Matthew 15

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke Bꞌɨsateni Mɨle

(Mak 7:1-13)

Ɨ onggɨt wɨnɨnd Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj Yerusalem taun ke dɨde ket yɨgekito da, “Nangga paim Moina bꞌauyaena rɨgap elda rɨga waina dad ke bꞌɨsateni mɨle erbeka eyenanj? Mop nokɨp opi re ton owou awenenanj, ton ma opima naska yɨm bꞌɨsekenenanj.” Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ wɨdaka nangga pae God ma bꞌingawa yɨt yerbekenenya waina dad ke bꞌɨsateni mɨle yɨmta undoka map? Mop nokɨp God yindonj da, ‘Mor bꞌu ake mor mog esnae,’ ɨ kwa yindonj da, ‘Yet ra bꞌuɨm pɨlwa o mogɨm pɨlwa negɨr yɨt opulis, ton ɨta ɨmɨnjog uj ondrɨki ɨbɨm.’ Ajɨ wɨn dad ke bꞌɨsateni yɨt ke endenindam da, ‘Yɨpa rɨgat bꞌogla ti bꞌuɨm pɨlwa o ti mogɨm pɨlwa indeny da, “Kon pop men gasa wulpok momnɨkenenyɨn, ajɨ kon ma ɨta motkaen ajɨ God ma okaen.” ’ Ɨ ra ton odede mɨle omnɨk, ton rɨrɨr e ti bꞌund ɨsnawa kesa omnɨkeneny ɨ ti mogɨnd ɨsnawa kesa tomnɨkeneny. Sɨ wɨn odede waina dad ke bꞌɨsateni mɨle kae God ma yɨtkak awɨr yomnɨkenenya. Wɨn, gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga, bageyam Isaya ɨmɨnjog bꞌogɨl bage yɨt na yopulitonj wa gatab da,

‘Onggɨt rɨgap Ken nɨsnaenenyi towaina tugɨm nena kae,
ajɨ towaina nony menamena re ma wus nasim Kor pɨlke wekeny.
Ɨ ra ton God ma yɨt tauyaenenanj,
ton rɨga waina omnɨki gog kaim rɨga auyaenenanj.
Sɨ onggɨt paemb ton jabakɨpɨnd nony kesa kana im dɨde mogjɨ kesa im Kor pɨlwa yɨr opmitenenanj.’”

Rɨga Kɨlkɨl Omnɨka Gasa gatab Yɨt

(Mak 7:14-23)

10 Ɨ seg ket Yesu rɨga bobo ara yemokonj dɨde ten amninonj da, “Wɨn nutkunda! Ɨ wumɨr yokata! 11 Makwa ɨta yɨpa gasat rɨgand kɨl kɨma omɨny rɨnte re bau ke yik rɨgam tu bora wa, ajɨ onggɨt gasate rɨnte re rɨgam tu bora ke opek, sɨ tontemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨk.” 12 Ɨ odedend ket daka bꞌauyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket Tin yomno da, “Ke Man wumɨr aet da re Parisai rɨgap onggɨtyam Moina yɨt utkundenyi, ton kea komliu aukanj Mor gatab.” 13 Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Kor Bꞌu yete re pumb tungg wa yɨbɨm, Ton opima ap kɨma turomkiny dem komkesa wul nangg rɨna re Ton maka esinonj. 14 Yebɨkau, waken! Opimemb rɨga re yɨrdɨdɨ rɨga im ajɨ ton kwa yɨrdɨdɨ rɨga im wang eyenanj. Sɨ ra yɨrdɨdɨ rɨgat yɨrdɨdɨ rɨgand wang yii, ton osiya nɨmognɨmog kip wa tɨglansya.” 15 Ɨ ket Petro Yesund yɨgekitonj da, “Be man sowa yisɨpkene onggɨtyam tendam yɨt.” 16 Ajɨ Yesu todaka egekisinonj da, “Ma wɨdaka makaima ngai wumɨr aukindam? 17 Ma wɨn ma wumɨr im da komkesa gasa rɨnsim re bau ke wui de tu bora wa, ton opima wui de kom bora wa, ɨ daka ket ton bau wa topekanj de sobijog met wa bꞌɨskokam. 18 Ajɨ gasa rɨnsim re opekanj tugɨm ke, ton re kɨd kaim wuweny, tonpimemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨki. 19 Mop nokɨp kɨd ke re odede mɨle im wuweny, opi re negɨrjog nonyɨk bꞌamdena mɨle, onganda mɨle, gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle, negɨr bꞌiyena mɨle, yurowam mɨle, rɨga gatab yɨr ungati kesa bꞌanygɨnena yɨt useka mɨle ɨ dɨde ɨsadrena mɨle. 20 Sɨ odede mɨlepimemb rɨga kɨl kɨma amnɨkenenanj, ajɨ bꞌɨseka mɨle omni kesa yɨm ke owowɨm re ma opima rɨga kɨl kɨma tamnɨkiny.”

Yɨpa Kanaan Tunggam Konggamna Gar ke Utkunda gatab Yɨt

(Mak 7:24-30)

21 Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton ket yiwatonj Tiro ake Sidon eriya wa. 22 Seg yɨpa Kanaan tunggam kongga tikonj onggɨt eriya ke dɨde ket bꞌokta obailitonj da, “Yonggyam, Dawidɨm Bꞌɨga! Kear nomne-o! Koina ngɨmngai bꞌɨga negɨr wɨngawɨnga ke okati o wɨbɨm dɨde negɨrjog wɨn nato wɨbɨm.” 23 Ajɨ Yesu makwa yɨt wɨsmonggawonj. Sɨ Tina bꞌauyaena rɨga tuwonj dɨde ket iror ɨpka yiyo da, “Man wanaka tina singi wundwatae, dɨde ket tɨtmɨkisɨt, nokɨp ton ɨta obairena tik mera yɨmtayɨmta.” 24 Seg Yesu esmonggainonj da, “God nɨtmɨkitonj re Israel rɨga wɨngɨrɨnd bꞌedamkuri mamoi wa pɨlwa nena mana.” 25 Ajɨ ɨtomb kongga tikonj Yesum pɨlwa dɨde ket kumsos bꞌamkonj Ti pɨlwa odede yɨt kɨma da, “Yonggyam! Yɨm nokae!” 26 Ajɨ Yesu wɨsmonggawonj da, “Ɨtemb re ma bꞌogɨl mɨle e bꞌɨga waina sana ɨsatam dɨde yongg wa bꞌɨskokam.”
15:26Onggɨt wɨnɨnd Ju rɨgap God ma obagɨki kesa rɨga gatab yɨt amnɨkenento da, “Wɨn ma Abraam ma bꞌɨga im ajɨ wɨn ɨja im jɨ kɨl kɨma yongg re dɨde.”
27 Ajɨ daka konggat Yesund yomnonj da, “Ɨmɨnjog e, Yonggyam! Ajɨ yonggɨp sobijogsobijog sana kɨb awenenanj rɨnsim re yongg bꞌuwamɨp towa yongg wa eskokaenenanj owoupu kasa kumb ke.” 28 Seg Yesu ket ɨtomb konggand womnonj da, “Kongga! Moina gar ke utkunda re ma sobijog danda e. Sɨ moina singi rɨrɨrɨnd rawɨk!” Ngɨrpu ket ɨtomb konggamna ngɨmngai bꞌɨga onggɨt wɨnjogɨnd bꞌɨsakendonj.

Yesu Jogjog Kopa Rɨga Esakenjinonj

29 Ɨ Yesu onggɨt pɨpmet ke ewaikitonj dɨde ket yikonj Galili sɨpa yuru nata. Ɨ ɨngkenaemb Ton ket sukak wa yikonj dɨde ket ademb de omitonj. 30 Ɨ jogjog rɨga bobop ton kɨma eyento gomgom rɨga, yɨrdɨdɨ rɨga, pɨs bꞌɨkɨki rɨga, yɨpya dumdum rɨga, ɨ dɨde kwa jogjog kopa rɨga, dɨde ket Yesum pɨlwa tuwonj. Ɨ re ket ton opimemb kopa rɨga oramka eyento Yesum wus wa, sɨ Ton kea ket ten esakenjinonj. 31 Ɨ yɨt kesa rɨgap yɨt apurento, ɨ pɨs bꞌɨkɨki rɨgap bꞌobogɨl pɨs bꞌamdena wuwenonj, ɨ gomgom rɨgap menon yokateno, ɨ dɨde yɨrdɨdɨ rɨgap yɨr bꞌɨskena wuwenonj. Sɨ komkesa rɨga yepiya re wekenonj dɨkɨnd, ton kea yɨr angto opimemb komkesa mɨle. Seg ton ket ma sobijog na kɨd kesa aento dɨde ket Israel rɨga waina God esourena yiyeno.

Yesu Powa Tausɨn (4,000) Rɨga Angeninonj

(Mak 8:1-10)

32 Ɨ Yesu Tina bꞌauyaena rɨga ara emokinonj dɨde ket ten amninonj da, “Kon rɨga bobo im kear amninyɨn, nokɨp ke nowa bibɨr im Kon kɨma wekeny, sɨ kea towa awɨr im kwa nangga im owowɨm ebnainy. Kon ma singi en ten owoupa ɨtmɨkitam. Nokɨp rada Kon ten tetmɨkeninyɨn owoupa kɨma, nyawɨnd ke owoupat kak ɨjga reyin.” 33 Seg Tina bꞌauyaena rɨgap Tin yomno da, “Sɨ rɨngkaim men odede pɨs owou tadarkindam onggɨt wul kesa tunggɨnd odede rɨga bobo ngor omnɨkam?” 34 Ɨ Yesu ket ten arkisinonj da, “Leamog sana nganja im wɨn awamindam?” Ɨ ton mɨra yomno da, “Seben (7) nganja im dɨde nɨnda sobijog kabum.” 35 Ɨ ket Yesu rɨga bobo engainonj omitam gowɨnd. 36 Seg ket Ton opimemb seben (7) sana nganja dɨde nɨnda kabum akasinonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu epkɨkinonj dɨde Tina bꞌauyaena rɨga wa agoninonj rɨga wa yingg iyenam. Ɨ ket bꞌauyaena rɨgap onggɨt rɨga bobo wa yingg eyenauto. 37 Sɨ komkesa rɨgap auto dɨde ton kea ket ngor aukɨto. Seg re bꞌauyaena rɨgap rɨga wa pɨlke sana komb dɨde kabum komb akatto, seben (7) ukoi ga na komb owou ke yɨndangɨr amnɨto. 38 Ɨ komkesa rɨgajog yepiya re diyam auto re powa tausɨn (4,000) na. Ajɨ kongga dɨde bꞌɨga maka agenkɨto. 39 Ɨ re Yesu rɨga bobo wetaweta amnɨkinonj, Ton ket gɨga wa angitonj dɨde ket yikonj de Magadan
15:39Nɨnda Grik peband da “Magdala”.
eriya wa.

Copyright information for `GDR