Matthew 11

Baptiso Yoanɨm gatab Yɨt

(Luk 7:18-35)

Ɨ re Yesu Tina twelp (12) bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa nonony yɨt seg awonj, ton ket onggɨt tungg ke yiwatonj dɨde menon yokatenonj taun nata Galili eriya wɨngɨrɨnd demb de rɨga ouyaenam dɨde God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Ɨ re Baptiso Yoan sɨbɨbmetɨnd yɨbnonj, ton kea yɨt utkundenonj nangga wɨko na re Keriso amnɨkinonj. Sɨ ton ket Kerisom bꞌarkita yɨt yɨtmɨkitawonj tina bꞌauyaena rɨga wa pɨlɨnd. Sɨ ɨnaemb jɨ Yoan bꞌarkita yoramitonj da, “Yesu! Ma man Kerisotet yet ra Godɨm pɨlke ik? O mɨnda sɨn yɨpa bꞌenga rɨga na yɨr ungauku?” Ɨ Yesu ket ten mɨra amnonj da, “Wɨn eka Yoanɨm pɨlwa, ɨ tin wumɨr omnenya nangga na re wɨn utkundenya dɨde yɨr anginya, odede mɨle opi re da yɨrdɨdɨ rɨga yɨr epangkanj, ɨ gomgom rɨga menon akatenanj, ɨ leprosi kopa rɨga kɨlkɨp kesa aukanj, ɨ yɨpya dumdum rɨga utkundenanj, ɨ uj rɨga utnɨkanj, ɨ dɨde God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta auka yikeny gasa kesa rɨga wa pɨlwa. Sɨ God ma bꞌogɨl ɨta ton kɨma yet ra onggɨtyam Koina mɨle gatab yɨt tutkunj ɨ ɨngkaemb ket ton maka sap totenj gar ke utkunda kesa mɨle wa.” Ɨ re Baptiso Yoanɨmna bageyam rɨgap yiwatonda, Yesu ket Yoanɨm gatab yɨt bꞌatomonj rɨga bobo wa pɨlwa da, “Wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda wul kesa tungg wa? Rɨka rɨb ma ɨtegreni bus na? Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka otomanti bꞌogɨl kobɨrgɨm bꞌikoki rɨga na? Nayɨ, ma opima de. Ajɨ odede bꞌogɨl ngɨndngɨnd kobɨrgɨm bꞌikoki rɨga wekeny re king waina met nasim. Ɨ rada maka, sɨ wɨn nanggamog gasa na yɨr ongongɨm yoponda? Rɨka bageyam na? Owɨ, ɨmɨnjog e. Kon wen tamninyɨn da ton re ukoijog bageyam e ajɨ ma odede e ɨt re naskanyam bageyam re dɨde. 10 Sɨ Yoan re onggɨtyam rɨga e ya gatab e odede yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Yɨr, ɨta Koina bageyam ɨtmɨkisɨn dem Mor naska nya wa,
yet ra Mor wɨp ke menon okas ɨ Mornɨm menonɨm nya motngonjenau dem.’
11 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da makwa ɨta yɨpa ukoijog nyɨ rɨga odede Baptiso Yoan re dɨde komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd yena re konggap ukka eyenanj. Ajɨ yete re sobijogjog nyɨ rɨga yɨbɨm pumb tunggɨnd, ton re ukoijog nyɨ rɨga e ajɨ Yoan re ma ukoi nyɨ rɨga e. 12 Ɨ ɨngkek re Baptiso Yoan wɨko yotomonj ngɨrpu yu rɨgap pumb tungg okatam danda ondratena yiyeneno. Sɨ odede nya kena onggɨt ɨl ongka rɨgap ɨtemb pumb tungg yokateno. 13 Mop nokɨp komkesa bageyam waina pebap dɨde Mosemna gog pebap God ma bage yɨt pɨtapɨta omnena teito ngɨrpu Yoan wɨko yotomonj. 14 Sɨ ra wɨn singi onggɨt kesam peba ke bage yɨt ɨmɨnjog ke takatenindam, sɨ ɨtemb rɨga Yoan re Eliyate ya gatab e re pebap yusenenyi da ton ɨta ik. 15 Sɨ yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!

16 “Ajɨ nanggamog gasa kae Kon yɨpa rɨrɨrkɨp tamninyɨn rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd? Sɨ ton re yɨpa rɨrɨrkɨp rɨga im odede rɨngmim ra bꞌɨga sobijog omnɨki tekeny nɨmog bobond tungg aband, ɨ yɨpa bobo bꞌɨgawarɨp kwa yɨpa bobo bꞌɨgawar yɨt tugwatenanj 17 odede opurena kɨma da,

‘Sɨn pop wa pate ara epayau, ajɨ wɨn makwa omarkindam.
Ɨ sɨn pop wa nony bꞌuwou kɨma ger atangau, ajɨ wɨn makwa yii wuwenyɨt.’
18 Mop nokɨp re Yoan ikonj, ton maka owou aweneninonj nɨnda rɨga re dɨde ɨ dɨde maka ɨk anaikeneninonj, sɨ rɨgap ti gatab endenenanj da, ‘Ton re negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga e.’ 19 Ɨ re Rɨgamna Bꞌɨga ikonj, ɨ owou aweneninonj dɨde ɨk anaikeneninonj, sɨ rɨgap endenenanj da, ‘Yɨr, Ton re oba owou rɨga e dɨde oba ɨk onaika rɨga e, ɨ dɨde Ton re teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam wa rɨga e.’ Ajɨ komkesa wɨko rɨnsim re Godɨmna multekɨp ke amnɨkenenanj, tontemb ɨmɨnjogɨm yomnenyi da Godɨmna multekɨp re negɨr kesa dɨmdɨmjog e.”

Gar ke Utkunda kesa Rɨga gatab Nonony Yɨtkak

(Luk 10:13-15)

20 Ɨ Yesu nɨnda taun ke rɨga mong ɨdngawa eyeninonj rɨkɨnd re Ton jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨka eyeninonj, mop nokɨp ton maka towaina negɨr mɨle ke engento de Godɨm pɨlwa. 21 Sɨ Yesu ten amninonj da, “God ma sake man kɨma Korajin, ɨ God ma sake man kɨma Betsaida. Mop nokɨp rako Kon opimemb kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinond de negɨr kɨma Tiro taun ake Sidon taunɨnd rɨna re Kon wa wɨngɨrɨnd amnɨkeninonj, ton kako bꞌila rongg bꞌikokto dɨde ket wumbol kumbɨnd omnɨkto negɨr mɨle ke engendam de Godɨm pɨlwa. 22 Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra bꞌɨsagɨka bibɨr ik dem, Tiro ake Sidon towanɨm ra ukoi bebɨg e dem, ajɨ wanɨm ra dem bꞌusaya mogjog bebɨg e okasya dem. 23 Ɨ kwa man, Kaparnaum,

ɨta man wub kumb wa bꞌuturowasɨt dem? Nayɨ,
man ɨta tiglet dem de uj rɨga waina tungg wa.
Mop nokɨp rada Kon kea amnɨkinond kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re Kon wa wɨngɨrɨnd amnɨkeninonj de Sodom taunɨnd, ɨtemb taun kakoa omanda yɨbɨm ngɨrpu yu.
24 Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra bꞌɨsagɨka bibɨr ik dem, Sodom gowɨm ra ukoijog bebɨg e okas dem, ajɨ mornɨm ra dem bꞌusaya mogjog bebɨg e okasɨt dem.”

Wɨngawɨnga ke Wɨram Yesum pɨlɨnd

(Luk 10:21-22)

25 Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu yɨt pɨtapɨta amneninonj da, “Abu, wub ake gowukoyɨm Yonggyam! Kon sɨteket yɨt momnyɨn, nokɨp Man ke onggɨtyam Moina danda dɨde yɨrkokar yɨtkak agurkinot rɨga wa pɨlke yepim re bꞌogɨl multekɨp kɨma dɨde bꞌogɨl wumɨr kɨma wekeny. Ajɨ Man kea onggɨtyam Moina gasa towanɨm pɨtapɨta amnenainot yepim re bꞌɨga sobijog pɨla wumɨr kesa wekeny. 26 Abu, ɨmɨnjog e. Onggɨtyam gasa aukonj re Moina bꞌogɨl sam kɨma singi nat. 27 Komkesa danda dɨde wumɨr re Kor Bꞌuɨt Kor mana nogoninonj ingaenam. Ɨ makwa yɨpa ɨta yete wumɨr Bꞌɨgam gatab, ajɨ Bꞌuta tinta wumɨr. Ɨ makwa ɨta yete wumɨr Bꞌuɨm gatab, ajɨ tonpima wumɨr, Bꞌɨga dɨde rɨga yena re Bꞌɨgat singi eyeniny Bꞌund pɨta omnenam towa pɨlwa.

28 “Sɨ gog ouyaena rɨgap ma sobijog bebɨg kɨma bꞌingawa im wanɨm aramkenenanj, sɨ wɨn opima dɨnder kɨma bꞌasowa akatenindam dɨde bebɨg urowatenindam yɨrkokar okatam. Sɨ wɨn komkesa tuyɨm Kor pɨlwa, Kon toko wa wɨram rakainɨn. 29 Ɨ wɨn ɨna bebɨg yurowata rɨnte re Kon wa pɨlɨnd yoramitenyɨn wa yɨrkokar okawam, dɨde wɨn bꞌauyaena tuwenyɨt Kor pɨlke, mop nokɨp Kon re wɨngawɨnga ke nony kɨma muske wɨmena rɨga en dɨde Kolenggyam gou wa bꞌamnena rɨga en. Sɨ waina wɨngawɨngap ɨta yɨrkokar okasi dɨde ket wɨn ɨta wɨram odarya Kor pɨlɨnd. 30 Mop nokɨp wɨn rɨrɨr im ɨtemb bebɨg sam kɨma okatenam rɨnte re Kon wa pɨlɨnd yoramitenyɨn yɨrkokar okawam, dɨde Ken yɨmta undokam nya re ma bebɨg e.”

Copyright information for `GDR