Matthew 16

Ju Rɨga Waina Ɨgekita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko Omnɨkam

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

Ɨ Parisai rɨga dɨde Sadukai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket singi aukɨto Tin otonkenam. Sɨ ton ket Tin

yɨgekeno towa ouyawam kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨnte ra God ɨmjas da Ton re Godɨm pɨlkae.
Ajɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ɨ ra sɨmana lom ipanjɨka yik, wɨn tendenindam da, ‘Mep wub bꞌogɨljog e ɨbɨm, nokɨp wub kus re mog e.’ Ɨ daka sɨtawarɨnd wɨn tendenindam da, ‘Yu ɨta piro ik, nokɨp wub re kea kuskus dɨde timtim e awɨk.’ Sɨ ra wɨn wubɨnd gasa yɨr ongong teyenindam, wɨn ɨta naska kana wumɨr okatenya da wub rɨdede wɨp e ɨbɨm. Ajɨ nangga paim wɨn maka naska kana wumɨr yokatenya wɨn ongwatenam mɨle gatab da rɨdede wɨp wɨn e ik? Sɨ rɨga yepim re yu negɨrjog mɨle ɨ gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle kɨma wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, wɨn nɨgekenya kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam, ajɨ Kon kɨd kesa kɨma danda wɨko wa takainyɨn ra ɨna nena e rɨna re bageyam Yonam pɨlɨnd aukonj.” Ɨ ket yɨt seg ke Yesu opimemb rɨga erarinonj dɨde ket yiwatonj.

Parisai Rɨga dɨde Sadukai Rɨga Waina Yist

(Mak 8:14-21)

Ɨ re Yesu Tina bꞌauyaena rɨga kɨma sɨpa ɨjendo de yɨpa tab wa, bꞌauyaena rɨgap nony bꞌedatto nɨnda owou iyoyɨm. Ɨ Yesu ten nonony amninonj da, “Wɨn nony kɨma tekenyɨt! Dɨde wɨn yɨr kɨma tekenyɨt Parisai rɨga ake Sadukai rɨga waina yistɨm!”
16:6 6 Yist re plawa ɨnɨka gasa e. Ɨ rɨgap yist yoramitenenyi bred ogna ma.
Ajɨ bꞌauyaena rɨgap maka wumɨr aukɨto Yesu ma yɨt mop. Sɨ ton towalenggyam bꞌarkena wuwenonj da, “Ton nok pae odede yinj nokɨp men maka owou teyindam.” Sɨ Yesu kea towaina bꞌarkena gatab wumɨr awonj, ɨ ket ten amninonj da, “Utkunda kesa rɨga! Nangga mim wɨn bꞌarkena wuwenyɨt wa wɨngɨrɨnd da wa owou awɨr im? Makaima wɨn wumɨr aindam nangga ma Kon nindenyɨn? Ma wɨn ma opima nonyɨnd eyenindam da re Kon paib (5) sana nganja ke paib tausɨn (5,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog wat na yɨndangɨr amnɨktondam? 10 Ɨ kwa wɨn ma opima nonyɨnd eyenindam da re Kon seben (7) sana nganja ke powa tausɨn (4,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog ukoi ga na yɨndangɨr amnɨktondam? 11 Rɨdede paim wɨn maka nony aukindam da Kon ma owou gatab mim wen nonony amneninyɨn? Ajɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt Parisai rɨga ake Sadukai rɨga waina yist pɨla ouyaena gatab.” 12 Sɨ Yesumna onggɨt opurena kena Tina bꞌauyaena rɨgap nony aukɨto da Ton ma owou gatab mana nonony nomneniny ajɨ Parisai rɨga ake Sadukai rɨga waina ouyaena gatab mana.

Petromna Gar ke Utkunda gatab Bꞌagenaya Yɨt

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13 Ɨ re Yesu ikonj de Kaisareya Pilipo eriya wa, Ton Tina bꞌauyaena rɨga arkisinonj da, “Yena rɨgap yomnɨkenenyi da yete Rɨgamna Bꞌɨga?” 14 Sɨ ton mɨra yomno da, “Nɨnda rɨgap endenenanj da Man Baptiso Yoantet, ɨ nɨndap da Man Eliyatet, ɨ kwa nɨndap da Man Yeremiyatet o yɨpa God ma bageyamtet kesam yɨna peba wɨngɨrɨnd.” 15 Seg Yesu ten kwa arkisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim? Wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” 16 Petro mɨra yomnonj da, “Man re Kerisotet
16:16Keriso engenda yɨtkak da “God ma Gaya ke Eauki Rɨga”. Ɨ Ju rɨgap Kerisond yɨr yungaeneno, nokɨp Ton ɨta Israel kantri bꞌogɨl omɨny dem.
yete re yilo Godɨmna Bꞌɨga.”
17 Sɨ Yesu Petrond yɨsmonggawonj da, “Yonamna bꞌɨga Simon, man re bꞌogɨl omni rɨga et. Mop nokɨp ma gɨm ke rɨgate yete re mɨ dɨde kus kɨma yɨbɨm onggɨt gowukoyɨnd, tonte mor wumɨr pɨtapɨta momnau onggɨtyam gar ke utkunda gatab, ajɨ Kor Bꞌute yete re yɨbɨm de pumb tungg wa. 18 Ɨ Kon kwa men wumɨr motɨnyɨn da Man re Petrotet. Ɨ man kea bꞌagenayet da Kon re Kerisoten. Sɨ ɨtemb moina opuliti re kɨla pɨla danda kɨma met orangapu pɨpmet e. Ɨ Kon onggɨt kɨla kumb nate Koina sosi orangen dem, sɨ ujɨmna dandap rɨnsim re uj rɨga waina tunggɨnd wekeny, ton makwa rɨrɨr e ɨtemb sosi gou wa omnenyi dem. 19 Sɨ Kon pumb tunggɨmna ki motkainyɨn rɨnte re God wɨp yomneny, ɨ nanggamog na ra man ɨjobɨket onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨjobɨki ɨbɨm dem de pumb tungg wa, ɨ nanggamog na ra man ɨtreket onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨtreki ɨbɨm dem de pumb tungg wa.” 20 Seg Yesu ket bꞌauyaena rɨga yɨt etainonj da, “Goro yena wumɨr omnena da, ‘Kon re Kerisoten.’”

Yesu Naska Kana Tina Bꞌɨdgotnena dɨde Uj gatab Yopurenonj

(Mak 8:319:1; Luk 9:22-27)

21 Ɨ onggɨt kak ke Yesu omandemb yiyata kɨma bꞌatomonj Tina bꞌauyaena rɨga wa odede yɨt pɨtapɨta omnenam da, “Kon bꞌogla nekɨn Yerusalem taun wa dɨde jogjog bꞌɨdgotnena takasinyɨn dem Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke, ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke, ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga wa pɨlke. Ɨ ton Ken notnganji dem dɨde Kon ɨta tutnyisɨn dem nowam bibɨrɨnd.” 22 Ɨ Petro ket Yesund yɨu wa yiyonj dɨde ket odede samany yɨt yiyowonj da, “Yonggyam! Toko God kear mamɨn! Goro odede mɨle mor pɨlɨnd rawɨk!” 23 Sɨ ket Yesu Petrom pɨlwa wɨp ɨtaingitonj dɨde ket yomnonj da, “Satana, ewaikite Kor pɨlke! Man re bꞌuwombenapu rɨga e aet Kornɨm. Mop nokɨp man ma ɨta nonyɨk bꞌamdena mekenyɨt Godɨmna singi mɨle omnɨkam ajɨ man rɨgaina singi mɨle omnɨka ma.” 24 Seg ket Yesu Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Yet ra man singi taet Ken yɨmta undokam, man bꞌogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt. Ɨ kwa man bꞌogla komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul bꞌagbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket. 25 Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar dadal okas dem. 26 Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar edamkisɨt dem, sɨ nangga bꞌogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke? O, nangga gasa kɨma e man igerkenyɨt moina yɨrkokar? 27 Mop nokɨp Rɨgamna Bꞌɨga ɨta ik dem Ti Bꞌuɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma dɨde Tina aneru kɨma, ɨ onggɨt wɨn natemb dem ket Ton rɨga yɨpayɨpa wa mɨra tagoniny dem towaina wɨko omnɨki rɨrɨrɨnd. 28 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepim re wɨn owɨnki wekenyɨt dɨkɨnd, wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap makwa opima uj taukanj, ngɨrpu ra ton Rɨgamna Bꞌɨgand yɨr iyi dem menonɨnd Tina pumb tungg wɨp omnenapu danda kɨma.”

Copyright information for `GDR