggɨt map da ton re Koina bꞌauyaena rɨga e. Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da tina mɨra ma ɨta awɨr tainy dem.”

Copyright information for `GDR